Rozdział I postanowienia ogólnePobieranie 232,76 Kb.
Strona1/2
Data14.02.2018
Rozmiar232,76 Kb.
  1   2

Załącznik nr 1 do uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.

Nr 14/2014 z dnia 16 października 2014 r.Rozdział I

Postanowienia ogólne
§ 1.

 1. Regulamin Organizacyjny podmiotu leczniczego - Szpitala Powiatowego w Rawiczu
  Sp. z o.o. określa:

  1. cele i zadania podmiotu;

  2. organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych
   w poszczególnych przedsiębiorstwach podmiotu;

  3. przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w medycznych komórkach organizacyjnych;

  4. zadania i zakres działalności poszczególnych komórek organizacyjnych
   i samodzielnych stanowisk pracy w przedsiębiorstwach podmiotu oraz warunki współdziałania między komórkami dla zapewnienia sprawności funkcjonowania Szpitala;

  5. warunki współdziałania z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania;

  6. prawa i obowiązki pacjenta;

  7. organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat;

  8. obowiązki Szpitala w razie śmierci pacjenta.

 2. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. Podmiot leczniczy – Szpital Powiatowy w Rawiczu Sp. z o.o.;

 2. Kierownik - Zarząd Spółki;

 3. Regulamin – Regulamin Organizacyjny Szpitala Powiatowego w Rawiczu
  Sp. z o.o.;

 4. Ustawa – ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
  (tekst jednolity) /Dz. U. z 2013r. poz. 217/ z późniejszymi zmianami.

 1. Regulamin Organizacyjny ustala Kierownik Podmiotu leczniczego.

§ 2.


Kierownik zarządza wszystkimi przedsiębiorstwami Podmiotu leczniczego.
§ 3.

Działalność lecznicza realizowana jest przez następujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego:  1. Szpital;

  2. Zakład Opieki Długoterminowej;

  3. Ambulatoryjne Lecznictwo Specjalistyczne;

  4. Dział Pomocy Doraźnej.

§ 4.


Działalność lecznicza świadczona jest przez Podmiot leczniczy w budynkach w miejscu jego siedziby w Rawiczu przy ul. Gen. Grota Roweckiego 6.

   1. Rozdział II


       1. Cel i zadania Podmiotu leczniczego

§ 5.


Celem Podmiotu leczniczego jest udzielanie stacjonarnych i całodobowych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu oraz w Zakładzie Opieki Długoterminowej, ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym i Dziale Pomocy Doraźnej. Świadczenia zdrowotne udzielane są przez Podmiot leczniczy
w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, w szczególności pacjentom zamieszkałym na obszarze powiatu rawickiego. Podmiot leczniczy udziela również świadczeń zdrowotnych osobom innym niż ubezpieczeni, na podstawie odrębnych przepisów i umów.

Rozdział III

Struktura organizacyjna Szpitala

Rodzaj udzielanych świadczeń zdrowotnych
§ 6.

 1. W Szpitalu funkcjonują następujące jednostki, komórki organizacyjne, samodzielne stanowiska:

  1. Izba Przyjęć;

  2. Oddział Chorób Wewnętrznych;

  3. Oddział Chirurgiczny;

  4. Oddział Ginekologiczno – Położniczy, w tym izba przyjęć;

  5. Blok Porodowy;

  6. Oddział Pediatryczny, w tym izba przyjęć;

  7. Pododdział Noworodkowy;

  8. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii;

  9. Blok Operacyjny;

  10. Apteka Szpitalna;

  11. Prosektorium;

  12. Ambulatorium Ogólne, w tym Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna;

  13. Zespół Chirurgii Jednego Dnia;

  14. Zespół Opieki Dziennej;

  15. Bank Krwi;

  16. Centralna Sterylizatornia;

  17. Pracownia Endoskopowa;

  18. Pracownia Kardiologiczna;

  19. Pielęgniarka epidemiologiczna;

  20. Dietetyk.

 2. Kierownika Podmiotu leczniczego w zarządzaniu Szpitalem w ramach swoich zadań wspierają następujące Zespoły i Komitety :

 1. Zespół ds. Zakażeń Szpitalnych,

 2. Zespół Oceny Przyjęć,

 3. Zespół ds. Poprawy i Monitorowania Jakości Usług Medycznych,

 4. Zespół ds. Profilaktyki i Leczenia Odleżyn,

 5. Zespół Leczenia Żywieniowego,

 6. Zespół ds. antybiotykoterapii,

 7. Komitet Transfuzjologiczny,

 8. Komitet Terapeutyczny,

 9. Komitet Kontroli Zakażeń Szpitalnych.

 1. Szczegółowe zasady funkcjonowania Zespołów i Komitetów regulują zarządzenia Kierownika Podmiotu leczniczego określające zasady ich pracy, skład osobowy
  i zadania.

§ 7.


W Szpitalu udzielane są stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne polegające na diagnozowaniu, leczeniu, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów, zapewnieniu im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń i wyżywienia do stanu zdrowia, a także prowadzeniu edukacji zdrowotnej pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowaniu tych osób do samoopieki, samopielęgnacji w warunkach domowych.

Rozdział IV

Organizacja i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w Szpitalu
§ 8.

  1. Świadczenia zdrowotne w Szpitalu udzielane są pacjentom ubezpieczonym, na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego z zastrzeżeniem wyjątków, o których mowa w ust. 2 .

  2. Bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego udzielane są świadczenia zdrowotne w razie wypadków, zatruć, urazów, porodu, stanu zagrożenia życia oraz
   w razie wydania decyzji o przymusowej hospitalizacji.

  3. Świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielane są bezpłatnie, bez względu na uprawnienia z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach powszechnie obowiązującego prawa z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5.

  4. W przypadku osób nie ubezpieczonych - jeżeli odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej oraz w przypadku świadczeń zdrowotnych udzielanych osobie znajdującej się
   w stanie nietrzeźwości - jeżeli jedyną i bezpośrednią przyczyną udzielonego świadczenia było zdarzenie spowodowane stanem nietrzeźwości tej osoby, Szpital pobiera opłaty.

  5. Szpital może pobierać od pacjentów ubezpieczonych opłaty za udzielane świadczenia zdrowotne po wyczerpaniu limitu liczby danych świadczeń finansowanych przez płatnika publicznego, jeżeli pacjent nie wyrazi chęci oczekiwania na to świadczenie
   w kolejce osób oczekujących.

  6. W Szpitalu udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymogom aktualnie dostępnej na terenie RP wiedzy medycznej.

§ 9.


W wykonaniu swych zadań Szpital współdziała z:

 1. innymi przedsiębiorstwami Podmiotu leczniczego oraz z innymi podmiotami leczniczymi,

 2. Uniwersytetami Medycznymi, innymi jednostkami klinicznymi, instytutami naukowo - badawczymi,

 3. instytucjami wykonującymi zadania w dziedzinie opieki społecznej, rehabilitacji osób niepełnosprawnych,

 4. organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i fundacjami,

 5. Państwową Strażą Pożarną, Policją i odpowiednimi agendami samorządu terytorialnego.

§ 10.

Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego przedstawiciel ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.


§ 11.

       1. Szpital prowadzi dokumentację medyczną według obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

       2. Sposób prowadzenia dokumentacji i zasady jej udostępniania określone są
        w odrębnych przepisach.

§ 12.


    1. Szpital zapewnia hospitalizowanemu:

  1. świadczenia zdrowotne,

  2. produkty lecznicze i wyroby medyczne,

  3. pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,

  4. depozyt ubrań i rzeczy wartościowych na czas pobytu w szpitalu.

    1. Szczegółowe uprawnienia hospitalizowanego określa zbiór praw pacjenta.

§ 13.


Hospitalizacja pacjenta może nastąpić w trybie:

 1. planowanym,

 2. nagłym.

§ 14.


 1. Przyjęcie planowane, następuje na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub w związku z zawartymi umowami z innymi podmiotami leczniczymi.

 2. Przy przyjęciu do szpitala pacjent powinien posiadać:

  1. skierowanie do szpitala lub zawartą umowę na udzielanie świadczeń odpłatnych,

  2. dowód osobisty (PESEL),

  3. przedmioty służące zachowaniu higieny osobistej.

§ 15.


    1. Oddziałami, działami, zespołami i innymi komórkami organizacyjnymi kierują właściwi kierownicy, bezpośrednio podlegli Dyrektorowi ds. medycznych.

    2. Rozkład pracy personelu i harmonogram dyżurów ustala właściwy kierownik
     w porozumieniu z Dyrektorem ds. medycznych oraz pielęgniarka oddziałowa
     w porozumieniu z kierownikiem i Dyrektorem ds. pielęgniarstwa.


Rozdział V


Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w Szpitalu
§ 16.

       1. Izba Przyjęć Szpitala - udziela świadczeń w razie wypadku, urazu, porodu, nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia, powodujących zagrożenie życia.

     1. Praca Izby Przyjęć trwa przez całą dobę.

     2. Do zadań Izby Przyjęć należą:

 1. badanie lekarskie pacjentów zgłaszających się do szpitala,

 2. przyjmowanie pacjentów zakwalifikowanych do leczenia szpitalnego,

 3. udzielanie doraźnej pomocy medycznej,

 4. prowadzenie listy oczekujących.

     1. W uzasadnionych przypadkach lekarz Izby Przyjęć po wstępnym badaniu pacjenta ma prawo prosić o konsultację każdego dostępnego w Szpitalu lekarza danej specjalności, w szczególności w warunkach dyżuru.

     2. Jeżeli lekarz stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w Szpitalu,
      a brak jest aktualnie miejsca, albo zakres świadczeń udzielanych lub względy epidemiologiczne nie pozwalają na jego przyjęcie, Szpital po udzieleniu niezbędnej pomocy zapewnia w razie potrzeby, przewiezienie pacjenta do innego szpitala, w porozumieniu z tą placówką.

     3. W sytuacji zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia do obowiązków lekarza Izby Przyjęć Szpitala lub innego fachowego pracownika należy natychmiastowe podjęcie czynności medycznych zapobiegających lub zmniejszających niekorzystne skutki zmiany stanu zdrowia. Po zaopatrzeniu medycznym pacjenta przekazuje się do wskazanego oddziału Szpitala, na zlecenie lekarza kierującego. Powiadamia się rodzinę pacjenta, a w uzasadnionych przypadkach Policję. W przypadku porodu, rodzącą przekazuje się bezpośrednio do oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

     4. Z dokonywanych czynności sporządza się dokumentację medyczną zgodnie
      z obowiązującymi przepisami.

     5. W procedurze postępowania z pacjentami, których tożsamości nie można ustalić
      obowiązuje zasada zgłaszania na Policję i odnotowania w dokumentacji medycznej Izby Przyjęć Szpitala. Przedmioty należące do pacjenta podlegają zewidencjonowaniu i przekazaniu do depozytu Szpitala.

     6. W przypadku stwierdzenia przez lekarzy dyżurnych Szpitala braku wskazań do leczenia szpitalnego – pacjentowi udzielane jest świadczenie zdrowotne
      w warunkach ambulatoryjnych.

     7. W Izbie Przyjęć Szpitala znajduje się spis telefonów kontaktowych i adresów podmiotów leczniczych i instytucji, z którymi współpracuje Podmiot leczniczy. Ponadto prowadzi się niezbędną dokumentację, zapewniającą i przedstawiającą właściwy tryb postępowania z pacjentami.

     8. Pacjentów przyjmuje się na podstawie dokumentu tożsamości, z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 2.

     9. Personel Izby Przyjęć Szpitala stanowią:

 1. Kierownik Izby Przyjęć,

 2. Lekarze,

 3. Pielęgniarka oddziałowa,

 4. Pielęgniarki,

 5. Ratownicy medyczni,

 6. Sekretarki medyczne.
       1. Udzielanie świadczeń leczniczych na oddziałach Szpitala.

 1. Pacjent jest przyjmowany do Szpitala w Izbie Przyjęć. Po badaniu lekarskim, założeniu dokumentacji medycznej i załatwieniu innych niezbędnych formalności jest kierowany do odpowiedniego oddziału szpitalnego.

 2. W oddziale Szpitala pacjent otrzymuje świadczenia zdrowotne zgodnie ze swymi potrzebami zdrowotnymi, uprawnieniami, możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi szpitala oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej.

 3. Podczas pobytu w oddziale pacjent ma prawo do opieki ze strony bliskiej osoby
  w czasie ustalonym z kierownikiem oddziału.

 4. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwienia mu uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych w Szpitalu.

 5. Pacjent może posiadać własną bieliznę osobistą, szlafrok, ręczniki oraz inne przedmioty higieny osobistej.

 6. Pacjent powinien przestrzegać ramowego porządku dnia Szpitala.

 7. Ustala się następujący ramowy porządek dnia:

7.15 – 8.15 zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne, porządkowe, śniadanie,

8.15 – 12.30 obchody i konsultacje lekarskie, zabiegi diagnostyczne i lecznicze,

12.30 – 13.00 obiad,

13.00 – 14.00 czas do dyspozycji pacjentów,

14.00 – 20.00 odwiedziny chorych, w innych godzinach za zgodą kierownika

oddziału,

16.30 – 18.30 zabiegi lecznicze, pielęgnacyjne i porządkowe, kolacja,

18.30 – 22.00 czas do dyspozycji pacjentów, zabiegi leczniczo - pielęgnacyjne,

wieczorny obchód sal przez pielęgniarkę i lekarza dyżurnego,

22.00 – 6.00 cisza nocna.


 1. Oglądanie programu TV po godzinie 22.00 może nastąpić za zgodą lekarza lub pielęgniarki oraz pozostałych pacjentów przebywających na sali chorych.

 2. Zabrania się pacjentom palenia tytoniu w oddziałach szpitalnych oraz na terenie Szpitala.

 3. Pacjenci podczas pobytu w Szpitalu mogą korzystać z sieci punktów sprzedaży, automatów telefonicznych, biblioteki.

 4. Pacjenci opuszczający oddział, zobowiązani są do informowania o tym personelu medycznego i uzyskania zgody pielęgniarki oddziału.

3. Wypis pacjenta ze Szpitala. 1. Wypisanie pacjenta hospitalizowanego ze Szpitala następuje:

  1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu,

  2. na żądanie osoby przebywającej w szpitalu lub jej przedstawiciela ustawowego,

  3. gdy wymaga on przekazania do innego podmiotu leczniczego.

 2. Osoba występująca o wypisanie ze szpitala na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w szpitalu. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu ze szpitala na własne żądanie.
  W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację
  w dokumentacji medycznej.

 3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania ze szpitala osoby, której stan zdrowia wymaga leczenia w szpitalu, Dyrektor ds. medycznych lub upoważniony przez niego lekarz może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy Sąd Opiekuńczy. Sąd Opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala i przyczynach odmowy.

 4. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia szpitalnego, ponosi koszty pobytu w szpitalu, począwszy od terminu zakończenia leczenia określonego przez kierownika oddziału, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych określonych w odrębnych przepisach.

§ 17.

Ustala się zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych Szpitala.


1. Oddział Chorób Wewnętrznych - funkcjonuje w następującym zakresie:

1) Zasady przyjęcia:

izba przyjęć: czynna całodobowo


     1. obowiązuje skierowanie wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

     2. bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach nagłych, związanych z zatruciem, stanem zagrożenia życia, w razie wydania decyzji o przymusowej hospitalizacji oraz osobom innym niż ubezpieczeni na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

2) Rodzaj świadczonych usług:

 1. a) Diagnostyka w zakresie udzielanych świadczeń.

b) Leczenie:

- schorzenia układu krążenia, oddychania i gruczołów dokrewnych,

- schorzenia przewodu pokarmowego, układu moczowego,

- schorzenia ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego,

- schorzenia układu kostnego i mięśniowego.

3) Do zadań Oddziału Chorób Wewnętrznych należy w szczególności:  1. zbadanie każdego nowo przyjętego chorego oraz ustalenie rozpoznania i kierunku leczenia,

  2. leczenie chorych zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej,

  3. zapewnienie chorym przebywającym w oddziale całodobowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i należytej obsługi,

  4. prowadzenie dokumentacji w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

  5. kierowanie chorych na leczenie uzdrowiskowe,

  6. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

  7. udzielanie informacji o stanie zdrowia choremu lub osobom upoważnionym,

  8. stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego zatrudnionego w oddziale,

  9. dbałość o racjonalne wykorzystanie łóżek,

  10. prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych,

  11. realizacja programów zdrowotnych i promocja zdrowia,

  12. utrzymywanie oddziału w należytym stanie sanitarno-higienicznym
   i porządkowym,

  13. utrzymywanie w należytym stanie aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego
   i gospodarczego znajdującego się w oddziale,

  14. składanie bieżących zapotrzebowań oddziału na środki i aparaturę niezbędną
   do prawidłowego funkcjonowania oddziału,

  15. terminowe i dokładne opracowywanie statystyki oddziału według obowiązujących przepisów oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia,

  16. udzielanie konsultacji w zakresie chorób wewnętrznych dla pacjentów innych oddziałów Szpitala i Izby Przyjęć,

  17. wykonywanie innych usług medycznych zleceniodawcom na podstawie zawartych umów.

4) Personel Oddziału Chorób Wewnętrznych stanowią:

   1. Kierownik oddziału,

   2. Lekarze,

   3. Kierownik oddziału ds. opieki pielęgniarskiej,

   4. Pielęgniarki odcinkowe,

   5. Fizjoterapeuci,

   6. Opiekunowie medyczni,

   7. Psycholog,

   8. Sekretarki medyczne.

5) W skład oddziału wchodzą następujące pomieszczenia:

 1. Pracownia kardiologiczna,

 2. Gabinet zabiegowy,

 3. Sala intensywnego nadzoru kardiologicznego,

 4. Sale chorych,

 5. Pokój kierownika, kierownika ds. opieki pielęgniarskiej,

 6. Dyżurka lekarska,

 7. Dyżurka pielęgniarska,

 8. Pokój socjalny,

 9. Sekretariat,

 10. Kuchenka oddziałowa,

 11. Węzeł sanitarny dla chorych,

 12. Węzeł sanitarny dla personelu.

2. Oddział Chirurgiczny- funkcjonuje w następującym zakresie:

1) Zasady przyjęcia:

izba przyjęć: czynna całodobowo     1. obowiązuje skierowanie wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

     2. bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach nagłych, związanych z zatruciem, stanem zagrożenia życia, w razie wydania decyzji o przymusowej hospitalizacji oraz osobom innym niż ubezpieczeni na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

2) Rodzaj świadczonych usług:

 1. a) Diagnostyka w zakresie udzielanych świadczeń.

b) Leczenie chirurgiczne:

- operacje chirurgiczne metodą laparoskopową,

- operacje w chorobach wątroby, dróg żółciowych i śledziony,

- operacje trzustki,

- operacje żołądka, jelita cienkiego, grubego i odbytu,

- leczenie operacyjne schorzeń tarczycy, przytarczyc,

- operacje przepukliny brzusznej,

- operacje żylaków kończyn dolnych,

- leczenie urazów wielonarządowych,

- leczenie odmy samoistnej i ropniaków opłucnej,

- wykonywanie dostępu do hemodializy,

- dostęp do żywienia dojelitowego.

3) _Do zadań Oddziału Chirurgicznego należy w szczególności:


 1. zbadanie każdego nowo przyjętego chorego oraz ustalenie rozpoznania
  i kierunku leczenia,

 2. leczenie chorych zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej,

 3. zapewnienie chorym przebywającym w oddziale całodobowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i należytej obsługi,

 4. prowadzenie dokumentacji w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

 5. kierowanie chorych na leczenie uzdrowiskowe,

 6. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

 7. udzielanie informacji o stanie zdrowia chorego osobom upoważnionym przez pacjenta,

 8. stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego zatrudnionego
  w oddziale,

 9. dbałość o racjonalne wykorzystanie łóżek,

 10. zapewnienie chorym bezpieczeństwa,

 11. prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych,

 12. realizacja programów zdrowotnych i promocja zdrowia,

 13. utrzymywanie oddziału w należytym stanie sanitarno-higienicznym
  i porządkowym,

 14. utrzymywanie w należytym stanie aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego i gospodarczego znajdującego się w oddziale,

 15. składanie bieżących zapotrzebowań oddziału na środki i aparaturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oddziału,

 16. udzielanie konsultacji z zakresu chirurgii dla pacjentów innych oddziałów szpitala,

 17. terminowe i dokładne opracowywanie statystyki oddziału według obowiązujących przepisów oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.

4) Personel Oddziału Chirurgicznego stanowią:

 1. Kierownik oddziału,

 2. Lekarze,

 3. Pielęgniarka oddziałowa,

 4. Pielęgniarka opatrunkowa,

 5. Pielęgniarki odcinkowe,

 6. Opiekunowie medyczni,

 7. Psycholog,

 8. Sekretarka medyczna.

5) W skład oddziału wchodzą następujące pomieszczenia:

 1. Gabinety zabiegowe,

 2. Sale chorych,

 3. Pokój kierownika,

 4. Dyżurka lekarska,

 5. Dyżurka pielęgniarska,

 6. Sekretariat,

 7. Kuchenka oddziałowa,

 8. Węzły sanitarne dla chorych,

 9. Węzeł sanitarny dla personelu.

6) W swojej działalności Oddział Chirurgiczny współdziała z Blokiem Operacyjnym.
3. Oddział Ginekologiczno – Położniczy - funkcjonuje w następującym zakresie:

1) Zasady przyjęcia:

izba przyjęć: czynna całodobowo


 1. obowiązuje skierowanie wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

 2. bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach opieki nad ciężarną w każdym przypadku podejrzenia patologii nagłych, związanych
  z zatruciem, stanem zagrożenia życia oraz w razie wydania decyzji
  o przymusowej hospitalizacji na podstawie stosownych przepisów lub umów.

2) Rodzaj świadczonych usług:

 1. a) Diagnostyka w zakresie udzielanych świadczeń.

b) Leczenie:

- sprawowanie opieki nad rodzącą,

- udzielanie pierwszej pomocy położniczej, a w szczególności prowadzenie nauki przygotowującej przyszłej matki do porodu w szkole rodzenia,

- przyjęcie kobiety do porodu, badanie rodzącej,

- opieka nad rodzącą w sali porodowej do chwili zakończenia porodu,

- kontrola przebiegu czynności porodowych i stanu ogólnego rodzącej,

- monitorowanie czynności życiowych płodu,

- prowadzenie porodów drogami naturalnymi, a w tym porodów wodnych, w razie wskazań wykonywanie cięć cesarskich,

- leczenie zachowawcze w zakresie schorzeń narządów rodnych, a w szczególności leczenie stanów zapalnych narządu rodnego, patologii szyjki macicy, nadżerek, polipów, cytologia onkologiczna, hormonalna,

- leczenie zaburzeń okresu klimakterium,

- leczenie operacyjne diagnostyczne i naprawcze w zakresie narządów rodnych,

- operacje w nietrzymaniu moczu,

- zabiegi histeroskopowe i laparoskopowe.

3) Do zadań Oddziału Ginekologiczno – Położniczego należy w szczególności: 1. zbadanie każdej nowo przyjętej chorej oraz ustalenie rozpoznania i kierunku leczenia,

 2. leczenie chorych zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej,

 3. zapewnienie chorym przebywającym w oddziale całodobowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i należytej obsługi,

 4. prowadzenie dokumentacji w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

 5. kierowanie chorych na leczenie uzdrowiskowe,

 6. orzekanie o stanie zdrowia,

 7. udzielanie informacji o stanie zdrowia chorych osobom upoważnionym przez pacjentkę,

 8. stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego zatrudnionego w oddziale,

 9. dbałość o racjonalne wykorzystanie łóżek,

 10. zapewnienie chorym bezpieczeństwa,

 11. prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych,

 12. realizacja programów zdrowotnych i promocja zdrowia,

 13. utrzymywanie oddziału w należytym stanie sanitarno-higienicznym
  i porządkowym,

 14. utrzymywanie w należytym stanie aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego i gospodarczego znajdującego się w oddziale,

 15. składanie bieżących zapotrzebowań oddziału na środki i aparaturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oddziału,

 16. udzielanie konsultacji z zakresu ginekologii dla pacjentek innych oddziałów szpitala,

 17. terminowe i dokładne opracowywanie statystyki oddziału według obowiązujących przepisów oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia.

4) Personel Oddziału Ginekologiczno – Położniczego stanowią:

a) Kierownik oddziału,

b) Lekarze,

c) Położna oddziałowa,

d) Położna zabiegowa,

e) Położne odcinkowe,

f) Sekretarka medyczna.

5) W skład oddziału wchodzą następujące pomieszczenia: 1. Gabinety zabiegowe,

 2. Sale chorych,

 3. Pokój kierownika,

 4. Dyżurka lekarska,

 5. Dyżurka pielęgniarska,

 6. Pokój socjalny,

 7. Kuchenka oddziałowa,

 8. Węzły sanitarne dla chorych,

 9. Sekretariat,

 10. Blok Porodowy z Salą Cięć Cesarskich.

6) W swojej działalności Oddział Ginekologiczno – Położniczy wykorzystuje Blok Porodowy z Salą Cięć Cesarskich oraz współdziała z Blokiem Operacyjnym.

 1. Oddział Pediatryczny z Pododdziałem Noworodkowym – funkcjonuje w następującym zakresie:

1) Zasady przyjęcia Oddziału Pediatrycznego:

izba przyjęć: czynna całodobowo     1. obowiązuje skierowanie wydane przez lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego działających w ramach umów z Narodowym Funduszem Zdrowia,

     2. bez skierowania lekarza udzielane są świadczenia w stanach nagłych, związanych z zatruciem, stanem zagrożenia życia, w razie wydania decyzji o przymusowej hospitalizacji oraz osobom innym niż ubezpieczeni na podstawie stosownych przepisów prawa lub umów.

Pododdział Noworodkowy funkcjonuje we współpracy z Oddziałem Ginekologiczno - Położniczym.

2) Rodzaj świadczonych usług Oddziału Pediatrycznego: 1. a) Diagnostyka w zakresie udzielanych świadczeń.

b) Leczenie:

- schorzeń układu krążenia,

- oddychania i gruczołów dokrewnych,

- schorzeń przewodu pokarmowego,

- układu moczowego.

3) Rodzaj świadczonych usług Pododdziału Noworodkowego:


 1. a) Diagnostyka w zakresie udzielanych świadczeń.

 2. b) Leczenie:

- zapewnienie opieki lekarskiej i pielęgniarskiej noworodkom oraz diagnostyka
i leczenie noworodków z czynnikami ryzyka chorobowego i patologią specyficzną dla tego okresu w ramach opieki perinatalnej.

4) Do zadań Pododdziału Noworodkowego należy w szczególności: 1. opieka medyczna nad noworodkiem zdrowym na oddziale położniczym
  w systemie „matka z dzieckiem”,

 2. rooming-in z zapewnieniem bezpieczeństwa fizycznego i epidemiologicznego,

 3. szybka i pełna diagnostyka oraz terapia schorzeń okresu noworodkowego,
  a w tym resuscytacja krążeniowo-oddechowa,

 4. zapewnienie rodzicom wyczerpujących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz możliwości odwiedzin i karmienia piersią,

 5. szkolenie personelu medycznego w zakresie wykonywanych zadań oddziału.

5) Do zadań Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Noworodkowym należy
w szczególności:


 1. zbadanie każdego nowo przyjętego chorego oraz ustalenie rozpoznania i kierunku leczenia,

 2. leczenie chorych zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej,

 3. zapewnienie chorym przebywającym w oddziale całodobowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i należytej obsługi,

 4. prowadzenie dokumentacji w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

 5. kierowanie chorych na leczenie uzdrowiskowe,

 6. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

 7. udzielanie informacji o stanie zdrowia choremu lub osobom upoważnionym,

 8. stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego zatrudnionego w oddziale,

 9. dbałość o racjonalne wykorzystanie łóżek,

 10. prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych,

 11. realizacja programów zdrowotnych i promocja zdrowia,

 12. utrzymywanie oddziału w należytym stanie sanitarno - higienicznym
  i porządkowym,

 13. utrzymywanie w należytym stanie aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego i gospodarczego znajdującego się w oddziale,

 14. składanie bieżących zapotrzebowań oddziału na środki i aparaturę niezbędną do prawidłowego funkcjonowania oddziału,

 15. terminowe i dokładne opracowywanie statystyki oddziału, według obowiązujących przepisów oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia,

 16. udzielanie konsultacji w zakresie chorób dziecięcych dla pacjentów innych oddziałów szpitala i Izby Przyjęć,

 17. wykonywanie innych usług medycznych zleceniodawcom na podstawie zawartych umów.

6) Personel Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Noworodkowym stanowią:

 1. Kierownik oddziału,

 1. Zastępca kierownika oddziału,

 2. Lekarze,

 3. Pielęgniarka oddziałowa,

 4. Pielęgniarka koordynująca,

 5. Pielęgniarki odcinkowe,

 6. Położna,

 7. Opiekunowie medyczni,

 8. Sekretarka medyczna.

7) W skład Oddziału Pediatrycznego z Pododdziałem Noworodkowym wchodzą następujące pomieszczenia:

 1. Sale chorych,

 1. Sale w systemie rooming-in,

 2. Pokój kierownika oddziału,

 3. Pokój pielęgniarki oddziałowej,

 4. Dyżurka lekarska,

 5. Dyżurka pielęgniarska,

 6. Gabinet zabiegowy,

 7. Pokój socjalny,

 8. Pokój pobytu dziennego,

 9. Sekretariat,

 10. Kuchenka oddziałowa,

 11. Węzeł sanitarny dla chorych,

 12. Węzeł sanitarny dla personelu.

5. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii - funkcjonuje w następującym zakresie:

1) Zasady przyjęcia:

godziny przyjęć: 1. codziennie całodobowo,

 2. nie obowiązuje skierowanie – o przyjęciu pacjenta na oddział decyduje kierownik oddziału lub lekarz dyżurny.

2) Rodzaj świadczonych usług:

 1. Diagnostyka w zakresie udzielanych świadczeń.

 2. Leczenie:

- w zakresie anestezjologii - znieczulenia do zabiegów diagnostycznych
i leczniczych,

- w zakresie intensywnej terapii - leczenie niewydolności narządowych: oddechowej, krążeniowej, układu moczowego, niewydolności wielonarządowych,

- leczenie wstrząsu,

- leczenie zatruć przebiegających z niewydolnością oddechową lub krążeniową,

- intensywna opieka pooperacyjna.

3) Do zadań Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii należy w szczególności:  1. zbadanie każdego nowo przyjętego chorego oraz ustalenie rozpoznania
   i kierunku leczenia,

  2. leczenie chorych zgodnie z postępem wiedzy lekarskiej,

  3. zapewnienie chorym przebywającym w oddziale całodobowej opieki lekarskiej, pielęgniarskiej i należytej obsługi,

  4. prowadzenie dokumentacji w sposób staranny i zgodny z obowiązującymi przepisami,

  5. orzekanie o stanie zdrowia pacjentów,

  6. udzielanie informacji o stanie zdrowia chorego osobom upoważnionym przez pacjenta,

  7. stałe podnoszenie kwalifikacji personelu medycznego zatrudnionego
   w oddziale,

  8. dbałość o racjonalne wykorzystanie łóżek,

  9. zapewnienie chorym bezpieczeństwa,

  10. prowadzenie szkoleń i dokształcania pracowników medycznych,

  11. utrzymywanie oddziału w należytym stanie sanitarno-higienicznym
   i porządkowym,

  12. utrzymywanie w należytym stanie aparatury medycznej oraz sprzętu medycznego i gospodarczego znajdującego się w oddziale,

  13. składanie bieżących zapotrzebowań oddziału na środki i aparaturę niezbędną
   do prawidłowego funkcjonowania oddziału,

  14. terminowe i dokładne opracowywanie statystyki oddziału według obowiązujących przepisów oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia,

  15. sukcesywne wprowadzenie nowych procedur medycznych według przyjętych standardów w tej specjalności,

  16. udzielanie konsultacji dla pacjentów innych oddziałów szpitala,

  17. stała gotowość i wykonywanie zabiegów resuscytacyjnych u pacjentów Izby Przyjęć i innych komórek Szpitala,

  18. konsultacje (diagnostyka i terapia) u pacjentów wymagających leczenia żywieniowego poza lub dojelitowego.

4) Personel Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii stanowią:

  1. Kierownik oddziału,

  1. Lekarze,

  2. Pielęgniarka oddziałowa,

  3. Pielęgniarki odcinkowe.

5) W skład oddziału wchodzą następujące pomieszczenia:

 1. Sale chorych,

 2. Dyżurka lekarska,

 3. Punkt obserwacyjny chorych,

  1. Pokój socjalny,

  2. Kuchenka oddziałowa,

  3. Węzeł sanitarny dla chorych,

  4. Węzeł sanitarny dla personelu,

  5. Magazyn,

  6. Szatnia.
   1. Do zadań Bloku Operacyjnego należy organizacja i udzielanie świadczeń diagnostyczno-zabiegowych w warunkach szczególnych z możliwością prowadzenia anestezji przy zachowaniu całodobowej gotowości do udzielania tych świadczeń.

   2. Do zadań Apteki szpitalnej należy w szczególności zaopatrywanie komórek organizacyjnych poszczególnych przedsiębiorstw Podmiotu leczniczego w produkty lecznicze i wyroby medyczne, zgodnie z wytycznymi nadzoru farmaceutycznego.

   3. Do zadań Prosektorium należy przechowywanie zwłok osoby zmarłej
    w Podmiocie leczniczym, wykonywanie sekcji zwłok w przypadkach prawem przewidzianych oraz wydanie zwłok osoby zmarłej osobom uprawnionym.

   4. Do zadań Ambulatorium Ogólnego należy w szczególności zapewnienie osobie
    zgłaszającej się do Ambulatorium lub telefonicznie oraz w przypadkach uzasadnionych stanem zdrowia – w miejscu zamieszkania osoby, niezbędnej pomocy medycznej.

W Ambulatorium Ogólnym udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Ambulatorium ściśle współpracuje z Izbą Przyjęć.

   1. Do zadań Zespołu Chirurgii Jednego Dnia należy w szczególności udzielanie świadczeń zabiegowych o profilu medycznym:

  1. chirurgii szczękowo-twarzowej,

  2. chirurgii urazowo - ortopedycznej,

  3. otorynolaryngologii,

  4. urologii.

Zespół Chirurgii Jednego Dnia ściśle współpracuje z Oddziałem Chirurgicznym
i Blokiem Operacyjnym.

    1. Do zadań Zespołu Opieki Dziennej należy w szczególności udzielanie świadczeń leczniczych o profilu medycznym gastroenterologii i chorób płuc. Zespół Opieki Dziennej ściśle współpracuje z Oddziałem Wewnętrznym i Pracownią Endoskopową.

    2. Zadania Banku Krwi realizujemy poprzez zabezpieczenie pacjentów w krew i jej składniki, w szczególności przez:

  1. składanie zamówień na krew i jej składniki w najbliższym centrum, zgodnie
   z zamówieniami oddziałów szpitala,

  2. odbiór krwi i jej składników,

  3. przechowywanie krwi i jej składników do czasu ich wydania do oddziału szpitalnego,

  4. wydawanie krwi i jej składników do oddziałów szpitalnych,

  5. prowadzenie dokumentacji przychodów i rozchodów krwi i jej składników, zapewniającej identyfikację dawcy i biorcy krwi lub jej składników,

  6. prowadzenie sprawozdawczości zużycia krwi i jej składników.
    1. Pracownie endoskopowa, kardiologiczna. Do zadań Pracowni należy
     w szczególności:

     1. realizacja zleceń w zakresie diagnostyki z komórek medycznych Podmiotu leczniczego,

     2. wykonywanie i opisywanie specjalistycznych badań dla pacjentów Podmiotu leczniczego oraz dla pacjentów innych podmiotów zlecających.Rozdział VI

Struktura organizacyjna Zakładu Opieki Długoterminowej

Rodzaj udzielanych w nim świadczeń zdrowotnych
§ 18.

       1. W Zakładzie Opieki Długoterminowej funkcjonują następujące jednostki i komórki organizacyjne:

 1. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy;

 2. Pielęgniarska Domowa Opieka Długoterminowa;

 3. Wypożyczalnia sprzętu do pielęgnacji i rehabilitacji.

       1. W skład Zakładu wchodzą następujące pomieszczenia:

   1. Gabinet zabiegowy,

   2. Sale chorych,

   3. Dyżurka pielęgniarska,

   4. Pokój socjalny i szatnia,

   5. Kuchenka oddziałowa,

   6. Węzły sanitarne dla pacjentów,

   7. Węzeł sanitarny dla personelu,

   8. Pomieszczenia magazynowe,

   9. Brudownik,

   10. Gabinet lekarski i pokój kierownika,

   11. Sala terapii zajęciowej (jadalnia, świetlica),

   12. Pomieszczenia do rehabilitacji.

       1. Świadczenia zdrowotne Zakładu Opieki Długoterminowej obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji oraz zapewnianie im produktów leczniczych i wyrobów medycznych, pomieszczeń
        i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia.

       2. Ustala się następujące rodzaje usług świadczonych w Zakładzie:

 1. 1) Diagnostyka w zakresie udzielanych świadczeń.

 2. 2) Opieka pielęgniarska w zakresie:

  1. świadczeń pielęgniarskich w zakresie pielęgnacji podstawowej
   i kompensacyjnej,

  2. wykonywania zleconych przez lekarza zabiegów i podawanie leków,

  3. zapobiegania skutkom choroby przewlekłej i unieruchomienia,

  4. przygotowania pacjenta i rodziny do samoopieki.

     1. Edukacja i poradnictwo zdrowotne.

     2. Leczenie w zakresie świadczeń lekarskich i niezbędnych konsultacji specjalistycznych.

     3. Rehabilitacja.

     4. Terapia zajęciowa.

     5. Terapia psychologiczna.

 1. Do zadań Zakładu Opieki Długoterminowej należy w szczególności:

 1. zapobieganie powikłaniom wynikającym z procesu chorobowego
  i unieruchomienia,

 2. zmniejszenie skutków upośledzenia ruchowego oraz usprawnianie ruchowe poprzez działania fizjoterapeutyczne oraz stosowanie rehabilitacji ogólnoustrojowej, zgodnie z zaleceniami lekarza,

 3. dla pacjentów w stanie wegetatywnym / apalicznym zapewnienie odpowiedniego do stanu zdrowia sposobu odżywiania, zarówno pod względem jakościowym
  i ilościowym,

 4. przygotowanie rekonwalescenta i jego rodziny (opiekuna) do samoopieki
  i samopielęgnacji w warunkach domowych.Rozdział VII

Organizacja i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w Zakładzie Opiekuńczo - Leczniczym
§ 19.

    1. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymogom aktualnie dostępnej na terenie RP wiedzy medycznej.

    2. Świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie w ramach umów zawartych
     z Narodowym Funduszem Zdrowia i za częściową odpłatnością zgodnie
     z obowiązującymi przepisami prawa. Świadczeń zdrowotnych udziela się również osobom innym niż ubezpieczeni, na podstawie odrębnych przepisów i umów.

    3. W przypadku pacjentów nie ubezpieczonych - jeżeli odrębne przepisy prawa
     nie stanowią inaczej, pobiera się opłatę.

    4. Świadczenia zdrowotne w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym udzielane są w dniach
     i godzinach zgodnie z harmonogramem pracy Zakładu na podstawie umowy zawartej
     z Narodowym Funduszem Zdrowia i innych umów.

§ 20.


Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego przedstawiciel ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.
§ 21.

Zakład prowadzi dokumentację medyczną według obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Sposób prowadzenia dokumentacji i zasady jej udostępniania określone są w odrębnych przepisach.
§ 22.


  1. Zakład zapewnia pacjentowi:

 1. świadczenia zdrowotne, opiekuńcze i rehabilitacyjne,

 2. środki farmaceutyczne i materiały medyczne,

 3. pomieszczenie i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia,

 4. depozyt ubrań i rzeczy wartościowych na czas pobytu w Zakładzie.

  1. Szczegółowe uprawnienia pacjenta podczas pobytu w Zakładzie określa zbiór praw pacjenta.


Rozdział VIII


Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym
§ 23.

       1. Pobyt pacjenta w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym następuje w trybie planowanym i nagłym.

       2. Do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przyjmowani są pacjenci obłożnie i przewlekle chorzy, nie wymagający hospitalizacji, u których występują znaczne deficyty
        w samo opiece i którzy wymagają całodobowej, profesjonalnej, intensywnej opieki
        i pielęgnacji oraz kontynuacji leczenia, za wyjątkiem osób kwalifikujących się
        do domów opieki społecznej lub u których podstawowym wskazaniem do objęcia opieką jest trudna sytuacja socjalna, zaawansowana choroba nowotworowa lub choroba psychiczna.

       3. O przyjęciu do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego pacjenta powiadamia kierownik Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego.

       4. W przypadku braku miejsc pacjent zostaje wpisany na listę pacjentów oczekujących na przyjęcie do Zakładu.

§ 24.


Przyjęcie pacjenta do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego następuje na podstawie złożonego przez pacjenta skierowania, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 25.

       1. Pacjentów przyjmuje się na podstawie skierowania i dokumentu tożsamości.

       2. Personel Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego stanowią:

  1. Kierownik,

  2. Lekarze,

  3. Lekarze konsultanci,

  4. Pielęgniarki koordynujące,

  5. Pielęgniarki prowadzące,

  6. Pielęgniarki odcinkowe,

  7. Sekretarka medyczna,

  8. Fizjoterapeuci,

  9. Terapeuci zajęciowi,

  10. Logopedzi,

  11. Psycholog,

  12. Pracownik socjalny,

  13. Opiekunowie medyczni i pacjenta.

       1. Pacjent jest przyjmowany w Izbie Przyjęć. Po badaniu lekarskim, założeniu dokumentacji medycznej i załatwieniu innych niezbędnych formalności jest kierowany do odpowiedniej sali w Zakładzie.

       2. Pacjent otrzymuje świadczenia zdrowotne zgodnie ze swymi potrzebami zdrowotnymi, uprawnieniami, możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi
        i rehabilitacyjnymi Zakładu oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej.

       3. Podczas pobytu w Zakładzie pacjent ma prawo do opieki ze strony bliskiej osoby
        w czasie ustalonym z kierownikiem Zakładu.

       4. Pacjent ma prawo do opieki duszpasterskiej duchownego wyznawanej przez siebie religii i umożliwienia mu uczestnictwa w obrzędach religijnych organizowanych
        w Podmiocie leczniczym.

       5. Pacjent może posiadać własną bieliznę osobistą, szlafrok, ręczniki oraz inne przedmioty higieny osobistej.

       6. Pacjent powinien przestrzegać ramowego porządku dnia Zakładu.

       7. Ustala się następujący ramowy porządek dnia:

7.15 – 8.15 zabiegi pielęgnacyjne, diagnostyczne, porządkowe, śniadanie,

8.15 – 12.30 obchody i konsultacje lekarskie, zabiegi diagnostyczne i lecznicze,

12.30 – 13.00 obiad,

13.00 – 14.00 czas do dyspozycji pacjentów,

14.00 – 20.00 odwiedziny chorych, w innych godzinach za zgodą kierownika

Zakładu,

16.30 – 18.30 zabiegi lecznicze, pielęgnacyjne i porządkowe, kolacja,

18.30 – 22.00 czas do dyspozycji pacjentów, zabiegi leczniczo – pielęgnacyjne

i rehabilitacyjne, wieczorny obchód sal przez pielęgniarkę

i lekarza,

22.00 – 6.00 cisza nocna.
       1. Oglądanie programu TV po godzinie 22.00 może nastąpić za zgodą kierownika, lekarza lub pielęgniarki oraz pozostałych pacjentów przebywających na sali chorych.

       2. Zabrania się pacjentom palenia tytoniu w salach Zakładu oraz w całym budynku Zakładu.

       3. Kierownik Zakładu może na prośbę pacjenta udzielić mu przepustki. Fakt nieobecności pacjenta winien być odnotowany w dokumentacji Zakładu.

       4. Wypis pacjenta z Zakładu następuje:

  1. na żądanie osoby przebywającej w Zakładzie lub jej przedstawiciela ustawowego,

  2. gdy wymaga przekazania do innego Podmiotu leczniczego,

  3. gdy ustaną wskazania do pobytu.

       1. Osoba występująca o wypisanie z Zakładu na własne żądanie jest informowana przez lekarza o możliwych następstwach zaprzestania leczenia w Zakładzie. Osoba ta składa pisemne oświadczenie o wypisaniu z Zakładu na własne żądanie.
        W przypadku odmowy złożenia takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację
        w dokumentacji medycznej.

       2. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania z Zakładu a osoba, której stan zdrowia wymaga pobytu w Zakładzie, lekarz leczący może odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy Sąd Opiekuńczy. Sąd Opiekuńczy zawiadamiany jest niezwłocznie o odmowie wypisania ze szpitala
        i przyczynach odmowy.Rozdział IX

Struktura organizacyjna Ambulatoryjnego Lecznictwa Specjalistycznego

Rodzaj udzielanych w nim świadczeń zdrowotnych
§ 26.

    1. W Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

   1. Poradnia Dermatologiczna;

   2. Poradnia Chirurgiczna;

   3. Poradnia Urazowo-Ortopedyczna;

   4. Poradnia Otorynolaryngologiczna;

   5. Poradnia Urologiczna;

   6. Poradnia Kardiologiczna;

   7. Poradnia Leczenia Bólu;

   8. Poradnia Ginekologiczno – Położnicza;

   9. Poradnia Logopedyczna;

   10. Szkoła Rodzenia;

   11. Punkt Szczepień.

    1. Świadczenia zdrowotne w Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym obejmują swoim zakresem specjalistyczną opiekę zdrowotną, udzielaną w warunkach niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym.

§ 27.


    1. Świadczenia ambulatoryjne w Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym udzielane są ubezpieczonym na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

    2. Świadczenia zdrowotne w ramach umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielane są bezpłatnie.

    3. W przypadku osób nie ubezpieczonych - jeżeli odrębne przepisy prawa nie stanowią inaczej pobierane są opłaty.

§ 28.


Świadczenia zdrowotne w Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym udzielane są
w dniach i godzinach zgodnie z harmonogramem pracy na podstawie umowy zawartej
z Narodowym Funduszem Zdrowia i innych umów.
§ 29.

       1. W Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymogom aktualnie dostępnej na terenie RP wiedzy medycznej. Świadczenia w Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym obejmują ambulatoryjną specjalistyczną opiekę zdrowotną służącą rozpoznaniu stanu zdrowia
        i ustaleniu dalszego procesu leczniczego pacjentom skierowanym.

  1. Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego przedstawiciel ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.

§ 30.


W Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym prowadzi się dokumentację medyczną według obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zapewnia ochronę danych zawartych w tej dokumentacji.

Sposób prowadzenia dokumentacji i zasady jej udostępniania określone są w odrębnych przepisach.


§ 31.

W Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym zapewnia się pacjentowi: 1. świadczenia zdrowotne,

 2. produkty lecznicze i wyroby medyczne.


Rozdział X


Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w zakresie Ambulatoryjnego Lecznictwa Specjalistycznego
§ 32.

       1. Przyjęcia pacjenta w Ambulatoryjnym Lecznictwie Specjalistycznym następuje
        w trybie planowanym.

       2. Do korzystania ze świadczeń w zakresie specjalistycznego lecznictwa ambulatoryjnego udzielanych bezpłatnie uprawnione są osoby ubezpieczone zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa.

       3. Świadczenia specjalistyczne udzielane są innym osobom niż wymienione w ust. 1, odpłatnie według cen zawartych w cenniku usług medycznych świadczonych przez komórki organizacyjne Ambulatoryjnego Lecznictwa Specjalistycznego.

       4. Zgłaszając się do poradni, pacjenci winni okazać się dokumentem potwierdzającym tożsamość.

       5. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne udzielane są według kolejności zgłoszenia oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

       6. Poradnie specjalistyczne prowadzą listy oczekujących na udzielenie świadczenia.

§ 33.


    1. Personel Ambulatoryjnego Lecznictwa Specjalistycznego stanowią:

   1. Lekarze,

   2. Pielęgniarki,

   3. Sekretarki medyczne.

    1. Pacjent jest przyjmowany w rejestracji, a następnie po założeniu dokumentacji medycznej i załatwieniu innych niezbędnych formalności jest kierowany do odpowiedniego gabinetu lekarskiego, gdzie udzielane będzie świadczenie zdrowotne.

    2. Pacjent otrzymuje świadczenia zdrowotne zgodnie ze swymi potrzebami zdrowotnymi, uprawnieniami, możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi pracowni oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej.Rozdział XI

Struktura organizacyjna w Dziale Pomocy Doraźnej

Rodzaj udzielanych w nim świadczeń zdrowotnych
§ 34.

       1. W Dziale Pomocy Doraźnej funkcjonują następujące komórki organizacyjne:

 1. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego;

 2. Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego;

 3. Zespół Wyjazdowy Transportowy.

       1. Świadczenia zdrowotne w Dziale Pomocy Doraźnej polegają na zapewnieniu dobowej gotowości zespołu wyjazdowego określonego typu do realizowania wezwań i udzielania świadczeń zdrowotnych w razie wypadku, urazu, nagłego zachorowania lub pogorszenia stanu zdrowia powodujących zagrożenie życia.

       2. Świadczenia zdrowotne w Dziale Pomocy Doraźnej udzielane są całą dobę zgodnie
        z harmonogramem pracy Działu na podstawie umowy zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia i innych umów.

§ 35.


W Dziale Pomocy Doraźnej udzielane są świadczenia zdrowotne odpowiadające wymogom aktualnie dostępnej na terenie RP wiedzy medycznej.

Na każdym etapie udzielanych świadczeń zdrowotnych pacjent lub jego przedstawiciel ma prawo do informacji o stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo zaniechania, wynikach leczenia oraz rokowaniu.


§ 36.

W Dziale Pomocy Doraźnej prowadzi się dokumentację medyczną według obowiązujących w tym zakresie przepisów oraz zapewnia ochronę danych zawartych


w tej dokumentacji. Sposób prowadzenia dokumentacji i zasady jej udostępniania określone są w odrębnych przepisach.


Rozdział XII


Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

w Dziale Pomocy Doraźnej
§ 37.

 1. Do korzystania ze świadczeń w zakresie świadczeń pomocy doraźnej udzielanych bezpłatnie uprawnione są osoby ubezpieczone oraz nie ubezpieczone zgodnie
  z odpowiednimi przepisami obowiązującego prawa.

 2. Świadczenia pomocy doraźnej udzielane są według kolejności zgłoszenia oraz zgodnie z kryteriami medycznymi.

§ 38.


       1. Personel Działu Pomocy Doraźnej stanowią:

  1. Kierownik działu,

  2. Lekarze,

  3. Pielęgniarki/Pielęgniarze,

  4. Ratownicy medyczni,

  5. Sekretarka medyczna.

       1. Pacjent otrzymuje świadczenia zdrowotne zgodnie ze swymi potrzebami zdrowotnymi, uprawnieniami, możliwościami diagnostyczno-terapeutycznymi oraz aktualnym stanem wiedzy medycznej.

       2. Świadczenia udzielane są przez:

   1. Zespół Podstawowy Ratownictwa Medycznego;

   2. Zespół Specjalistyczny Ratownictwa Medycznego.
  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna