Rok akademickiPobieranie 93.5 Kb.
Data14.03.2020
Rozmiar93.5 Kb.

Opis modułu kształcenia / przedmiotu (sylabus)

Rok akademicki:

2012/2013

Grupa przedmiotów:
Numer katalogowy:Nazwa przedmiotu1):

Finanse

ECTS 2)

4

Tłumaczenie nazwy na jęz. angielski3):

Finance

Kierunek studiów4):

Informatyka i Ekonometria

Koordynator przedmiotu5):

dr Katarzyna Boratyńska

Prowadzący zajęcia6):

dr Katarzyna Boratyńska

Jednostka realizująca7):

Wydział Nauk Ekonomicznych, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw, Zakład Rachunkowości, Finansów Przedsiębiorstw i Bankowości

Wydział, dla którego przedmiot jest realizowany8):

Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki

Status przedmiotu9):

a) przedmiot podstawowy

b) stopień 1 rok 2

c) stacjonarne

Cykl dydaktyczny10):

Semestr zimowy

Jęz. wykładowy11): polski
Założenia i cele przedmiotu12):

Głównym celem przedmiotu jest zaznajomienie studentów z najważniejszymi mechanizmami funkcjonowania systemu finansowego w gospodarce rynkowej oraz z metodami i narzędziami, które mogą być pomocne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa

Formy dydaktyczne, liczba godzin13):
 1. Wykład: liczba godzin 15;

 2. Ćwiczenia audytoryjne: liczba godzin 30;Metody dydaktyczne14):

Dyskusja, rozwiązywanie problemu, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, zadania problemowe i obliczeniowe, konsultacje.

Pełny opis przedmiotu15):

Tematyka wykładów:


Wprowadzenie do nauki finansów. Finanse publiczne i ich funkcje w gospodarce rynkowej. Budżet państwa. Finanse jednostek samorządu terytorialnego. System podatkowy i wykonywanie zobowiązań podatkowych. Rynek kapitałowy. System bankowy w Polsce. Instrumenty oddziaływania Narodowego Banku Polskiego na banki komercyjne (stopy procentowe, operacje kredytowo-depozytowe, operacje otwartego rynku rezerwy obowiązkowe). Organizacja i funkcjonowanie banku. System finansowy ubezpieczeń. Finanse przedsiębiorstw. Źródła oraz strategie finansowania majątku przedsiębiorstwa. Podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych). Przychody i koszty przedsiębiorstwa. Źródła danych do analiz finansowych. Metody ceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Ryzyko w działalności przedsiębiorstwa. Zmiany wartości pieniądza w czasie. Rachunek opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych (metody proste oraz dyskontowe).
Tematyka ćwiczeń:

Tryb opracowania, uchwalania oraz wykonywanie i kontrola budżetu państwa. Struktura organizacyjna budżetu państwa (charakterystyka klasyfikacji budżetowej). Obciążenia publiczno-prawne przedsiębiorstwa (naliczanie i rozliczanie podatku VAT, w tym wypełnianie deklaracji VAT-7, naliczanie i rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych, wybór formy opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej, rozliczenia z ZUS). Analiza finansowa przedsiębiorstwa (projekt). Wstępna analiza sprawozdań finansowych. Analiza wskaźnikowa. Analiza wielowymiarowa danych finansowych (modele dyskryminacyjne). Operacje bankowe czynne i bierne. Kredyt jak forma pozyskiwania środków finansowych (rodzaje kredytów, warunki udzielania kredytu, rodzaje zabezpieczeń kredytów). Próg rentowności i jego przydatność w praktyce. Dźwignia finansowa i operacyjna. Zmiana wartości pieniądza w czasie. Rachunek opłacalności zamierzeń inwestycyjnych. Proste oraz dyskontowe metody oceny projektów inwestycyjnych (przykłady praktyczne).
Wymagania formalne (przedmioty wprowadzające)16):
Założenia wstępne17):

Podstawy ekonomii, ogólna wiedza na temat zjawisk gospodarczych

Efekty kształcenia18):

Student:

 1. – zna funkcje finansów publicznych w gospodarce, zasady opracowywania budżetu państwa, system bankowy oraz podatkowy

 2. – potrafi ustalać i rozliczać zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa

 3. – potrafi określić źródła i strategie finansowania działalności przedsiębiorstw

 4. – zna podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych

 5. - zna wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz potrafi je interpretować

 1. - potrafi ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa

 2. - zna metody proste i dyskontowe przeprowadzania oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego
Sposób weryfikacji efektów kształcenia19):

Efekty 01-04, 07 – zaliczenie pisemne wykładów i ćwiczeń

Efekty 05-06 – ocena projektu przygotowywanego w zespole przez studentówForma dokumentacji osiągniętych efektów kształcenia 20):

Zaliczenie pisemne wykładów i ćwiczeń z ocenami

Projekt analizy finansowej oddany w formie papierowej lub/i elektronicznej

Karta oceny studentów


Elementy i wagi mające wpływ na ocenę końcową21):

aktywność podczas ćwiczeń 10%, przygotowanie projektu w zespole – 20%, przedstawienie projektu – 10%, zaliczenie pisemne wykładów i ćwiczeń– 60%

Miejsce realizacji zajęć22):

Wykład - sala audytoryjna, ćwiczenia – sala audytoryjna/ ćwiczeniowa

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

Literatura podstawowa i uzupełniająca23):

Podstawowa:


 1. Dobsiewicz Z., Bankowość. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.

 2. Majchrzycka-Guzowska A., Finanse i prawo finansowe. LexisNexis, Wydanie VII zaktualizowane, Warszawa 2004.

 3. Podstawka M. (red.), Finanse. Instytucje, instrumenty, podmioty, rynki, regulacje. PWN, Warszawa 2010.

 4. Sierpińska M., Jachna T., Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. PWN, Warszawa 2004.

 5. Siudek T. (red. nauk.), Wybrane zagadnienia z finansów. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.

Uzupełniająca:

 1. Chynał H., Kredyty bankowe i inne formy finansowania. Poradnik dla małych i średnich firm. Wydawnictwo Difin, Warszawa 2008.

 2. Czekaj J., Dresler Z., Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. PWN, Warszawa 2001

 3. Dobosiewicz Z., Wprowadzenie do finansów i bankowości. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.

 4. Siemińska E., Finansowa kondycja firmy. Metody pomiaru i oceny. Poltext, Warszawa, 2003.
UWAGI24):

Wskaźniki ilościowe charakteryzujące moduł/przedmiot25) :
Szacunkowa sumaryczna liczba godzin pracy studenta (kontaktowych i pracy własnej) niezbędna dla osiągnięcia zakładanych efektów kształcenia18) - na tej podstawie należy wypełnić pole ECTS2:

100 h

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

2 ECTS

Łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym, takich jak zajęcia laboratoryjne, projektowe, itp.:

3 ECTSCałkowity nakład czasu pracy - przyporządkowania ECTS2):

Wykłady

15h

Ćwiczenia

30h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Przygotowanie projektu

10h

Dokończenie zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń

15 x 2h = 30h

Przygotowanie do kolokwium

10h

Razem:

100h
ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich:

Wykłady

15h

Ćwiczenia

30h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Razem:

50h
2 ECTS

W ramach całkowitego nakładu czasu pracy studenta - łączna liczba punktów ECTS, którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym:

Ćwiczenia

30h

Przygotowanie projektu

10h

Dokończenie zadań prowadzonych w trakcie ćwiczeń

15 x 2h = 30h

Udział w konsultacjach (1/3 wszystkich konsultacji)

5h

Razem:

75h
3 ECTS

Tabela zgodności kierunkowych efektów kształcenia efektami przedmiotu 26)
Nr /symbol efektu

Wymienione w wierszu efekty kształcenia:

Odniesienie do efektów dla programu kształcenia na kierunku

01

zna funkcje finansów publicznych w gospodarce, zasady opracowywania budżetu państwa, system bankowy oraz podatkowy

K_W24, K_U01, K_U05, K_K01

02

potrafi ustalać i rozliczać zobowiązania podatkowe przedsiębiorstwa

K_U05, K_U07

03

potrafi określić źródła i strategie finansowania działalności przedsiębiorstw

K_W24, K_U07, K_U08

04

zna podstawowe rodzaje sprawozdań finansowych

K_W24, K_K01

05

zna wskaźniki służące do oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa oraz potrafi je interpretować

K_W24, K_U08

06

potrafi ocenić sytuację finansową przedsiębiorstwa

K_W24, K_U01, K_U08, K_U12, K_K03, K_K04, K_K05

07

zna metody proste i dyskontowe przeprowadzania oceny efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego

K_W24, K_U03


Pobieranie 93.5 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna
warunków zamówienia
istotnych warunków
przedmiotu zamówienia
wyboru operacji
Specyfikacja istotnych
produktu leczniczego
oceny operacji
rozwoju lokalnego
strategii rozwoju
kierowanego przez
specyfikacja istotnych
Nazwa przedmiotu
Karta oceny
ramach działania
przez społeczno
obszary wiejskie
dofinansowanie projektu
lokalnego kierowanego
Europa inwestująca
Regulamin organizacyjny
przetargu nieograniczonego
kryteria wyboru
Kryteria wyboru
Lokalne kryteria
Zapytanie ofertowe
Informacja prasowa
nazwa produktu
Program nauczania
Instrukcja obsługi
zamówienia publicznego
Komunikat prasowy
programu operacyjnego
udzielenie zamówienia
realizacji operacji
opieki zdrowotnej
przyznanie pomocy
ramach strategii
Karta kwalifikacyjna
oceny zgodno
Specyfikacja techniczna
Instrukcja wypełniania
Wymagania edukacyjne
Regulamin konkursu
lokalnych kryteriów
strategia rozwoju
sprawozdania finansowego
ramach programu
ramach poddziałania
kryteriów wyboru
operacji przez
trybie przetargu