Rozdział Bezpieczne posługiwanie się komputerem I jego oprogramowaniem (4 godziny)Pobieranie 357,49 Kb.
Strona1/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,49 Kb.
  1   2   3   4   5

Podręcznik do zajęć komputerowych dla szkoły podstawowej. Informatyka Europejczyka.

Edycja: Windows 7, Windows Vista, Linux Ubuntu, MS Office 2007, OpenOffice.org
PLAN WYNIKOWY do realizacji zajęć komputerowych — KLASA IV
Klasa IV

Rozdział 1. Bezpieczne posługiwanie się komputerem i jego oprogramowaniem (4 godziny)

Lp.

Temat lekcji

Liczba godzin

Wymagania programowe

Pytania, ćwiczenia i zadania z podręcznika i płyty CD

Uwagi o realizacji materiału nauczania, formy pracy na lekcji

Treści z podstawy programowej

Wymagania podstawowe

Wymagania ponadpodstawowe

Wymagania wykraczające

Uczeń:

Uczeń:

Uczeń:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1.

Zaczynamy lekcje w szkolnej pracowni komputerowej

1

zna regulamin szkolnej pracowni komputerowej,

zna zasady bezpiecznej pracy z komputerem;

dokonuje prób organizacji własnego stanowiska pracy z zachowaniem podstawowych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,

potrafi określić, czym zajmuje się informatyka,

prawidłowo posługuje się myszą i klawiaturą komputera; stosuje metodę przeciągnij i upuść,

przy pomocy nauczyciela obsługuje wskazany program,

zna kryteria oceniania z przedmiotu;


objaśnia punkty regulaminu szkolnej pracowni komputerowej,

wyjaśnia zasady bezpiecznej pracy z komputerem,

zna i stosuje zasady bezpiecznej pracy z komputerem,

zna skutki nieprawidłowego zorganizowania komputerowego stanowiska pracy,

dostrzega zagrożenia wynikające z łamania zasad bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem,

wyjaśnia, czym zajmuje się informatyka,

według wskazówek nauczyciela uruchamia i obsługuje komputer oraz wskazany program,

dostosowuje stanowisko pracy do wymagań bezpiecznej i higienicznej pracy;umie rozwinąć dowolny z punktów regulaminu szkolnej pracowni komputerowej i uzasadnić konieczność jego przestrzegania,

wymienia źródła wiedzy o informatyce,

samodzielnie obsługuje komputer oraz wskazany program,

potrafi samodzielnie minimalizować i przywracać do maksymalnego rozmiaru okno programu,

świadomie stosuje przyciski nowo poznanego programu;


P/1, s. 8 – 11, ćw. 1.1. – 1.4.

Pytania i zadania

s. 10 – 11, zad. 1. – 5.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 7 – 9, ćw. 1. (CD, ćw. A), 2., 3., 4. (CD, ćw. B), 5. – 7., 8. (CD, ćw. C).Wprowadzenie do przedmiotu.

Pokaz z wykorzystaniem tabletu, projektora lub tablicy multimedialnej.

Przy użyciu kamery proponuję zademonstrować na ekranie monitora prawidłowe i niewłaściwe postawy uczniów przy komputerze.

Praca z komputerem i podręcznikiem.

Ćwiczenia praktyczne na komputerze.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.1.1; 1.5; 1.6.

2.

Wprowadzenie, czyli kilka słów o komputerze

1

rozróżnia podstawowe elementy zestawu komputerowego,

umie prawidłowo rozpocząć i zakończyć pracę z komputerem,

rozumie pojęcie stanu uśpienia komputera,

klasyfikuje podstawowe urządzenia wejścia i wyjścia w zestawie komputerowym, nazywa je i określa ich zastosowanie,

potrafi podać nazwę systemu operacyjnego zainstalowanego na komputerach w pracowni,

rozumie pojęcia: pulpit, ikona, plik, katalog,

rozróżnia pliki i katalogi, potrafi określić, co oznaczają,

rozpoznaje typy plików po wyglądzie ikony,

zna pojęcie sieci komputerowej,

prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę w sieci;wymienia elementy zestawu komputerowego,

określa zastosowanie poszczególnych elementów zestawu komputerowego,

wyjaśnia różnicę między całkowitym wyłączeniem komputera a jego przejściem w stan uśpienia;


opisuje przyciski rozmieszczone na komputerze,

prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z systemami Windows, Linux i Mac OS X,

zmienia wygląd pulpitu,

wie, czym jest sieć komputerowa,

wymienia zalety połączenia komputerów w sieć,

zna jednostki, w jakich podaje się rozmiar pliku;P/2, s. 11 – 17, ćw. 1.5.

Pytania i zadania

s. 17, zad. 1 – 4.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 9 – 12, ćw. 1., 2., 3 (CD, ćw. A), 4. – 8., 9 (CD, ćw. B), 10., 11., 12 (CD, ćw. C).Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Pogadanka.


1.1; 1.2; 1.5.

3.

Poznajemy nasze miejsce pracy

1

wymienia popularne systemy operacyjne,

uruchamia programy za pomocą myszy,

określa podstawowe elementy pulpitu (biurka),uruchamia programy, korzystając z ikony skrótu,

uruchamia grę lub program edukacyjny wskazany przez nauczyciela,

odróżnia pojęcia: wskazanie, przeciąganie, jedno- i dwukrotne kliknięcie myszą,

prawidłowo rozpoczyna i kończy pracę z programem,

obsługuje okna programów z wykorzystaniem poznanych elementów,

zna sposoby pracy z oknami,

wyjaśnia znaczenie przycisków: Minimalizuj, Maksymalizuj, Zamknij,

zna przeznaczenie Kosza,odzyskuje z Kosza usunięte pliki i katalogi (foldery),

opróżnia Kosz,

prawidłowo włącza i wyłącza komputer,

prawidłowo posługuje się myszą i klawiaturą komputera; stosuje metodę przeciągnij i upuść;wymienia podobieństwa w wyglądzie pulpitów systemów Windows i Linux,

określa funkcje ikon na pulpitach różnych systemów,

wyjaśnia budowę pulpitu,

wyjaśnia pojęcia takie, jak: pulpit, program, system operacyjny, ikona, przycisk, okno programu, dokument, kursor tekstowy, plik, nazwa pliku, katalog (folder),

rozróżnia ikony programów, dokumentów i katalogów,

uruchamia programy dowolnym sposobem,

wyjaśnia zasady korzystania z Kosza,

opróżnia Kosz i odzyskuje z niego skasowane pliki, katalogi (foldery);


zmienia konfigurację ekranu, na przykład tło, kolory, wygaszacz,

wyjaśnia sposoby pracy z wieloma oknami jednego programu oraz pracy z oknami wielu uruchomionych programów,

tworzy skrót do programu wskazanego przez nauczyciela;


P/3, s. 17 – 23,

ćw. 1.6. – 1.8.Pytania i zadania

s. 23, zad. 1. – 6.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 12 – 14, ćw. 1 – 3., 4 (CD, ćw. A), 5., 6 (CD, ćw. B), 7., 8., 9 (CD, ćw. C i D), 10.Praca z podręcznikiem i komputerem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Pogadanka.

Ćwiczenia praktyczne.1.2; 1.3; 1.5; 1.6.

4.

Okna, pliki i katalogi

1

omawia budowę okna programu oraz otwartego katalogu,

obsługuje okna dialogowe i menu,

zna sposoby pracy z oknami,

zakłada katalogi (foldery) i tworzy nowe pliki według opisu,

zapisuje pliki na dysku we wskazanym katalogu (folderze) według wskazówek nauczyciela lub zgodnie z opisem,

według opisu tworzy prosty rysunek w edytorze grafiki Paint,

korzysta z podstawowych narzędzi programu graficznego,

posługuje się poleceniem Kopiuj/Wklej zgodnie z opisem,

wstawia tekst do grafiki,

zna zasady zapisu wyników pracy na komputerze,

wie, kto zajmuje się tworzeniem programów komputerowych,

zna pojęcia: program komputerowy, system operacyjny;opisuje wygląd okien różnych programów,

zmienia rozmiar i położenie okna według potrzeb,

obsługuje okno dialogowe i menu,

omawia sposoby uruchamiania aplikacji poznawanych na lekcji,

samodzielnie tworzy pliki i katalogi,

samodzielnie zapisuje pliki w katalogu w miejscu wskazanym przez nauczyciela,

tworzy strukturę katalogów (folderów) według opisu,

porusza się po strukturze katalogu (folderu),

porządkuje zawartość tworzonych katalogów (folderów);


opisuje poznane sposoby tworzenia plików i katalogów (folderów),

omawia korzyści, jakie daje porządkowanie informacji na dysku przez tworzenie katalogów (folderów),

opisuje poznane sposoby tworzenia plików i katalogów (folderów),

tworzy nowy katalog (folder) podczas zapisu pliku,

wyjaśnia pojęcia takie, jak: program komputerowy, system operacyjny,

wymienia charakterystyczne elementy uruchomionych podstron opisanej w podręczniku strony internetowej;P/4, s. 24 – 30, ćw. 1.15, 1.16, 1.17, 1.18.

Pytania i zadania

s. 29 – 30, zad. 1. – 4.Materiały dodatkowe

Zeszyt ćwiczeń, s. 14 – 18, ćw. 1. ­– 10., 11 (CD, ćw. A i B).Zadanie podsumowujące

Zeszyt ćwiczeń, s. 18. Sprawdź, czy umiesz…, s. 19. Podsumowanie, ćw. 1., 2.Samodzielna praca z podręcznikiem.

Praca z programem wskazanym przez nauczyciela.

Ćwiczenia praktyczne.


1.2; 1.3; 1.5; 1.6; 4.1; 7.2.  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna