Rozdział Bezpieczne posługiwanie się komputerem I jego oprogramowaniem (4 godziny)Pobieranie 357,49 Kb.
Strona4/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,49 Kb.
1   2   3   4   5

Rozdział 5. Edytory tekstu (6 godzin)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

21.

Edytory tekstu — wprowadzenie

1

zna pojęcia: edytor tekstu, redagowanie tekstu, kursor tekstowy, akapit,

wskazuje elementy okna edytora tekstu,

rozróżnia klawisze edycyjne i klawisz Enter na klawiaturze oraz kursor tekstowy i wskaźnik myszy,

objaśnia zastosowanie elementów okna edytora tekstu,

zna reguły poprawnego wprowadzania tekstu,

wprowadza tekst z klawiatury z uwzględnieniem zasad edycji tekstu oraz sposobu wpisywania polskich znaków,

wyszukuje błędy w napisanym tekście i wprowadza poprawki,

posługuje się poleceniami Cofnij i Powtórz do zmiany wykonanej operacji;objaśnia przeznaczenie pasków narzędzi i umieszczonych na nich przycisków,

pisze teksty, świadomie stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu,

prawidłowo zapisuje plik w przeznaczonym dla niego katalogu (folderze),

samodzielnie prawidłowo nadaje nazwę plikowi,

rozróżnia pojęcia: kursor tekstowy i wskaźnik myszy,

wyjaśnia pojęcie edytora tekstu i omawia zastosowanie edytora,

wyjaśnia, na czym polega czynność redagowania tekstu w edytorze tekstu,

zapisuje dokument w ustalonym miejscu na dysku,

wyjaśnia pojęcia: edytor tekstu, akapit;


omawia możliwości edytora tekstu,

poprawnie dzieli tekst na akapity;P/21, s. 86 – 92, ćw. 5.1, 5.2, 5.3.

Pytania i zadania

s. 92, zad. 1. — 3.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 64 – 67, ćw. 1. 4., 5 (CD, ćw. A), 6., 7., 8 (CD, ćw. A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.


1 (1, 2, 3, 5, 6); 4.2; 6.1; 7.2.

22.

Pliki i katalogi — najważniejsze czynności

1

zapisuje i otwiera pliki tekstowe, postępując zgodnie z instrukcją,

zapisuje plik we wskazanym katalogu (folderze),

nadaje plikowi nazwę odpowiednią do jego zawartości, korzystając z pomocy nauczyciela,

pisze prosty tekst z zastosowaniem małych i wielkich liter oraz polskich znaków,

zmienia nazwę pliku zgodnie z opisem,

prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z edytorem tekstu,

zna przeznaczenie Kosza,

odzyskuje z Kosza usunięte pliki i katalogi (foldery),

opróżnia Kosz;wyjaśnia zasady korzystania z Kosza,

opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, katalogi (foldery),

sprawnie wykonuje podstawowe operacje na plikach;


zna i stosuje polecenie Plik/Nowy,

zna i stosuje zasady nadawania nazw plikom i katalogom,
P/22, s. 93 – 97, ćw. 5.4 — 5.8.

Pytania i zadania

s. 97, zad. 1 — 3.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 68 – 69, ćw. 1. — 6., 7 (CD, A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.


1 (1, 2, 3, 5); 4.2; 6.1; 7.2.

23.

Wykonujemy operacje na blokach tekstu

1

wymienia poznane sposoby zaznaczania tekstu,

zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstu,rozumie pojęcia: blok, wiersz, akapit,

posługuje się poleceniami Kopiuj i Wklej,

posługuje się poleceniem Cofnij do zmiany wykonanej operacji,

wykonuje operacje na bloku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie,

korzysta z płyty CD, odnajduje na niej właściwy plik według wskazówek nauczyciela,

przy pomocy nauczyciela zapisuje plik z płyty CD na dysku komputera bez zmiany nazwy oraz ze zmianą nazwy;wyjaśnia pojęcia: blok, wiersz, akapit,

dba o utrzymanie porządku na dysku,

sprawnie posługuje się poleceniami Kopiuj, Wklej, Cofnij,

redaguje i formatuje proste teksty według podanego wzoru,

wyjaśnia poznane sposoby zaznaczania tekstu,

we właściwy sposób zaznacza dowolny fragment tekstu, wyraz, zdanie, akapit w edytorze tekstu,

prawidłowo usuwa zaznaczony tekst, potrafi go odzyskać,

sprawnie wykonuje operacje na bloku tekstu: usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie,

samodzielnie obsługuje płytę CD wskazaną przez nauczyciela, odnajduje właściwy plik potrzebny do wykonania zadania,

samodzielnie zapisuje plik z płyty CD na dysku komputera bez zmiany nazwy oraz ze zmianą nazwy;samodzielnie uruchamia różne edytory tekstu wykorzystywane na lekcji i tworzy dokumenty tekstowe przy ich użyciu;

P/23, s. 98 – 101, ćw. 5.9, 5.10 (plik Pan profesor).

Pytania i zadania

(pliki: Wycieczka, Wyrazy, Kolysanka).

s. 101, zad. 1. – 5.

Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 70 – 72, ćw. 1. — 8., 9 (CD, ćw. A), 10 (CD, ćw. B i C).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.


1 (1 – 5); 4.2; 6 (1 – 2); 7.2.

24.

Formatowanie i modyfikacja dokumentu tekstowego

1

rozumie pojęcia takie, jak redagowanie i formatowanie tekstu,

dokonuje zmian w tekście i zachowuje zmieniony plik na dysku,

zaznacza dowolny fragment tekstu w edytorze tekstu,

wybiera czcionkę i ustala jej atrybuty przed napisaniem tekstu,wykonuje operacje na blokach tekstu — usunięcie, przeniesienie w inne miejsce, kopiowanie,

opracowuje dokumenty użytkowe zgodnie z opisem;wyjaśnia pojęcia takie, jak redagowanieformatowanie tekstu,

pisze teksty, świadomie stosując reguły poprawnego wprowadzania tekstu,

redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu,

formatuje akapit według podanego wzoru,

wie, że stosowanie w jednym zdaniu różnych rodzajów, rozmiarów i kolorów czcionek powoduje, iż tekst staje się nieczytelny i osoba, która go czyta, gubi jego treść;


rozumie wyrażenie „poprawne używanie znaków interpunkcyjnych”,

redaguje i formatuje tekst na zadany temat z wykorzystaniem różnych narzędzi i funkcji poznanego edytora tekstu;P/24, s. 102 — 108, ćw. 5.11, 5.12, 5.13, 5.14.

Pytania i zadania

(pliki: Omlet, Adres).

s. 108, zad. 1. – 3.

Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 72 – 75, ćw. 1. — 5., 6 (CD, ćw. A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.


1 (1, 2, 3, 5); 4.2; 6 (1, 2); 7.2.

25.

Akapit, wyrównanie tekstu

1

dokonuje podstawowych operacji formatowania tekstu, takich jak wyrównywanie, zmiana rodzaju czcionki i jej atrybutów,

wykorzystuje pasek narzędzi do formatowania tekstu,

zapisuje dokument we wskazanym katalogu (folderze),

rozumie pojęcie akapitu,

zgodnie z opisem ustawia wcięcia akapitu, korzystając z górnych suwaków na linijce,

zna pojęcie kodów sterujących,

wyrównuje akapit według instrukcji;


redaguje i formatuje tekst według wzoru,

dzieli tekst na akapity,

prawidłowo zapisuje plik w przeznaczonym dla niego katalogu (folderze),

wyjaśnia pojęcie akapitu,

ustawia wcięcia akapitu, korzystając z górnych suwaków na linijce,

wyrównuje akapit, korzystając z właściwych przycisków na pasku narzędzi;wyjaśnia zastosowanie kodów sterujących;

P/25, s. 108 – 111, ćw. 5.15 (plik Adas_1), 5.16 (plik Adas_2).

Pytania i zadania

(plik Mucha),

s. 111, zad. 1. – 4.

Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 76 – 78, ćw. 1. — 5., 6 (CD, ćw. A i B).Wprowadzenie, omówienie podstawowych pojęć.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.


1 (1,2, 3, 5); 4.2; 6 (1, 2); 7.2.

26.

Realizacja projektu Kronika klasy

1

redaguje treść zgodną z tematem projektu,

stosuje poznane zasady poprawnego wprowadzania tekstu,

zna etapy pracy nad projektem,

w pracy nad projektem stara się korzystać z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy;samodzielnie łączy treść z odpowiednią grafiką (zdjęcia, własne rysunki),

zna etapy pracy nad projektem i stosuje się do nich,

zwraca uwagę na estetykę opracowanego dokumentu,

w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy,

prezentuje opracowany dokument,

przeprowadza samoocenę,

dba o porządek na dysku w trakcie zapisywania prac;


dostosowuje elementy okna programu do własnych potrzeb, jeżeli program daje taką możliwość,

prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej;P/26, s. 111 – 112.

Pytania i zadania

s. 112, zad. 1. – 2.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 78 – 79, ćw. 1. — 5., 6 (CD, ćw. A i B).Zadanie podsumowujące

Zeszyt ćwiczeń, s. 79 — 81. Sprawdź, czy umiesz…, s. 79 — 80, Podsumowanie, s.80. — 81, ćw. 1., 2.Kryteria oceniania pracy nad projektem.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane dokumenty.

Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Praca w grupach.

Dyskusja.

Ćwiczenia praktyczne.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.

Komunikator internetowy.1 (1 – 6); 2 (1, 2); 3 (1 – 4); 5.2; 6 (1, 2); 7 (1, 3).

Rozdział 6. Komputer w naszym otoczeniu (2 godziny)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

27.

Komputery wokół nas

1

wymienia miejsca zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu,

opisuje sposoby zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu,

wymienia dziedziny życia, w których komputery znajdują zastosowanie, i wskazuje korzyści wynikające z ich używania;


omawia organizację stanowiska pracy przy komputerze w różnych miejscach szkoły,

opisuje miejsca z najbliższego otoczenia, w których wykorzystuje się komputery,

uzasadnia konieczność ich stosowania w danym miejscu;


prezentuje inne od poznanych na zajęciach dziedziny życia, w których zastosowano komputer,

uzasadnia konieczność stosowania ich w danym miejscu;P/27, s. 114 – 116.

Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 82 – 83, ćw. 1. — 4., 5 (CD, ćw. A), 6 (CD, ćw. B i C).Wprowadzenie w temat.

Praca z podręcznikiem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Praca w grupach 2-osobowych.

Dyskusja.

Ćwiczenia praktyczne.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.


1 (1, 5, 6); 3 (1 – 4); 4 (1 – 2); 6 (1 – 2); 7.2.

28

Realizacja projektu Komputer w naszym otoczeniu

1

umie redagować treść zgodną z tematem projektu,

zna zasady pracy w grupie.potrafi współpracować w grupie oraz ponosić odpowiedzialność za powierzone mu zadanie,

wskazuje zastosowania technologii komputerowej w szkole — opracowuje dokument,

prezentuje opracowany dokument,

w pracy nad projektem stara się korzystać z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy;tworzy dokument tekstowy zawierający grafiki pozyskane z internetu,

umie łączyć treść z odpowiednią grafiką (zdjęcia, własne rysunki),

przygotowuje do druku i drukuje dokument zaakceptowany przez nauczyciela,

zwraca uwagę na estetykę opracowanego dokumentu,

prezentuje inne niż poznane na zajęciach dziedziny życia, w których stosuje się komputery,

w pracy nad projektem korzysta z poczty elektronicznej, komunikując się z koleżankami i kolegami z klasy,

dokonuje prezentacji,

przeprowadza samoocenę;prezentuje zrealizowany projekt z użyciem projektora lub tablicy interaktywnej;

P/28, s. 117.

Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 84 – 86, ćw. 1. — 8., 9 (CD, ćw. A), 10 (CD, ćw. B i C).Zadanie podsumowujące

Zeszyt ćwiczeń, s. 86. — 87. Sprawdź, czy umiesz…, s. 87 — 88., Podsumowanie, ćw. 1., 2.yteria oceniania pracy nad projektem.

Drukarka.

Segregator na wydrukowane dokumenty.

Praca z podręcznikiem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Praca w grupach.

Dyskusja.

Ćwiczenia praktyczne.

Pokaz z wykorzystaniem projektora, tabletu lub tablicy interaktywnej.

Konieczne połączenie z internetem.

Przeglądarka internetowa.

Komunikator internetowy.1 (1, 3, 5, 6); 2 (1, 2); 3 (1 – 4); 4 (1, 2); 5.2; (1 – 2); 7 (1 – 3).


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna