Renty strukturalnePobieranie 26,8 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar26,8 Kb.


PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013

Działanie 121 Modernizacja gospodarstw rolnych

Cel

Wsparcie modernizacji gospodarstw rolnych w celu zwiększenia ich efektywności poprzez lepsze wykorzystanie czynników produkcji, jak również zapewnienie producentom rolnym prowadzącym produkcję mleczarską możliwości dostosowania się do zmieniających się warunków, w związku z przewidzianym wygaśnięciem systemu kwot mlecznych w 2015 r.

Wnioskodawca


O pomoc mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym jako osoby wspólnie wnioskujące, osoby prawne, wspólnicy spółek cywilnych, spółki osobowe prawa handlowego, jeśli:

 • są posiadaczami samoistnymi lub zależnymi (np. dzierżawcami) gospodarstwa rolnego w rozumieniu Kodeksu cywilnego, o powierzchni co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomości służącej do prowadzenia produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, zwanych dalej gospodarstwem, którego wielkość ekonomiczna wynosi co najmniej 4 ESU,

 • prowadzą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej produkcję roślinną lub zwierzęcą,

oraz spełniają obowiązujące kryteria dostępu, dotyczące zarówno Wnioskodawcy, jak i planowanej operacji.

Osoby wspólnie wnioskujące mogą ubiegać się o pomoc na operację dotyczącą zakupu nowych maszyn lub urządzeń, które będą stanowić przedmiot ich współwłasności, w celu używania w posiadanych gospodarstwach.

Kryteria dostępu

Pomoc może być przyznana na operację obejmującą wyłącznie inwestycje związane z prowadzeniem działalności rolniczej:

 • która spełnia wymagania określone w Programie, w szczególności jest uzasadniona ekonomicznie, w tym pod względem kosztów;

 • która nie jest finansowana z udziałem innych środków publicznych;

 • której realizacja przyczyni się do poprawy ogólnych wyników gospodarstwa, w tym:

 • wzrostu wartości dodanej brutto w gospodarstwie (GVA),

 • poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie ochrony środowiska, lub

 • poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie warunków utrzymania zwierząt, lub

 • poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie higieny i bezpieczeństwa produkcji, lub

 • poprawy sytuacji w gospodarstwie w zakresie infrastruktury drogowej;

 • która nie spowoduje wzrostu produkcji, dla której brak jest rynku zbytu;

 • która nie ma charakteru inwestycji odtworzeniowej, oraz

w przypadku operacji dotyczącej restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, dodatkowo:

 • zostanie rozwinięta produkcja mleka w gospodarstwie, albo

 • nastąpi całkowita rezygnacja z produkcji mleka w gospodarstwie.

Koszty kwalifikowalne

Zakres kosztów kwalifikowalnych, tj. mogących podlegać refundacji, obejmuje m.in. koszty:

 • budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych,

 • zakupu maszyn, urządzeń, wyposażenia do produkcji rolnej, przechowalnictwa, suszenia, magazynowania, przygotowywania produktów rolnych do sprzedaży, sprzedaży bezpośredniej,

 • zakładania lub wyposażania sadów lub plantacji wieloletnich, z wyłączeniem zakładania plantacji choinek, wiśni, malin, truskawek, porzeczek oraz roślin na cele energetyczne,

 • wyposażenia pastwisk lub wybiegów dla zwierząt,

 • zaopatrzenia gospodarstw rolnych w wodę.

Forma, poziom i wysokość pomocy

Pomoc jest przyznawana w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. Podstawowy poziom wynoszący 40% wzrasta do:

 • przez osobę fizyczną, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, lub

 • przez osoby wspólnie wnioskujące, z których żadna w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, lub

 • przez osoby wspólnie wnioskujące i dotyczy restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, lub

 • przez wspólników spółki cywilnej, utworzonej wyłącznie przez osoby fizyczne z których żadna w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, lub

 • na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej;

 • 60% kosztów kwalifikowalnych, jeśli operacja jest realizowana na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej przez :

 • osobę, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, lub

 • osoby wspólnie wnioskujące, z których żadna w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia, lub

 • osoby wspólnie wnioskujące i dotyczy restrukturyzacji produkcji mleczarskiej, lub

 • wspólników spółki cywilnej, utworzonej wyłącznie przez osoby fizyczne, z których żadna w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia;

 • 70% kosztów kwalifikowalnych, jeśli operacja dotycząca restrukturyzacji produkcji mleczarskiej jest realizowana na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), obszarach NATURA 2000 oraz związanych z wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej, przez osoby wspólnie wnioskujące, z których żadna w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie ukończyła 40 roku życia.

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 300 tys. zł na jednego beneficjenta i jedno gospodarstwo.

Beneficjenci mają możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji.Składanie wniosków

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników składa się w terminie podanym do publicznej wiadomości przez Prezesa Agencji:

 • osobiście albo przez upoważnioną osobę - za pośrednictwem biura powiatowego Agencji, znajdującego się na obszarze właściwości miejscowej oddziału regionalnego właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji, albo

 • za pośrednictwem poczty, tj. przesyłką rejestrowaną nadaną w terminie naboru w placówce pocztowej operatora publicznego do oddziału regionalnego Agencji właściwego ze względu na miejsce realizacji operacji.

Kryteria ustalania kolejności

przysługiwania

pomocy

O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma punktów (od najwyższej do najniższej) przyznanych w przypadku :

 • operacji dotyczących restrukturyzacji produkcji mleczarskiej – w zależności od wysokości posiadanej indywidualnej kwoty mlecznej oraz celu operacji, jakim może być rozwój produkcji mleka lub całkowita z niej rezygnacja,

 • pozostałych operacji – w zależności od wielkości ekonomicznej gospodarstwa oraz wpływu operacji na wzrost wartości dodanej brutto w gospodarstwie.

W obu przypadkach osobom wspólnie wnioskującym przysługują dodatkowe punkty.

Gdzie można uzyskać więcej informacji

 • pod bezpłatnym numerem infolinii 800-38-00-84

 • na stronach internetowych: www.arimr.gov.pl oraz www.minrol.gov.pl

 • wysyłając e-mail na adres: info@arimr.gov.pl

 • w oddziałach regionalnych ARiMR (adresy i numery telefonów dostępne są m.in. na stronie internetowej Agencji).
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna