Rozbudowę, instalację, uruchomienie I szkolenie w zakresie obsługi: systemu przechowywania danych, tjPobieranie 1,11 Mb.
Strona2/3
Data18.06.2018
Rozmiar1,11 Mb.
1   2   3

Obsługiwane protokoły typu NAS (ang. Network Attached Storage):

 1. Oferowany serwer plików musi wspierać minimum protokoły NFS v3, NFS v4.0, CIFS v2.1 oraz FTP.

 2. Oprogramowanie serwera plików musi obejmować wszystkie usługi wymienionych w podpunkcie a. niniejszego punktu protokołów, bez konieczności zakupu dodatkowych licencji i sprzętu.

 3. Komputery klienckie wspierające protokoły wymienione w podpunkcie a. niniejszego punktu muszą mieć możliwość łączenia się z serwerem plików za pośrednictwem tych protokołów bez konieczności instalowania żadnego dodatkowego oprogramowania. 1. Rozmiar systemu plików na serwerze:

  1. Serwer plików musi zapewniać możliwość stworzenia pojedynczego systemu plików (wolumenu) o wielkości nie mniejszej niż 15 PB.

  2. Serwer musi zapewniać możliwość powiększania rozmiaru systemów plików (wolumenów) do deklarowanej maksymalnej pojemności systemu plików bez utraty zapisanych tam danych i bez przerywania dostępu do tych danych.

  3. Serwer musi umożliwiać dostęp do wszystkich utworzonych w obrębie serwera systemów plików (wolumenów) w ramach jednej przestrzeni nazw, przestrzeni nazw klastra (tzw. cluster namespace).

  4. Wymagane jest zapewnienie obsługiwania nadawania ograniczeń rozmiarów przestrzeni dyskowej (ang. disk quota) dla użytkowników jak i grup użytkowników. 1. Kopie migawkowe (ang. snapshot):

  1. Serwer plików musi być wyposażony w wewnętrzny system kopii migawkowych (tzw. snapshot) umożliwiający wykonanie co najmniej 255 kopii migawkowych każdego systemu plików. 1. Pamięć RAM i cache w serwerze plików:

  1. Wszystkie węzły serwera plików muszą zawierać pamięć RAM o łącznej pojemności co najmniej 512 GiB, a każdy węzeł serwera plików musi zawierać pamięć RAM o pojemności co najmniej 48 GiB.

  2. Węzły serwera plików muszą realizować mechanizm zapewnienia spójności danych do zapisu zawartych w pamięci RAM i cache w przypadku awarii jednego z węzłów serwera plików.

  3. Dane do zapisu zawarte w pamięciach RAM i cache muszą być zabezpieczone przed zanikiem zasilania (przez podtrzymanie bateryjne, dedykowany kondensator lub użycie pamięci nieulotnej) na co najmniej 24 godziny. Rozmiar pamięci RAM i cache zabezpieczony przed utratą na wypadek zasilania musi być nie mniejszy niż 4 GB. 1. Wsparcie dla dynamicznych zmian parametrów konfiguracyjnych:

  1. Serwer plików musi zapewniać możliwość dynamicznej zmiany następujących parametrów, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na modyfikowanym wolumenie, lub grupie dysków:

   1. możliwość dynamicznego dodawania dysków do istniejących systemów dyskowych,

   2. możliwość dynamicznego powiększania rozmiaru systemów plików (wolumenów logicznych),

   3. możliwość dynamicznego dodawania dysków hot-spare.

  2. Każdy węzeł serwera plików, półka dyskowa lub kontroler musi zapewnić wymianę w trybie hot-swap dowolnego obsługiwanego przez niego napędu dyskowego (możliwa wymiana podczas pracy kontrolera bez zakłócania dostępu do danych na pozostałych napędach dyskowych),

  3. Serwer plików musi umożliwiać dynamiczną rozbudowę, bez przerywania dostępu do danych znajdujących się na serwerze plików o dodatkowy węzeł serwera plików lub dodatkową półkę dyskową.

  4. Serwer plików musi umożliwiać rozbudowę dostępnej dyskowej powierzchni użytkowej poprzez podłączenie dodatkowych węzłów serwera plików lub półek dyskowych do rozmiaru co najmniej 15 PB. Rozbudowa musi wiązać się z pełnym wykorzystaniem istniejącej infrastruktury i nie może wymagać konieczności usuwania z istniejącej infrastruktury żadnych węzłów serwera plików, półek dyskowych ani kontrolerów. 1. Montaż i odbiór:

  1. Oferowany serwer plików musi być zamontowany w szafach montażowych dostarczonych wraz z serwerem plików. Ponadto serwer plików musi umożliwiać montaż w standardowych 19-calowych szafach montażowych o powiększonej głębokości 1200 mm.

  2. Wraz z serwerem plików muszą być dostarczone wszystkie elementy konieczne do instalacji serwera w szafie montażowej oraz do podłączenia do infrastruktury Zamawiającego, m.in. prowadnice, szyny, śruby, okablowanie.

  3. Po zamontowaniu w szafie montażowej serwer plików - wliczając wszystkie węzły serwera plików, półki dyskowe oraz urządzenia sieciowe - może zajmować maksymalnie przestrzeń odpowiadającą 96U (jednostek rackowych).

  4. Musi istnieć możliwość zmiany lokalizacji (przeniesienia) serwera plików pomiędzy serwerowniami przez Zamawiającego. Jeśli podczas przenoszenia wymagana jest asysta serwisanta/technika Wykonawcy, to musi być ona udzielona bezpłatnie. Przenoszenie serwera plików nie może powodować utraty gwarancji przez Zamawiającego.

  5. Warunkiem podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego jest zgodność Dokumentacji Powykonawczej ze wszystkimi wymaganiami specyfikacji technicznej i zgodność stanu faktycznego wdrożenia z Dokumentacją Powykonawczą oraz pomyślne przeprowadzenie na dostarczonym sprzęcie procedury testowej zgodnie z następującymi warunkami:

   1. Okres trwania testów wynosi do 14 dni od momentu ich rozpoczęcia.

   2. Jeżeli w ciągu okresu trwania procedury testowej wystąpi jakakolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu, np. samoczynny restart lub wyłączenie któregokolwiek z dostarczonych elementów serwera plików lub zanik łączności pomiędzy dostarczonymi elementami, musi być ona usunięta przez Wykonawcę i wówczas - jeżeli tak postanowi Zamawiający - cały test zostanie powtórzony.

   3. Tylko pomyślne zakończenie testu oraz spełnienie wszystkich innych wymagań Specyfikacji Technicznej zobowiązuje podmiot odbierający do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego dostarczonego sprzętu.

   4. Przepustowość serwera plików określona w punkcie 3.a. niniejszej specyfikacji musi być udokumentowana przez Wykonawcę za pomocą wyników testu, przedstawionych w postaci załącznika B do Specyfikacji Technicznej, wykonanego na serwerze plików w dostarczanej konfiguracji podstawowej według procedury testowej podanej w podpunkcie e.v. niniejszego punktu. Załącznik B musi zawierać również informacje o warunkach i środowisku przeprowadzenia testu wydajnościowego.

   5. Procedura testowa (test przepustowości serwera plików) opisana jest w załączniku A do Specyfikacji Technicznej.

   6. Jeżeli z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy skutkujących brakiem możliwości przeprowadzenia testów albo nieprawidłowościami w funkcjonowaniu dostarczonych elementów okres testów przekroczy 5 tygodni, Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy. 1. Gwarancja oraz uaktualnienia:

  1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji na prawidłowe działanie serwera plików na okres 12 miesięcy w ramach zamówienia podstawowego oraz dodatkowych 24 miesięcy (czyli łączny czas trwania gwarancji wynosi wtedy 36 miesięcy) w ramach zamówienia opcjonalnego. Gwarancja na wszystkie dostarczone elementy serwera plików, wliczając w to (ale nie ograniczając do) węzły serwera plików, kontrolery dyskowe, pamięci cache, zasilacze, wentylatory, sprzęt sieciowy i oprogramowanie oraz wykonane prace biegnie od daty podpisania przez Wykonawcę protokołu zdawczo-odbiorczego.

  2. Wykonawca przez cały okres gwarancji (12 miesięcy w przypadku dokonania przez Zamawiającego wyłącznie zamówienia podstawowego i 36 miesięcy w przypadku dokonania przez Zamawiającego również zamówienia opcjonalnego) ma obowiązek do bezpłatnego dostarczania:

   1. Aktualizacji oprogramowania serwera plików i jego elementów składowych (ang. firmware),

   2. Aktualizacji oprogramowania zarządzającego serwerem plików oraz wszystkich innych komponentów programowych koniecznych do realizacji założonych dla serwera plików funkcji,

   3. Wsparcia technicznego i serwisowego przy rozwiązywaniu napotkanych problemów związanych z wykorzystaniem wymaganych w zamówieniu funkcjonalności serwera plików. W przypadku, gdy dostęp taki wymaga podania nazwy użytkownika, hasła lub numeru seryjnego Wykonawca dostarczy Zamawiającemu te informacje przed podpisaniem protokołu zdawczo-odbiorczego.

  3. Wykonawca dokonywać będzie napraw lub wymiany gwarancyjnej w miejscu użytkowania urządzenia.

  4. Wykonawca zobowiązany jest do podjęcia kroków w celu usunięcia awarii w ciągu maksymalnie 8 godzin od poinformowaniu go o zaistniałej awarii (czas reakcji).

  5. Wymagany tryb zgłaszania awarii: od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem dni wolnych od pracy) w godzinach 8-17. Zgłoszenie następuje w drodze pisemnej faksem lub mailem na adres podany przez Wykonawcę.

  6. Strony ustalają następujące warunki wykonywania napraw :

   1. Maksymalny czas na wykonanie skutecznej naprawy wynosi :

    1. Przywrócenie funkcjonalności serwera plików w niepełnej konfiguracji w ciągu 24h,

    2. Naprawa całego serwera plików w ciągu 7 dni kalendarzowych.

   2. Wykonawca naprawi lub wymieni wadliwe elementy serwera plików w terminie nie dłuższym niż 7 dni kalendarzowych od daty zgłoszenia awarii. Termin ten dotyczy również wykonania niezbędnych prac związanych z instalacją lub uruchomieniem tych elementów.

   3. Jeżeli naprawa polegała będzie na dostarczeniu sprzętu zamiennego, to jego wymiana na element należący do Zamawiającego może nastąpić tylko w terminie, na który zgodzi się Zamawiający.

   4. Wykonawca dokona naprawy (lub wymiany elementu) w siedzibie Zamawiającego, w innym wypadku Wykonawca pokryje koszty transportu i ubezpieczenia serwera plików do miejsca naprawy oraz jego zwrotu do siedziby Zamawiającego.

   5. Zamawiający dopuszcza realizację świadczenia gwarancyjnego w ten sposób, że na podstawie informacji diagnostycznych przekazanych przez Zamawiającego Wykonawcy podczas zgłoszenia awarii, Wykonawca prześle na swój koszt zamiennik uszkodzonego elementu, natomiast fizycznej wymiany uszkodzonego elementu dokona odpowiednio przeszkolony przez Wykonawcę pracownik Zamawiającego, czyniąc to na ryzyko Wykonawcy. Jednakże taki tryb realizacji naprawy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku zapewnienia przywrócenia pierwotnego stanu pracy systemu przetwarzania danych w czasie określonym w podpunkcie f.i. niniejszego punktu. Jeżeli dla dotrzymania założonego terminu naprawy serwera plików konieczne jest dokonanie naprawy u Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany do samodzielnego dokonania naprawy urządzenia u Zamawiającego.

  7. Gwarancja obejmuje wykonanie przez Wykonawcę wszelkich czynności związanych z przywróceniem pierwotnego stanu pracy serwera plików oraz koszt niezbędnych części zamiennych użytych do przywrócenia serwera plików do stanu pierwotnego, a także koszty transportu i ubezpieczenia zamienników uszkodzonych elementów.

  8. Zamawiający ma prawo do dodawania nowych komponentów (sprzętowych i programowych) dowolnych producentów oraz wymiany zainstalowanych komponentów samodzielnie lub z pomocą Wykonawcy bez utraty gwarancji na zakupiony sprzęt. Zamawiający będzie dokonywał wymiany podzespołów samodzielnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca nie udzieli zgody na samodzielną wymianę lub dodanie podzespołów przez Zamawiającego, wówczas jest obowiązany sam dokonać takiej wymiany lub dodania komponentów w terminie 3 dni od zgłoszenia żądania przez Zamawiającego bez dodatkowych kosztów dla Zamawiającego.

  9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udostępnienia zdalnego dostępu do elementów serwera plików dla Wykonawcy w celach diagnostycznych ze względów bezpieczeństwa (m.in. przechowywanie cennych danych), natomiast może na prośbę Wykonawcy wykonać wskazane polecenia diagnostyczne i odesłać ich wyniki. 1. Licencje na oprogramowanie:

  1. Wraz z serwerem plików muszą zostać dostarczone wszystkie licencje wymagane dla realizacji wymaganej funkcjonalności i cech serwera plików bez ograniczeń czasowych.

 2. Szkolenie:

  1. W ramach oferty Zamawiający wymaga przeprowadzenia szkolenia w zakresie obsługi dostarczonego sprzętu, w miejscu jego instalacji, w wymiarze co najmniej 8 godzin dla 9 osób. Tematyka szkolenia powinna obejmować wszelkie czynności niezbędne do poprawnej eksploatacji dostarczonego serwera plików, w tym modyfikacje konfiguracji systemów plików i protokołów dostępowych, modyfikacje topologii połączeń, wymiany komponentów sprzętowych oraz obsługę interfejsów zarządzających zarówno poprzez interfejs graficzny jak i tekstowy.

  2. Plan szkolenia oraz termin jego przeprowadzenia muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym i zaakceptowane przez Zamawiającego.

 3. Zarządzanie serwerem plików:

  1. Musi zostać dostarczony zarówno interfejs graficzny jak i tekstowy (ang. CLI) do zarządzania serwerem plików oraz kontrolerami dyskowymi wchodzącymi w skład serwera plików oraz wymagane licencje do tego oprogramowania.

  2. Zarządzanie serwerem plików musi być możliwe przy wykorzystaniu sieci Ethernet, z komputera PC pracującego pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows i Linux:

   1. w trybie graficznym bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania (np. za pomocą przeglądarki internetowej),

   2. w trybie tekstowym za pomocą klienta protokołu ssh.

  3. Musi być możliwe monitorowanie serwera plików za pomocą protokołu SNMP.

  4. Musi zostać dostarczone oprogramowanie prezentujące w postaci graficznej raporty wydajnościowe serwera plików z możliwością zdefiniowania okresu czasu, którego raport dotyczy. Raporty muszą obejmować co najmniej:

   1. obciążenia procesorów w poszczególnych węzłach serwera plików i średnie dla całego serwera plików,

   2. liczby połączeń klienckich do poszczególnych węzłów serwera plików oraz dla całego serwera plików z podziałem na obsługiwane protokoły komunikacji (NFS/CIFS/FTP),

   3. wykorzystanie przepustowości interfejsów sieciowych z uwzględnieniem rozbicia na wszystkie interfejsy wewnętrzne i zewnętrzne, kierunki komunikacji (wysyłanie, odbieranie), protokoły komunikacji (NFS/CIFS/FTP), węzły serwera plików,

   4. pojemność użytkową serwera plików, całkowitą i wykorzystywaną,

   5. średnią wielkość żądania operacji odczytu/zapisu w systemie plików z podziałem na komputery klienckie.

  5. Musi zostać dostarczone oprogramowanie do analizy systemu plików dostarczające informacji o:

   1. największych plikach i folderach w systemach plików (pod względem fizycznym i logicznym),

   2. liczbie plików w zależności od ich rozmiaru,

   3. zmianach w liczbie plików w zadanych okresach czasu.

  6. Zamawiający dopuszcza, żeby opisane w niniejszym punkcie funkcjonalności były realizowane przez oprogramowanie firm trzecich.

  7. Musi istnieć możliwość wydzielenia dedykowanej sieci zarządzającej izolującej logicznie (poprzez VLAN) lub fizycznie (poprzez osobny interfejs) ruch sieciowy protokołów zarządzających od ruchu sieciowego protokołów wymiany plików.

Załącznik nr A

do Specyfikacji Technicznej

Procedura Testowa

W poniższej opisie procedury testowej wszystkie stosowane definicje są zgodnie z definicjami używanymi w SIWZ.Procedura testowa (test przepustowości serwera plików):

 1. Należy przeprowadzić testy przepustowości serwera plików dla dwóch typów obciążenia:

  1. przy obciążeniu składającym się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu,

  2. przy obciążeniu składającym się ze 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu.

 2. Testy wymienione w punkcie 1. niniejszego załącznika należy przeprowadzić wg następującej procedury:

  1. Do serwera plików musi zostać przyłączone co najmniej tyle serwerów testujących, ile jest węzłów serwera plików. Serwery testujące muszą być przyłączone w taki sposób, że do każdego węzła serwera plików jest przyłaczony co najmniej jeden serwer testujący. Serwery testujące muszą pracować pod kontrolą systemu operacyjnego Scientific Linux w wersji 6 lub wyższej, pobranej ze strony https://www.scientificlinux.org/ z jądrem Linux w wersji 2.6 lub wyższej.

  2. Każdy z serwerów testujących musi mieć taką samą liczbę procesorów, częstotliwość taktowania procesorów oraz wielkość pamięci RAM.

  3. W serwerze plików musi być skonfigurowany 1 system plików (wolumen), obejmujący całkowitą przestrzeń wszystkich napędów dyskowych testowanego serwera plików. Rozmiar systemu plików zgodnie z warunkami SIWZ musi być nie mniejszy niż 600 TB. Serwer plików ze skonfigurowanym systemem plików musi spełniać wszystkie wymagania określone w SIWZ, w szczególności wymagania dotyczące wysokiej dostępności. Każdy z serwerów testujących ma dostęp do tego samego systemu plików. Serwery testujące do uzyskania dostępu do serwera plików używają protokołu NFS v3.

  4. Skonfigurowany system plików musi przed przystąpieniem do testowania zostać wypełniony w co najmniej 50% pojemności plikami o rozmiarze 2MB każdy, zawierającymi losowe dane.

  5. Podczas testu nie mogą być wykorzystywane mechanizmy de-duplikacji danych.

  6. Test wydajności uruchamiany na zdefiniowanym systemie plików to ogólnodostępny program iozone (www.iozone.org), w wersji 3.397 lub nowszej.

  7. Wyniki testu należy uzyskać w następujący sposób:

 • Należy wykonać 5 tur testu.

 • W każdej turze testu należy uruchomić program testujący w trybie rozproszonym poleceniem:

  • iozone -ceITM -i 0 -i 1 -+n -t mm -r 1024k –s nnM -m hosts.txt,

  • zmienna mm określa liczbę wątków testu (może ona zostać dobrana przez Wykonawcę samodzielnie, na potrzeby testu z zastrzeżeniem, że musi być ona większa od 0),

  • zmienna nnM określa wielkość pliku testowego dla każdego z wątków (przy czym przedrostek “M” w iozone odnosi się do mebibajtów, np. 500M oznacza 500 mebibajtów na każdy wątek testu) -- wartość tej zmiennej musi być taka, by wartość uzyskana przez pomnożenie tej wielkości przez liczbę wątków (mm) była co najmniej czterokrotnie większa od łącznej sumy pojemności następujących pamięci:

   • wszystkich pamięci RAM serwera plików,

   • wszystkich rodzajów pamięci cache, włączając w to pamięci NVRAM, flash i napędy dyskowe SSD używane jako pamięć cache w serwerze plików,

   • pamięci RAM we wszystkich serwerach testujących

wyrażonej w mebibajtach,

  • plik hosts.txt zawiera informację o serwerach testowych biorących udział w teście, zgodnie z instrukcją podaną w dokumentacji iozone,

  • wynik każdego z testów na danym serwerze testowym uzyskuje się poprzez pobranie z wyjścia tekstowego polecenia iozone wyników:

   • dla obciążenia składającego się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu - z linijki zawierającej tekst: Children see throughput for mm readers,

   • dla obciążenia składającego się z 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu - z linijki zawierającej tekst: “Children see throughput for mm initial writers.

Wyniki podane przez iozone wyrażone są w kibibajtach na sekundę (KiB/s).

 • Test musi być uruchamiany równocześnie na wszystkich serwerach testowych poprzez tryb rozproszony iozone, w którym jeden serwer testowy jest zarazem serwerem nadrzędnym, uruchamiającym zadania testujące na pozostałych serwerach testowych. Wynik każdej tury testu dla poszczególnych typów obciążenia uzyskuje się przez odczytanie z logu wykonania testu na serwerze nadrzednym. Ostateczne wyniki testu uzyskuje się poprzez uśrednienie wyników z 5 tur testu (średnia arytmetyczna) dla poszczególnych typów obciążenia.

Załącznik nr B

do Specyfikacji Technicznej
Wyniki testu wydajnościowego opisanego w SIWZ.

Nazwa Wykonawcy
Adres Wykonawcy
Dokumentacja wyników testu wydajnościowego oraz warunków przeprowadzenia testu:

 1. Wynik testu uzyskane zgodnie z opisem w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Technicznej Przedmiotu Zamówienia:

  1. Obciążenie składające się ze 100% operacji odczytu i 0% operacji zapisu:

   1. wynik testu uzyskany zgodnie z opisem: .......................... KiB/sec

  2. Obciążenie składające się ze 0% operacji odczytu i 100% operacji zapisu:

   1. wynik testu uzyskany zgodnie z opisem: .......................... KiB/sec 1. Wyjścia tekstowe aplikacji testującej dla wszystkich rund testu:

........................................ ...................................... ...................................... ......................................

........................................ ...................................... ...................................... ......................................

........................................ ...................................... ...................................... ......................................

........................................ ...................................... ...................................... ......................................

 1. Postać polecenia uruchamiającego test aplikację testująca wykorzystana w teście wydajności:

........................................ ...................................... ...................................... ......................................

........................................ ...................................... ...................................... ......................................

 1. Konfiguracja serwerów testowych:

  1. liczba serwerów testowych: ................................ ........... ........... ..................... [sztuk]

  2. liczba CPU i typ CPU w każdym z serwerów testujących ...........................................

  3. rozmiar pamięci RAM w każdym z serwerów testujących ................................ [GiB]


.........................................................


.........................................................Miejsce i data


Pieczątka i podpisy osób reprezentujących Wykonawcę


1   2   3


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna