„remont dachu papowego wraz z instalacją odgromową”Pobieranie 81,09 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar81,09 Kb.


SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

2016

REMONT DACHU PAPOWEGO WRAZ Z INSTALACJĄ ODGROMOWĄ”


Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

KOD CPV 45261910-6, 45312310-3

Adres obiektu budowlanego:

Budynek Nr 14

70-727 Szczecin Podjuchy ul. Szklana (Poligon Wodny)
Nazwa i adres Zamawiającego:

15 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Ul. Narutowicza 10 A

72-231 Szczecin


Opracował:
Marian ŁAKOMIAK Szczecin, 2016 rok

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA


 1. Część ogólna

 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

 3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych

 4. Wymagania dotyczące środków transportu

 5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych

 6. Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych

 7. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

 8. Odbiór robót budowlanych

 9. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

 10. Dokumenty odniesienia


1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa zamówienia publicznego.

Remont dachu papowego wraz z instalacją odgromową budynek Nr 14

w kompleksie wojskowym w Szczecin Podjuchy ul. Szklana (Poligon Wodny)


  1. Przedmiot i zakres robót

1.2.1. Roboty dekarskie

- rozebranie obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i obróbek szczytowych • rozebranie obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych

 • zerwanie pięciu warstw papy asfaltowej na lepiku,

 • skucie warstwy odparzonego i zmurszałego podkładu betonowego

 • wykonanie warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej

 • montaż obróbek blacharskich pasów nadrynnowych i obróbek szczytowych

 • pokrycie dachu papą termozgrzewalną podkładową i nawierzchniową,

 • montaż obróbek blacharskich rynien, rur spustowych

1.2.2 Roboty związane z instalacja odgromową

- demontaż starej instalacji odgromowej

- montaż instalacji odgromowej naprężanej – zwody poziome

- montaż wsporników naciągowych instalacji odgromowej

- montaż instalacji odgromowej – zwody pionowe

- montaż złączy kontrolnych z połączeniem pręt-płaskownik

- montaż złączy instalacji odgromowej do rynny na dachu

- pierwszy pomiar uziemienia ochronnego

- następny pomiar uziemienia ochronnego
1.2.3. Wywóz i utylizacja odpadów


 • gruzu z rozbiórek podłoży i warstw wyrównawczych należy do Wykonawcy

 • wywóz z terenu budowy oraz utylizacja papy z rozbiórki należy do Wykonawcy

 • utylizacja i wywóz z terenu budowy złomu uzyskanego z demontażu należy

do Wykonawcy

  1. Roboty towarzyszące i prace tymczasowe

 • transportowanie, w obrębie budowy, materiałów oraz elementów i wszelkiego drobnego sprzętu pomocniczego do wykonywania robót remontowych,

 • ustawienie, przestawienie i usunięcie czasowych podpór, rozpór i rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,0 m i powyżej terenu lub stropu,

 • sprawdzanie prawidłowości wykonania robót,

 • usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania robót, a zawinionych przez wykonawcę,

 • wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia.


1.4. Informacje o terenie budowy

Terenem budowy jest istniejący budynek Nr 14 usytuowany w kompleksie wojskowym przy ul. Szklanej w Szczecin Podjuchy (Poligon Wodny).1.4.1. Organizacja robót budowlanych

Zamawiający przekaże wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie, który zostanie określony w umowie o wykonanie robót. W protokole przekazania terenu budowy Zamawiający określi miejsce i sposób dostępu do sieci elektrycznej i wodno-kanalizacyjnej oraz ustali zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów oraz sprzętu wykonawcy na teren kompleksu.

Zamawiający zapewni nadzorowanie robót budowlanych przez inspektorów nadzoru, z uprawnieniami określonymi w Rozdziale 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, w szczególności w art. 25-26.

Wszelkie roboty budowlane ulegające zakryciu (roboty zanikające) podlegają odbiorom częściowym przez inspektorów nadzoru właściwych specjalności.

1.4.2. Zabezpieczenia interesów osób trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz winien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesów osób trzecich oraz za szkody wyrządzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamówienia.1.4.3. Wymagania dotyczące ochrony środowiska

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska, zarówno podczas realizacji robót i na terenie budowy, jak i poza jego terenem. Będzie unikać szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, gruntów, wód powierzchniowych i gruntowych, nadmiernego hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników, powodowanych wykonawstwem robót budowlanych. Powstające w trakcie wykonywania robót budowlanych odpady należy usuwać i gromadzić w sposób ograniczający ich rozrzut i pylenie. Strefy gromadzenia odpadów należy ogrodzić i odpowiednio zabezpieczyć.

Wykonawca, po zakończeniu robót, zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu dokumenty świadczące o prawidłowym postępowaniu z odpadami.
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy

Wykonawca podczas realizacji robót zobowiązany jest do przestrzegania przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych


(Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401).

W szczególności zobowiązany jest do wyznaczenia i właściwego zabezpieczenia oraz oznakowania stref niebezpiecznych i stref gromadzenia odpadów, a także zapewnienia swoim pracownikom środków ochrony indywidualnej zabezpieczających przed upadkiem z wysokości.1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Zamawiający wskaże wykonawcy miejsce w pobliżu terenu budowy na ustawienie tymczasowych obiektów (barakowozów) zaplecza budowy. Wykonanie tymczasowego wygrodzenia terenu zaplecza budowy leży po stronie wykonawcy.Możliwe jest udostępnienie 1 pomieszczenia w istniejących budynkach, usytuowanych w sąsiedztwie terenu budowy, na cele socjalne i magazynowe wykonawcy.

1.4.6. Warunki dotyczące organizacji ruchu

Zamawiający przekaże wykonawcy niezbędne informacje dotyczące organizacji ruchu drogowego obowiązującego na terenie kompleksu oraz określi zasady poruszania się pracowników po terenie jednostki wojskowej i w rejonie prowadzonych robót.1.4.7. Ogrodzenie terenu budowy i robót

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania ogrodzenia: terenu zaplecza budowy, miejsc składowania materiałów i elementów budowlanych oraz stref gromadzenia odpadów. Inspektor nadzoru ustali sposób zabezpieczenia oraz wygrodzenia stref niebezpiecznych w rejonie prowadzonych robót.
1.4.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni

W trakcie robót, w obrębie stref niebezpiecznych przejście drogą należy ograniczyć poprzez tymczasowe wygrodzenie lub rozwinięcie taśmy ostrzegawczej, ustawienie tablic ostrzegawczych oraz wskazanie kierunków ruchu dla pieszych.

Jezdnie przebiegające przez strefy niebezpieczne wyłączyć z ruchu poprzez ustawienie zapór drogowych lub ogrodzeń tymczasowych oraz oznakować kierunki objazdów. Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu na jezdniach
i chodnikach należy z odpowiednim wyprzedzeniem uzgadniać z zamawiającym (inspektorem nadzoru).  1. Określenia podstawowe, definicje

   1. Dokumentacja projektowa – dokumentacja służąca do opisu przedmiotu zamówienia, zawierająca dokumenty i rysunki umożliwiające jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych oraz dokładnej lokalizacji ich wykonania.

   2. Wspólny Słownik Zamówień – system klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych stworzony na potrzeby zamówień publicznych.

   3. Inspektor nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności oraz podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (o których mowa w art. 12 Prawa budowlanego), której zamawiający powierza nadzorowanie prowadzonych robót budowlanych. Jest przedstawicielem zamawiającego na budowie, z zakresem praw i obowiązków określonych w art. 25 i 26 Prawa budowlanego. Wykonuje bieżącą kontrolę ilości i jakości wykonanych robót, bierze udział w odbiorach częściowych robót ulegających zakryciu i zanikających, badaniach i odbiorach instalacji i urządzeń oraz w odbiorze końcowym robót.

   4. Roboty podstawowe – minimalny zakres płac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót.

   5. Wyrób budowlany – wyrób wytworzony w celu zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową.

   6. Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania.

   7. Europejska aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna przydatności wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymogami Unii Europejskiej.

   8. Certyfikat zgodności – dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą potwierdzający że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

   9. Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta stwierdzające na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną.

   10. Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych.

   11. Obmiar robót – pomiar robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia ilości i wartości robót dodatkowych, nie objętych przedmiarem.

   12. Odbiór częściowy – nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu i zanikających oraz przeprowadzenie wszelkich prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych.

   13. Odbiór końcowy – nazwa czynności polegających na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy robót budowlanych przez wyznaczoną przez zamawiającego komisję.

   14. Dziennik korespondencjinieformalny, założony przez zamawiającego rejestr przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, zawierający informacje dotyczące kolejności i technologii wykonania robót, zaleceń i uwag inspektorów nadzoru oraz badań, prób i odbiorów częściowych.


2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych

2.1. Wymagania ogólne

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyroby budowlane o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane – wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami.


  1. Wymagania szczegółowe

   1. Papa termozgrzewalna podkładowa

Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, o prostych krawędziach,
o równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Z obu stron papy powinna być równomiernie rozłożona posypka drobnoziarnista. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego.

Dopuszcza się możliwość wystawania folii poza brzegi wstęgi.Dane techniczne:

 • masa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS,

 • wkładka nośna – tkanina szklana lub włóknina poliestrowa o gramaturze
  ≥ 180 g/m
  2,

 • grubość – minimum 4,0 mm,

 • siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy o szerokości 50 mm:

- wzdłuż – minimum 800 N,

- poprzecznie – minimum 800 N,

 • odporność na działanie niskiej temperatury: -20°C (do tej temp. niedopuszczalne jest powstawanie rys i pęknięć),

 • odporność na działanie wysokiej temperatury: +100°C (do tej temp. niedopuszczalne jest powstawanie zgrubień i spływanie masy),

2.2.2. Papa termozgrzewalna nawierzchniowa (wierzchniego krycia)

Wstęga papy powinna być bez dziur, załamań, o prostych krawędziach,
o równomiernie rozłożonej masie asfaltowej. Z wierzchniej strony papy powinna być równomiernie rozłożona posypka gruboziarnista, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być pas masy asfaltowej szerokości 10 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna być pokryta folią z tworzywa sztucznego. Dopuszcza się możliwość wystawienia folii poza brzegi wstęgi.


Dane techniczne:

 • masa powłokowa – asfalt modyfikowany SBS,

 • wkładka nośna – tkanina szklana lub włóknina poliestrowa o gramaturze
  ≥ 220 g/m
  2,

 • grubość – minimum 5,0 mm,

 • siła zrywająca przy rozciąganiu paska papy o szerokości 50 mm:

- wzdłuż – minimum 1000 N,

- poprzecznie – minimum 800 N, • odporność na działanie niskiej temperatury: -20°C (do tej temp. niedopuszczalne jest powstawanie rys i pęknięć),

 • odporność na działanie wysokiej temperatury: +100°C (do tej temp. niedopuszczalne jest powstawanie zgrubień i spływanie masy),

2.2.3. Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe:

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonać z blachy ocynkowanej płaskiej o grubości minimum 0,55 mm.


2.2.4. Emulsja asfaltowa:

Emulsja asfaltowa anionowa do gruntowania podłoży betonowych pod pokrycia
z pap asfaltowych.


   1. Zaprawy cementowe

Do podłoża stropodachu stosować zaprawy cementowe klasy M 50 lub gotowe zaprawy klejowe cementowe, a na warstwy wyrównawcze zaprawy cementowe klasy M 12.

   1. Materiały do instalacji odgromowej

- do wykonania zwodów poziomych i pionowych należy zastosować pręt stalowy

ocynkowany o średnicy minimum 8 mm

- do montażu wsporników zastosować wsporniki naciągowe wraz z złączkami kabłąkowymi naprężającymi

- do połączeń pręt-płaskownik zastosować złącza uniwersalne  1. Wymagania związane z przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości

Wyroby budowlane powinny być transportowane, składowane
i przechowywane zgodnie z wymaganiami producenta, określonymi w wytycznych i instrukcjach producenta dotyczących stosowania wyrobu.

Wykonawca zobowiązany jest do każdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiadać ważny certyfikat lub deklarację zgodności.Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadać karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje dotyczące stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatności do stosowania powinny mieć oznaczony termin w jakim można je stosować bez wpływu na jakość robót budowlanych.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych do wykonania robót budowlanych.

Wykonawca może używać sprzętu i maszyn powszechnie stosowanych przy wykonywaniu robót budowlanych będących przedmiotem zamówienia, które zagwarantują należytą jakość wykonywanych prac.

Do transportu pionowego należy zastosować przyścienny wyciąg towarowy. 1. Wymagania dotyczące środków transportu

Wykonawca zobowiązany jest do używania środków transportowych, które nie będą powodować uszkodzeń transportowanych materiałów. Transport na terenie jednostki odbywać się będzie po istniejących drogach wewnętrznych
w kompleksie.

 1. Wymagania dotyczące wykonywania robót budowlanych

  1. Roboty dekarskie

   1. Roboty rozbiórkowe

Zakres robót rozbiórkowych obejmuje (w kolejności wykonywania):

 • rozebranie istniejącego pokrycia z pięciu warstw papy ,

 • rozebranie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej,

 • rozebranie podłoża betonowego .

 • demontaż instalacji odgromowej

Roboty należy wykonywać w okresie wiosenno-letnim, przy dobrej pogodzie (bez opadów i silnych wiatrów). Odpady powstające w czasie prac rozbiórkowych należy usuwać z dachu w sposób zapobiegający ich rozrzucaniu i pyleniu po terenie budowy (w pojemnikach, koszach itp.). Do transportu odpadów z dachu na powierzchnię terenu używać dźwigów towarowych lub wyciągarek
o odpowiednim udźwigu.


   1. Przygotowanie podłoża

Podłoże pod pokrycie powinno odpowiadać wymaganiom podanym w normie
PN-80/B-10240. Powierzchnia powinna być równa, prześwit pomiędzy powierzchnią podłoża, a łatą kontrolną o długości 2 m nie może być większy niż
5 mm. Krawędzie, naroża oraz styki podłoża z pionowymi płaszczyznami elementów ponad dachem należy zaokrąglić łukiem o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub złagodzić za pomocą odkosu albo listwy o przekroju trójkątnym.

Podłoże stanowi warstwa wyrównawcza z gładzi cementowej.
   1. Pokrycie z papy zgrzewalnej

Do wykonania pokrycia można przystąpić:

 • po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża,

 • po zakończeniu innych robót wykonywanych na powierzchni dachu,
  z wyjątkiem robót które ze względów technologicznych powinny być wykonywane w trakcie układania pokrycia,


 • po sprawdzeniu zgodności z dokumentami odniesienia materiałów pokryciowych.

Roboty pokrywcze powinny być wykonane w sposób i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie PN-80/B-10240, a ponadto:

 • pokrycia papowe należy wykonywać w porze suchej, przy temperaturze powyżej 5°C.

 • przy nachyleniu mniejszym niż 20% papę należy układać pasami równoległymi do okapu, a przy nachyleniu połaci powyżej 20% - pasami prostopadłymi do okapu,

 • przy nachyleniu połaci powyżej 30% arkusze papy powinny być przerzucone przez kalenicę i zamontowane mechanicznie.

 • szerokość zakładów papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej
  10 cm (o ile producent papy nie określa większych zakładów); zakłady należy wykonywać zgodnie z kierunkiem spadku połaci,


 • zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów warstwy spodniej odpowiednio: przy kryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokości arkusza, przy trzywarstwowym – o 1/3 szerokości arkusza,

 • w miejscach załamania powierzchni połaci dachowej i w korytach odwadniających pokrycie należy wzmocnić, układając pod pierwszą warstwą pokrycia dodatkową warstwę papy,

 • pokrycia papowe powinny być dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatację konstrukcji budynku.

Podczas układania pokrycia z papy termozgrzewalnej i przyklejania papy za pomocą palnika na gaz propan-butan należy przestrzegać następujących zasad: • dokonywać pomiarów połaci dachowej, ustalić miejsca osadzenia kominków wentylacyjnych oraz rozmieszczenie przerw dylatacyjnych i na tej podstawie zaplanować rozmieszczenie poszczególnych pasów papy
  (w kolejnych warstwach) na powierzchni dachu,

 • po rozwinięciu papy w miejscu ułożenia i ewentualnym przycięciu, należy ją zwinąć z obu stron od środka, a następnie po podgrzaniu palnikiem przykleić w miejscu zakładu,

 • palnik ustawić w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i wstęgę papy od strony przekładki adhezyjnej; operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu podłoża i spodniej warstwy papy do momentu stopienia folii z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki (pracownik wykonuje tą czynność cofając się przed rozwijaną rolką),

 • podczas zgrzewania papę należy dociskać do ogrzewanego podłoża wałkiem o szerokości równej szerokości pasma papy, tak aby pojawił się wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5 do 1,0 cm na całej długości zgrzewu,

 • w celu uniknięcia zniszczenia papy działanie płomienia powinno być krótkotrwałe, a płomień palnika powinien być ciągle przemieszczany w miarę nadtapiania masy asfaltowej i folii,

 • niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewania papy prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

 • wywinięcia papy na pionowych elementach dachu (kominy, ściany szczytowe) powinny mieć wysokość co najmiej15 cm.

Podczas wykonywania prac pokryciowych na dachu musi znajdować się sprzęt gaśniczy (gaśnica, pojemnik z wodą) oraz apteczka pierwszej pomocy, zaopatrzona (przede wszystkim) w środki przeciw oparzeniom, przeciwbólowe
i opatrunkowe.


   1. Obróbki blacharskie

Obróbki blacharskie, rynny i rury spustowe należy wykonywać z blachy stalowej ocynkowanej o grubości od 0,5 do 0,6 mm.

Obróbki blacharskie przy pasie okapowym należy wkleić między warstwy papy; na elementy pionowe obróbek blacharskich wywinąć papę na wysokość co najmniej 15 cm.


 1. Kontrola, badania oraz odbiory materiałów i robót w nawiązaniu do dokumentów odniesienia

Kontrolne badania właściwości wyrobów należy przeprowadzać zgodnie
z wymaganiami odpowiednich norm dotyczących tych wyrobów lub innych dokumentów odniesienia, dołączonych przez producenta do wyrobu (aprobaty techniczne, instrukcje i wytyczne stosowania wyrobu).


Kontrola jakości materiałów polega na sprawdzeniu zgodności wybranych właściwości wyrobów z dokumentami odniesienia (normami, aprobatami technicznymi). Kontrolę jakości wykonanych robót budowlanych przeprowadza się na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych lub instrukcji i wytycznych producenta dotyczących stosowania wyrobu. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami odpowiednich norm, wytycznych, instrukcji.


 1. Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót

Przedmiarem robót należy objąć wszystkie roboty podstawowe
i towarzyszące. Do robót podstawowych należą: roboty dekarskie z wymianą podłoży i obróbek blacharskich,

Do robót towarzyszących należy wywóz i utylizacja odpadów, jakie zostaną wytworzone podczas prac rozbiórkowych.Przedmiar robót należy opracować , zgodnie z zasadami przedmiarowania określonymi w odpowiednich katalogach zawierających nakłady rzeczowe oraz w jednostkach miary ustalonych dla poszczególnych robót.

Przed przystąpieniem do sporządzenia przedmiaru robót należy zapoznać się z założeniami ogólnymi i szczegółowymi oraz zasadami przedmiarowania robót określonymi w zastosowanych katalogach nakładów rzeczowych, a także z jednostkami miary i opisem podstawowych czynności, podanymi nad tablicami zawierającymi nakłady rzeczowe.Nakłady rzeczowe dla czynności, dla których nie ma opracowanych katalogów z nakładami rzeczowymi, należy ustalać indywidualnie. 1. Sposób odbioru robót budowlanych

  1. Odbiory częściowe

Przedmiotem odbiorów częściowych są roboty zanikające i ulegające zakryciu, których wykonanie wykonawca zgłasza telefonicznie inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz potwierdza wpisem w dzienniku korespondencji. Odbiorów częściowych dokonują inspektorzy nadzoru, po sprawdzeniu ich ilości
i jakości oraz zgodności z dokumentacją projektową.

Inspektorzy nadzoru zobowiązani są dokonywać odbiorów częściowych w takim czasie (możliwie szybko po otrzymaniu zgłoszenia), aby wykonawcy umożliwić wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót.  1. Odbiór końcowy

Przedmiotem odbioru końcowego robót będzie bezusterkowe wykonanie robót objętych zamówieniem, potwierdzone wpisami inspektorów nadzoru inwestorskiego w dzienniku korespondencji.

Zamawiający dokona odbioru końcowego zgodnie z warunkami określonymi
w umowie. Odbioru dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego w obecności inspektorów nadzoru i przedstawicieli wykonawcy oraz przy udziale przedstawicieli administratora i użytkownika.


Dokonanie odbioru będzie potwierdzone sporządzeniem protokołu odbioru robót z ewentualnym określeniem wad i usterek do usunięcia przez wykonawcę. Komisja może przerwać czynności związane z odbiorem robót, jeżeli stwierdzi, że roboty budowlane nie zostały wykonane w całości lub zostały wykonane
w sposób wadliwy, który uniemożliwia prawidłowe użytkowanie obiektu oraz
w przypadku, gdy wykonawca nie przedłoży wszystkich wymaganych dokumentów (atesty, certyfikaty, protokoły badań i sprawdzeń).

9. Sposób rozliczania robót tymczasowych i prac towarzyszących.

Roboty tymczasowe i towarzyszące związane z wykonaniem robót budowlanych należy ująć w cenie robót podstawowych. Roboty tymczasowe i towarzyszące, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia, wykonawca będzie zobowiązany wykonać na własny koszt i ryzyko.Do prac towarzyszących zaliczono wywóz i utylizację odpadów, jakie powstaną podczas wykonywania robót rozbiórkowych. Prace towarzyszące należy ująć w przedmiarze robót i wliczyć do ceny zamówienia. Podczas ustalania ceny jednostkowej prac towarzyszących dla przyjętej jednostki miary należy uwzględnić koszt wszystkich czynności (koszt załadunku i rozładunku, koszt transportu, koszt utylizacji).

Sposób rozliczenia prac towarzyszących zostanie określony w umowie o wykonanie zamówienia.10. Dokumenty odniesienia

 • Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. Nr 207 z 2003r., poz.2016 z późniejszymi zm.),

 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 202 z 2004r., poz. 2072),

 • Aprobaty techniczne wyrobów budowlanych, jakie zostaną zastosowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia,

 • Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania,

 • Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 396/2004. Warunki techniczne wykonania
  i odbioru robót, część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe,


 • Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 390/2004. Warunki techniczne wykonania
  i odbioru robót, część D: Roboty instalacyjne, zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej,

 • PN-80/B/10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze,,

 • PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania,

 • PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych,

 • PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno,

 • PN-74/B24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania,

 • PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych,,

 • PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy ocynkowanej
  i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze,


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna