Remont wieży ciśnień w Olszance Numer ogłoszenia: 80597 2014; data zamieszczenia: 11. 04. 2014 Zamieszczanie ogłoszeniaPobieranie 11,19 Kb.
Data25.05.2018
Rozmiar11,19 Kb.

Olszanka, dnia 11.04.2014 r.

Znak postępowania: IRiOŚ.271.1.2014

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

Remont wieży ciśnień w Olszance
Numer ogłoszenia: 80597 - 2014; data zamieszczenia: 11.04.2014
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 92662 - 2014r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Olszanka, , 49-332 Olszanka, woj. opolskie, tel. 077 4129683, faks.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remont wieży ciśnień w Olszance.

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont wieży ciśnień w Olszance, Lokalizacja: województwo opolskie, powiat brzeski, gmina Olszanka, miejscowość Olszanka, działka nr 209/3, obręb nr 0947 Olszanka.2. Przedmiot zamówienia obejmuje:1) Skucie tynków ze ścian z zaprawy cem. - wap.; 2) Oczyszczenie i piaskowanie cokołu ceglanego z farby olejnej; 3) Wymiana stolarki okiennej z zachowaniem kształtu
i podziału; 4) Odrestaurowanie zegara ratuszowego (demontaż i montaż); 5) Opalanie farby
z drzwi; 6) Malowanie drzwi x2 farbą olejną; 7) Wykonanie tynku doborowego cem. - wap. kat IV z boniami; 8) Malowanie elewacji farbami emulsyjnymi; 9) Czyszczenie krat
i malowanie farbami olejnymi; 10) Wymiana pokrycia dachowego z dachówki karpiówki na dachówkę ceramiczną karpiówkę segmentową żłobkowaną, koloru ceglastego; 11) Remont łacenia bez naruszania elementów konstrukcyjnych obiektu; 12) Wymiana obróbek blacharskich z blachy tytan - cynk; 13) Wymiana rynien Ø15 z blachy tytan - cynk;
14) Wymiana rury spustowej. 3. Roboty należy wykonać zgodnie z projektem budowlanym Remont wieży ciśnień (załącznik nr 1 do SIWZ), Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (załącznik nr 2 do SIWZ). Szczegółowy opis elementów przedmiotu zamówienia wymienionych w punktach 1 i 2 stanowią załączniki: Załącznik Nr 1 do SIWZ - Projekt budowlany Remont wieży ciśnień, Załącznik Nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Załącznik Nr 3 do SIWZ - Przedmiar robót. UWAGA! Wskazane w projekcie budowlanym, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiarze robót nazwy producentów, należy traktować jako niewiążące, co oznacza, że zastosowane materiały budowlane mogą być równoważne
w stosunku do wskazanych nazw własnych, wymienionych w w/w dokumentach..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7, 45.26.00.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURAIII.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt współfinansowany w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW na lata 2007-2013 dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania Odnowa
    i rozwój wsi.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 11.04.2014.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 61744,08 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 58947,64

  • Oferta z najniższą ceną: 58947,64 / Oferta z najwyższą ceną: 102098,20

  • Waluta: PLN.

Wójt Gminy Olszanka/-/ Aneta Rabczewska©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna