RoszdziałPobieranie 32.5 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar32.5 Kb.

Obsługa wejścia wyjścia niskiego poziomu.

Operacje wejścia wyjścia są realizowane przez funkcje read write . Argumentami funkcji są kolejno: deskryptor zbioru , drugim bufor do którego są wpisywane dane lub przesyłane dane na urządzenie peryferyjne. Trzeci argument określa liczbę bajtów przesyłanych. Wywołania funkcji możemy zapisać:
n_czytaj = read(f1, bufor1, n1);

n_pisz = write(f2, bufor2, n2);
Po wykonaniu instrukcji zmienne n_czytaj n_pisz przyjmują wartość faktycznie przesłanych bajtów, 0 oznacza koniec zbioru , wartość –1 informuje o wystąpieniu błędu. Ilość przesyłanych bajtów może być dowolna, często spotykane wartości przy bezpośrednim dostępie do zbiorów to 512, 1024, 2048 i 4096.

Do otwarcia zbioru służy instrukcja open, która deskryptor pliku będący liczbą całkowitą i –1 wypadku wystąpienia błędu.

int deskryptor;
deskryptor = open(nazwa_zbioru, tryb);
tryb liczba 0 – do czytania O_RDONLY

1 – do zapisu O_WRONLY

2 – do zapisu i odczytu O_RDWR
Do tworzenia nowego zbioru służy funkcja create.
deskryptor = create(nazwa_zbioru, maska);
Maska określa uprawnienia właściciela zbioru, grupy oraz wszystkich użytkowników do czytania, pisania, wykonywania. Najłatwiej jest go podać trzycyfrową liczbą ósemkową np. 0755 nadaje właścicielowi zbioru prawo do czytania, pisania i wykonywania, natomiast grupie i pozostałym użytkownikom prawo do czytania i wykonywania.

Funkcja close(deskryptor);

przerywa połączenie między deskryptorem zbioru, a zbiorem. Funkcja unlink(nazwa_zbioru);

usuwa zbiór o podanej nazwie z systemu plików.

Pobieranie 32.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu