Regulamin wycieczek szkolnychPobieranie 175,19 Kb.
Data13.02.2018
Rozmiar175,19 Kb.

Regulamin wycieczek szkolnych

w Zespole Szkół Ogólnokształcących

im. Henryka Sienkiewicza

w Szydłowcu

BEZPIECZNY PODRÓŻNIK”Szydłowiec - 2009r.
Spis treści:


 1. Podstawa prawna, w oparciu o którą opracowano regulamin

wycieczek szkolnych ................................................................................... 3

 1. Wycieczki szkolne ........................................................................ 3

 2. Wycieczki górskie ................................................................................... 5

 3. Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna

szkolnej wycieczki autokarowej .............................................................. 6

 1. Kąpiele wodne i słoneczne na wycieczkach szkolnych z młodzieżą ......... 6

 2. Zasady postępowania w razie zagrożenia zdrowia

lub życia uczestników kąpieli .................................................................... 7

 1. Załączniki .................................................................................................. 8
 1. Podstawa prawna, w oparciu o którą opracowano regulamin wycieczek szkolnych.
  1. 1.1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 roku w sprawie warunków, jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dziennik Ustaw Nr 12 poz. 67 oraz Dziennik Ustaw Nr 18 poz. 102).

  2. 1.2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 lutego 1997 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie spełniać muszą organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.

  3. 1.3.Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku. Prawo o ruchu drogowym.

  4. 1.4.Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych.

  5. 1.5.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne (Dziennik Ustaw Nr 57 poz. 358).

  6. 1.6.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 1999 roku w sprawie szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego (Dziennik Ustaw Nr 67 poz. 759).

  7. 1.7. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek.

1.8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 września 2001 roku w sprawie szczegółowych zasad i warunków działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej.

1.9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.  1. 1.10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych.
 1. Wycieczki szkolne.
  1. 2.1.Działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki jest niezbędnym elementem procesu dydaktyczno - wychowawczego. Uczestnictwo uczniów w imprezach turystyczno - krajoznawczych ma na celu w szczególności:

 1. pogłębienie wiedzy o środowisku przyrodniczym, kulturze, historii, zabytkach i tradycji własnego kraju;

 2. poznawanie kultury i języków innych narodów;

 3. poszerzenie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego;

 4. zapoznanie z zasadami ochrony środowiska naturalnego;

 5. upowszechnienie form aktywnego wypoczynku;

 6. podnoszenie sprawności fizycznej;

 7. przeciwdziałanie patologii społecznej;

 8. zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
  1. 2.2.Organizowanie różnorodnych form krajoznawstwa i turystyki może odbywać się w następujących formach:

 1. wycieczki przedmiotowe, organizowane przez nauczycieli danego przedmiotu, będące uzupełnieniem obowiązującego programu nauczania;

 2. wycieczki krajoznawczo-turystyczne, w których udział nie wymaga przygotowania kondycyjnego;

 3. imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których wymaga się od uczestników przygotowania kondycyjnego (rajdy, zloty, biwaki).

  1. 2.3.Zgłoszenie wycieczki szkolnej:

a) Wychowawca jest zobowiązany do zgłoszenia planowanych wycieczek na bieżący rok szkolny do harmonogramu szkoły przed zatwierdzeniem planu nadzoru pedagogicznego.

b) Dopuszcza się organizowania wycieczek poza harmonogramem szkoły po uprzednim zgłoszeniu wycieczki przez wychowawcę u dyrektora lub wicedyrektora szkoły na tydzień przed planowaną wycieczką.


  1. 2.4.W przypadku wycieczki kilkudniowej wymagane są następujące dokumenty:

 1. program wycieczki,

 2. lista uczestników - adresy, telefony,

 3. deklaracja odpowiedzialności opiekunów wycieczki / formularz w sekretariacie szkoły/,

 4. ubezpieczenie wycieczki,

 5. potwierdzenie rezerwacji noclegów,

 6. opinia lekarza o stanie zdrowia uczestników w przypadku wycieczki turystyczno- krajoznawczej, trwającej kilka dni.


2.5. Wycieczki szkolne i imprezy turystyczno-krajoznawcze mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. W wycieczkach turystyczno krajoznawczych nie mogą brać udziału uczniowie, w stosunku do których istnieją przeciwwskazania lekarskie. Udział uczniów w wycieczce (z wyjątkiem przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych) wymaga pisemnej zgody rodziców albo opiekunów prawnych. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo uczniów podczas wycieczki są: kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Kierownikiem wycieczki szkolnej może być osoba, która:


 1. ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych,

 2. jest instruktorem harcerskim,

 3. posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, pilota wycieczek, przodownika, lub instruktora turystyki kwalifikowanej.

2.6. Do obowiązków kierownika należy: 1. określenie i omówienie z uczestnikami celu i trasy wycieczki, zwiedzanych obiektów, harmonogramu i regulaminu zachowania uczniów podczas wycieczki;

 2. zapoznanie uczestników z regulaminem wycieczki przed wyruszeniem w trasę;

 3. określenie zadań dla opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki;

 4. zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa i zapewnienie warunków ich przestrzegania;

 5. wybór opiekunów i określenie ich zadań w zakresie realizacji programu;

 6. zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczestnikom imprezy.
  1. Kierownik wycieczki jest zobowiązany do złożenia wniosku na policję z prośbą o sprawdzenie stanu technicznego autokaru w dniu rozpoczęcia wycieczki (wniosek należy złożyć co najmniej 3 dni przed planowanym wyjazdem).

  2. Kierownik wycieczki jest zobligowany do podpisania umowy najmu autokaru z przewoźnikiem oraz do przedłożenia rachunku za usługę przewozu autokarem.

  3. Kierownik wycieczki jest obowiązany sprawdzić stan liczbowy uczestników przed wyruszeniem z miejsca pobytu, w trakcie zwiedzania, podczas przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.

  4. Uczniowie biorący udział w wycieczce obowiązani są mieć przy sobie aktualną legitymację szkolną.

  5. Opiekunami wycieczki mogą być nauczyciele albo rodzice uczniów biorących udział w wycieczce.

  6. Uczestnicy wycieczki winni bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika wycieczki.

  7. Miejscem zbiórki uczestników rozpoczynającej oraz kończącej się wycieczki jest plac przed szkołą. Z tego miejsca uczniowie udają się do domów.

  8. Prowadzenie wycieczek podczas złych warunków atmosferycznych (burze, śnieżyce, gołoledź) jest zakazane.

  9. Podczas wycieczki w obrębie tej samej miejscowości powinien być zapewniony
   przynajmniej jeden opiekun dla grupy 20 uczniów. Poza miejscowością, która jest
   siedzibą szkoły, należy zapewnić jednego opiekuna dla grupy do 15 uczniów.

  10. Przy ewentualnych wypadkach, którym mogą ulec uczestnicy wycieczki stosuje się odpowiednie przepisy BHP dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

  11. Wszyscy uczestnicy wycieczek i imprez turystycznych powinni być ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.

  12. Dokumentacja dotycząca wycieczki winna zawierać:

 1. kartę wycieczki;

 2. harmonogram wycieczki;

 3. listę uczestników z danymi osobowymi;

 4. lista dokonanych wpłat;

 5. pisemną zgodę rodziców lub opiekunów dzieci biorących udział w wycieczce;

 6. dokument zaopiniowany przez policję, potwierdzający kontrolę kierowcy i autokaru

 7. umowa najmu autokaru

 8. regulamin postępowania dla uczestników wycieczki;

 9. dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki od następstw nieszczęśliwych wypadków;

 10. kalkulację kosztów realizacji programu wycieczki wraz z rozliczeniem finansowym po jej zakończeniu.
  1. Dokumentacja wycieczki wymieniona w punkcie 14 powinna zostać przedłożona do zatwierdzenia co najmniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem.

  2. Rozliczenie finansowe wycieczki musi być złożone w terminie 7 dni od dnia jej zakończenia na ręce dyrektora Liceum; w przypadku udokumentowanej nieobecności nauczyciela prowadzącego wycieczkę dopuszcza się do złożenia rozliczenia finansowego wycieczki w ciągu 3 dni po powrocie nauczyciela do pracy.

  3. Zabrania się kategorycznie kupowania, przewożenia i spożywania alkoholu przez uczestników wycieczki.

  4. Kilkudniowe wycieczki mogą być finansowane są przez Radę Rodziców, fundatora.

  5. Organizator sporządza preliminarz wpływów i wydatków w/g instrukcji księgowej Rady Rodziców.

  6. Wobec uczestników, którzy nie przestrzegają regulaminu i zasad przepisów bezpieczeństwa, będą wyciągnięte konsekwencje zgodnie z kryteriami ocen z zachowania zawartych w systemie oceniania statutu szkolnego.
 1. Wycieczki górskie.


3.1. Wycieczki piesze lub narciarskie na terenach górskich, leżących na obszarach parków narodowych i rezerwatów przyrody oraz terenach leżących powyżej 1000 metrów n.p.m. mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.
3. 2. Wycieczki na terenach leżących powyżej 600 metrów n.p.m., których rzeźba stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia uczestników, mogą prowadzić tylko przewodnicy turystyczni.

 1. Instrukcja bezpieczeństwa dla opiekuna szkolnej wycieczki autokarowej
  1. Czynności przed rozpoczęciem podróży.

 1. sprawdzić obecność uczestników wycieczki, według listy,

 2. upewnić się, czy wszyscy wyjeżdżający posiadają ważne dokumenty tożsamości (między innymi uprawniające do przekraczania granicy państwowej w przypadku wycieczki zagranicznej),

 3. wyłonić osoby, które mają przeciwwskazania do podróżowania (choroba lokomocyjna i inne), zapewnić im miejsca siedzące przy drzwiach,

 4. umieścić bagaże w schowkach,

 5. dopilnować rozmieszczenia uczestników wycieczki na wyznaczonych
  wcześniej miejscach. Opiekunowie zajmują miejsca przy drzwiach,

 6. sprawdzić, czy znajduje się apteczka, gaśnice i wyjścia bezpieczeństwa,

 7. zaopatrzyć się w środki czystości (papier higieniczny, woreczki foliowe itp.),

 8. upewnić się, czy w autokarze jest dostępny telefon komórkowy
  (międzynarodowy numer telefonu ratunkowego -112),

 9. w przypadku wszelkiego rodzaju wątpliwości, np. co do stanu technicznego
  pojazdu, stanu trzeźwości kierowcy itp., wezwać policję.
  1. Czynności w trakcie podróży.

 1. podczas jazdy uczestnicy wycieczki nie mogą spożywać żadnych używek, przemieszczać się po autokarze i podróżować w pozycji stojącej,

 2. w czasie kilkugodzinnej podróży zapewnić przerwę (20 - 30 min.),

 3. zaplanować miejsca postoju wyłącznie na parkingu lub stacji benzynowej,

 4. w czasie postoju uczestnicy nie mogą wchodzić na jezdnię,

 5. dopilnować, by podczas wsiadania i wysiadania były włączone światła
  awaryjne,

 6. sprawdzić obecność po każdym postoju.


4.3. Czynności po zakończeniu podróży.

 1. omówić z uczestnikami przebieg wycieczki,

 2. sprawdzić, czy wszystkie bagaże zostały zabrane, czy pozostawiono
  porządek, czy nie dokonano uszkodzeń.

4.4. Postępowanie w przypadku awarii, pożaru, wypadku lub innych zagrożeń.

 1. w przypadku awarii, pożaru, wypadku należy niezwłocznie ewakuować
  uczestników wycieczki w bezpieczne miejsce,

 2. w razie potrzeby udzielić pierwszej pomocy,

 3. korzystać z międzynarodowego numeru telefonu komórkowego nr 112, gdy zajdzie potrzeba wezwania służb ratunkowych.

 4. poinformować o zdarzeniu rodziców lub opiekunów prawnych

 1. Kąpiele wodne i słoneczne na wycieczkach szkolnych z młodzieżą.

  1. Zadania kierownika i opiekuna wycieczki przed rozpoczęciem kąpieli.

 1. zapoznanie uczestników z ustalonym regulaminem kąpieli oraz
  z regulaminami pływalni bądź kąpieliska,

 2. sprawdzenie zawartości apteczki,

 3. upewnienie się, czy uczniowie posiadają zgodę rodziców na kąpiel (w wyjątkowych wypadkach zaświadczenie lekarskie),

 4. sprawdzenie, czy uczestnicy są wyposażeni w podstawowe akcesoria, tj. stroje kąpielowe, czepki, klapki, ręczniki, kremy ochronne itp.,

 5. sprawdzenie miejsca kąpieli, tzn., czy kąpielisko jest wytyczone, oznakowane, oczyszczone, czy temperatura wody jest odpowiednia (minimum +18°C),

 6. ustalenie czasu kąpieli (przed obiadem: 1000 -1200, po obiedzie: 1500 -1700),

 7. poinformowanie ratownika o przewidywanej kąpieli grupy,

 8. ustalenie reguł kąpieli wspólnie z ratownikiem:

  • zakaz kąpania się, gdy wywieszona jest czerwona flaga,

  • rozgrzewka w wodzie, czas trwania kąpieli,

  • wchodzenie i wychodzenie z wody grupy na sygnał ratownika lub opiekuna (maksymalnie 15 osób na jednego opiekuna),

  • kulturalne zachowanie się podczas kąpieli,

  • natychmiastowe poinformowanie opiekuna o dolegliwościach zdrowotnych przez uczestnika,

  • zakaz przekraczania strefy kąpieliska,

  • natychmiastowe alarmowanie o zauważeniu topienia się kogokolwiek w obrębie kąpieliska lub jego pobliżu,
 1. ustalenie sygnałów gwizdkiem (wejście, wyjście z wody, koniec kąpieli,
  zagrożenia).
  1. Nadzór kierownika i opiekunów podczas kąpieli.

 1. wdrożenie do sprawnego wykonywania poleceń

 2. czuwanie nad przestrzeganiem regulaminu,

 3. dokładne policzenie podopiecznych przed i po wyjściu z wody,

 4. nieustanna obserwacja kąpiących się,

 5. utrzymywanie surowej dyscypliny, a za jej złamanie - stosowanie ustalonych kar.
  1. Zadania kierownika wycieczki oraz opiekunów po zakończeniu kąpieli.
 1. dokładne policzenie wszystkich uczestników,

 2. dopilnowanie czynności po zakończeniu kąpieli (osuszenie ręcznikiem, zmiana strojów na suche itp.),

 3. zakończenie kąpieli co najmniej na pół godziny przed obiadem,

 4. uporządkowania miejsca plażowania.
 1. Zasady postępowania w razie zagrożenia zdrowia lub życia uczestników kąpieli.
  1. Udar słoneczny.

 1. przeniesienie poszkodowanego w cień,

 2. położenie ziemnego okładu na ciało,

 3. wezwanie lekarza.
  1. Poparzenie słoneczne.
 1. posmarowanie skóry pianką Panthenol i kontrola lekarska.
  1. Utonięcie.

 1. udzielenie jak najszybszej pomocy fachowej według zasady A B C w miejscu ustronnym, aby nie narażać innych uczestników na szok psychiczny,

 2. wezwać jak najszybciej służby ratownicze przez telefon (numery 997, 998, 999)

 1. Załączniki:
  1. Wzór karty i harmonogramu wycieczki.

  2. Wzór pisemnego oświadczenia rodziców lub prawnych opiekunów.

  3. Wzór listy uczestników z danymi osobowymi.

  4. Wzór listy dokonanych wpłat na wycieczkę.

  5. Wniosek na policję o przeprowadzenie kontroli pojazdu.

  6. Wzór umowy najmu autokaru.

  7. Wzór rozliczenia finansowego wycieczki.


Załącznik nr 1Karta wycieczki (imprezy)

Cel i założenia programowe wycieczki (imprezy) ................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Trasa wycieczki (imprezy) .......................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................…......


Termin………………………ilość dni…………………..klasa/grupa………………………...

Liczba uczestników ……………………..

Kierownik (imię i nazwisko) ……………………..

Liczba opiekunów ……………………..

Środek lokomocji .…………………….


Oświadczenie
Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów dotyczących zasad bezpieczeństwa na wycieczkach i imprezach dla dzieci i młodzieży.
Opiekunowie wycieczki (imprezy) Kierownik wycieczki (imprezy)

……………………………………… …………………………………...……………………………………… (podpis)

………………………………………(imię nazwisko oraz podpis)

Harmonogram wycieczki

Data i godzina

km

Miejscowość

Program

Adres punktu noclegowego i żywieniowegoZatwierdzam


..................................................

(pieczęć i podpis dyrektora szkoły)

Załącznik nr 2ZGODA RODZICÓW /OPIEKUNÓW/ NA UDZIAŁ DZIECKA W WYCIECZCE
...................................................................................

/imię i nazwisko rodzica / prawnego opiekuna/


...................................................................................

/adres/


...............................................

/telefon/OŚWIADCZENIE

Wyrażam zgodę na udział syna / córki* ................................................................................

w wycieczce do ......................................................................................................................

która odbędzie się w dniu / dniach..........................................................................................

Oświadczam, że nie ma przeciwwskazań lekarskich, aby syn/córka* uczestniczył/a w wycieczce.

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam* zgody na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.


Inne istotne informacje, które rodzice/prawni opiekunowie chcą przekazać organizatorowi wycieczki (np. czy dziecko jest przewlekle chore, przyjmuje leki, jest uczulone?)...............................................................................................................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................
Jednocześnie zobowiązuję go/ją do przestrzegania regulaminu wycieczki oraz biorę pełną odpowiedzialność materialną i finansową za szkody wyrządzone przez moje dziecko.

.................................................. .........................................................(miejscowość, data) (czytelny podpis rodziców / prawnych opiekunów)

* niepotrzebne skreślić


Załącznik nr 3


LISTA UCZESTNIKÓW WYCIECZKI


Lp.

Imię i nazwisko ucznia

Klasa

Adres

Nr telefonu rodzica (prawnego opiekuna)

Uwagi o stanie zdrowia ucznia ( choroby przewlekłe, alergia, przyjmowane leki, itp.)

...........................................

/podpis kierownika wycieczki/
Załącznik nr 4
LISTA DOKONANYCH WPŁAT PRZEZ UCZNIÓW


Lp.

Imię i nazwisko

Klasa

Wpłacona kwota

Podpis osoby dokonującej wpłaty

...........................................

/podpis kierownika wycieczki/


Załącznik nr 5
Szydłowiec, dnia……………………r.

L.dz.ZSO/……../20......


KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W SZYDŁOWCU
Dyrekcja Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu zwraca się z prośbą o przeprowadzenie kontroli pojazdu i jego dokumentów oraz stanu trzeźwości kierowcy w dniu……………………o godzinie…………. .

Nadmieniamy, iż w tym dniu nasza młodzież udaje się na wycieczkę szkolną do………………………………, planowany odjazd autokaru o godzinie……………………. .

Chcemy zapewnić bezpieczeństwo naszym uczniom i opiekunom biorącym udział w wycieczce szkolnej.

Z wyrazami szacunku

UWAGA:

Wypełnia policjant dokonujący kontroli.

1. Potwierdzam kontrolę pojazdu. TAK / NIE *

2. Potwierdzam kontrolę dokumentów pojazdu. TAK / NIE *

3. Potwierdzam stan trzeźwości kierowcy. TAK / NIE *


Inne uwagi kontrolującego.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


……………………………….(podpis)

*właściwe podkreśl
Załącznik nr 6

Szydłowiec, dnia......................................UMOWA NAJMU AUTOKARU

Zawarta w dniu............................................pomiędzy Zespołem Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu, ul. Zamkowa 1 zwanym dalej „Zleceniodawcą”, a ......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

zwanym/zwaną dalej „Przewoźnikiem”.

§1
Zleceniodawca zleca, a Przewoźnik przyjmuje do realizacji zlecenia przewozu ........... osób autokarem marki.................................. nr rejestracyjny........................................ .

Ilość miejsc pasażerskich.................................... na wyjazd na trasie: ........................................

.........................................................w terminie od....................................do............................. .

Liczba kierowców:................................... .Wyjazd w dniu................................................ o godzinie..................., miejsce podstawienia................................................................, godzina podstawienia..................................... . Powrót w dniu .................................................., o godzinie............................., miejsce podstawienia.................................................................. .

§2

Zasady najmu autokaru:Strony ustaliły cenę 1 km w wysokości...........................słownie.............................................. .

Planowany limit kilometrów:............................. .

§3

Przewoźnik zobowiązuje się do podstawienia autokaru w wyznaczonym miejscu i czasie w stanie czystym (zarówno zewnątrz jak i wewnątrz) oraz do dbania o czystość autokaru podczas podróży.§4
Przewoźnik odpowiada prawnie i finansowo za sprawność techniczną autokaru, jak również za pełną dokumentację gwarantującą jego przejazd na trasie określonej w umowie zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce i kraju docelowym, a także ponosi koszty ubezpieczenia autokaru.

§5
Strony ponoszą odpowiedzialność za niewykonanie umowy.

W przypadku awarii autokaru Przewoźnik usuwa awarię na własny koszt w miejscu jej powstania lub podstawia autokar zastępczy tej samej klasy. Awaria autokaru nie może zakłócić realizacji programu turystycznego. W przypadku niemożności usunięcia awarii Przewoźnik wynajmuje na swój koszt inny autokar oraz ponosi inne, nie planowane koszty.
§6
Strony ustalają następujący system rozliczeń:


 • ...................................% kwoty przed wyjazdem autokaru, po podpisaniu umowy przez Przewoźnika

 • ....................................% kwoty po powrocie grupy, nie później niż..............dni od wystawienia faktury.

§7
W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Prawa Przewozowego oraz Kodeksu Cywilnego.

§8
Umowę sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

................................................... ...................................................(Przewoźnik) (Zleceniodawca)

Załącznik nr 7

ROZLICZENIE WYCIECZKI SZKOLNEJ

Wycieczka szkolna do ………………………………………………………….........................

zorganizowana w dniu....…………...................…przez………………......................................

I. Dochody

1. Wpłaty uczestników: liczba osób……….x koszt wycieczki…………. = …………. ..zł


2. Inne wpłaty (dofinansowanie, dotacje)potwierdzone przez odpowiednie rachunki…....

………………………………………………………………………………………………

Razem dochody: ……………………………….....................................................................

II. Wydatki

1. Koszt wynajmu autobusu:……………………………………………………………....


2. Koszt noclegu:…………………………………………………………………………..

3. Koszt wyżywienia:……………………………………………………………………....


4. Bilety wstępu: do teatru:…………………………….

do kina:………………………………

do muzeum:…………………………

inne:………………………………….


5. Inne wydatki (jakie):……………………………............................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Razem wydatki:……………………………………….....................................................


Koszt wycieczki (imprezy) na jednego uczestnika: …………………...................................
Pozostała kwota w wysokości ……………………zł

………………………………………………………………………….................................

.................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

(określić sposób zagospodarowania kwoty – np. zwrot, wspólne wydatki klasowe, itp.)

Kierownik wycieczki

..................................................

(podpis)

Rozliczenie przyjął:


……………………………………..

(data i podpis dyrektora szkoły)
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna