Rodzaj zamówieniaPobieranie 82,74 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar82,74 Kb.

Urząd Zamówień Publicznych
Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa
Faks: (022) 45 87 700
Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl


FORMULARZ ZP-300

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Początek formularzaRodzaj zamówienia

Roboty budowlane
Dostawy
Usługi

Publikacja obowiązkowa


Publikacja nieobowiązkowa

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I.1) NAZWA, ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW

Nazwa:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Adres pocztowy:

Pańska 81 / 83
Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Warszawa

00-834

mazowieckie
Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:

Grzegorz Pyliński

(022) 432 80 80

E-mail:

Fax:

biuro@parp.gov.pl

(022) 432 86 20
Adresy internetowe

Ogólny adres zamawiającego (URL):

www.parp.gov.pl

Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów


I) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, U KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ DALSZE INFORMACJE

Nazwa:Adres pocztowy:Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:E-mail:

Fax:


Adres internetowy:
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów


II) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, OD KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ SPECYFIKACJĘ ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa:Adres pocztowy:Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:E-mail:

Fax:


Adres internetowy:Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów


III) ADRESY I OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTAKTÓW, DO KTÓRYCH NALEŻY PRZESYŁAĆ WNIOSKI O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU/OFERTY

Nazwa:Adres pocztowy:Miejscowość:

Kod pocztowy:

Województwo:

Nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów:

Telefon:E-mail:

Fax:


Adres internetowy:

I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO I GŁÓWNY PRZEDMIOT LUB PRZEDMIOTY DZIAŁALNOŚCI

Rodzaj zamawiającego: Inny: Agencja/Urząd Krajowy

Przedmioty działalności :
Inne:wspieranie rozwoju przedsiębiorczosci

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiającychTak Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego

Audyt ośrodków ROSzEFSII.1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług
(a) Roboty budowlane

Wykonanie
Zaprojektowanie i wykonanie
Realizacja obiektu budowlanego za pomocą dowolnych środków, zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych:

(b) Dostawy

Kupno
Dzierżawa
Najem
Leasing
Inne

Główne miejsce realizacji dostawy:

(c) Usługi

Kategoria usług: 9

Główne miejsce świadczenia usług:

Cały krajII.1.3) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego


Zawarcia umowy ramowej
Ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

Umowa ramowa z kilkoma wykonawcami
Umowa ramowa z jednym wykonawcą
Maksymalna liczba wykonawców planowanej umowy ramowej

Czas trwania umowy ramowej:

Wartość umowy ramowej:

Waluta


Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:

II.1.5) Określenie przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na przeprowadzeniu audytu finansowego Regionalnych Ośrodków Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego, wybranych w konkursie SPORZL/3.2b. Zakłada się, iż audyt przeprowadzony będzie w tym samym czasie w 49 Regionalnych Ośrodkach Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS). W pierwszym kwartale audyt zostanie przeprowadzony w 40 ośrodkach ROSzEFS, natomiast w pozostałych trzech kwartałach w każdym z 49 ośrodków ROSzEFS.W sumie wykonawca przeprowadzi 187 jednostkowych audytów. Celem przeprowadzonego audytu będzie uzyskanie właściwych dowodów i racjonalnej pewności, czy Przedsięwzięcie było i jest realizowane prawidłowo, zgodnie z umową o wsparcie i regulacjami wewnętrznymi w tym zakresie, a dane dotyczące rozliczenia Przedsięwzięcia, przedstawione w sprawozdaniach z jego realizacji oraz wnioskach o płatność, znajdują potwierdzenie w dokumentacji Przedsięwzięcia.II.1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego

nie dotyczyII.1.7) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownictwo główne

Słownictwo uzupelniające (jeśli dotyczy)

Glówny przedmiot

74.12.12.10-8
Dodatkowe przedmiotyII.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej

Tak Nie

II.1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Tak Nie

II.2) WIELKOŚĆ LUB ZAKRES ZAMÓWIENIA

Całkowita wielkość lub zakres

Audyt, co do zasady, przeprowadzony będzie w tym samym czasie w 49 Regionalnych Ośrodkach Szkoleniowych Europejskiego Funduszu Społecznego (ROSzEFS). W pierwszym kwartale audyt zostanie przeprowadzony w 40 ośrodkach ROSzEFS, natomiast w pozostałych trzech kwartałach w każdym z 49 ośrodków ROSzEFS.W sumie wykonawca przeprowadzi 187 jednostkowych audytów. Audyt będzie przeprowadzony nie wcześniej niż 14 dni przed zakończeniem kwartału, a certyfikat i raport wystawiony będzie najpóźniej w ostatnim dniu kwartału i przedstawiony do audytowanego ośrodka ROSzEFS, tak aby możliwe było załączenie certyfikatu wraz z raportem z audytu do sprawozdania kwartalnego z realizacji przedsięwzięcia, które to ośrodek ROSzEFS ma obowiązek złożyć Zamawiającemu (Jednostce Kontraktującej - zgodnie z terminologią konkursu SPORZL/3.2b) do 5 dni kalendarzowych od zakończenia kwartału. W certyfikacie audytor poświadcza, że przedstawione rachunki (wydatki) są prawidłowe, wiarygodne i potwierdzone odpowiednimi dokumentami oraz, że spełniają warunki dotyczące wydatków kwalifikowanych, poniesionych zgodnie z zawartą Umową o udzielenie wsparcia na realizację przedsięwzięcia. Ocenie audytora podlegać będą w szczególności: 1. dokumentacja dotycząca Przedsięwzięcia, która obejmować będzie między innymi: 1)umowę pomiędzy Jednostką Kontraktującą a ośrodkiem ROSzEFS wraz ze wszystkimi załącznikami, 2)ewentualne aneksy do umów i/lub pisma wprowadzające zmiany do umowy w zakresie realizacji przedsięwzięcia dotyczące zarówno części merytorycznej, jak i finansowej przedsięwzięcia, 3)inne ważne dokumenty np. instrukcje dotyczące przygotowywania sprawozdań okresowych przez ośrodki ROSzEFS czy Wytyczne kwalifikowalności wydatków w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich. 2. działania faktycznie zrealizowane w odniesieniu do Działań zaplanowanych w umowie o udzielenie wsparcia. Celem tego badania będzie sprawdzenie czy wszystkie Działania (Działanie A - usługi szkoleniowe, Działanie B - usługi animacyjne i doradcze, Działanie C - usługi informacyjno-promocyjne), które zostały zaplanowane we wniosku zostały podjęte i były świadczone zgodnie z umową; 3. sposób archiwizacji dokumentów - sprawdzenie, czy ośrodki ROSzEFS posiadają dokumentację potwierdzającą realizowane Działania oraz czy dokumentacja jest prawidłowo opisana, tzn. czy umożliwia przypisanie poszczególnych faktur do działań w budżecie. 4. czy wydatki wykazane w dokumentach zostały rzeczywiście poniesione - sprawdzenie ma pozwolić prześledzić ścieżkę wydatku od przedłożenia wniosku o płatność do poszczególnych faktur; 5. kwalifikowalność poniesionych wydatków i sposób ich dokumentowania, tzn. czy kwalifikującymi się do objęcia wsparciem są wydatki: 1)na pokrycie kosztów niezbędnych do realizacji przedsięwzięcia, uwzględnione w umowie o udzielenie wsparcia oraz spełniające wymogi efektywnego zarządzania finansami, w szczególności uzyskiwania wysokiej jakości za daną cenę, 2)faktycznie poniesione przez ośrodek ROSzEFS lub jego partnera w okresie realizacji Przedsięwzięcia, 3)wykazane w dokumentacji księgowej lub podatkowej ośrodka ROSzEFS lub partnera w sposób pozwalający na ich identyfikację i weryfikację oraz poparte oryginałami stosownych dokumentów. 6. sprawdzenie, czy płatności stanowiące zobowiązanie Jednostki Kontraktującej zostały dokonane na wyodrębniony dla celów przedsięwzięcia, nieoprocentowany rachunek bankowy ośrodka ROSzEFS, określony w formularzu identyfikacji finansowej stanowiącej załącznik nr 5 do umowy o udzielenie wsparcia, przeznaczony na środki przekazywane przez Jednostkę Kontraktującą. 7. sprawdzenie prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dotyczącej realizacji Przedsięwzięcia zgodnie z zasadą przejrzystości wynikającą z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r., Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), tak aby możliwa była identyfikacja poszczególnych operacji księgowych. 8. wiarygodność sprawozdań z realizacji przedsięwzięcia przekazywanych przez Beneficjenta poprzez weryfikację i potwierdzenie wykonania prac, istnienia zakupionych towarów (w szczególności środków trwałych) oraz wykonania usług zamówionych w ramach przedsięwzięcia; 9. wizualizacja przedsięwzięcia. Audytor dokonuje oceny dokumentów finansowych w odniesieniu do działań zrealizowanych przez ośrodek ROSzEFS zawartych w sprawozdaniu za dany okres sprawozdawczy.

II.3) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA

Pożądany Wymagany

Data zakończenia 15/02/2008SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium

Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości - 10000,00 PLNIII.2) WARUNKI UDZIAŁU

INFORMACJE DOTYCZĄCE SYTUACJI WYKONAWCY ORAZ INFORMACJE I FORMALNOŚCI NIEZBĘDNE DO OCENY, CZY SPEŁNIA ON WYMAGANIA EKONOMICZNE, FINANSOWE I TECHNICZNE

Opis warunków udziału w postępowaniu (z uwzględnieniem ich znaczenia, jeżeli dotyczy):

Zamówienie może zostać udzielone Wykonawcy, który: 1) nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 1 - 9 i ust. 2 oraz spełnia warunki, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1 - 3 ustawy Prawo zamówień publicznych; 2) w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę, w której zakres wchodziło przeprowadzenie audytu finansowego o wartości co najmniej 100 000 złotych netto (a w przypadku, jeżeli wartość usługi została w umowie wyrażona w walucie obcej - wyrażona w złotych równowartość kwoty co najmniej 100 000 złotych netto wg średniego kursu NBP z dnia zawarcia umowy o wykonanie usługi audytowej); 3) dysponuje 49 zespołami audytorskimi, z których każdy składa się z co najmniej jednej osoby posiadającej uprawnienia biegłego rewidenta, określone w ustawie z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 121, poz. 592 ze zm.) lub posiadającej kwalifikacje audytora wymagane przez organizację będącą członkiem Międzynarodowej Federacji Księgowych (International Federation of Accountants). Ponadto każdy z ekspertów będzie posługiwać się biegle językiem polskim w mowie i piśmie, 4) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie mniejszą niż 600 000 PLN. 5) uzyskał w jednym roku w przeciągu ostatnich trzech lat obrotowych obroty w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych (a w przypadku, jeżeli obroty są wyrażone w walucie obcej - wyrażoną w złotych równowartość kwoty co najmniej 1 500 000,00 złotych wg średniego kursu NBP z ostatniego dnia ostatniego roku obrotowego). Jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia: - warunek, o którym mowa w pkt 1, obowiązany jest spełnić każdy z nich; - warunek, o którym mowa w pkt 2, obowiązany jest spełnić co najmniej jeden spośród nich; - warunek, o którym mowa w pkt 3, obowiązani są spełnić łącznie, - warunek, o którym mowa w pkt 4, obowiązany jest spełnić każdy z nich. - warunek, o którym mowa w pkt 5, obowiązani są spełnić łącznie (tj. ocenie spełniania tego warunku podlegać będzie suma obrotów poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia).Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w wymaganych dokumentach i oświadczeniach.Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy):

1. Dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków udziału w postępowaniu są: 1) oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich; 2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich; 3) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokumenty te składa każdy z nich; 4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego albo równoważne zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich; 5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, przy czym jeżeli Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, dokument ten składa każdy z nich; 6) wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, usług audytu finansowego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, wraz z załączonymi dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. 7) a) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 12 i 13 do SIWZ , b) Dyplom oraz aktualna legitymacja biegłego rewidenta, potwierdzające posiadanie uprawnień do badania sprawozdań finansowych w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1994 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. z 2001, Nr 31, poz. 359, ze zm.). 8) Polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, suma ubezpieczenia - co najmniej 600 000,00 PLN 9) Rachunek zysków i strat, a jeżeli podlega on badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości, również z opinią o badanym dokumencie, albo w przypadku Wykonawcy nie zobowiązanego do sporządzania rachunku zysków i strat, inny dokument określające obroty (w wysokości nie mniejszej niż 1 500 000,00 złotych) za okres jednego roku z ostatnich trzech lat obrotowych. 2. Ponadto dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy są: 1) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia; 2) inne dokumenty potwierdzające uprawnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w przypadku, gdy uprawnienie do reprezentacji Wykonawcy nie wynika z dokumentów, o których mowa w pkt 1 lub w ust. 1 pkt 2.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


Przetarg ograniczony
Negocjacje z ogłoszeniem
Dialog konkurencyjny

IV.1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (jeśli dotyczy)

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert

Najniższa cenaIV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna

Tak

Nie Jeżeli tak, proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej w tym adres strony internetowej, na której będzie prowadzonaIV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia (Jeżeli dotyczy)

http://bip.parp.gov.pl/bipparp/index.jsp?place=Menu01&news_cat_id=311&layout=1&page=text

Opłata Waluta

Warunki i sposób płatności:IV.3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu (jeżeli dotyczy)

IV.3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert

Data: 21/02/2007

Godzina: 13:00

IV.3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty

polski


IV.3.5) Termin związania ofertą

okres w dniach: 30IV.3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert

Data: 21/02/2007

Godzina: 14:00

Miejsce


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa, sala 256

SEKCJA VI: INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

VI.1) ZAMÓWIENIE DOTYCZY PROJEKTU/PROGRAMU FINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ

Tak NieJeżeli tak, wskazać projekt/program:

Projekt jest finansowany z Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich lata 2004-2006 działanie 3.2bVI.2) INFORMACJE DODATKOWE


ZAŁĄCZNIK B - INFORMACJE NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ Nr:

NAZWA


1) Krótki opis

2) WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV)
Słownik główny

Słownik uzupełniający (jeśli dotyczy)

Główny przedmiotDodatkowe przedmioty
3) Wielkość lub zakres

4) CZAS TRWANIA LUB TERMIN WYKONANIA

5) Kryteria oceny ofert

6) INFORMACJE DODATKOWE
Dół formularza

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna