Rodzaj operacjiPobieranie 121,34 Kb.
Data27.10.2017
Rozmiar121,34 Kb.

Zał.nr 1 do Uchwały nr 4/2017

Zarządu LGD ”Kraina Wielkiego Łuku Warty” z dnia 30.01.2017r


Kryteria wyboru operacji w ramach LSR innych niż Granty wraz z procedurą ustalania

lub zmiany kryteriów


RODZAJ OPERACJI

L.p

KRYTERIA

PUNKTACJA

Inne niż granty

 • projekty indywidualne których beneficjentem nie jest LGD,

1

Wnioskowana kwota pomocy

5 pkt. – powyżej 50.000-100.000 zł

4 pkt. – powyżej 100.000-200.000 zł

3 pkt. – powyżej 200.000zł

0 pkt.- premia na podjęcie działalności gospodarczej2

Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta konsultacyjna)

5 pkt. – TAK

0 pkt. – NIE3

Wnioskodawca złożył fiszkę projektu lub w innej formie zgłosił pomysł (należy udokumentować)

5 pkt. – TAK

0 pkt. – NIE4

Wysokość wkładu własnego

2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o więcej niż 5% punktów procentowych

0 pkt. – inna wartość wkładu własnego.5

Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie:

3 pkt. - obszaru LGD

2 pkt.- gminy

1 pkt.- wnioskodawcy

0 pkt. - nie dotyczy


6

Charakter innowacyjności


Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia:

3 pkt. - innowacja operacji w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

2 pkt. - innowacja w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem społecznym

1 pkt. - innowacja poprzez zakup nowych urządzeń z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii.

0 pkt- nie dotyczy


7

Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania- uzasadnienie wnioskodawcy


5 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu a także dodatkowo wzmacnia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania

3 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego realizacji

i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu

1 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego realizacji

0 pkt- kryterium niespełnione

8

Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane- uzasadnienie wnioskodawcy ( kobiety, długotrwale bezrobotni, bezrobotni o niskich kwalifikacjach,osoby do 25 roku życia)

5 pkt. – TAK

0 pkt. - NIE

9

Zasięg oddziaływania operacji

3 pkt.-operacja dotyczy kilku gmin

2 pkt. -operacja dotyczy kilku miejscowości lub gminy

1pkt operacja dotyczy tylko jednej miejscowości

10

Projekt zakłada utworzenie nowego miejsca pracy, w tym samozatrudnienie

5 pkt. –więcej niż jedno miejsce pracy

3 pkt. – jedno miejsce pracy

0 pkt. – brak miejsc pracy

11

Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy

5 pkt. – podmiotów

4 pkt. – zasobów

3 pkt. – celów

0 pkt. – nie dotyczy


12

Doświadczenie wnioskodawcy w rozliczeniu dotacji ( w okresie od 2007-2013)


2 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej dwa projekty oraz udokumentował pozytywne rozliczenie dotacji.

1 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej jeden projekt oraz udokumentował pozytywne rozliczenie dotacji.

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł dofinansowania.

13

Operacja realizowana w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców

2 pkt.- Tak

0 pkt. - NieMax. Liczba punktów

50 punków

45 punktów dla premii na podjęcie działalności gospodarczej
Lokalne Kryteria Wyboru- Opis:

 1. Wnioskowana kwota pomocy. Informacja nie wymaga objaśnień. Wysokość punktacji odpowiada kwocie przedstawionej we wniosku. Kryterium dla premii na podejmowanie działalności gospodarczej dla której przyjmuje się wartość punktową 0.

 2. Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta konsultacyjna). Preferuje się, aby wnioskodawca przed złożeniem wniosku na konkurs skonsultował poprawność napisanego wniosku w biurze LGD.

 3. Wnioskodawca złożył fiszkę lub w innej formie zgłosił pomysł Dodatkowe punkty uzyskuje wnioskodawca, który na etapie konsultacji społecznych złożył fiszkę projektową/arkusz pomysłu i tym samym przyczynił się do ukierunkowania celi LSR.

 4. Wysokość wkładu własnego. Poprzez wskazane kryterium zachęca się wnioskodawców
  do użycia większego wkładu własnego niż jest przewidziany w rozporządzeniu po to , aby dany poziom refundacji kosztów był mniejszą częścią finansową całego przedsięwzięcia.

 5. Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja przewiduje zastosowanie nowych rozwiązań w dziedzinie produktu, technologii, technik organizacji lub urządzeń i sprzętu nie stosowanych do tej pory na tym obszarze. Wykorzystywanie tych rzeczy spowoduje, że przyjęte rozwiązania będą innowacyjne, w zależności od tego na ile te zasoby są unikalne i charakterystyczne tylko na danym obszarze. Wysoko punktowane będą operacje których innowacyjność projektu będzie dotyczyła jak największego obszaru.

 6. Charakter innowacyjności. Mając na uwadze wytyczne Unii Europejskiej bardziej punktowane będą innowacje ukierunkowane na ochronę środowiska, mniej cenione będą jednak innowacje opierające się na zintegrowaniu społeczności i walką z ubóstwem. Mając na uwadze coraz łatwiejszy dostęp do urządzeń nowoczesnych technologicznie, operacje takie będą mniej punktowane.

 7. Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców
  i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania- uzasadnienie wnioskodawcy.
  Punktowane będą operacje, których realizacja przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i zwiększenia ich więzi z miejscem zamieszkania. Preferuje się, aby fundusze unijne skierowane były na społeczność lokalną, wpływając jednocześnie na ich rozwój, kwalifikacje, zainteresowania i jednocześnie stworzenie oferty zagospodarowania czasu wolnego - w oparciu o opis wnioskodawcy, treść wniosku i załaczniki do wniosku.

 8. Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane- uzasadnienie wnioskodawcy (kobiety,długotrwale bezrobotni,bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia). Jednym z głównych założeń LSR są działania skierowane na grupy defaworyzowane na: kobiety,długotrwale bezrobotni, bezrobotni o niskich kwalifikacjach, osoby do 25 roku życia. Preferuje się, aby operacje realizowane w ramach LSR dotyczyły walki z wymagającą pomocy grupą. Dąży się do tego, aby osoby z tej grupy uzyskały odpowiedni poziom statusu społecznego.

 9. Zasięg oddziaływania operacji. Preferuje się aby wdrożone środki z PROW 2014-2020 miały jak najwiekszy zasięg oddziaływania, aby z tych przedsięwzieć korzystała jak najwieksza liczba społeczności.

 10. Projekt zakłada utworzenie nowego miejsca pracy, w tym samozatrudnienie. Przepisy prawa unijnego nakazują, aby środki finansowe zostały wdrożone na tworzenie miejsc pracy na obszarach wiejskich. Dlatego też operacje które spełnią dane kryterium uzyskają większą ilość punktów.

 11. Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy. Operacja zapewnia zintegrowanie podmiotów, tj. będzie realizowana przez podmioty z różnych sektorów; jej realizacja zakłada współpracę różnych podmiotów wykonujące cząstkowe zadania składające się na operację. Operacja zapewnia zintegrowanie zasobów, tj. zakłada jednoczesne wykorzystanie różnych zasobów lokalnych, specyfiki obszaru, miejsc, obiektów oraz elementów stanowiących dziedzictwo przyrodnicze, historyczne, kulturowe. Operacja zapewnia zintegrowanie celów LSR, tj. w ramach operacji realizowane będą cele LSR, które są spójne, powiązane ze sobą oraz wzajemnie się uzupełniają. Cele

LSR planowane do realizacji w ramach operacji będą tworzyć logiczne związki i wzajemnie na siebie oddziaływać.

 1. Doświadczenie wnioskodawcy w rozliczeniu dotacji( w okresie od 2007). Preferuje się przyznawanie większych punktów wnioskodawcom, którzy posiadają doświadczenie w realizacji projektów unijnych z różnych źródeł funduszy strukturalnych w celu zapewnienia sprawnej realizacji projektów.

 2. Operacja zrealizowana w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców.Preferowane są projekty realizowane w miejscowościach małych do 5 tys. mieszkańców z zakresu infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej,kulturalnej lub drogowej gwarantujacej spójność terytorialną w zakresie włączenia społecznego.


Minimalne wymagania


Minimalne wymagania, których spełnienie warunkiem wyboru operacji do dofinansowania to uzyskanie minimum punktowego określonego dla danego typu operacji:Projekty indywidualne inne niż granty, z wyłączeniem projektów na podejmowanie działalności gospodarczej- 25 pkt

Projekty indywidualne na podejmowanie działalności gospodarczej – 20pkt

(pieczęć)KARTA OCENY ZGODNOŚCI OPERACJI Z LOKALNYMI KRYTERIAMI WYBORU


Lokalnej Grupy Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty” do działania

„Wdrażanie LSR – Operacje inne niż granty (wypełnić wyłącznie pola na białym tle)Nazwa operacji:
Nr operacji wg kolejności wpływu i data złożenia wniosku:
Data przeprowadzenia oceny:
Nazwa wnioskodawcy


Nazwa kryterium

Uwagi

Punktacja
1

Wnioskowana kwota pomocy

5 pkt. – powyżej 50.00-100.000 zł

4 pkt. – powyżej 100.00-250.000 zł

2 pkt. – powyżej 250.00

0 pkt.- premia
2

Wnioskodawca konsultował projekt w biurze LGD przed złożeniem wniosku (potwierdzenie- karta konsultacyjna)

5 pkt. – TAK

0 pkt. – NIE3

Wnioskodawca złożył fiszkę projektu lub w innej formie zgłosił pomysł (należy udokumentować)

5 pkt. – TAK

0 pkt. – NIE4

Wysokość wkładu własnego

2 pkt. – projekt, w którym wkład własny jest wyższy od wymaganego wkładu minimalnego o więcej niż 5% punktów procentowych

0 pkt. – inna wartość wkładu własnego.5

Innowacyjność projektu- uzasadnienie wnioskodawcy

Przedsięwzięcie jest innowacyjne na poziomie:

3 pkt. - obszaru LGD

2 pkt.- gminy

1 pkt.- wnioskodawcy

0 pkt. - nie dotyczy6

Charakter innowacyjności


Rodzaj innowacyjności przedsięwzięcia:

3 pkt. - innowacja operacji w obszarze ochrony środowiska czy przeciwdziałania zmianom klimatycznym

2 pkt. - innowacja w obszarze związanym ze zwalczaniem ubóstwa czy włączeniem społecznym

1 pkt. - innowacja poprzez zakup nowych urządzeń z zastosowaniem nowej, ulepszonej technologii.

0 pkt. - nie dotyczy7

Realizacja projektu przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i wzmocnienia ich więzi z miejscem zamieszkania- uzasadnienie wnioskodawcy


5 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu a także dodatkowo wzmacnia więzi mieszkańców z miejscem zamieszkania

3 pkt. - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego realizacji i angażuje mieszkańców po zakończeniu realizacji projektu

1 pkt - projekt powstał z inicjatywy oddolnej mieszkańców lub wpływa na budowę aktywności mieszkańców podczas jego realizacji

0 pkt- kryterium niespełnione8

Działanie operacji skierowane na grupy defaworyzowane- uzasadnienie wnioskodawcy (kobiety,długotrwale bezrobotni,bezrobotni o niskich kwalifikacjach,osoby do 25 roku życia)5 pkt. – TAK

0 pkt. - NIE9

Zasięg oddziaływania operacji

3 pkt.-operacja dotyczy kilku gmin

2 pkt. -operacja dotyczy kilku miejscowości lub gminy

1pkt operacja dotyczy tylko jednej miejscowości10

Projekt zakłada utworzenie nowego miejsca pracy, w tym samozatrudnienie


5 pkt. –więcej niż jedno miejsce pracy

3 pkt. –jedno miejsce pracy

0 pkt. – brak miejsc pracy11

Operacja zapewnia zintegrowanie- uzasadnienie wnioskodawcy

5 pkt. – podmiotów

4 pkt. – zasobów

3 pkt. – celów

0 pkt. – nie dotyczy12

Doświadczenie wnioskodawcy w rozliczeniu dotacji ( w okresie od 2007)2 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej dwa projekty oraz udokumentował pozytywne rozliczenie dotacji.

1 pkt. – wnioskodawca zrealizował i rozliczył co najmniej jeden projekt oraz udokumentował pozytywne rozliczenie dotacji.

0 pkt. – wnioskodawca nie korzystał z zewnętrznych źródeł dofinansowania.13

Operacja realizowana w miejscowości poniżej 5 tys. mieszkańców

2 pkt.- Tak

0 pkt. - NieSUMA PUNKTÓW:

Max 50 pkt*/45pkt**
Członek oceniający:
…………………………………………. ……………………………………Data/Imię i nazwisko członka Rady podpis


*)- Projekty indywidualne inne niż granty, z wyłączeniem projektów na podejmowanie działalności gospodarczej

**)- dotyczy operacji na podejmowanie działalności gospodarczej


Instrukcja


przeprowadzenia oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji


 1. Członek Rady uprawniony do dokonania oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru, po zapoznaniu się z wnioskiem o pomoc i opisem operacji dokonuje analizy zakresu, w jakim wniosek odpowiada poszczególnym lokalnym kryteriom wyboru.

 2. Wykonując ocenę zgodności stosuje się odpowiednio:

 • „Kartę oceny zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji na obszarze Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania “Kraina Wielkiego Łuku Warty”
  do działania Wdrażanie LSR-inne niż granty

 1. W odniesieniu do każdego z lokalnych kryteriów wyboru oceniający ustala, w jakim stopniu
  wniosek spełnia lub jest wysoce prawdopodobne, że w wyniku realizacji operacji spełnione
  zostanie to kryterium i wpisuje odpowiednią liczbę punktów w rubryce „Ocena”.

 2. Po dokonaniu oceny wszystkich kryteriów, punktację odnoszącą się do poszczególnych kryteriów sumuje się.

 3. Po zakończeniu dokonywania oceny oceniający opatruje Kartę podpisem.Procedura zmiany i aktualizacji

Lokalne kryteria wyboru, podobnie jak sama LSR, są uchwalane przez Walne Zebranie Członków LGD. Kryteria te będą ewoluowały w czasie, co będzie mogło powodować potrzebę ich zmiany lub pewnej modyfikacji do zmieniających się uwarunkowań i potrzeb. Procedura zmiany lokalnych kryteriów została sformułowana już na etapie opracowania LSR, stwarzając gwarancję ewentualnego uruchomienia w przyszłości swoistego mechanizmu naprawczego w sytuacji, gdyby np. zaproponowane początkowo zestawy kryteriów selekcji nie przynosiły oczekiwanych rezultatów lub wręcz w niekorzystny sposób realizowały politykę wsparcia LGD zapisaną w LSR.

Konieczność zmian kryteriów może wynikać w szczególności z następujących przyczyn: zmiany obowiązujących przepisów regulujących zagadnienia objęte LSR; zmiany dokumentów programowych lub rozporządzeń dotyczących zagadnień objętych LSR; uwag zgłoszonych przez Instytucję Wdrażającą; uwag zgłoszonych przez kontrolę; wniosków wynikających z praktycznego stosowania LSR i przeprowadzonej ewaluacji LSR.

Za propozycje zmian kryteriów w LSR odpowiada Biuro LGD. Przekazuje propozycję zmian do Prezesa Zarządu, Prezes Stowarzyszenie zwołuje Zarząd, na którym wybiera się propozycję zmiany kryteriów, poddaje je konsultacjom społecznym wg. jednej metod partycypacji oraz dyskutuje nad ostateczną wersją zmienionych kryteriów. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszonej propozycji i zmian kryteriów oceny zgodności operacji z LSR lub kryteriów oceny operacji według lokalnych kryteriów wyboru obowiązują one dla naborów ogłoszonych po dniu zatwierdzenia zmian uchwałą Zarządu.Procedura zmiany kryteriów w formie tabelarycznej

Etap

Osoba odpowiedzialna

Czynności

Ustalenie propozycji zmiany kryteriów

Dyrektor Biura

Zebranie uwag ze spotkań w biurze i punktach terenowych, jak również ze spotkań członków zarządu, Rady, wniosków członków Stowarzyszenia w formie listy. Przedstawienie Zarządowi propozycji zmian zebranych w liście

Zarząd

Wybranie propozycji zmian kryteriów, przedstawienie własnych propozycji, konsultacje społeczne, dyskusja nad ostateczną wersją przed podjęciem UchwałyWybór propozycji zmian kryteriów


Członkowie Zarządu

Głosowanie nad przyjęciem/odrzuceniem kryteriów i zmianą strategii w tym zakresie

Przekazanie samorządowi województwa zakresu zmian

Dyrektor Biura

Przygotowanie pisma

Prezes Zarządu

Podpisanie pisma

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna