RepetytoriumPobieranie 235,06 Kb.
Strona1/2
Data01.03.2019
Rozmiar235,06 Kb.
  1   2

Ćwiczenie nr 2

dr Anna Bielenica

Analiza jakościowa związków nieorganicznych

Repetytorium


  1. Sposoby wyrażania stężeń.

  2. Wzajemne przeliczanie stężeń.

  3. Dawki substancji, sposoby wyrażania i przeliczania.

  4. Pierwiastki występujące w płynach ustrojowych.

  5. Omówienie metod analizy jakościowej.

Część praktyczna


  1. Analiza systematyczna I grupy kationów: Ag+, Pb2+.

  2. Identyfikacja soli na podstawie wybranych reakcji charakterystycznych.Repetytorium

  1. Sposoby wyrażania stężeń

Roztwory są to układy jednofazowe (fizycznie jednorodne) dwu- lub wieloskładnikowe, których składniki nie reagują ze sobą. Umownie rozpuszczalnikiem nazywa się ten składnik roztworu, który w porównaniu
z pozostałymi jest w dużym nadmiarze.

Stężenie roztworu określa liczba jednostek wagowych substancji (mg, g, kg, mol) rozpuszczonej w jednostkowej masie lub objętości rozpuszczalnika lub roztworu. Istnieje wiele sposobów wyrażania stężenia roztworów. Różnią się one między sobą tylko jednostkami, w których podaje się ilości substancji rozpuszczonej, rozpuszczalnika lub roztworu.

Procent objętościowy Cvi (% obj.) - wyraża liczbę części objętościowych substancji zawartej w 100 częściach objętościowych roztworu, odnosi się zatem tylko do roztworów ciekłych.Procent wagowy Cpi (% wag.) – wyraża liczbę gramów substancji zawartej w 100 jednostkach wagowych roztworu. Jest to więc stosunek masy mi składnika do masy całego roztworu pomnożony przez 100.


∑ mi - suma mas wszystkich składników roztworu.

Miligram procent (mg%) – oznacza liczbę mg substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.

Mikrogram procent (µg %) – oznacza liczbę mikrogramów substancji rozpuszczonej w 100g roztworu.

Parts per milion (ppm) – to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia bardzo rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 milion cząsteczek roztworu.

1 ppm= 1/106= 10-4%

Jednostka ppm jest też czasem stosowana jako sposób wyrażenia ułamka wagowego -ppm (wagowo) i oznacza liczbę części wagowych substancji zawartej
w milionie części wagowych roztworu, tzn. 1 mg/kg = 1 μg/g = 10 –4% = 1 ppm.

Parts per bilion (ppb) – to przyjęty na świecie sposób wyrażania stężenia skrajnie rozcieńczonych roztworów związków chemicznych. Stężenie to jest pochodną ułamka molowego i określa ile cząsteczek związku chemicznego przypada na 1 miliard (ang. billion - 109) cząsteczek roztworu.

Jednostka ppb jest też czasem stosowana jako sposób wyrażenia ułamka wagowego- ppb (wagowo) i oznacza liczbę części wagowych substancji zawartej


w miliardzie części wagowych roztworu, tzn. 1 µg/kg = 1 ng/g = 10 –7% = 1 ppb.

Stężenie molowe Cm (mol/dm3) - jest to liczba moli substancji rozpuszczona
w 1dm3 roztworu. Roztwór 1 molowy (1M) jest to jeden mol substancji rozpuszczony
w 1dm3 roztworu.

Stężenie molarne – molalność (mol/kg) – jest to liczba moli substancji rozpuszczona w 1kg rozpuszczalnika. Roztwór 1 molalny jest to 1 mol substancji rozpuszczony w 1kg rozpuszczalnika.

Ułamek molowy roztworu (Ni) – określa stosunek liczby moli danego składnika (ni) roztworu do ogólnej liczby moli wszystkich składników tworzących roztwór (∑ni). Na przykład ułamek molowy Ni = 0,2 oznacza, że składnik „i” stanowi dwie dziesiąte ogólnej liczby moli roztworu. Zależność między ułamkiem molowym składnika (Ni), liczbą moli tego składnika (ni) oraz ogólną liczbą moli wszystkich składników roztworu (∑ni) jest następująca:

Suma ułamków molowych wszystkich składników roztworu jest zawsze równa 1.
  1. Wzajemne przeliczanie stężeń

W praktyce często zachodzi konieczność przeliczania stężenia roztworu
z jednych jednostek na inne, np. zamiana stężenia procentowego roztworu na stężenie molowe itp.

Związek między stężeniem molowym i procentowym roztworu można wyprowadzić w następujący sposób:

Cp % = (ms/mr) · 100%

Cp % = (n ·M/V ·1000d) · 100%

ponieważ Cm = n/V,

więc  1   2


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna