Rodzaje postaw 7Pobieranie 419.24 Kb.
Strona4/5
Data29.12.2017
Rozmiar419.24 Kb.
1   2   3   4   5


Jak wynika z tabeli, najwięcej respondentów za przyczyny prostytuowania się kobiet podało chęć szybkiego i łatwego zarobku, natomiast dopiero na drugim miejscu trudną sytuację finansową. Myślę, że wynika to z obiegowej opinii w społeczeństwie i pewnych stereotypów.


Wśród przyczyn został również zauważony wpływ patologicznego środowiska, oraz wpływ pewnych cech osobowości. W literaturze na temat prostytucji, wpływ patologicznego środowiska wymienia się jako jedną z głównych przyczyn uprawiania prostytucji.

Przyczyny mogą być bardzo różne, lecz uważam, że moi ankieterzy zwrócili na większość z nich uwagę.

Jedynie szokująca dla mnie jest liczba osób uważających prostytucję za łatwy zarobek, gdyż moim zdaniem nie można tu mówić, przy oddawaniu swojego ciała za pieniądze o czymś łatwym.

Tabela nr.2 Osoby korzystające z usług prostytutek
Z usług prostytutek korzystają

Liczba

15-19

20-35

36-55

56-...

Razem

Mężczyźni dobrze sytuowani finansowo

6

9

2

10

27

Mężczyźni o dużym popędzie seksualnym

5

-

6

3

14

Nie wiem

5

-

5

4

14

Mężczyźni pragnący zaspokoić swoją ciekawość

1

2

10

-

13

Mężczyźni niezaspokojeni seksualnie

4

6

-

-

10

Mężczyźni z kompleksami

4

2

3

-

9

Mężczyźni samotni

2

3

1

-

6

Kierowcy tirów

-

2

-

4

6

Biznesmeni

-

-

-

5

5

Mężczyźni zdradzający swoje partnerki

1

-

-

4

5

Mężczyźni mający problem w nawiązywaniu kontaktów z kobietami

1

4

-

-

5

Mężczyźni, którzy nie posiadają stałych partnerek

-

-

3

-

3

Mężczyźni, którzy nigdy nie współżyli seksualnie

1

2

-

-

3

Jeśli chodzi o osoby korzystające z usług prostytutek, to według moich respondentów, w większości są to mężczyźni dobrze sytuowani finansowo.

W literaturze możemy wyczytać, że osoby, które korzystają z tego typu usług nie zawsze są zamożni, a nawet wręcz przeciwnie.

Dopiero na drugim miejscu ankieterzy wymieniali tu niezaspokojenie seksualne i duży popęd seksualny. Wiąże się to również z innymi odpowiedziami. Faktycznie mężczyźni korzystający z takich usług są niezaspokojeni seksualnie, co bardzo często wiąże się z ich problemami osobowościowymi. Najczęściej są to nieśmiali mężczyźni, którzy mają wiele kompleksów i trudności w nawiązywaniu kontaktów.

Pojawiły się tu również takie odpowiedzi jak: kierowcy tirów, czy biznesmeni, lecz myślę, że tutaj pojawiło się już stereotypowe myślenie. Patrząc na tabelę można zauważyć, że w ten sposób odpowiadały tak w większości osoby starsze. Myślę, że wynika to z faktu, iż dawniej nie był poruszany temat prostytucji i stąd te stereotypy.

Prawie 12% osób nie podało tu żadnej odpowiedzi, co również może świadczyć o braku wiedzy na ten temat.

  1. Opinie na temat kobiet prostytuujących się

Sprzedawanie ciała za pieniądze jest czynnością starą jak świat. Proceder ten uważany jest czasami za „uboczny efekt małżeństwa monogamicznego”. Istnieje jednak wszędzie. Nawet tam gdzie tradycyjne normy moralne potępiające seks pozamałżeński, praktycznie zanikły.  Okazuje się nawet, że im więcej swobody obyczajowej, tym częściej ludzie płacą za miłość fizyczną. Jest popyt- jest podaż. Klient płaci za złudzenia, że kochają go za to, jaki jest.

Często prostytucja otaczana jest pogardą i poddawana negatywnej ocenie moralnej, opartej o czynniki społeczne związane z seksualnością. Wpływ czynników społecznych przejawia się w tym, że mimo potępienia i pogardy wobec prostytucji uznaje się za ważne jej istnienie.

Aby uzyskać odpowiedź na to pytanie badawcze wybrałam pytanie z ankiety o skojarzenie ze słowem prostytutka. Odpowiedzi te w sposób pośredni ukazują opinie na temat kobiet prostytuujących się.


Tabela nr.3 Skojarzenie ze słowem prostytutka.

Skojarzenie

Liczba

15-19

20-35

36-55

56-...

Razem

Kobieta sprzedająca swoje ciało

13

10

7

3

33

Kobieta lekkich obyczajów

4

4

9

9

26

Nie wiem

1

-

-

11

12

Seks za pieniądze

1

4

4

2

11

Najstarszy zawód świata

2

1

7

-

10

Materialistka

2

-

2

2

6

Ulicznica

2

4

-

-

6

Kobieta spod latarni

1

3

-

-

4

Nieczystość

-

-

1

3

4

„Tirówka”

1

2

-

-

3

Poniżenie

2

1

-

-

3

Kobieta pracująca społecznie

1

-

-

-

1

Kobieta wulgarna

-

1

-

-

1

Z tabeli wynika, że bardzo dużo ludzi myśli podobnie. Prostytutka jest dla nich kobietą lekkich obyczajów, która sprzedaje własne ciało. W życiu codziennym bardzo często słyszy się takie określenia i stąd na pewno taka częstość odpowiedzi.

Zadając pytanie o skojarzenie ze słowem prostytutka chciałam uzyskać opinie moich respondentów na temat tych kobiet. Tu natomiast po raz kolejny zauważam występowanie pewnych stereotypów. Mianowicie, ankietowani w większości odpowiadali na to pytanie sugerując się obiegową opinią, jaka panuje w społeczeństwie.

Brak odpowiedzi na to pytanie, w większości wśród osób starszych może być wynikiem tego, że jest to dla nich trudny lub kłopotliwy temat. Dodam tu jeszcze, że kiedy przeprowadzałam badania wśród tych osób, niektórzy odebrali wypełnianie tych ankiet jako obrazę i zostałam oskarżana o niemoralność i bezczelność. Osoby myślące w ten sposób w większości nie wypełnili ankiet, stąd moje przypuszczenie o tym, że dla osób starszych może to być kłopotliwy temat.

Można również zauważyć, że młode osoby wymieniały tu również takie skojarzenia jak „Tirówka” czy kobieta spod latarni. Myślę, że takie określenia, to pewnego typu „slang”, którym posługują się osoby młode.


  1. Postawy społeczeństwa wobec kobiet prostytuujących się

Na przestrzeni lat ujawniano różne postawy wobec prostytucji. Najczęściej trzy: prohibicję, reglamentację i abolicjonizm.

Przypomnę tylko krótko, że zwolennicy prohibicji uznają prostytucję za przestępstwo i domagają się karania przez prawo osób zajmujących się tą formą usług, a także tych, którzy przy okazji prostytuowania się kobiet realizują własne interesy, i to nie tylko finansowe.

Skłaniający się ku reglamentacji prostytucji zgadzają się na nią, ale pod pewnymi warunkami. Można ją mianowicie uprawiać jedynie pod kontrolą władz porządkowych i służb sanitarnych.

Opowiadający się za abolicjonizmem uznają, że nie należy przeciwdziałać samej prostytucji, ale przyczynom skłaniającym ludzi do jej uprawiania i skutkom, jakie ona powoduje.

Coraz częściej dziś mówi się o legalizacji prostytucji. Sprawa ta okazuje się być bardzo kontrowersyjną. Jest tyle samo zwolenników, co i przeciwników legalnej prostytucji.

Zwolennicy legalizacji, stanowisko swoje tłumaczą zyskami dla państw a nie  dla sutenerów. Legalizacja prostytucji mogłaby się przyczynić do lepszej opieki zdrowotnej osób pracujących w „sex biznesie”, lepszej ochrony prostytutek itp.

Tabela nr.4 Reakcja ludzi na widok prostytutki.
Reakcja ludzi

Liczba

15-19

20-35

36-55

56-...

Razem

Czują niesmak

10

13

8

11

42

Współczucie

7

7

8

11

33

Obojętność

8

6

11

4

29

Uśmiechają się

3

2

1

2

8

Inne

2

2

2

2

8

Aby dowiedzieć się jak kształtują się postawy wobec kobiet prostytuujących się najpierw zadałam pytanie o reakcję na ich widok, a więc o czynnik emocjonalny.

Już z tego pytania dowiedziałam się bardzo wiele.

Mianowicie, najwięcej osób czuje niesmak do tych kobiet, a raczej do tego, co robią.

Wiele osób współczuje tym kobietom, które przez oddawanie swojego ciała zarabiają na chleb. Jak zauważymy później, bardzo zaskakującym jest fakt, że osoby współczujące tym kobietom, są za legalizacją tego procederu. Jest to dla mnie bardzo zadziwiające zjawisko i kiedyś na pewno przyjrzę się temu dokładniej.

Tabela nr.5 Postawy wobec legalizacji prostytucji.
Legalizacja prostytucji

Liczba

15-19

20-35

36-55

56-...

Razem

Tak

7

10

16

18

51

Nie

15

12

6

7

40

Nie wiem

8

8

8

5

29

Na pytanie o legalizację prostytucji prawie 43% ludzi uważa, że powinna być ona zalegalizowana. Uzasadnili oni swoją opinię tym, że każdy ma prawo do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych, a także zwracali uwagę na to, że zmniejszy się w ten sposób bezrobocie w kraju. Pisali tu również o tym, że jest to zawód jak każdy inny i że kobiety te powinny płacić podatki.

Są to dla mnie przerażające wyniki. Myślę, że nawet większość osób, która jest za legalizacją myśli o osobach pracujących w tej branży z pogardą.

Dla mnie osobiście argumenty te, nie są dostatecznie uzasadnione. Tak na dobrą sprawę, po co legalizacja prostytucji?

Zalegalizowanie tego procederu jak piszą ankietowani, którzy są temu przeciwni, nie zmieni sposobu traktowania osób pracujących w tej branży. Podpisanie uchwały legalizującej prostytucję nie zmieni mentalności ludzi.

Osoby będące przeciwko legalizacji zwrócili również uwagę na to, że nie można traktować prostytucji jako zawodu, gdyż uwłacza to godności kobiety i na pewno, jeśli miałyby one inne możliwości na pewno nie zdecydowałyby się na tę ostateczną, czyli prostytucję.  1. Opinia ludzi na temat zakończenia procederu prostytucji

Prostytucja jest zjawiskiem kryminogennym, skupiającym i powiązanym często ze środowiskami przestępczymi. Właśnie tam rodzi się proceder zmuszania do prostytucji, handlu żywym towarem, prostytucji nieletnich, dzieci, pornografii.

Zakończenie tego procederu z pewnością nie jest łatwe, gdyż pociąga za sobą wiele skutków.

Skutki psychiczne:


- zniszczona osobowość emocjonalna,
- skłonności do nadużywania alkoholu, zażywania narkotyków,
- nieumiejętność życia z jednym partnerem,
- przyjmowanie typowych dla prostytutek sposobów zachowywania się,
- obniżona samoocena, brak poczucia godności,
- problemy z dostosowaniem się do otoczenia po zakończeniu prostytuowania się.

Skutki fizyczne:


- choroby weneryczne i inne choroby narządów płciowych, AIDS, zarażenie wirusem HIV,
- zniszczone narządy płciowe, twarz,
- pobicia, posiniaczenia, rany cięte.

Tabela nr.6 Zakończenie procederu prostytucji.
Zakończenie procederu prostytucji

Liczba

15-19

20-35

36-55

56-...

Razem

Nie

21

21

18

21

81

Nie wiem

7

9

12

6

34

Tak

2

-

-

3

5

Na temat zakończenia procederu prostytucji prawie 68% ankietowanych stwierdziło, że nie jest to łatwe. Początkowo byłam zadowolona z tego stwierdzenia, lecz nieco przerażające były powody, dlaczego tak myślą.

Mianowicie okazało się, że wiele osób wskazuje tu na przyzwyczajenie do łatwych i szybkich pieniędzy, co wydaje mi się szokującym stwierdzeniem.

Dopiero później piszą o skutkach pozostających w psychice tych kobiet czy o tym, że sutenerzy bardzo utrudniają odejście z tej branży.

Osoby, które nie wypowiedziały się na ten temat, pisały, że to nie ich sprawa i że to ich nie dotyczy. Myślę, że jest to tym bardziej szokujące stwierdzenie, że na pytanie czy prostytucja jest problemem społecznym prawie 90% osób odpowiedziało, że tak.
Tabela nr.7 Negatywne skutki uprawiania prostytucji.


Negatywne skutki

Liczba

15-19

20-35

36-55

56-...

Razem

Tak

21

22

19

21

83

Nie wiem

7

8

11

9

35

Nie

2

-

-

-

2

Prostytucja bez wątpienia zostawia negatywne skutki w życiu tych kobiet, co potwierdziły odpowiedzi ankietowanych na takie pytanie.

Najwięcej osób wskazywało tu na niezapomniane, negatywne doświadczenia, jakie zdobyły podczas uprawiania prostytucji i trudność w przystosowaniu się do nowego życia, chociażby dzięki temu, że kobieta nosi piętno prostytutki do końca życia.

Kolejno pisali o chorobach, z którymi kobieta musi się borykać i o tym, że im samym jest bardzo ciężko zapomnieć o tym, co robiły i niejednokrotnie czują do siebie przez resztę życia wstręt i odrazę.

Pobieranie 419.24 Kb.

Share with your friends:
1   2   3   4   5
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna