Rekomendowane wyposażeniePobieranie 0,55 Mb.
Strona1/2
Data29.12.2017
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego
Rekomendowane wyposażenie
pracowni i warsztatów szkolnych
dla zawodu technik optyk

opracowane na potrzeby

Regionalnych Programów Operacyjnych
na lata 2014 – 2020


Warszawa 2013
Autorzy: Monika Borwińska, Dariusz Karp, Teresa Piotrowska;

Konsultanci – przedstawiciele następujących instytucji: Bumar PCO S.A. Warszawa; PHU SABIO-OPTYKA Warszawa; HOYA LENS POLAND Sp.z o.o. Piaseczno; Fielmann Sp z o.o. Wrocław, Vision Express SP Sp z o.o. Wrocław;

Ujednolicanie zapisów: Roman Ruprecht, Zbigniew Pilch;

Lider zadania „Opracowanie standardów wyposażenia pracowni i warsztatów szkolnych”: Małgorzata Sołtysiak

Koordynator merytoryczny projektu: Maria Suliga

Kierownik Zespołu ds. projektów KOWEZiU: Agnieszka Pfeiffe

Redakcja i skład: Biuro Projektów KOWEZiU

Publikacja powstała w ramach projektu systemowego „Doskonalenie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego” w ramach Działania 3.3. Poprawa jakości kształcenia, Poddziałanie 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia, Priorytet III, Program Operacyjny KAPITAŁ LUDZKI. Projekt realizowany przez Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Publikacja jest dystrybuowana bezpłatnie.

© Copyright by Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

Warszawa 2013

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej

02-637 Warszawa

ul. Spartańska 1B

www.koweziu.edu.pl


Nazwa zawodu:

Technik optyk

Symbol cyfrowy zawodu:

325302

Nazwa kwalifikacji w zawodzie:

K1. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

K2. Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Zestaw oczekiwanych efektów kształcenia:

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS

 • efekty kształcenia wspólne dla wszystkich zawodów BHP, PDG, JOZ, KPS, OMZ

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.f)

 • efekty kształcenia wspólne dla zawodów w ramach obszaru kształcenia stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodzie lub grupie zawodów PKZ(M.a), PKZ(M.f)

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.14.

 • efekty kształcenia właściwe dla kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie M.30.

Nazwa pracowni dla kwalifikacji w zawodzie:

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia rysunku technicznego

 3. Pracownia demontażu, montażu i konserwacji przyrządów optycznych

 4. Pracownia pomiarów i kontroli

 5. Pracownia obróbki szkła

 6. Warsztaty szkolne

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 2. Pracownia rysunku technicznego

 3. Pracownia optometryczna

 4. Pracownia salonu optycznego

 5. Pracownia optyczna

Rekomendowane wyposażenie pracowni i warsztatów szkolnych uwzględnia wymagania, jakie powinny spełniać między innymi budynki szkół i placówek, jak i pracownie kształcenia zawodowego wskazane w następujących aktach prawnych, aktualnych na dzień 30.09.2013 r.:
 1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).

 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.).


Kwalifikacja K1. Montaż i naprawa elementów i układów optycznych

 1. Pracownia komunikacji w języku obcym

 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • telewizor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • słuchawki z mikrofonem,

 • system do nauczania języków obcych,

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych „w podkowę” i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie pracowni w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


 1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • słuchawki z mikrofonem.

 1. Pracownia rysunku technicznego

  1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart.
  1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie stanowiska

Pracownia usytuowana w budynku szkoły na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajduje się stanowisko

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Należy zapewnić w pracowni możliwość ustawienia obok siebie stanowisk komputerowych i stanowisk rysunkowych umożliwiających wykonywanie rysunków odręcznych. 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska:

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V, szerokopasmowe łącze internetowe.


  1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

W pracowni założono jednakowe wyposażenie wszystkich stanowisk dydaktycznych. Przyjęto, że w pracowni prowadzony jest proces kształcenia z podziałem na grupy i może się w niej znajdować maksymalnie 15 stanowisk dydaktycznych, jedno stanowisko dla jednego ucznia.

 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • podstawowe przyrządy do kreślenia i szkicowania (po jednym dla każdego ucznia),

 • typowe, rzeczywiste części maszynowe (części odlewane, odkuwki, wały, wałki wielowypustowe, łożyska toczne, tuleje, tarcze, uszczelnienia, koła i przekładnie łańcuchowe, koła i przekładnie zębate, ślimaki, ślimacznice i przekładnie ślimakowe, koła i napędy zapadkowe, prowadnice, przyrządy i uchwyty obróbkowe),

 • typowe, rzeczywiste części optyczne (soczewki, pryzmaty, płytki płasko równoległe),

 • łączniki i połączenia części maszynowych (śruby, nakrętki i połączenia gwintowe, nity i połączenia nitowe, spoiny i połączenia spawane, zgrzeiny i połączenia zgrzewane, połączenia lutowane, połączenia klejone, połączenia zszywane, kołki i połączenia kołkowe).

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • zestaw narzędzi pomiarowych do mierzenia rysowanych przedmiotów, stosownie do rodzaju wymiaru i wymaganej dokładności pomiarowej,

 • zestaw narzędzi pomiarowych do pomiaru wymiarów: zewnętrznych, wewnętrznych, mieszanych, pośrednich oraz kątów,

 • wzorce chropowatości – do określania chropowatości powierzchni elementów maszynowych przez porównywanie jej z powierzchniami wzorców.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • model rzutni do rzutowania prostokątnego,

 • modele brył geometrycznych (graniastosłupy, ostrosłupy, walce itp., figury o złożonych kształtach),

 • modele obrazujące przenikanie się brył,

 • składane modele obrazujące powstawanie przekrojów części maszynowych,

 • rysunki ilustrujące wymiarowanie,

 • zestaw modeli i rysunków klasy: wałek, tuleja, dźwignia, tarcza, korpus, elementy płaskie i drobne.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • ołówki grafitowe (miękkie B, średnie HB i twarde H), gumki,

 • materiały rysunkowe i pomocnicze, jak wzorniki do rysowania i inne urządzenia ułatwiające wykonywanie prac rysunkowych – na każdym stanowisku uczniowskim,

 • papier w kratkę, papier brystol, szkicówka, kalka rysunkowa.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • stanowisko komputerowe z systemem operacyjnym oraz program do wspomagania projektowania typu CAD z podłączeniem do Internetu (po jednym dla każdego ucznia),

 • ploter, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne,

 • przykłady komputerowych opracowań technologii obróbki, naprawy, montażu itp.,

 • symulacje komputerowe działania mechanizmów maszyn.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla pracowni

 • dokumentacje konstrukcyjne maszyn i urządzeń,

 • dokumentacje technologiczne,

 • zestaw rysunków maszynowych,

 • plansze lub przygotowane prezentacje komputerowe obrazujące zasady wykonywania rysunków, wymiarowania, stosowania uproszczeń rysunkowych.

 • rysunki operacyjne, zabiegowe oraz montażowe maszyn, urządzeń, zespołów i mechanizmów,

 • przykłady przyrządów i uchwytów, ich literowe oznaczenia oraz przykłady zastosowania umownych oznaczeń zamocowania przedmiotów obrabianych,

 • gotowe rysunki części i całych maszyn, rysunki schematyczne i wykresy (rysunki złożeniowe, wykonawcze, zestawieniowe, montażowe, operacyjne, zabiegowe, schematy kinematyczne, schematy napędów i sterowań hydraulicznych i pneumatycznych),

 • zbiór norm dotyczących rysunku technicznego maszynowego i optycznego,

 • przepisy prawne dotyczące zawodu,

 • dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi maszyn i urządzeń stosowanych w optyce,

 • wzorcowe przykłady opracowań z zakresu: zasad tworzenia rysunku technicznego, zasad szkicowania elementów maszynowych i optycznych, zasad wymiarowania, oznaczania chropowatości powierzchni, pasowań i tolerancji,

 • uproszczenia rysunkowe,

 • instrukcje użytkowania (obsługi) plotera, drukarek, urządzeń wielofunkcyjnych oraz oprogramowania CAD.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Pracownia demontażu, montażu i konserwacji przyrządów optycznych
 1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • monitor,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart.
 1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

2.1. Stanowisko montażowe (jedno stanowisko dla dwóch uczniów).

2.2. Stanowisko obróbki pomocniczej (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów).

2.3. Stanowisko mycia (jedno stanowisko dla ośmiu uczniów).


 1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły lub w wydzielonych pomieszczeniach zakładu pracy na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych w rzędach i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

Oświetlenie dzienne i sztuczne z możliwością zaciemnienia pomieszczenia (rolety), 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


  1. Opis wyposażenia stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko montażowe 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół montażowy z blatem pokrytym gumolitem, z gniazdami zasilania elektrycznego o napięciu 230 V i zerowaniem ochronnym oraz 24 V, wyposażony w imadło zegarmistrzowskie z nakładkami z tworzywa sztucznego, oświetlenie miejscowe, czarny matowy ekran do obserwacji czystości powierzchni optycznych,

 • wiertarka stołowa z kompletami: wierteł, uchwytów, szczotek i kamieni szlifierskich,

 • narzędzia monterskie i zegarmistrzowskie (komplety szczypiec monterskich klucze specjalne, klucze płasko-oczkowe, klucze imbusowe, noże monterskie,

 • klucze specjalne do demontażu obiektywów, komplety wkrętaków precyzyjnych (zwykłych i krzyżowych),

 • narzędzia ślusarskie (młotki, komplety pilników iglaków do metalu, komplety gwintowników i narzynek o rozmiarach do M5, komplety narzędzi do czyszczenia elementów optycznych,

 • komplety pędzelków z włosia różnych wielkości (płaskich i okrągłych),

 • narzędzia justierskie (szczypce do zakładania i zdejmowania pierścieni osadczych wewnętrznych i zewnętrznych,

 • sprzęt do lutowania (lutownice, luty i topniki),

 • zestaw przyrządów i zespołów mechaniczno-optycznych przeznaczonych do ćwiczeń (np.: lupy, luneta obserwacyjna, luneta celownicza, mikroskop, polaryskop, aparaty fotograficzne, rzutnik),

 • kuwety do mycia.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • urządzenia pomiarowe i diagnostyczne optyczne (lupa pomiarowa, dioptromierz, kolimator, autokolimator, lunetka dioptryjna (sprzęt rzeczywisty zostaje zastąpiony zestawami dydaktycznymi: zestaw bazowy i zestawy uzupełniające Fizyka/Optyka z niezbędnymi dodatkami do zestawów Optyk i Optyka/Fizyka atomowa, zasilacz),

 • uniwersalny miernik prądu,

 • narzędzia kontrolno-pomiarowe suwmiarkowe i mikrometryczne (suwmiarki, głębokościomierze, czujniki zegarowe, mikrometry.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • ściereczki i płyny do mycia elementów optycznych i mechanicznych,

 • lakier czarny, matowy do wyczernienia powierzchni optycznych,

 • zestaw klejów do elementów optycznych.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • płyty DVD z zestawami ćwiczeń i symulacji do zestawu Fizyka Optyka i Fizyka Optyka/Fizyka atomowa,

 • instrukcje napraw, schematów montażowych, katalogów części zamiennych i norm dotyczących sprzętów objętych programem ćwiczeń.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.2. Stanowisko obróbki pomocniczej 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół montażowy z blatem antypoślizgowym wyposażony w imadło zegarmistrzowskie z nakładkami z tworzywa sztucznego,

 • tokarka zegarmistrzowska z zestawem uchwytów, noży i rolek do zagniatania i zawijania,

 • urządzenie wielofunkcyjne do wiercenia, szlifowania, czyszczenia i polerowania z kompletem uchwytów, szczotek i kamieni szlifierskich.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • urządzenia pomiarowe i diagnostyczne optyczne (lupa pomiarowa, dioptromierz, kolimator, autokolimator, lunetka dioptryjna (sprzęt rzeczywisty zostaje zastąpiony zestawami dydaktycznymi: zestaw bazowy i zestawy uzupełniające Fizyka/Optyka z niezbędnymi dodatkami do zestawów Optyk i Optyka/Fizyka atomowa, zasilacz),

 • uniwersalny miernik prądu,

 • narzędzia kontrolno-pomiarowe suwmiarkowe i mikrometryczne (suwmiarki, głębokościomierze, czujniki zegarowe, mikrometry.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • zestaw soczewek i opraw do zawijania.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • płyty DVD z zestawami ćwiczeń i symulacji do zestawu Fizyka Optyka i Fizyka Optyka/Fizyka atomowa,

 • instrukcje napraw, schematów montażowych, katalogów części zamiennych i norm dotyczących sprzętów objętych programem ćwiczeń.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.3. Stanowisko mycia 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół z blatem antypoślizgowym,

 • kuwety do mycia,

 • czyściło,

 • komplet pędzli płaskich i okrągłych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • ściereczki bawełniane,

 • ściereczki i płyny do mycia elementów optycznych i mechanicznych.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcje mycia elementów optycznych,

 • zbiór norm dotyczących mycia elementów optycznych i czystości optycznej.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.
 1. Pracownia pomiarów i kontroli
  1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer stacjonarny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna,

 • tablica flipchart,

 • rolety okienne do zaciemniania pomieszczenia,

 • stoły montażowe z blatem antypoślizgowym.
  1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

2.1. Stanowisko pomiarów wielkości liniowych i kątowych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.2. Stanowisko pomiarów optycznych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.3. Stanowisko pomiarów elektrycznych (jedno stanowisko dla czterech uczniów).


  1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły lub w wydzielonych pomieszczeniach zakładu pracy na kondygnacji nadziemnej.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym, szerokopasmowe łącze internetowe.


  1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko pomiarów wielkości liniowych i kątowych 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • mikroskop warsztatowy z oprzyrządowaniem umożliwiającym pomiary długości i kąta,

 • komplet suwmiarek, mikrometrów,

 • komplet płytek wzorcowych,

 • wysokościomierz, głębokościomierz,

 • średnicówka,

 • czujnik z podstawą,

 • przymiar, kątomierz, szczelinomierz,

 • komplety sprawdzianów do sprawdzania wałków, otworów, gwintów i stożków.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • modele otworów i wałków,

 • modele klinów,

 • modele gwintów zewnętrznych i wewnętrznych.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • zbiór detali o różnych kształtach i z różnych materiałów przeznaczonych do przeprowadzania pomiarów,

 • ściereczki oraz płyny do mycia i czyszczenia elementów optycznych.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu, z podłączeniem min. jednego urządzenia pomiarowego (np. mikroskopu warsztatowego) z interfejsem komputerowym.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcje stanowiskowe,

 • normy dotyczące zakresu pomiarów przewidzianych na stanowisku,

 • dokumentacja techniczna,

 • regulamin pracowni i instrukcja BHP.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.2. Stanowisko pomiarów optycznych 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • ława optyczna z wyposażeniem,

 • lunetka dioptryjna,

 • kolimator, autokolimator,

 • urządzenie do sprawdzania przyrządów dwuocznych,

 • interferometr,

(uwaga: w/w sprzęt rzeczywisty zastępujemy zestawami dydaktycznymi: zestaw bazowy i zestawy uzupełniające Fizyka/ Optyka z niezbędnymi dodatkami do zestawów Optyk i Optyka/Fizyka atomowa, zasilacz),

 • goniometr,

 • mikroskop pomiarowy,

 • dioptromierz,

 • sferometr,

 • lupa pomiarowa (z podziałką),

 • lupa powiększająca x6,

 • test do sprawdzania jakości odwzorowania przyrządów optycznych (np. test zdolności rozdzielczej),

 • polaryskop,

 • czarny ekran.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • model: lornetki, lunety, mikroskopu optycznego np. biologicznego, szkolnego, studenckiego, lupy (np. achromatycznej, aplanatycznej), dioptriomierza.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • elementy optyczne z błędami materiałowymi do kontroli jednorodności smużystości, pęcherzykowatości i naprężeń.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu i możliwością przesyłania obrazu z wybranego przyrządu pomiarowego (np. interferometru).

 1. biblioteczkę zawodową wyposażoną w dokumentację, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego zawodu/pracowni/stanowiska;

 • płyty DVD z zestawami ćwiczeń i symulacji do zestawu Fizyka Optyka i Fizyka Optyka/Fizyka atomowa,

 • instrukcje stanowiskowe,

 • zestaw norm dotyczących pomiarów optycznych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

4.3. Stanowisko pomiarów elektrycznych 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • specjalistyczne przyrządy do pomiaru układów elektronicznych,

 • mierniki uniwersalne do pomiarów elektrycznych,

 • zestaw edukacyjny elektrotechnika/elektronika.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • elementy i układy elektroniczne i elektryczne,

 • zestawy do demonstracji zjawisk w obwodach elektrycznych,

 • elementy i układy elektryczne i elektroniczne,

 • modele i schematy instalacji elektrycznych.

 1. stanowisko komputerowe z wykazem urządzeń peryferyjnych oraz programów

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym i specjalistycznym oraz dostępem do Internetu.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcje stanowiskowe,

 • normy dotyczące zakresu pomiarów przewidzianych na stanowisku,

 • dokumentacja techniczna,

 • regulamin pracowni i instrukcja BHP,

 • tablice wielkości fizycznych i ich jednostek oraz symbole graficzne stosowane w elektrotechnice i optoelektronice.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy
 1. Pracownia obróbki szkła
  1. Wyposażenie ogólnodydaktyczne pracowni

 • komputer przenośny z oprogramowaniem biurowym z dostępem do Internetu,

 • drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4,

 • projektor multimedialny,

 • ekran projekcyjny,

 • tablica szkolna biała suchościeralna.
  1. Wykaz niezbędnych stanowisk dydaktycznych właściwych dla pracowni

2.1. Stanowisko cięcia szkła (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.2. Stanowisko zakrążania i centrowania (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.3. Stanowisko frezowania szkła (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.4. Stanowisko szlifowania zgrubnego (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.5. Stanowisko szlifiersko-polerskie (jedno stanowisko dla czterech uczniów).

2.6. Stanowisko oklejania i sklejania (jedno stanowisko dla czterech uczniów).
  1. Opis infrastruktury pracowni

 1. usytuowanie pracowni

Pracownia usytuowana w budynku szkoły lub w wydzielonych pomieszczeniach zakładu pracy na kondygnacji nadziemnej z układem mebli ustawionych w rzędach i okablowaniem stanowisk.

 1. wielkość i inne wymagania dotyczące pomieszczenia lub innego miejsca, w którym znajdują się stanowiska

Wielkość pomieszczenia, liczba i usytuowanie stanowisk, sposób wykończenia podłóg, sufitów, ścian, okien i drzwi zgodna z przepisami prawa w zakresie wymagań: budowlanych, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz sanitarno-epidemiologicznych.

 1. minimalna powierzchnia (kubatura) niezbędna dla pojedynczego stanowiska

Stanowisko o powierzchni dostosowanej do zasad ergonomii i zapewniające uczniom swobodę ruchu wystarczającą do wykonywania pracy w sposób bezpieczny.

 1. wyposażenie stanowiska w niezbędne media z określeniem ich parametrów

W pracowni należy zapewnić instalację elektryczną 230 V oraz instalację ogrzewczą, wentylację grawitacyjną, oświetlenie dzienne oraz dodatkowo możliwość oświetlania światłem sztucznym.


  1. Opis wyposażenia poszczególnych stanowisk dydaktycznych w pracowni

4.1. Stanowisko cięcia szkła 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • piła z tarczą z nasypem diamentowym do cięcia szkła,

 • nóż do cięcia szkła,

 • szczypce do obłamywania szkła,

 • cyrkiel z przyssawką i uchwytem noża (do cięcia szkła) do nacinania okręgów.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarki,

 • liniały z podziałkami,

 • kątowniki.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • płyty i elementy szklane różnej grubości przewidziane do ćwiczeń.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • zbiór norm dotyczących szkła optycznego,

 • zbiór instrukcji obsługi urządzeń i narzędzi do cięcia szkła,

 • zbiór dokumentacji technologicznej dotyczącej operacji cięcia szkła.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.2. Stanowisko zaokrążania i centrowania 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • centrówka do szkła,

 • komplet tarcz szlifierskich ceramicznych lub z nasypem diamentowym

 • podgrzewacz do uchwytów i sklejanych elementów,

 • komplet uchwytów centrowniczych,

 • szlifierka jednowrzecionowa,

 • uchwyt pomocniczy do klejenia zaokrążanych elementów,

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarki,

 • mikromierz o zakresie pomiarowym przewidzianym programem ćwiczeń,

 • podświetlany ekran z testem do obserwacji postępów centrowania,

 • kątownik.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • zbiór przykładowych słupków szklanych przed operacją zakrążania i po operacji zakrążania zgodnie z programem ćwiczeń,

 • zbiór przykładowych soczewek przed operacją centrowania i po operacji centrowania zgodnie z programem ćwiczeń.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • substancje pomocnicze do blokowania elementów do zakrążania i centrowania,

 • soczewki i płytki przeznaczone do zaokrążania i centrowania,

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • normy dotyczące zakrążania i centrowania szkła optycznego,

 • instrukcje obsługi urządzeń i narzędzi do zakrążania i centrowania szkła optycznego,

 • dokumentacja technologiczna dla operacji zakrążania i centrowania elementów optycznych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.3. Stanowisko frezowania szkła 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • frezarka do szkła,

 • komplet frezów do szkła.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • mikrometry,

 • sferometr,

 • szablony z wzorami promieni.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • frezowane elementy optyczne.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • krążki i prasówki szklane przewidziane do frezowania.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcje obsługi urządzeń i narzędzi do frezowania szkła optycznego,

 • dokumentacja technologiczna do frezowania elementów optycznych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.4. Stanowisko szlifowania zgrubnego 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • jednowrzecionowa szlifierko-polerka do szlifowania luźnym proszkiem ściernym,

 • komplety oprzyrządowania szlifierskiego do szlifowania elementów optycznych.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • mikrometr,

 • sferometr,

 • szablony z wzorami promieni.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przykładowe elementy optyczne po szlifowaniu zgrubnym.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • proszki ścierne o gradacji od 100 do 400,

 • zbiór materiałów i elementów optycznych przewidzianych do szlifowania zgrubnego.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcje obsługi urządzeń i narzędzi do szlifowania zgrubnego,

 • dokumentacja technologiczna szlifowania zgrubnego.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.5. Stanowisko szlifiersko-polerskie 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • jednowrzecionowa szlifierko-polerka do szlifowania luźnym proszkiem ściernym,

 • jednowrzecionowa szlifierko-polerka do polerowania,

 • zlew z doprowadzoną wodą o regulowanej temperaturze z odstojnikiem,

 • komplety oprzyrządowania do szlifowania i polerowania,

 • naczynia do wodnych zawiesin proszków szlifierskich i polerowniczych,

 • pędzelki do podawania zawiesin proszków szlifierskich i polerowniczych,

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • suwmiarka,

 • mikromierz,

 • sferometr zegarowy,

 • komplet sprawdzianów interferencyjnych do sprawdzania obrabianych powierzchni,

 • lupa zegarmistrzowska 2,5x do sprawdzania jakości polerowanych powierzchni,

 • sprawdziany interferencyjne do kontroli wypolerowanych powierzchni optycznych.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • elementy optyczne po szlifowaniu dokładnym i polerowaniu.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • folie polerownicze,

 • proszki do szlifowania dokładnego i polerowania,

 • ściereczki,

 • elementy do szlifowania i polerowania.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • instrukcje obsługi urządzeń i narzędzi do szlifowania dokładnego i polerowania elementów optycznych,

 • dokumentacja technologiczna szlifowania dokładnego i polerowania elementów optycznych.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

4.6. Stanowisko oklejania i sklejania 1. wykaz maszyn, urządzeń, aparatów, narzędzi i innego sprzętu właściwego dla kwalifikacji

 • stół z blatem odpornym na temperaturę,

 • podgrzewana elektrycznie płyta do nagrzewania narzędzi oklejniczych i sklejanych elementów,

 • lodówka do odklejania elementów,

 • drewniany młotek,

 • podgrzewacz do uchwytów,

 • naczynie do podgrzewania smoły oklejniczej,

 • wyciąg do odprowadzania oparów smoły i klejów,

 • stół z czystym blatem do sklejania gotowych elementów optycznych,

 • podstawki do składania sklejanych elementów.

 1. wykaz sprzętu/urządzeń pomiarowych, diagnostycznych

 • mikroskop warsztatowy z oprzyrządowaniem, przystosowany do centrowania sklejanych elementów,

 • lupa 2,5x do sprawdzania czystości sklejenia,

 • lampka przenośna i czarny ekran do sprawdzania czystości sklejenia.

 1. wykaz modeli, symulatorów, fantomów

 • przykładowe oklejone elementy optyczne,

 • przykładowe sklejone elementy optyczne.

 1. wykaz materiałów, surowców, półfabrykatów i innych środków niezbędnych w procesie kształcenia

 • smoły i kleje oklejnicze.

 • kleje do sklejania elementów optycznych,

 • ściereczki i rękawiczki do elementów optycznych,

 • płyny do mycia elementów optycznych.

 1. biblioteczka zawodowa wyposażona w dokumentacje, instrukcje, normy, procedury, przewodniki, regulaminy, przepisy prawne właściwe dla danego stanowiska

 • dokumentacja technologiczna dla operacji oklejania i sklejania.

 1. wykaz środków do udzielania pierwszej pomocy

 • apteczka zaopatrzona w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy wraz z instrukcją o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

 1. wykaz środków zapewniających przestrzeganie zasad ergonomii oraz bezpieczeństwa i higieny pracy

 • środki ochrony indywidualnej,

 • sprzęt gaśniczy w ilości wynikającej z obowiązujących przepisów,

 • środki i sprzęt do utrzymania czystości na stanowisku,

 • stanowiskowe instrukcje bhp, ochrony ppoż.

  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna