Rozdział 17 Wymagania związane z promocją unijnego źródła dofinansowania projektuPobieranie 0,75 Mb.
Strona1/5
Data20.05.2018
Rozmiar0,75 Mb.
  1   2   3   4   5Szczegółowe wytyczne dotyczące promocji projektu w ramach ZPORR

I. Ogólne informacje

Obowiązki beneficjenta odnośnie promocji projektu wynikają z Rozporządzenia Komisji Europejskiej (WE) nr 1159/2000 z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie środków informacyjnych i promocyjnych stosowanych przez Państwa Członkowskie odnośnie pomocy z funduszy strukturalnych. 1. Wszystkie materiały informacyjne i promocyjne, a także dokumenty stosowane podczas realizacji projektu powinny koniecznie zawierać:

 • logo Unii Europejskiej,

 • logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

 • nazwę Unia Europejska,

 • w przypadku realizacji projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego dodatkowo logo Europejskiego Funduszu Społecznego.

UWAGA: nie należy używać skrótów UE, EFRR, EFS, ponieważ nie są one powszechnie znane. Na wszystkich materiałach powinny być umieszczane całe nazwy.

UWAGA: Symbole umieszczane na wszystkich materiałach powinny mieć zbliżoną wielkość.

Powyższe wymagania powinny być w szczególności stosowane do: • korespondencji prowadzonej w spawach projektu z wykonawcami projektów, instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie ZPORR,

 • umów z wykonawcami oraz dokumentacji przetargowej,

 • ogłoszeń na wybór wykonawcy, nabór personelu czy uczestników w ramach projektów szkoleniowych,

 • materiałów konferencyjnych, szkoleniowych, materiałach multimedialnych, broszurach i ulotkach, plakatach,

 • tablic informacyjnych/billboardach,

 • tablic pamiątkowych,

 • materiałów prasowych,

 • stron internetowych zawierających informację o projektach realizowanych
  z funduszy strukturalnych.

II. Działania informacyjne i reklamowe

Działania informacyjne i reklamowe kierowane do opinii publicznej zawierają: 1. Dla inwestycji infrastrukturalnych:

- tablice reklamowe/billboard ustawione w terenie,

- stałe tablice pamiątkowe dla infrastruktur dostępnych dla ogółu społeczeństwa, które powinny zastąpić tablice reklamowe/billboard. 1. W przypadku częściowo finansowanych działań na rzecz szkolenia i zatrudniania:

- środki mające na celu uświadomienie zainteresowanych o tym, że szkolenia te finansowane są częściowo przez Unię Europejską (np. plakaty, certyfikaty, narzędzia komunikacji audiowizualnej itp.);

- środki uświadamiające ogół społeczeństwa o roli, jaką odgrywa Unia Europejska


w zakresie finansowanych środków w dziedzinie kształcenia zawodowego, zatrudnienia
i rozwoju zasobów ludzkich;

 1. W przypadku inwestycji przedsiębiorstwa:

- informacja dla beneficjentów o ich udziale w operacji częściowo finansowanej przez Unię Europejską w jeden ze sposobów opisanych w instrumentach informacji i promocji.

III. Instrumenty informacji i promocji

1. Billboardy/tablice reklamowe – informujące o zakresie realizowanego projektu i wsparciu ze strony funduszy strukturalnych powinny zostać zamontowane w momencie rozpoczynania realizacji projektu.

Billboardy muszą być umieszczane w miejscach inwestycji infrastrukturalnych, których całkowity koszt wynosi ponad 3 mln euro w przypadku projektów finansowanych
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Billboardy powinny wyraźnie informować o zaangażowaniu funduszy Unii Europejskiej


w realizację projektu. Wielkość stosowanej tablicy powinna zostać dostosowana do skali przedsięwzięcia, o którym informuje.

Rozmiary billboardu powinny być nie mniejsze niż 2 m na 2,5 m.

Układ billboardu musi spełniać następujące warunki: • co najmniej 25% całej powierzchni tablicy powinno być poświęcone informacjom o zaangażowaniu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Unii Europejskiej w realizację projektu;

 • na tablicy należy zamieścić logo UE (według powyższych wskazówek) oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

 • obok logo Unii Europejskiej należy umieścić tekst: „Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”;

 • należy podać informację o zaangażowaniu środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w realizację projektu;

 • rozmiar czcionki użytej do wskazania na finansowy wkład UE nie może być mniejszy niż rozmiar napisu wskazującego na udział krajowy, chociaż format pisma może być inny.

Tablica informacyjna – stosuje się w przypadku projektów infrastrukturalnych poniżej 3 mln euro

Układ tablicy powinien spełniać warunki opisane dla billboardu. Tablica nie powinna być mniejsza niż 70 cm x 90 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w stosunku do liter na niej zamieszczonych w celu zachowania czytelności tablicy.Tabliczki informacyjne – stosuje się w przypadku małych inwestycji infrastrukturalnych (ścieżki rowerowe, place zabaw itp.), zakupu urządzeń, remontów i modernizacji małych powierzchni. Informacje zawarte na tabliczkach powinny zawierać elementy wymagane dla wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych opisanych w Punkcie I. Informacje ogólne. Minimalna wielkość tabliczki to 25 cm x 30 cm.

UWAGA: Tablica reklamowa/billboard powinna zostać zastąpiona tablicą pamiątkową w momencie zakończenia realizacji projektu tzn. rzeczowego zakończenia realizacji projektu.

2. Tablice pamiątkowe

Stałe tablice pamiątkowe – ich celem jest pozostawienie trwałej informacji o wsparciu inwestycji z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Stałe tablice pamiątkowe należy umieszczać w miejscach publicznych (centra kongresowe, stacje kolejowe itd.) po zakończeniu realizacji projektu.

Zakłada się, iż wielkość powinna być nie mniejsza 70 cm x 90 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje się w sposób czytelny i trwały, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokości co najmniej 4 cm. Kolor tablicy jest dowolny, ale powinien być kontrastowy w stosunku do liter na niej zamieszczonych w celu zachowania czytelności tablicy.

Tablice pamiątkowe muszą zawierać 3 elementy:  • logo UE oraz logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego,

  • nazwę Unia Europejska oraz informację o współfinansowaniu projektu przez budżet państwa, w przypadku, gdy projekt jest również współfinansowany z budżetu państwa,

  • nazwę Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jako funduszu zaangażowanego w realizację projektu.

  • np. „Inwestycja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”.

Może się tam również znaleźć informacja na temat wartości inwestycji oraz procentowego udziału środków z Unii Europejskiej w jej finansowaniu.

Stosowanie tablic pamiątkowych dla wybranych inwestycji:

   1. W przypadku dróg tablice pamiątkowe powinny być montowane na końcu i na początku drogi. Zamiast dwóch tablic można zamontować jedną tablicę dwustronną. Informacje zamieszczone na tablicy powinny być czytelne.   1. W przypadku budowy, remontu, modernizacji całych budynków tablice pamiątkowe powinny być umieszczone na zewnątrz budynku.   1. Dla modernizacji pomieszczeń lub tylko części obiektu tablica pamiątkowa powinna znaleźć się w części, której dotyczył projekt. Wielkość tablicy pamiątkowej będzie w tych przypadkach uzależniona od warunków powierzchniowych.   1. W przypadku wszystkich innych inwestycji infrastrukturalnych, gdzie niemożliwe lub niecelowe byłoby umieszczenie tablicy pamiątkowej o wymiarach 70 cm x 90 cm, należy umieścić tabliczkę z przejrzystą i czytelną informacją o współudziale Unii Europejskiej w finansowaniu projektu oraz zawierającej wszystkie elementy wymagane dla tablic pamiątkowych (patrz punkt 2.)   1. Jeżeli projekt obejmuje inwestycję infrastrukturalną wraz z zakupem wyposażenia na tablicy pamiątkowej powinna znaleźć się informacja na ten temat (np. „W ramach projektu pt. wydatki związane z inwestycją oraz zakupem wyposażanie są współfinansowane z Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego”, w przypadku, gdy projekt jest również współfinansowany z budżetu państwa).   1. W przypadku zakupu taboru czy innego rodzaju sprzętu ruchomego należy zamieścić na nim elementy wymagane dla wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych opisanych w punkcie I. Informacje ogólne.   1. W przypadku projektów polegających tylko na zakupie pojedynczego sprzętu należy
    oznaczyć sprzęt flagą UE oraz logo ZPORR oraz nazwą Unia Europejska.   1. W przypadku wszystkich pozostałych inwestycji, które nie zostały opisane powinno zastosować się innego rodzaju tablice, oznaczenia, w taki sposób, aby nie było wątpliwości o finansowaniu projektu. Da wszystkich instrumentów należy zastosować elementy wymagane dla wszystkich materiałów informacyjnych i promocyjnych opisanych w punkcie I. Informacje ogólne.

Tablice pamiątkowe należy umieszczać na co najmniej na okres 5 lat od rzeczowego zakończenia proejktu. Nie ma obowiązku usunięcia tablicy po upływie tego terminu.

W przypadku materialnych inwestycji w nieruchomości o charakterze komercyjnym, tablice umieszczane należy umieszczać na okres 1 roku*. Nie ma obowiązku ich usunięcia tablicy po upływie tego terminu.

Jeżeli konstrukcja tablicy pamiątkowej nie pozwala na stosowanie standardowych kolorów przy tworzeniu logo UE, logo to powinno pozostać czarno-białe (białe tło, czarne gwiazdy, czarne obramowanie prostokąta flagi), bądź w wyrazistej tonacji innego koloru (należy jednak podkreślić fakt, że zmiana kolorów logo dopuszczalna jest tylko w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach). Jeżeli dostępny jest np. jedynie niebieski kolor, powinien on stanowić tło dla białych gwiazd.

W przypadku, gdy beneficjent projektu o wartości mniejszej niż 3 mln Euro, postanowi zastosować inne instrumenty informujące o zaangażowaniu w projekt funduszy strukturalnych, informacja o wkładzie Unii Europejskiej w realizację projektu powinna być zredagowana w analogiczny sposób.3. Plakaty

Plakaty są najlepszym narzędziem informowania w przypadku projektów rozwoju zasobów ludzkich.

Na plakatach należy umieścić następujące elementy:


  • logo Unii Europejskiej;

  • logo Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego;

  • logo EFS jeżeli projekt jest finansowany z tego funduszu;
   krótki opis wkładu Unii Europejskiej w realizację przedsięwzięcia;

  • informacje o wkładzie budżetu państwa w realizację projektu;

  • nazwę funduszu współfinansującego projekt.
  1   2   3   4   5


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna