Rodzaje lokatPobieranie 171,81 Kb.
Strona1/4
Data14.12.2017
Rozmiar171,81 Kb.
  1   2   3   4

Źródło informacji: Polski Portal Finansowy: www.bankier.pl

Autorzy: Piotr Ciechelski

Bogusław PółtorakPoradnik
Lokaty i kredyty

Rodzaje lokat


Lokata standardowa

Jest to rachunek oszczędnościowy, oprocentowany, na którym bank przechowuje przez określony czas środki pieniężne powierzone przez osobę fizyczną. Umowa jest przedłużana automatycznie na warunkach obowiązujących w dniu przedłużania umowy, jeśli posiadacz rachunku nie podejmie lokaty w następnym dniu roboczym po upływie okresu umownego. Posiadacz rachunku może polecić likwidację lokaty. Odsetki po zakończeniu okresu trwania lokaty mogą być:  • · dopisane do kapitału – jeżeli lokata jest przedłużona na następny okres,

  • · przelane na inny rachunek bankowy,

Na rachunku terminowym brak jest możliwości dokonywania dopłat w trakcie trwania lokaty.

Lokata progresywna (dynamiczna)

Umowa lokaty zawierana jest na ustalony okres, ale środki na niej ulokowane można wycofać w każdej chwili bez utraty odsetek. Oznacza to, że w każdym miesiącu klient otrzymuje inne, wyższe oprocentowanie, naliczane oddzielnie dla kolejnych miesięcy. Np. lokata progresywna może wyglądać w następujący sposób:


okres

oprocentowanie

1 miesiąc

14 %

2 miesiąc

14,1 %

3 miesiąc

14,2 %

4 miesiąc

14,3 %

5 miesiąc

14,4 %

6 miesiąc

14,5 %

7 miesiąc

14,7 %

8 miesiąc

14,9 %

9 miesiąc

15,1 %

10 miesiąc

15,3 %

11 miesiąc

15,6 %

12 miesiąc

16 %

Przeważnie odsetki oblicza się w standardowy sposób, tzn. według wzoru:
gdzie:


KK – Kwota uzyskana;

K – kwota zainwestowana;

N – oprocentowanie nominalne;

d – liczba dni.

Banki czasem liczą odsetki w inny sposób, tzn. nie wykorzystują we wzorze oprocentowania nominalnego dla danego okresu tylko biorą np. średnie oprocentowanie z poprzednich okresów. Dla powyższego przykładu, dla lokaty 9 miesięcznej nie zostanie wzięte oprocentowanie 15,1 % tylko 14,46 % gdyż jest to średnia arytmetyczna z dziewięciu miesięcy.

Lokata „progowa”

Lokata „progowa” to lokata, w której oprocentowanie zależy od inwestowanej kwoty. Lokata tego typu może być zwykłą lokatą standardową lub lokatą dynamiczną. Na przykład może ona wyglądać w następujący sposób:Oprocentowanie

Przedział

14,75 %

kwota od 10 000 - do 99 999

15,00 %

kwota od 100 000 - do 299 999

15,25 %

kwota od 300 000 - do 499 999

15,75 %

Od 500 000

Co to jest efektywna stopa procentowa ?


Efektywna stopa procentowa jest to faktycznie uzyskiwana stopa procentowa, która uwzględnia kapitalizację odsetek. Oblicza się ją wzorem:

Re=(1+R/m)m - 1

gdzie:
Re - efektywna stopa procentowa


R - nominalna roczna stopa procentowa
m - liczba okresów kapitalizacji w roku.


Przykład:
Chcemy zainwestować 100 000 PLN w roczną lokatę terminową, której oprocentowanie nominalne wynosi 12 %.

W przypadku braku kapitalizacji odsetek po zakończeniu inwestycji otrzymamy 112 000 PLN.

100 000 x 1,12 = 112 000

Zakładając kapitalizacje półroczną otrzymamy więcej, gdyż po pół roku do naszej lokaty dopisuje się odsetki:

100 000 x 1,06 x 1,06 = 100 000 x 1,062 = 112 360

Analogicznie przy kapitalizacji kwartalnej otrzymamy 112 550 PLN:

100 000 x 1,034 = 112 550

Jeżeli założymy, że jest możliwa kapitalizacja ciągła, tzn. że odsetki kapitalizują sie w każdej chwili efektywna stopa procentowa wyraża się wzorem:Re = eRn

gdzie:
Re - efektywna stopa procentowa


e - jest to stała - podstawa logarytmu naturalnego (wynosi w przybliżeniu 2,7183)
R - nominalna roczna stopa procentowa
n - liczba lat

Efekt zwiększenia rentowności lokaty poprzez zwiększenie częstotliwości kapitalizacji pokazuje tabela:

Częstotliwość kapitalizacji

Wartość 100 000 PLN na koniec roku

Roczna (m = 1)

112 000,00

Półroczna (m = 2)

112 360,00

Kwartalna (m = 4)

112 550,88

Miesięczna (m = 12)

112 682,50

Tygodniowa (m = 52)

112 734,10

Dzienna (m = 365)

112 747,46

Ciągła (m = e)

112 749,69

Bezpieczeństwo wkładów bankowych


Środki pieniężne zgromadzone we wszystkich bankach działających w Polsce objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

Gwarancjami są objęte środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych tego samego deponenta, na które wystawiono dowody imienne w walucie polskiej oraz w walutach obcych bez względu na liczbę umów zawartych z tym bankiem


Oprócz wyżej wymienionych środków pieniężnych gwarancjami są objęte również należności wynikające z innych czynności bankowych (potwierdzone dokumentami imiennymi) z wyjątkiem papierów wartościowych innych niż opiewające wyłącznie na wierzytelności pieniężne, a także listach zastawnych, o których mowa w ustawie o listach zastawnych i bankach hipotecznych.

Wysokość gwarancji wynosi dla wkładów o równowartości w złotych do

1 000 EURO – 100 %

o równowartości w złotych ponad 1 000 EURO ale nie przekraczających

11 000 EURO – 90 % w tym odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości.

Górny limit kwoty gwarantowanej będzie systematycznie wzrastał

od 1 stycznia 2001 r. – do równowartości 15 000 EURO,

od 1 stycznia 2002 r. – do równowartości 17 000 EURO,

od 1 stycznia 2003 r. – do równowartości 20 000 EURO kiedy to osiągnie poziom taki jak w krajach Unii Europejskiej.Do wyliczenia równowartości EURO w złotych przyjmuje się średni kurs Narodowego Banku Polskiego zgodnie z tabelą kursową obowiązującą w dniu ogłoszenia upadłości banku.
Samochód na kredyt

Na co warto zwrócić uwagę przymierzając się do zakupu samochód nie za swoje pieniądze.

  1. Gwałtownie rosnąca w ostatnich latach sprzedaż samochodów była spowodowana po części rosnącymi dochodami realnymi, a po części większą dostępnością różnych form zakupu na raty. Różne sposoby ułatwiające nabycie wymarzonego auta mają jednak pewną wadę – z reguły podwyższają koszt takiej operacji. Rosnąca konkurencja banków oraz instytucji parabankowych sprzyja tworzeniu oferty coraz lepszej dla klienta. Nie znaczy to jednak, że pożyczkodawcy nie wykorzystują niewiedzy klienta. Często oferując korzystne oprocentowanie banki wprost nie informują o wysokich prowizjach – są one ustalone w tzw. ogólnych warunkach umowy.  1. Obliczając koszt kredytu należy pamiętać o tym, że banki podając wysokość oprocentowania efektywnego mają na myśli wysokość sumy odsetek do kwoty kredytu udzielonego, a przecież przeciętny stan naszych zobowiązań przy spłacie na raty jest w przybliżeniu o połowę niższy. Tak rozumiana wysokość zadłużenia daje nam pogląd na faktyczny koszt kredytu.  1. Kupując jednak na kredyt stajemy się właścicielem samochodu szybciej niż np. korzystając z systemów argentyńskich. Korzystając z usług banku nie ma groźby, że jeżeli bank zbankrutuje to utracimy auto – prawnie należy on do nas, może być najwyżej zastawiony (w innym układzie bank właściciel - lepiej korzystać z usług renomowanych banków). Płacimy należne odsetki i spłacamy raty kapitałowe, wtedy możemy być pewni naszej własności.  1. W przypadku systemów, w których „zrzucamy” się na auta pozostałych uczestników, dopóki nie wylosujemy samochodu pieniądze są w dyspozycji firmy prowadzącej system. Poza tym tego rodzaju działalność nie wymaga posiadania licencji bankowej i nie jest też objęta gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Bankructwo firmy grozi utratą zgromadzonych środków. Posiada to duże znaczenie, gdyż okres oczekiwania na samochód może wynieść nawet 8 lat.  1. Dodatkowym obciążeniem są opłaty pobierane przez firmę administrującą systemem. Prowizje mogą sięgać kilku procent wartości samochodu rocznie i są ponoszone przez cały okres umowy. W banku, jeżeli nie będziemy spłacać rat zostanie nam odebrany samochód, w systemie argentyńskim, jeżeli chcemy wycofać się w najlepszym przypadku otrzymamy wpłaconą kwotę bez odsetek.  1. Jeżeli korzystamy z usług banków lub firm tworzących systemy to lepiej jest wybierać te posiadające dużą liczbę obecnych i byłych zadowolonych klientów, przejrzystą ofertę – nawet, jeżeli na pierwszy rzut oka wydaje się droższa. W Polsce nadal dominującą rolę odgrywają banki detaliczne, ale w zakresie kredytowania nowych samochodów coraz większe znaczenie mają banki koncernów samochodowych. Ich oferta wspierana przez producentów samochodów jest konkurencyjna w stosunku do oferty tradycyjnych banków, ale dotyczy przeważnie jedynie samochodów nowych.KREDYTY DLA LUDNOŚCI

Pod nazwą tą rozumie się kredyty o charakterze konsumpcyjnym, które udzielane są osobom fizycznym (nie przedsiębiorstwom) na cele nie związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. W Polsce stały się one bardzo popularne, gdyż umożliwiają zaspokajanie potrzeb dotyczących przede wszystkim dóbr tzw. trwałej konsumpcji. Często banki bardzo różnicują tu swoją ofertę kredytową, w taki sposób, że trudno jest zakwalifikować dany produkt do kredytów czy pożyczek. Wyróżnić tu można następujące produkty bankowe:

1. kredyty na zakup konsumpcyjnych dóbr trwałego użytku

2. pożyczki pieniężne bez określonego celu

Ponieważ banki wiedzą, że osoby fizyczne w przeważającej większości starają się sumiennie zwracać pieniądze pożyczone od banku, dlatego ten rodzaj kredytów jest ostatnio bardzo mocno promowany. Jest to również związane z ujawnianiem się popytu na dobra konsumpcyjne trwałego użytku. Potocznie uważa się, iż kredyty konsumpcyjne pozwalają na szybsze dojście do pewnego standardu życia.
Kredyt na zakup dóbr konsumpcyjnych trwałego użytku

Dzięki temu kredytowi można nabyć przykładowo samochód, meble, sprzęt gospodarstwa domowego. Kredyty te związane są najczęściej z systemem spłaty ratalnej.

Przy tego typu kredytach jest wymagany zwykle udział własny kredytobiorcy (zwykle ok. 20% wartości kupowanego produktu). Wysokość kredytu zależna jest od miesięcznych dochodów kredytobiorcy.

Zabezpieczeniem kredytu są najczęściej dochody kredytobiorcy, które należy udokumentować (należy zaopatrzyć się w odpowiednie dokumenty wymagane przez bank). Istnieje możliwość (i jest często wykorzystywana), że jako zabezpieczenie stosuje się poręczenie. Zgodnie z kodeksem cywilnym (art. 588 k.c.) roszczenia banku z tytułu kredytu udzielonego osobie fizycznej na zakup rzeczy ruchomych w systemie sprzedaży ratalnej są zabezpieczone ustawowym prawem zastawu na rzeczach zakupionych przy wykorzystaniu udzielonego kredytu (niestety prawo takie jest stosunkowo słabe, gdyż istnieje tak długo, jak długo rzecz znajduje się u kupującego, stąd dążenie banku do ustanawiania zastawu zwykłego lub rejestrowego.


Pożyczki pieniężne

Udzielane są przez banki bez określenia celu. Banki nie mają wpływu na sposób i na cele wydatkowania oddanych klientom pieniędzy. Dlatego banki starają się dobrze sprawdzić klientów ale także odpowiednio zabezpieczyć otrzymanie spłaty kredytu. Z tego też powodu banki wykluczają udzielenie pożyczki np. bezrobotnym, osobom o nieustalonych dochodach, już zadłużonych w innych bankach.

Pożyczki pieniężne są udzielane również posiadaczom rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych. Jej wysokość jest zwykle wielokrotnością uzyskiwanych dochodów. Pożyczka w ROR jest przeważnie udzielana na 1 rok. Pożyczki związane z ROR udostępniane są na osobnym rachunku albo na rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym (tu: występuje wtedy saldo debetowe).

Pożyczki dla posiadaczy ROR-ów banki udzielają chętniej, gdyż mają lepszą kontrolę nad pieniędzmi. Poza tym udzielają pożyczki osobom, które już znają (bank wie, kiedy następują wpływy, kiedy z reguły są wypłaty z rachunku, co pozwala mu lepiej zarządzać własną płynnością).Pożyczki lombardowe

Pożyczki te tak naprawdę różnią się od poprzednio opisanych tylko sposobem zabezpieczenie wierzytelności w banku. W tym przypadku udziela się pożyczki wraz z zastawem na rzecz banku (zwykle nie stosowane przy innych). Przedmiotem zastawu są zwykle dzieła sztuki, biżuteria, metale szlachetne. Przyznana pożyczka nie przekracza przeważnie 70 % wartości zastawionych przedmiotów. Wymagana jest tu wycena przeprowadzona przez rzeczoznawcę. Zastaw może także dotyczyć papierów wartościowych (dokładniej mówiąc praw z nich wynikających) a także bankowe lokaty terminowe.

Pożyczki udzielane są na krótki okres (od 1 tygodnia do 3 miesięcy). Oprocentowanie należy do maksymalnych w banku. Głównymi klientami są osoby pilnie potrzebujące środków finansowych a wielkość odsetek jest tutaj sprawą drugorzędną.

Jak już wyżej powiedziano, wraz z umową pożyczki podpisywana jest umowa o ustanowienie zastawu. Na jej podstawie przedmiot zastawu jest przejmowany przez bank.

W momencie spłaty pożyczki wraz z odsetkami i prowizją bank zwraca przedmiot zastawu. Jeśli pożyczkobiorca nie spłaca pożyczki, bank przejmuje na własność przedmiot zastawu, aby zaspokoić swoje roszczenia.

Wszelkie koszty, które są związane z udzieleniem pożyczki (ubezpieczenie, wycena przedmiotu zastawu, przechowanie przedmiotu zastawu), są ponoszone przez klienta banku ubiegającego się o pożyczkę.

Umowa kredytu

Jest, jak wiadomo, efektem pozytywnego rozpatrzenia wniosku klienta przez bank. Sporządzana jest w dwóch egzemplarzach, a oryginał otrzyma klient. Każda umowa podlega zaopiniowaniu przez prawnika banku. Każda strona w umowie jest podpisywana przez przedstawiciela banku i przez kredytobiorcę. Treść umowy kredytu określona jest w Prawie bankowym.

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz prowizji od udzielanego kredytu.

W szczególności umowa określa:

1. strony umowy

2. kwotę i walutę kredytu

3. cel, na który kredyt został udzielony

4. zasady i termin spłaty kredytu

5. wysokość oprocentowania kredytu i warunki jego zmiany

6. sposób zabezpieczenia spłaty kredytu

7. zakres uprawnień banku związanych z kontrolą wykorzystania i spłaty kredytu

8. terminy i sposób postawienia do dyspozycji kredytobiorcy środków pieniężnych

9. wysokość prowizji, jeżeli umowa ja przewiduje

10. warunki dokonywania zmian i rozwiązania umowy.

Część elementów umowy jest niezmienna. Jednak są też takie np. formy zabezpieczenia, przesunięcie końcowej spłaty kredytu, które mogą być renegocjowane już w czasie trwania umowy. Zmiany umowy dokonywane są w formie aneksu do pierwotnej umowy.

Zgodnie z prawem bankowym (art.74) w czasie obowiązywania umowy kredytowej kredytobiorca jest obowiązany przedstawić - na żądanie banku - informacje i dokumenty niezbędne do oceny jego sytuacji finansowej i gospodarczej oraz umożliwiające kontrolę wykorzystania i spłaty kredytu.

Zakres kontroli nad prawidłowością wykorzystania kredytu zależy od stopnia zaufania banku do klienta. Może ona objąć poziom zadłużenia klienta, terminowość spłat odsetek, sprawdzanie zgodności przeznaczenia kredytu z faktycznym wykorzystaniem, analizowanie zgodności danych finansowych podanych we wniosku kredytowym z faktycznymi wynikami (mającymi wpływ na ocenę zdolności kredytowej) oraz ocenę zmian wartości zabezpieczeń prawnych kredytu.

Zaciągnięcie kredytu przez jednego z małżonków wymaga zgody drugiego małżonka, gdyż taka czynność uznawana jest za przekraczającą zwykłe uprawnienia (zwykły zarząd).
Przygotowania do zaciągnięcia kredytu
Zaciągnięcie kredytu nie należy do czynności zwykłych, gdyż skutkuje ono powstaniem zobowiązań wobec banku. Dlatego przed podjęciem tej decyzji należy dokonać analizy, czy naprawdę zaciągnięcie kredytu jest teraz niezbędne. Jeśli odpowiedź jest pozytywna, należy zastanowić się nad wielkością kredytu. W tym momencie należy uwzględnić możliwość pozyskania pieniędzy w inny sposób. Gdy już ustalimy ostateczne zapotrzebowanie na kredyt, czeka nas trochę żmudnej pracy, chyba że na kredycie albo jego jak najniższym koszcie nam nie zależy.

Należy teraz sprawdzić, jaki czas kredytowania będzie najlepszy w naszym przypadku, czy będziemy mogli pozwolić sobie na regularne spłaty i w jakiej wysokości nie będą stanowiły one dla nas nadmiernego obciążenia.

Aby przygotować się do rozmów z bankiem, należy znać oferty banków, spróbować je porównać pod względem łatwości uzyskania kredytu (jakie warunki należy spełnić), kosztów odsetkowych (związanych wynagrodzeniem dla banku za pożyczenie pieniędzy) i kosztów prowizji i opłat.

W każdym banku można otrzymać wniosek kredytowy, którego wypełnienie jest pierwszym krokiem do uzyskania pieniędzy od banku.


Prowizje i opłaty
Przy zaciąganiu kredytu należy uważnie przyjrzeć się, jakie opłaty i prowizje bank pobiera, gdyż stanowią one dodatkowy (poza odsetkami i wszelkimi opłatami związanymi z przygotowaniem się do zaciągnięcia kredytu) koszt, a często zmniejszają kwotę, jaką bank faktycznie stawia klientowi do dyspozycji.

Prowizja przygotowawcza

Bank pobiera ją na początku okresu kredytowania (lub nawet jeszcze przed podpisaniem umowy). Jest to zwykle określony procent kwoty, na którą udzielany jest kredyt. Prowizja ta nie ma charakteru zwrotnego, co oznacza, że nawet w przypadku niewykorzystania kredytu przez klienta nie zostanie ona zwrócona. Celem tej prowizji jest pokrycie kosztów banku związanych z przeprowadzeniem operacji uruchomienia kredytu i jego obsługi.Prowizja od zaangażowania

Bank, stawiając klientom umówioną kwotę do dyspozycji, przelewają tą kwotę na specjalnych rachunek (lub na rachunek bieżący). Z tych środków może korzystać tylko jeden klient. Jeśli ich nie wykorzystuje, wtedy pieniądze nie pracują. W tym samym czasie bank mógłby efektywniej zarządzać zablokowanymi środkami, dlatego bank wprowadza prowizję od zaangażowania, czyli opłatę za niekorzystanie z przydzielonego kredytu. Prowizja ta ma na celu zmuszenie kredytobiorcę do zastanowienia się, ile tak naprawdę potrzebuje pieniędzy oraz do efektywniejszego inwestowania. Kwota prowizji jest naliczana od kwoty przyznanego a nie wykorzystanego w danym czasie kredytu.Prowizja administracyjna

Stosowana jest bardzo często przy udzielaniu gwarancji bankowych. Najczęściej pobierana jest za każdy miesiąc lub kwartał w okresie kredytowania. Gdy prowizja płatna jest jednorazowo, nominalnie bank pobiera wtedy wyższą stawkę. Zadaniem tej prowizji jest pokrycie kosztów prowadzenia obsługi rachunku kredytowego, czyli tzw. administrowania kredytem.Opłata za przedterminową spłatę kredytu

Czasem nie opłaca się spłacać kredytu wcześniej. A dzieje się tak zwłaszcza wtedy, gdy bank pobiera opłatę przy wcześniejszej spłacie rat kredytowych. Proszę pamiętać, że możliwość wcześniejszej spłaty kredytu powinna być zawarta w umowie kredytowej. Takie pozornie dziwne działanie banku wynika z tego, że bank stara się przewidzieć wpłaty i wypłaty, aby dobrze obliczyć koszt pożyczanych pieniędzy oraz aby efektywnie zarządzać gotówką. Przedterminowa spłata wprowadza nieoczekiwane zamieszanie w przewidywaniach co do przepływów gotówki w banku oraz powoduje nieplanowe zwiększenie płynności w banku, które wymaga szybkiej reakcji dotyczącej kierunku zainwestowania wpłaconej kwoty.


Rzeczywisty koszt kredytu
Na stronie Bankier.pl mogą Państwo wyliczyć rzeczywisty koszt zaciąganego przez Państwa kredytu. Zanim jednak zaczną Państwo liczyć, proszę zdobyć od Państwa banku kilka bardzo ważnych informacji. Proszę pamiętać, że każdy bank stosuje swoje własne metody naliczania kredytu. Różnicuje je także poprzez nazwy.

Zanim więc przystąpią Państwo do kalkulacji rat kredytowych, proszę ustalić:

· stopę nominalną, po jakiej bank udziela kredytu (określić, czy jest stała czy zmienna); stopa procentowa zwykle jest podawana w okresie rocznym.

· rodzaj spłaty

- o stałych ratach kapitałowych

- o stałych kwotach płatności

- lub jeszcze inny

· okres kapitalizacji odsetek

(ile razy w roku bank nalicza odsetki od długu. Pamiętaj, że im rzadziej tym lepiej)

· częstotliwość spłaty (ważne jest porównanie tej wielkości w wymiarze rocznym z ilością kapitalizacji w roku; gdy liczby się różnią, to należy uważnie przyjrzeć się planowi spłaty odsetek)

· okres karencji

- czy należy wtedy płacić odsetki

- jak długo trwa

· prowizje!!!

- co jest podstawą ich wyliczenia

- kiedy płatne

Prowizje płacone na początku pozbawiają kredytobiorcy części środków, zanim jeszcze podejmie decyzje o ich wykorzystaniu. Prowizje zwiększają znacząco koszt kredytów krótkoterminowych

· sposób zabezpieczenia

Wybór formy zabezpieczenia także wpływa na koszt kredytu, gdyż od tego zależy m.in.:

- szybkość uzyskania środków (na wpis hipoteki czeka się relatywnie bardzo długo, gdy tymczasem blokada środków na rachunku bankowym możliwa jest do ustanowienia „od ręki”. Bank udostępni środki w ramach kredytu, gdy będzie on zabezpieczony zgodnie z prawem

- koszty ustanawiania zabezpieczeń (chodzi mi m.in. o opłaty skarbowe (wymagane przy wekslach, poręczeniach, hipotece), opłaty na rzecz innych banków (gwarancje, awal, poręczenia), opłaty dla firm ubezpieczeniowych (gwarancje ubezpieczeniowe, ubezpieczenie kredytu)

- koszty związane z obsługą prawną

- realna możliwość zabezpieczenia roszczeń banku w najkrótszym czasie (im jest ona mniejsza, tym bank stawia większe wymagania co do zabezpieczeń).

Jeśli chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o zabezpieczeniach, proszę odwiedzić strony poradnika.

· klasa ryzyka, do której należy klient

- Pożyczając od banku pieniądze musimy zwrócić pożyczoną kwotę wg szczegółowo określonego harmonogramu spłat, który uwzględnia spłacanie rat kapitałowych oraz odsetki.

- kredyty mogą być oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej

Jeśli masz możliwość zaciągnięcia kredytu o zmiennej stopie procentowej, to zwróć uwagę, w jaki sposób jest ona określona w umowie:  • Czy baza zależy od stóp procentowych z wziętych z rynku (np. WIBOR,LIBOR), czy też uzależniona jest od wskaźnika inflacji (jeśli tak, to od jakiego: wskaźnik cen dóbr konsumpcyjnych, cen dóbr produkcyjnych) albo od stopy referencyjnej w NBP.

  • Sposób liczenia

np. R = (1+w)* BAZA
lub R = w + BAZA
gdzie R – stopa oprocentowania kredytu
BAZA – oprocentowanie stawki bazowej

w – marża banku


Stała stopa pozwala zredukować ryzyko zmian stóp procentowych na rynku. Jednak jeśli na rynku jest tendencja do spadku stóp, wtedy kredyt o stałej stopie procentowej staje się relatywnie droższy, gdyż kredytobiorca mógłby teraz zaciągnąć tańszy kredyt. Odwrotna sytuacja wystąpi, gdy na rynkach stopy procentowe wzrosną. Wtedy traci bank pożyczający, a Ty możesz zacierać ręce, że oszczędzasz na odsetkach.

Na rynku występuje tendencja do ograniczania zastosowania kredytów o stałej stopie procentowej do krótkich okresów.

Przy kredytach udzielanych na dłuży okres zwykle stosuje się oprocentowanie zmienne. Trudniej jest wtedy określić rzeczywisty koszt kredytu. Zmienna stopa procentowa zabezpiecza banki przed gwałtownymi zmianami inflacji i zmianami stóp procentowych
Kredyty złotówkowe czy dewizowe

Często mamy dylemat przy wyborze kredytów. Oprocentowanie kredytu nominowanego w obcej walucie wydaje się pozornie tańsze, ale czy tak w istocie jest? Otóż nie zawsze. Ważne dla kredytobiorcy jest kilka elementów umowy:


Czy bank wymaga dodatkowych zabezpieczeń?

Warto sprawdzić, jaki jest koszt utworzenia takich zabezpieczeń.


Jakie są tendencje w kształtowaniu się kursu walutowego?

W tym momencie należy uważać z wszelkimi podpowiedziami. Najlepiej zapytać o rade osoby mające do czynienia zawodowo z rynkiem walutowym. Proszę uwzględnić prognozy dotyczące wzrostu gospodarki, prywatyzacji, inflacji.

A także proszę przeanalizować, w jaki sposób będzie następować spłata kredytu. Jeśli kredyt jest zaciągany po to, aby wzmocnić eksport i wpływy z tego eksportu są w walucie, w której jest także wzięty kredyt, wtedy problem z ryzykiem walutowym nie jest już tak istotny.

Jeśli kredyt jest np. w dolarach, a cena dolarów na rynku wzrasta i w tym właśnie momencie musi nastąpić spłata raty kredytowej, a w dodatku jeszcze my nie posiadamy dolarów (musimy je kupić teraz), to prawdziwy koszt kredytu wzrasta o różnice kursowe.

W przypadku, gdy termin spłaty nie pokrywa się z okresem kapitalizacji (mówi się wtedy o spłatach niezgodnych, w przeciwieństwie do spłat zgodnych, gdy okres kapitalizacji odsetek jest równy z okresem spłat), należy baczną uwagę zwrócić na sposób naliczenia odsetek. Często banki stosuję różne sposoby, aby ich kredyty nie były podobne do produktów konkurencji.

Ilość spłat w roku może być większa niż ilość momentów kapitalizacji. Wtedy szybciej spłacany jest dług. Może wystąpić też sytuacja, gdy kapitalizacja jest częstsza. Koszt kredytu jest wtedy relatywnie większy.

Nie spłacany kredyt
  1   2   3   4


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna