Rozdział I postanowienia Ogólne § Regulamin Gminnego Zespołu Reagowania zwanego dalej „Zespołem”Pobieranie 23,15 Kb.
Data14.01.2018
Rozmiar23,15 Kb.Załącznik do Zarządzenia Nr 140/04

Burmistrza Olecka

z dnia 19 kwietnia 2004r.

Regulamin

Gminnego Zespołu Reagowania


Rozdział I

Postanowienia Ogólne
§ 1.

Regulamin Gminnego Zespołu Reagowania zwanego dalej „Zespołem” określa zadania Zespołu i jego członków oraz zasady funkcjonowania i tryb pracy.


§ 2.

Zespół działa na podstawie: 1. ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej /Dz.U. Nr 62, poz.558, z późn. zm./,

 2. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2002 roku w sprawie sposobu tworzenia gminnego zespołu reagowania powiatowego i wojewódzkiego zespołu reagowania kryzysowego oraz Rządowego Zespołu Koordynacji Kryzysowej i ich funkcjonowania /Dz.U. Nr 215, poz.1818, z późn. zm./,

 3. zarządzenia Nr 139/04 Burmistrza Olecka z dnia 19 kwietnia 2004 roku
  w sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania,

 4. niniejszego regulaminu,

 5. rocznego planu pracy.Rozdział II

Zadania Gminnego Zespołu Reagowania
§ 3.

Do zadań Zespołu należy: 1. monitorowanie zagrożeń i występujących klęsk żywiołowych oraz prognozowanie rozwoju sytuacji,

 2. opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego,

 3. realizowanie polityki związanej ze stanem klęski żywiołowej,

 4. zapobieganie powstawaniu zagrożenia życia i zdrowia, oraz mienia i środowiska,

 5. opracowanie i aktualizowanie planów reagowania kryzysowego.


§ 4.

Do szczegółowych zadań Zespołu należy: 1. w fazie zapobiegania:

  1. analizowanie i skategoryzowanie wszystkich potencjalnych zagrożeń możliwych do wystąpienia na obszarze gminy,

  2. skatalogowanie i ocena elementów infrastruktury technicznej, środowiska naturalnego oraz grup i środowisk społecznych szczególnie wrażliwych na skutki klęsk żywiołowych,

  3. monitorowanie i czynny udział w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego,

  4. planowanie środków finansowych oraz trybu i źródeł ich pozyskiwania – przeznaczonych na finansowanie przedsięwzięć realizowanych we wszystkich fazach prac Zespołu,

  5. prowadzenie kontroli i nadzoru nad przyjętymi lub przekazanymi do realizacji zadaniami o charakterze prewencyjnym,

 2. w fazie przygotowania:

  1. opracowanie i bieżące aktualizowanie Planu Reagowania i wszystkich jego dokumentów pochodnych,

  2. organizowanie i prowadzenie gier decyzyjnych i ćwiczeń w celu przygotowania członków Zespołu i sił ratowniczych do skoordynowanego
   i skutecznego prowadzenia działań,

  3. planowanie, koordynowanie i udział w szkoleniu struktur reagowania kryzysowego oraz sił ratowniczych,

  4. określenie oraz zabezpieczenie potrzeb materiałowo-technicznych
   i finansowych niezbędnych do realizacji przyjętych zadań,

 3. w fazie reagowania:

  1. podjęcie pracy w układzie całodobowym pełnym składem Zespołu,

  2. uruchomienie wszystkich systemów, struktur ratowniczych i procedur w celu zabezpieczenia możliwości realizacji przez Burmistrza zadań w warunkach stanu klęski żywiołowej na terenie gminy,

  3. monitorowanie zagrożeń i ich skutków, prognozowanie ich dalszego rozwoju oraz wymiana informacji ze służbami i innymi zespołami,

  4. korygowanie działań w ramach procesu ewakuacji oraz z zakresu pomocy społecznej i humanitarnej stworzenia doraźnych warunków do przetrwania dla osób poszkodowanych,

  5. uruchomienie punktów informacji dla ludności,

  6. przyjmowanie i przekazywanie meldunków i informacji o realizacji poszczególnych zadań,

  7. opracowanie raportu z prowadzonych działań,

 4. w fazie odbudowy:

  1. współpraca w czasie procesu szacowania szkód oraz opiniowanie wniosków,

  2. udzielanie wszechstronnej pomocy przy usuwaniu strat i szkód wywołanych klęską żywiołową,

  3. zapobieganie powstawaniu wtórnych zagrożeń spowodowanych skutkami klęski żywiołowej,

  4. zapewnienie dostatecznych warunków egzystencji ludności poszkodowanej,

  5. monitorowanie systemu pomocy społecznej oraz dystrybucji środków pochodzących z pomocy humanitarnej na rzecz ludności poszkodowanej,

  6. monitorowanie systemu służby zdrowia w zakresie leczenia i rehabilitacji ludności poszkodowanej,

  7. podjęcie działań zmierzających do odtworzenia sił, środków i zasobów służb ratowniczych gwarantując pełną gotowość do działań,

  8. opracowanie ocen, opinii i analiz, oraz niezbędnej sprawozdawczości,

  9. aktualizacja planów reagowania, ocen zagrożenia i dokumentów pochodnych,

  10. grupy robocze Zespołu realizują zadania w ramach wszystkich faz zarządzania.

§ 5.

Zadania grup roboczych: 1. Stałych:

 1. grupa planowania cywilnego realizuje zadania w zakresie:

  1. ustalania priorytetów, kierunków działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa obywateli,

  2. koordynacja przedsięwzięć planistycznych związanych
   z opracowaniem, aktualizacją Gminnego Planu Reagowania,

 2. grupa monitorowania, prognoz i analiz realizuje zadania w zakresie:

  1. zapewnienia dyżurów w okresie zagrożenia bezpieczeństwa,

  2. monitorowania sytuacji na terenie gminy, oraz prognozowanie rozwoju sytuacji,

  3. opracowania i aktualizacji procedur działania oraz ich uruchamiania w przypadku zagrożeń,

  4. wymiany informacji z sąsiednimi gminami, oraz Starostwem Powiatowym.
 1. Czasowych:

  1. grupa operacji i organizacji działań realizuje zadania w zakresie o:

   1. przygotowanie planów akcji, operacji, zabezpieczeń,

   2. przygotowanie propozycji, poleceń dla szefa Zespołu,

  2. grupa zabezpieczenia logistycznego realizuje zadania w zakresie:

   1. organizacji zabezpieczenia logistycznego na potrzeby sił reagujących oraz zabezpieczenie potrzeb własnych Zespołu,

   2. przygotowanie propozycji decyzji umożliwiających pozyskanie, oraz przemieszczenie zasobów niezbędnych do zabezpieczenia prowadzonych działań,

  3. grupa opieki zdrowotnej i pomocy socjalno-bytowej realizuje zadania
   w zakresie:

   1. zabezpieczenia warunków opieki zdrowotnej i opieki socjalno-bytowej na rzecz ludności poszkodowanej,

   2. współpraca z kierującym akcja ratowniczą w celu koordynacji działań związanych z ewakuacją ludności i zwierząt,

   3. rozpoznawanie faktycznych potrzeb ludności poszkodowanej
    w zakresie pomocy bytowej, medycznej oraz jej pozyskiwanie.Rozdział III

Zadania Członków Gminnego Zespołu Reagowania
§ 6.

Do zadań szefa Zespołu należy: 1. ustalanie zmian w regulaminie,

 2. zatwierdzanie rocznego planu pracy i protokołów z posiedzeń Zespołu,

 3. zwoływanie w trybie nadzwyczajnym posiedzeń Zespołu w związku z wystąpieniem zagrożeń lub stanu klęski żywiołowej,

 4. osobiste kierowanie ćwiczeniami i grami decyzyjnymi z udziałem Zespołu,

 5. występowanie z wnioskami o pomoc sił i środków, oraz zaangażowanie sił i środków wojska,

 6. realizowanie polityki informacyjnej, współpraca z mediami,

§ 7.

Do podstawowych obowiązków Zastępcy Szefa Gminnego Zespołu Reagowania należy: 1. zastępowanie Szefa Zespołu w razie jego nieobecności,

 2. kierowanie opracowaniem dokumentów decyzyjnych,

 3. nadzorowanie, monitorowanie występujących klęsk żywiołowych, awarii technicznych, katastroficznych,

 4. opracowanie raportu odbudowy.


Rozdział IV

Ogólne zasady funkcjonowania i tryb pracy Zespołu
§ 8.

Posiedzenia Zespołu zwołuje Szef Zespołu: 1. w trybie zwyczajnym – zgodnie z rocznym planem pracy,

 2. w trybie alarmowym – w przypadku wystąpienia zagrożeń lub klęski żywiołowej.


§ 9.

Miejscem posiedzeń Zespołu jest Urząd Miejski w Olecku, sala nr 10.


§ 10.

   1. Dokumentami prac bieżących Zespołu są:

  1. Gminny Plan Reagowania,

  2. roczny plan pracy Zespołu,

  3. protokoły posiedzeń Zespołu i grup roboczych,

  4. analizy, oceny i opinie,

  5. plany ćwiczeń,

   1. Dokumentami działań Zespołu są:

 1. raporty odbudowy,

 2. raporty bieżące i okresowe,

 3. karty zdarzeń,

 4. polecenia, zarządzenia, decyzje i rozkazy,

 5. dokumenty graficzno-tekstowe (mapy, plany),

 6. inne niezbędne dokumenty.


§ 11.

Plan reagowania kryzysowego określa Zespół przedsięwzięć na wypadek zagrożeń noszących znamiona klęski żywiołowej, a w szczególności: 1. zadania w zakresie monitorowania zagrożeń,

 2. bilans sił ratowniczych i środków technicznych niezbędnych do usuwania skutków zagrożeń,

 3. procedury uruchomienia działań przewidzianych w planie oraz zasady współdziałania, a także sposoby ograniczenia rozmiaru strat i usuwania skutków zagrożeń.§ 12.

Plany ćwiczeń określają termin treningu, zakres obowiązków, podział zadań członków Zespołu: 1. ćwiczenia „przy stole – członkowie grup planowania cywilnego i monitorowania, prognoz i analiz spotykają się, aby ustalić swoje obowiązki i sposób, w jaki reagować będą na różne scenariusze wydarzeń,

 2. ćwiczenia praktyczne – to szkolenie ma za zadanie sprawdzić czynności specjalistyczne, takie jak ratownictwo medyczne, służby informacyjne, powiadamianie, ostrzeganie, łączność.


§ 13.

Celem raportu jest wykazanie między innymi, że: 1. polityka zapobiegania awariom została opracowana, a system zarządzania bezpieczeństwem został zastosowany w praktyce,

 2. ustalono zagrożenia poważnymi awariami oraz podjęto działania zapobiegawcze,

 3. przygotowano wewnętrzne plany awaryjne w zakładach posiadających TSP.


§ 14.

Karta zdarzeń zawiera chronologiczny opis zdarzeń i wdrożonych działań oraz decyzji podejmowanych w celu likwidacji zagrożeń, pomocy poszkodowanym i ograniczeniu strat,


a w szczególności informacje o:

 1. kolejności alarmowania sił ratowniczych,

 2. podejmowanych decyzjach, w tym o zadaniach stawianych formacjom ratowniczym, podmiotom,

 3. liczbie poszkodowanych i wielkości strat,

 4. sposobie udzielania pomocy i zabezpieczenia terenu zdarzeń.


§ 15.

Raport odbudowy zawiera opis i analizę skutków zaistniałego zdarzenia oraz propozycję działań mających na celu odbudowę, a w szczególności: 1. szczegółowy wykaz stref w infrastrukturze oraz w potencjale ratowniczym,

 2. projekt harmonogramu likwidacji strat i odbudowy,

 3. bilans potrzeb finansowych w zakresie odbudowy.


§ 16.

Integralną częścią protokołu posiedzeń Zespołu są załączniki w postaci: 1. porządku obrad,

 2. wykazu osób uczestniczących w posiedzeniu,

 3. treść ustaleń podjętych na posiedzeniu,

 4. dokumentów przygotowanych przed i w trakcie posiedzenia.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna