Rekomendowane wyposażeniePobieranie 0,57 Mb.
Strona1/2
Data12.12.2017
Rozmiar0,57 Mb.
  1   2Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik elektroenergetyk transportu szynowego

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020


Warszawa 2013

Autorzy: Antoni Paszkowski, Zdzisław Szkudlarek, Krzysztof Zieliński;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. – Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach; Przewozy Regionalne Spółka z.o.o. - Zachodniopomorski Zakład Przewozów Regionalnych w Szczecinie; PKP Energetyka S.A. Zakład Pomorski w Szczecinie; PKP Energetyka S.A. Oddział w Warszawie Usługi; PKP CARGO S.A. Mazowiecko-Podlaski Zakład Spółki w Małaszewiczach;

Ujednolicanie zapisów: Artur Mirocha, Sławomir Andrzej Torbus;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffer

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU


Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl


Nazwa zawodu:

Technik elektroenergetyk transportu szynowego

Symbol cyfrowy zawodu:

311302

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

K2. Montaż i eksploatacja środków transportu szynowego

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(E.d)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie E.25.

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(E.a), PKZ(E.d)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w danym zawodzie E.26.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia elektrotechniki i elektroniki

 3. Warsztaty szkolne

 4. Pracownia infrastruktury kolejowej

 5. Pracownia sieci i rozdzielni elektroenergetycznych

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia elektrotechniki i elektroniki

 3. Warsztaty szkolne

 4. Pracownia infrastruktury kolejowej

 5. Pracownia taboru szynowego

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego, wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).


Kwalifikacja K1. Montaż i eksploatacja sieci zasilających oraz trakcji elektrycznej

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.
 1. Pracownia elektrotechniki i elektroniki
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opisy infrastruktury pracowni

     1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

     1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

     1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

     1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 6 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla trzech uczniów.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

  • skrzynka narzędziowa (nóż, komplet wkrętaków, szczypce do zdejmowania izolacji, lutownica, klucze izolowane, kombinerki, szczypce do cięcia przewodów),

  • zestawy do demonstracji zjawisk zachodzących w polu elektrycznym i magnetycznym,

  • zestawy do demonstracji zjawisk zachodzących w obwodach elektrycznych: prądu stałego i prądu przemiennego - jednofazowych i trójfazowych,

  • zasilacze prądu stałego, akumulatory i ogniwa elektrochemiczne, autotransformatory, generatory funkcji,

  • zasilacz stabilizowany z regulacją napięcia 0-50 V i ograniczenia prądowego 0-1 A,

  • zasilacz stabilizowany napięcia 5 V i napięcia symetrycznego ±15 V IMAX=1 A,

  • autotransformator jednofazowy,

  • transformator jednofazowy 230/24 V,

  • prostownik jednofazowy mostkowy,

  • generator funkcji,

  • zestaw przewodów łączeniowych używanych na stanowiskach pomiarowych w zależności od tematyki zajęć,

  • rezystory suwakowe,

  • rezystory dekadowe,

  • cewki indukcyjne dekadowe,

  • kondensatory jednowartościowe,

  • kondensatory dekadowe,

  • żarówki o różnych mocach,

  • lutownica wraz z lutowiem,

  • szczypce monterskie,

  • komplet wkrętaków;

  • prostownik sterowany przystosowany do badań,

  • przekształtnik częstotliwości przystosowany do badań,

  • zestawy elementów obwodów elektrycznych i elektronicznych (rezystory, kondensatory, cewki, dławiki, transformatory, diody, tranzystory, wybrane układy analogowe i cyfrowe),

  • zestawy układów elektronicznych przystosowane do badań,

  • zestawy do demonstracji i obserwacji na oscyloskopie przebiegów prądów i napięć w układach RL, RC, RLC w stanie nieustalonym, oraz przebiegów odkształconych.

 2. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

  • oscyloskop dwukanałowy o paśmie 20 MHz z sondami pomiarowymi,

  • mierniki uniwersalne cyfrowe,

  • miernik RLC,

  • mostek Thomsona,

  • mostek Wheatstone’a,

  • amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i przemiennego,

  • omomierze analogowe i cyfrowe,

  • watomierze,

  • mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe,

  • amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,

  • częstotliwościomierze,

  • mierniki cos φ,

  • testery elementów elektronicznych.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

  • modele mierników elektrycznych, elektronicznych i cyfrowych, maszyn i urządzeń elektrycznych,

  • makiety do badania elementów elektronicznych,

  • makiety z elementami do badania obwodów jednofazowych i trójfazowych;

  • układy do badania obwodów rezonansowych,

  • układy do badania filtrów RC i RL,

  • układy do badania prostowników jedno i dwupołówkowych,

  • układy do badania elementów elektronicznych: diody, tranzystory, tyrystory, triaki, elementy optoelektroniczne,

  • układy wzmacniaczy tranzystorowych przystosowane do badań,

  • układy do badania wzmacniacza operacyjnego,

  • układy do badania generatorów,

  • układy do badania scalonych układów analogowych: wzmacniacze, stabilizatory, multipleksery, przełączniki i klucze elektroniczne,

  • układy do badania scalonych układów cyfrowych: bramki, przerzutniki, liczniki, rejestry, multipleksery i demultipleksery,

  • układ do badania triaka,

  • układy przetworników A/C i C/A przystosowane do badań,

  • zestaw przekładników prądowych i napięciowych,

  • układ do badania styczników i przekaźników elektromagnetycznych,

  • układ do badania wyłącznika różnicowo-prądowego,

  • układ do badania wyłączników instalacyjnych i silnikowych,

  • układ do badania wyładowczych źródeł światła,

  • model linii kablowej.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • regulamin pracowni,

 • instrukcje do ćwiczeń,

 • instrukcja BHP,

 • katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych,

 • dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

 • literatura zawodowa.
 1. Warsztaty szkolne
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne warsztatów

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • tablice montażowe (ścienne),

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych

2.1. Stanowisko do wykonywania pomiarów przyrządami noniuszowymi (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.2. Stanowisko do wykonywania pomiarów przyrządami mikrometrycznymi (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.3. Stanowisko do wykonywania pomiarów błędów kształtu (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.4. Stanowisko do trasowania (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.5. Stanowisko do obróbki ręcznej (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.6. Stanowisko do prostowania i gięcia (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.7. Stanowisko do wiercenia, rozwiercania i pogłębiania (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.8. Stanowisko do wykonywania połączeń rozłącznych (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.9. Stanowisko do montażu elektrycznego (jedno stanowisko dla trzech osób).

2.10. Stanowisko do montażu i demontażu urządzeń taboru szynowego oraz urządzeń elektroenergetycznych (jedno stanowisko dla trzech osób).
 1. Opis infrastruktury pracowni

  1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

  1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

  1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

  1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

4.1. Stanowisko do pomiarów przyrządami noniuszowymi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stół montażowy.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • głębokościomierz,

 • wysokościomierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablica poglądowa ukazująca budowę przyrządów noniuszowych,

 • tablica ukazująca zasadę odczytu wskazań przyrządów.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • instrukcje BHP,

 • warunki techniczne wykonywania robót mechanicznych.

4.2. Stanowisko do wykonywania pomiarów przyrządami mikrometrycznymi 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stół montażowy.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • mikromierz do pomiarów zewnętrznych,

 • mikromierz do pomiarów wewnętrznych,

 • czujniki do pomiaru średnic otworów.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablica poglądowa ukazująca budowy przyrządów mikrometrycznych,

 • tablica ukazująca zasadę odczytu wskazań przyrządów mikrometrycznych.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcja obsługi narzędzi mikrometrycznych,

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • instrukcja BHP,

 • warunki techniczne wykonania robót mechanicznych.

4.3. Stanowisko do wykonywania pomiarów błędów kształtu 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stół montażowy.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • wzorce chropowatości,

 • liniały,

 • przyrządy pomiarowe.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablice poglądowe ukazujące zasady wykonywania pomiarów błędu kształtu,

 • tablica poglądowa ukazująca budowę czujnika zegarowego.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • warunki techniczne wykonywania robót mechanicznych.

4.4. Stanowisko do trasowania 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • płyta traserska,

 • podstawka traserska: śrubowa, pryzmowa, krzyżowa, kątowa,

 • punktak,

 • zestaw cyrkli,

 • rysiki traserskie,

 • znaczniki traserskie,

 • skrzynka traserska.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • wysokościomierz traserski,

 • mikromierz,

 • przymiar z podziałką,

 • kątownik.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • plansze poglądowe obsługi przyrządów do trasowania.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • technologia wykonywania robót mechanicznych.

4.5. Stanowisko do obróbki ręcznej 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stół ślusarski,

 • imadło,

 • szlifierka dwutarczowa,

 • narzędzia traserskie (płyta, podstawka),

 • pilniki,

 • młotek ślusarski,

 • skrobaki,

 • piłka do metalu,

 • przecinaki.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przymiar z podziałką,

 • suwmiarka,

 • mikromierz,

 • kątomierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • plansze ukazujące właściwą postawę przy wykonywaniu podstawowych operacji obróbki ręcznej.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • warunki techniczne wykonywania robót mechanicznych.

4.6. Stanowisko do prostowania i gięcia 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stół ślusarski,

 • imadło,

 • młotki ślusarskie,

 • kowadło,

 • giętarka mechaniczna.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • przymiar z podziałką,

 • suwmiarka,

 • kątomierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • plansze poglądowe operacji prostowania i gięcia,

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • warunki techniczne wykonywania robót mechanicznych.

4.7. Stanowisko do wiercenia, rozwiercania i pogłębiania 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • wiertarka,

 • komplet wierteł,

 • rozwiertaki stałe i nastawne,

 • pogłębiacze do pogłębiania walcowego i stożkowego,

 • tulejki redukcyjne.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • mikromierz,

 • głębokościomierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • plansze poglądowe operacji obróbki metali,

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • technologia wykonywania robót mechanicznych.

4.8. Stanowisko do wykonywania połączeń rozłącznych i nierozłącznych 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stacja lutownicza,

 • zestaw narzędzi ślusarskich,

 • zestaw narzędzi elektrycznych,

 • szczypce okrągłe,

 • młotki,

 • wiertarka,

 • imadło,

 • kowadło,

 • lutownica gazowa,

 • praska do końcówek ręczna,

 • praska do końcówek pneumatyczna,

 • komplet kluczy: płaskich, oczkowych, nasadowych i dynamometrycznych,

 • komplet wkrętaków,

 • komplet gwintowników i narzynek.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • przymiar z podziałką.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów:

 • plansze poglądowe operacji gwintowania i narzynania.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu obróbki ręcznej i mechanicznej,

 • instrukcje obsługi urządzeń,

 • technologia wykonywania robót mechanicznych.

4.9. Stanowisko do montażu elektrycznego 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stół monterski zasilany napięciem 24/230/400 V prądu przemiennego i 230 V napięcia stałego (ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami) wyposażony w gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym oraz w wyłącznik awaryjny i wyłącznik centralny,

 • stojaki (płyty) do montażu mechanicznego i elektrycznego podzespołów elektrycznych i elektronicznych,

 • imadło,

 • zestawy kluczy: płaskie, nasadowe, oczkowe, dynamometryczne,

 • komplet narzędzi ślusarskich (komplet pilników, młotki),

 • komplet wkrętaków,

 • cęgi,

 • cęgi do ściągania izolacji,

 • szczypce monterskie,

 • pinceta,

 • nóż monterski,

 • narzędzia do formowania wyprowadzeń,

 • wiertarka elektryczna (pneumatyczna),

 • stacja lutownicza, lutowie, pasty,

 • palniki na propan z oprzyrządowaniem,

 • zestaw narzędzi monterskich do obróbki kabli oraz montażu osprzętu kablowego,

 • prasa ręczna lub hydrauliczna z wyjmowaną matrycą;

 • podzespoły elektryczne i elektroniczne (łączniki, przekaźniki, zabezpieczenia, regulatory, rozruszniki),

 • podzespoły mechaniczne (wirniki, stojany, przekładnie, łożyska, sprężyny, hamulce, sprzęgła, dźwignie),

 • osprzęt do linii napowietrznych,

 • osprzęt kablowy dla elektroenergetyki,

 • przewody i kable elektroenergetyczne,

 • elementy pneumatyczne i hydrauliczne (przewody ciśnieniowe, końcówki, siłowniki, zawory, reduktory, rozdzielacze).

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • miernik cyfrowy uniwersalny,

 • suwmiarka,

 • mikromierz.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablice poglądowe (schematy) podzespołów mechanicznych, elektrycznych i elektronicznych oraz pneumatycznych i hydraulicznych.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu montażu elektrycznego, elektronicznego i mechanicznego,

 • katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych,

 • katalogi elementów pneumatycznych i hydraulicznych,

 • instrukcje montażu podzespołów elektrycznych, mechanicznych, pneumatycznych i hydraulicznych.

4.10. Stanowisko do montażu i demontażu urządzeń taboru szynowego oraz urządzeń elektroenergetycznych 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • stół monterski zasilany napięciem 24/230/400 V prądu przemiennego i 230 V napięcia stałego (ochrona przeciwporażeniowa zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami) wyposażony w gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym oraz w wyłącznik awaryjny i wyłącznik centralny,

 • maszyny prądu stałego i przemiennego stosowane w taborze szynowym,

 • urządzenia elektryczne i elektroniczne stosowane w taborze szynowym i trakcji elektrycznej;

 • imadło,

 • zestawy kluczy: płaskie, nasadowe, oczkowe, dynamometryczne,

 • komplet narzędzi ślusarskich (komplet pilników, młotki),

 • komplet wkrętaków,

 • cęgi,

 • cęgi do ściągania izolacji,

 • szczypce monterskie,

 • pinceta,

 • nóż monterski,

 • narzędzia do formowania wyprowadzeń przewodów,

 • wiertarka elektryczna (pneumatyczna),

 • stacja lutownicza, lutowie, pasty.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • miernik cyfrowy uniwersalny,

 • suwmiarka,

 • mierniki do pomiaru rezystancji izolacji,

 • miernik (układ) do pomiaru prędkości obrotowej.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • tablice poglądowe (schematy) maszyn, aparatów i urządzeń stosowanych w taborze szynowym i podstacjach trakcyjnych.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • podręczniki z zakresu montażu elektrycznego, elektronicznego i mechanicznego,

 • katalogi maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • instrukcje fabryczne maszyn i urządzeń elektrycznych,

 • technologia wykonania i odbioru robót elektrycznych.
 1. Pracownia infrastruktury kolejowej
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

     1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

     1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

     1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

     1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 6 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla trzech uczniów.

     1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • urządzenia łączności ruchowej z koncentratorem elektromechanicznym i komputerowym,

 • sieci radiotelefoniczne wyposażone w koncentratory i radiotelefony,

 • urządzenia łączności dyspozytorskiej,

 • urządzenia rozgłoszeniowej i wizualnej informacji dla podróżnych,

 • urządzenia telewizji przemysłowej.

     1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • komplet przyrządów do pomiaru toru, zwrotnic i zamknięć nastawczych.

     1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • modele, foliogramy i przeźrocza przedstawiające:

 • skrajnię budowli i taboru,

 • przekroje poprzeczne podtorza i toru,

 • budowle inżynierskie, budynki i urządzenia stacyjne,

 • konstrukcje toru, rozjazdów z zamknięciami nastawczymi na poziomie szyn,

 • konstrukcje przejazdów i urządzenia zabezpieczające,

 • złącza izolowane,

 • łączniki szynowe,

 • maszyny i sprzęt do robót torowych,

 • model sieci trakcyjnej,

 • model rozjazdu torów tramwajowych z napędem i ogrzewaniem.

     1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • filmy dydaktyczne dotyczące budowy i remontów torów kolejowych, zwrotnic i montażu urządzeń sterowania ruchem kolejowym,

 • dokumentacje budowy urządzeń na szlakach i stacjach kolejowych,

 • oznaczniki na planach schematycznych,

 • komputerowe programy symulujące działanie urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
 1. Pracownia sieci i rozdzielni elektroenergetycznych
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opisy infrastruktury pracowni

     1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej. Obok pracowni powinno znajdować się pomieszczenie z regałami i szafą do przechowywania sprzętu pomiarowego, modeli dydaktycznych oraz podzespołów elektronicznych.

     1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

     1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

     1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 6 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla trzech uczniów.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu

 • poligon sieci trakcyjnej wraz z elementami sieci trakcyjnej i przesyłowej,

 • przekształtniki i ich elementy,

 • rozdzielnica niskiego napięcia z wyposażeniem: rozłącznik izolacyjny FR104 63A,

 • wyłącznik różnicowo-prądowy P304 40 A 30 mA, wyłącznik różnicowo-prądowy P302 25 A 30 mA, wyłącznik nadprądowy S303 B32, wyłącznik nadprądowy S301 B16, szyny łączeniowe sztyftowe 3P, gniazda wtykowe tablicowe 3P+N+Z 32 A i 2P+Z16A,

 • elementy ochrony przepięciowej i odgromowej,

 • oporniki suwakowe i oporniki dekadowe;

 • zasilacz stabilizowany,

 • prostownik jednofazowy mostkowy,

 • sprzęt ochronny zabezpieczający przed porażeniem prądem.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • zestaw laboratoryjny: zasilacz stabilizowany, generator sygnałowy i multimetr,

 • zasilacz wzorcowy jednofazowy,

 • zasilacz wzorcowy trójfazowy,

 • miernik uniwersalny,

 • miernik rezystancji izolacji,

 • mostek Thomsona,

 • mostek Wheatstone ‘a,

 • oscyloskop cyfrowy,

 • miernik zabezpieczeń różnicowo-prądowych,

 • częstotliwościomierze,

 • amperomierze i woltomierze analogowe prądu stałego i przemiennego,

 • omomierze analogowe i cyfrowe,

 • watomierze,

 • mierniki uniwersalne analogowe i cyfrowe,

 • amperomierze cęgowe prądu stałego i zmiennego,

 • przyrządy pomiarowe do lokalizowania uszkodzonych kabli oraz układów zabezpieczających podstacje trakcyjne,

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • model sieci trakcyjnej dwustronnie zasilanej z kabiną sekcyjną umożliwiający: sprawdzenie współdziałania wyłączników kabiny sekcyjnej i podstacji trakcyjnej, sprawdzenie funkcjonowania sekcjonowania sieci, sprawdzenie działania układów: samoczynnego ponownego załączenia, urządzenia próby linii oraz tyrystorowego układu ziemnozwarciowego, badanie linii kablowej i zespołu prostownikowego,

 • układ samoczynnego załączenia rezerwy,

 • układy zabezpieczeń: układy odległościowe, układy kierunkowo-mocowe, układy ziemnozwarciowe,

 • układy zespołów przetwórczych wyposażonych w zabezpieczenia: układy nadmiarowo-prądowe po stronie zasilania, układy zanikowo-napięciowe po stronie zasilania, układy temperaturowe transformatora i prostownika, układy kontrolujące stan elementów prostownika, kontrolujące chłodzenie prostownika, kontrolujące stan transformatora,

 • model układu zasilania trakcji elektrycznej,

 • model trzeciej szyny,

 • osprzęt sieci zasilającej, przesyłowej i trakcyjnej (elementy i modele),

 • modele konstrukcji wsporczych,

 • modele fundamentów,

 • model przęsła naprężania sieci trakcyjnej,

 • model sieci powrotnej,

 • makieta z wyposażeniem budynku podstacji i kabiny sekcyjnej,

 • eksponaty lub modele rozdzielni prądu stałego,

 • modele urządzeń pomocniczych, w tym filtrów podstacyjnych wygładzających,

 • stanowisko do pokazu oddziaływania prądu elektrycznego na obwody sterowania ruchem kolejowym,

 • model układu sterowania zwrotnicami tramwajowymi,

 • program symulacyjny lub makieta stanowiska sterowania zasilaniem elektroenergetycznym.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer PC z dostępem do Internetu, wyposażone w odpowiednie programy symulacyjne układów elektrycznych i elektronicznych, programy wspomagające projektowanie instalacji elektroenergetycznych posiadające edytor schematów, edytor listew oraz generator zestawienia materiałów, programy do projektowania rozdzielnic elektrycznych niskiego napięcia, arkusz kalkulacyjny, drukarka, multimetr oraz oscyloskop cyfrowy.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcje i przepisy z zakresu ochrony przeciwporażeniowej,

 • instrukcja BHP,

 • katalogi elementów elektrycznych i elektronicznych oraz zasilania trakcji elektrycznej,

 • katalogi elementów sieci przesyłowych i trakcji elektrycznej,

 • dokumentacje techniczne, instrukcje obsługi przyrządów pomiarowych,

 • literatura zawodowa.  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna