Regulamin wojewódzkiego konkursuPobieranie 76,24 Kb.
Data09.04.2018
Rozmiar76,24 Kb.

Regulamin Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

___________________________________________________________________________


REGULAMIN

WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU

JĘZYKA POLSKIEGO

DLA UCZNIÓW

DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

I KLAS DOTYCHCZASOWYCH GIMNAZJÓW

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

Dział I

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW KONKURSU

Rozdział 1

INFORMACJE OGÓLNE


 1. Organizatorem konkursu jest Wielkopolski Kurator Oświaty.

 2. Wielkopolski Kurator Oświaty w zarządzeniu wydanym w danym roku szkolnym wyznacza pracowników wspomagających organizację i przebieg konkursów w województwie wielkopolskim oraz terminy przeprowadzania poszczególnych etapów konkursów.

 3. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego jest pan Maciej Leciński, nauczyciel języka polskiego w IV Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Poznaniu,

ul. Swojska 6, 60-592 Poznań

tel.: 61 841 77 71 (sekretariat szkoły) lub 661 223 029 (przewodniczący),adres e-mail: konkurs.lecinski@gmail.com

 1. 1. Konkurs organizowany jest dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów zwanych dalej gimnazjami.

2. Konkurs składa się z 3 etapów:

 1. szkolnego,

 2. rejonowego,

 3. wojewódzkiego.

 1. Merytorycznie konkurs obejmuje wiedzę i umiejętności zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego z języka polskiego dla III etapu edukacyjnego poszerzone o zagadnienia szczegółowe omówione w § 47 niniejszego regulaminu.
 2. Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który składa się z zadań otwartych i zamkniętych lub otwartych.


 3. Udział uczniów w eliminacjach konkursowych jest dobrowolny. W przypadku gdy w szkole, do której uczeń uczęszcza, nie organizuje się etapu szkolnego konkursu, uczeń może do niego przystąpić w szkole wskazanej przez dyrektora szkoły.

 4. Uczeń przystępujący do poszczególnych etapów konkursu zobowiązany jest do posiadania ważnej legitymacji szkolnej.

 5. Organizacja konkursów uwzględnia potrzeby osób niepełnosprawnych oraz przewlekle chorych poprzez dostosowanie warunków przeprowadzenia konkursu do potrzeb ww. uczestników konkursu (dostosowanie nie może naruszać zasad samodzielnej pracy uczestnika konkursu). Warunkiem uwzględnienia tych potrzeb jest e-mailowe złożenie wniosku w terminie do 5 października 2017 r. i uzyskanie zgody przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 6. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów i środków łączności, w tym telefonów komórkowych).

 7. W szczególnych przypadkach uczeń może opuścić salę, w której rozwiązuje test konkursowy, w każdym czasie po poinformowaniu o swoim zamiarze komisji konkursowej i oddaniu pracy konkursowej przewodniczącemu komisji. Wydarzenie to zostaje odnotowane w protokole przeprowadzenia konkursu.

 8. Uczestnik konkursu, który ukończył pracę przed wyznaczonym czasem, pozostaje w sali na swoim miejscu.

 9. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia przez ucznia zasad regulaminu konkursu przewodniczący Komisji Konkursowej przerywa jego pracę i nakazuje opuszczenie sali, co odnotowuje w protokole przeprowadzenia konkursu.

 10. Za zapewnienie opieki i bezpieczeństwa uczniom/uczestnikom etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego odpowiada dyrektor szkoły, do której uczęszcza uczeń (w drodze na konkurs, w czasie jego trwania i w drodze powrotnej do szkoły).

 11. Nie przewiduje się dodatkowego postępowania konkursowego dla uczestników, którzy w wyznaczonym terminie nie przystąpią do danego etapu konkursu.

 12. W pracach komisji etapu szkolnego, rejonowego i wojewódzkiego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

 13. Dokumentacja związana z przebiegiem poszczególnych etapów konkursów, po ich zakończeniu jest porządkowana, zabezpieczana i przechowywana przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia danego etapu lub w szkole wyznaczonej przez przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 14. Wielkopolski Kurator Oświaty wydaje laureatom i finalistom zaświadczenia zgodnie z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz. U. z 2002 r. Nr 13, poz. 125, z późn. zm.).

 15. Regulamin konkursu nie może ulegać zmianom po jego ogłoszeniu i opublikowaniu na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Poznaniu w danym roku szkolnym.

 16. Testy z poszczególnych etapów konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w ciągu 7 dni roboczych od daty przeprowadzenia konkursu.

 17. Wszelkie informacje na temat konkursów przedmiotowych organizowanych na terenie województwa wielkopolskiego, w szczególności zarządzenia Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w sprawach konkursów, miejsca przeprowadzania etapu rejonowego i wojewódzkiego oraz ostateczne wyniki etapu wojewódzkiego będą przekazywane zainteresowanym poprzez publikowanie ich na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.


Rozdział 2

ETAP SZKOLNY


 1. Etap szkolny odbędzie się 20 października 2017 r. (piątek) o godz. 1300 w szkołach, które zgłosiły do Kuratorium Oświaty w Poznaniu zamiar uczestnictwa
  w Konkursie
  do 5 października 2017 r. poprzez wypełnienie formularza online.

 2. Za organizację i przeprowadzenie etapu szkolnego każdego z konkursów odpowiada dyrektor szkoły oraz powołana pisemnie przez niego Szkolna Komisja Konkursowa, w której skład wchodzą przewodniczący i co najmniej dwóch nauczycieli, w tym przynajmniej jeden o specjalności zgodnej z przedmiotem konkursu. W szczególnych przypadkach, jeżeli do konkursu przystępuje mniej niż 10 uczniów, dyrektor szkoły może powołać komisję 2-osobową.

 3. Szkolna Komisja Konkursowa wykorzystuje testy przygotowane przez osobę wyznaczoną przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 4. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 90 minut.

 5. Do etapu rejonowego konkursu kwalifikuje się uczeń, który na etapie szkolnym otrzymał minimum 38 na 50 możliwych punktów.

 6. 1. Do zadań dyrektora szkoły należy:

 1. zapoznanie uczniów, rodziców i nauczycieli z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2017/2018,

 2. zgłoszenie szkoły do udziału w konkursie, nie później niż do 5 października 2017 r. poprzez wypełnienie formularza on-line. Adres dostępu do formularza zostanie wysłany na adresy e-mailowe szkół województwa wielkopolskiego (podane w SIO), na 7 dni wcześniej,
  tj. 28 września 2017 r.,


 3. uzyskanie oświadczeń rodziców o akceptacji Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2017/2018 i wyrażeniu zgody na publikowanie danych osobowych dziecka (uczestnika konkursu) oraz jego wyników na poszczególnych etapach konkursów według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 (oświadczenia należy przechowywać przez 5 lat w szkole - miejscu przeprowadzenia etapu szkolnego),

 4. odebranie, na dzień przed konkursem, testu oraz schematu oceniania, przesyłanych drogą elektroniczną przez Kuratorium Oświaty w Poznaniu na adres e-mailowy szkoły, podany przez dyrektora w formularzu on-line,

 5. powielenie, zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów konkursowych z zachowaniem tajemnicy służbowej,

 6. pisemne określenie zadań przewodniczącego i członków Szkolnej Komisji Konkursowej, tj. opracowanie zasad kodowania prac etapu szkolnego, sprawdzenie i ocena wszystkich prac konkursowych zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu (każda praca powinna być czytelnie podpisana przez osobę sprawdzającą pracę), rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu, sposób przekazania prac uczniów dyrektorowi szkoły itd.

 7. przeprowadzenie konkursu zgodnie z Regulaminem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów województwa wielkopolskiego w roku szkolnym 2017/2018, w tym zapewnienie warunków samodzielnej, spokojnej pracy uczestnikom,

 8. ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji papierowej lub elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu w dostępny dla uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) sposób,

 9. wypełnienie protokołu on-line, w terminie do 7 dni od daty przeprowadzenia etapu szkolnego, a następnie wydrukowanie wygenerowanego na platformie protokołu. Dane osobowe uczniów wprowadzone do protokołu stanowią Bazę Konkursową. Adres dostępu do protokołu on-line zostanie wysłany na adresy
  e-mailowe szkół uczestniczących w konkursie wraz z testem etapu szkolnego. Wypełnione protokoły on-line po wyznaczonym terminie nie będą brane pod uwagę. Dyrektor szkoły przyjmuje odpowiedzialność za prawidłowość wprowadzonych danych osobowych ucznia do Bazy Konkursowej,

 10. gromadzenie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji konkursowej obejmującej: listy uczestników konkursu, powołanie Szkolnej Komisji Konkursowej, prace konkursowe uczniów, protokół z prac Szkolnej Komisji Konkursowej i inne dokumenty.Rozdział 3

ETAP REJONOWY

 1. Etap rejonowy Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego odbędzie się
  1 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 1300.

 2. Etap rejonowy przygotowują i przeprowadzają zgodnie z harmonogramem Rejonowe Komisje Konkursowe powołane przez dyrektorów Delegatur w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile oraz dyrektora Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu, którzy działają w imieniu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Adresy szkół, w których będą przeprowadzane etapy rejonowe zostaną opublikowane na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na 3 tygodnie przed terminem konkursu.

 3. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 120 minut.

 4. Do etapu wojewódzkiego kwalifikuje się uczeń, który otrzymał na etapie rejonowym minimum 40 na 50 możliwych do zdobycia punktów.

 5. 1. Do zadań przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej należy:

 1. odebranie, na 1 dzień przed etapem rejonowym konkursu, testów wraz ze schematem oceniania, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu (Wydział Rozwoju Edukacji) lub właściwej terytorialnie Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu; zabezpieczenie i przechowywanie ww. materiałów,

 2. przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników,

 3. zapewnienie uczestnikom odpowiednich warunków pracy, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych w miejscu przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu,

 4. kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu; każda praca powinna być czytelnie podpisana przez członka Rejonowej Komisji Konkursowej sprawdzającego pracę i przewodniczącego Rejonowej Komisji Konkursowej,

 5. rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Rejonową Komisję Konkursową,

 6. wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu rejonowego i przesłanie uzupełnionej Bazy Konkursowej, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu rejonowego, na adres e-mail:

konkursy.g@ko.poznan.pl

 1. sporządzenie w formie pisemnej i elektronicznej protokołu z prac Rejonowej Komisji Konkursowej według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 i 2a.

 2. przesłanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu rejonowego protokołu z przebiegu etapu rejonowego:
  drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty

konkursy.g@ko.poznan.pl

oraz drogą pocztową na adres:Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań (z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu);

przesłane dokumenty powinny być należycie ostemplowane pieczątką szkoły i podpisane przez wszystkich członków Rejonowej Komisji Konkursowej, 1. ogłoszenie wyników trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu w formie elektronicznej poprzez umieszczenie wykazu uczniów na stronie internetowej szkoły, w której odbył się etap rejonowy (lista uczniów powinna być zakodowana),

 2. przesłanie/przekazanie prac uczniów zakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego, wraz z kopią protokołu z prac Rejonowej Komisji Konkursowej, do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej w ciągu 7 dni od daty przeprowadzenia etapu rejonowego konkursu,

 3. uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac uczniów niezakwalifikowanych do etapu wojewódzkiego wraz z kopią protokołu dyrektorowi szkoły, w której odbył się etap rejonowy konkursu.Rozdział 4

ETAP WOJEWÓDZKI

 1. Etap wojewódzki Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego odbędzie się
  2 lutego 2018 r. (piątek) o godz. 1300. Wykaz miejsc przeprowadzenia etapów wojewódzkich konkursów opublikowany zostanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu w zakładce Rodzice i uczniowie/Konkursy, olimpiady, projekty/Konkursy przedmiotowe organizowane przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na 3 tygodnie przed terminem konkursu.

 2. Etap wojewódzki organizuje i przeprowadza Wojewódzka Komisja Konkursowa powołana przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

 3. Przewodniczącym Wojewódzkiej Komisji Konkursu Języka Polskiego dla uczniów dotychczasowych gimnazjów i klas dotychczasowych gimnazjów jest pan Maciej Leciński.

 4. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 120 minut.

 5. Wyniki konkursu ogłaszane są w formie komunikatu, w wersji elektronicznej, trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu.

 6. Finalistą konkursu zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma co najmniej 30% punktów, tj. 15 punktów.

 7. Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego zostaje uczestnik etapu wojewódzkiego, który otrzyma minimum 42 na 50 możliwych do zdobycia punktów. W przypadku, gdy żaden uczestnik konkursu nie uzyska minimum 42 punktów, tytuł laureata otrzyma do 25% uczestników etapu wojewódzkiego z najwyższymi wynikami.

 8. 1. Do zadań przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej należy:

 1. odebranie, na 1 dzień przed konkursem, z Kuratorium Oświaty w Poznaniu testów wraz ze schematem oceniania, ich przechowanie i zabezpieczenie do dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu,

 2. przeprowadzenie kodowania prac konkursowych uczestników,

 3. kierowanie pracami Wojewódzkiej Komisji Konkursowej; zapewnienie należytych warunków pracy dla uczestników, przestrzeganie ustalonych zasad organizacyjnych i regulaminowych,

 4. kierowanie pracami komisji w celu zapewnienia rzetelnej analizy i sprawiedliwej oceny prac konkursowych uczniów zgodnie z kryteriami opracowanymi przez autora testu, każda praca powinna być czytelnie podpisana przez członka Wojewódzkiej Komisji Konkursowej sprawdzającego pracę i przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej,

 5. rozkodowanie prac po ich sprawdzeniu i ocenieniu przez Wojewódzką Komisję Konkursową,

 6. sporządzenie protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego wraz z wykazem laureatów i finalistów według wzoru stanowiącego załącznik nr 3, 3a i 3b.

 7. wprowadzenie do Bazy Konkursowej wyników etapu wojewódzkiego i przesłanie uzupełnionej Bazy Konkursowej, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego, na adres e-mail:

konkursy.g@ko.poznan.pl

 1. przesłanie do Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia etapu wojewódzkiego protokołu z przebiegu etapu wojewódzkiego:
  drogą elektroniczną na adres e-mailowy Kuratorium Oświaty w Poznaniu

konkursy.g@ko.poznan.pl

oraz drogą pocztową na adres:Kuratorium Oświaty w Poznaniu

ul. Kościuszki 93

61-716 Poznań (z dopiskiem na kopercie wskazującym nazwę konkursu),

 1. ogłoszenie wyników, trzeciego dnia od daty przeprowadzenia etapu wojewódzkiego konkursu, w formie elektronicznej poprzez umieszczenie wykazu uczniów na stronie internetowej szkoły, w której odbył się etap wojewódzki (lista uczniów powinna być zakodowana),

 2. uporządkowanie, zabezpieczenie i przekazanie prac konkursowych wraz z kopią protokołu dyrektorowi szkoły, w której przeprowadzony został etap wojewódzki konkursu,

 3. rozpatrywanie, wraz z innymi członkami komisji, odwołań i zażaleń związanych z organizacją i przebiegiem etapów rejonowego i wojewódzkiego,

 4. niezwłoczne przekazanie protokołu z rozpatrzenia odwołań dotyczących przebiegu konkursu do Wojewódzkiego Koordynatora Konkursów.

 Dział IITRYB ODWOŁAWCZY


 1. 1. Odwołania dotyczące organizacji i przebiegu konkursu mogą składać rodzice (prawni opiekunowie) uczestników konkursu w ciągu 3 dni roboczych od daty ogłoszenia wyników konkursu:

 1. po etapie szkolnym do przewodniczącego Szkolnej Komisji Konkursowej,

 2. po etapie rejonowym i wojewódzkim do przewodniczącego Wojewódzkiej Komisji Konkursowej, na adres e-mail konkurs.lecinski@gmail.com

2. Odwołania muszą zawierać: imię i nazwisko osoby składającej pismo, adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu) oraz dokładne dane uczestnika konkursu (imię, nazwisko, data i miejsce urodzenia, nazwa szkoły).

 1. Odwołania wniesione z naruszeniem § 41 nie będą rozpatrywane.

 2. Po niezwłocznym rozpatrzeniu odwołań przez Wojewódzką Komisję Konkursową, w skład której wchodzą przewodniczący i dwóch członków komisji, jej decyzja jest ostateczna.

 3. Protokół z rozpatrywania wniesionych odwołań sporządza przewodniczący właściwej komisji wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4. Protokół z rozpatrzenia odwołań po etapie szkolnym przekazuje się elektronicznie przewodniczącemu Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.

 4. Ostateczne decyzje w sprawach spornych nieobjętych regulaminem podejmuje Przewodniczący Wojewódzkiej Komisji Konkursowej.


DZIAŁ III

WGLĄD DO PRAC

 1. Na wniosek złożony do przewodniczącego Komisji Konkursowej przez rodziców (prawnych opiekunów) uczestników konkursu sprawdzona i oceniona praca może być udostępniona do jednokrotnego wglądu lub jednokrotnego wykonania fotografii, w ciągu 3 dni od ogłoszenia wyników (po okazaniu legitymacji przez ucznia i dowodu osobistego przez rodzica), przez przewodniczącego lub osobę przez niego wyznaczoną, po wcześniejszym umówieniu się z przewodniczącym Komisji Konkursowej. Prawo wglądu do pracy lub wykonania fotografii mają jedynie uczeń w obecności rodziców (opiekunów prawnych) lub rodzice (opiekunowie prawni) ucznia. Czas wglądu do pracy określa przewodniczący lub osoba przez niego wyznaczona.


DZIAŁ IV

ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI WYMAGANYCH NA POSZCZEGÓLNYCH ETAPACH KONKURSU

Rozdział 1


ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI SZCZEGÓŁOWYCH WYKRACZAJĄCYCH POZA PODSTAWĘ PROGRAMOWĄ Z PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI

DLA III ETAPU EDUKACYJNEGO
„Rywalizacja, konfrontacja, pojedynek”

 1. 1. ETAP SZKOLNY

 1. Znajomość form wypowiedzi i tworzenie własnego tekstu w formie krótszej: streszczenie, zawiadomienie, reklama, regulamin, przepis, instrukcja, kodeks, plan, blurb (rekomendacja utworu).

 2. Umiejętność analizy, argumentacji i interpretacji oraz wnioskowania.

 3. Wyszukiwanie informacji w różnych tekstach i wykorzystywanie ich przy redagowaniu własnych tekstów.

 4. Dokonywanie celowych operacji na tekście: streszczanie, skracanie, notowanie, trawestacja, itp. Stosowanie mowy zależnej i niezależnej w różnych formach wypowiedzi.

 5. Rozumienie tekstu na poziomie dosłownym, przenośnym, symbolicznym.

 6. Rozpoznawanie wartości uniwersalnych, zawartych w tekstach literackich i ich nazywanie, opisywanie i interpretowanie.

 7. Posługiwanie terminami z zakresu wiedzy o literaturze: topos, apostrofa, pytanie retoryczne, animizacja, personifikacja, inwersja, rym męski i żeński, średniówka.

 8. Znajomość kontekstu biograficznego utworu (podstawowe informacje o życiu i twórczości autorów dzieł wskazanych w §48 Regulaminu Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego).

 9. Znajomość podstawowej terminologii związanej z wiedzą o filmie (reżyseria, scenografia, montaż, kadr, ujęcie, scena, sekwencja) i gatunków filmowych: dramat, komedia, science-fiction, fantasy, kryminał, western, film sensacyjny, film przygodowy, film kostiumowy, film dla młodzieży.

 10. Znajomość lektur przewidzianych do etapu szkolnego.

 1. ETAP REJONOWY

 1. Wiadomości i umiejętności z poziomu etapu szkolnego.

 2. Znajomość środków wyrazu typowych dla różnych tekstów kultury.

 3. Określanie funkcji zastosowanych w tekście środków wyrazu.

 4. Posługiwanie się pojęciami z zakresu wiedzy o literaturze: ironia, satyra, krzywe zwierciadło, paradoks, absurd, symbol, alegoria, elipsa, oksymoron, antyteza, pleonazm, tautologia, stylizacja (i jej rodzaje: archaizacja, dialektyzacja, kolokwializacja), onomatopeja, instrumentacja głoskowa, apostrofa, paralelizm, anafora, elipsa, porównanie homeryckie, antyteza, wykrzyknienie, gatunki i rodzaje literackie, przerzutnia, wiersz sylabiczny, sylabotoniczny, wolny oraz języka (mowa pozornie zależna, narrator personalny i auktorialny).

 5. Umiejętność wykorzystania wiedzy literackiej i językowej przy analizie utworów i tworzeniu własnego tekstu.

 6. Umiejętność wykorzystania kontekstów: filozoficznego, literackiego, kulturowego oraz religijnego.

 7. Umiejętność redagowania przemówienia, charakterystyki porównawczej i charakterystyki bohatera zbiorowego.

 8. Znajomość typów planów filmowych (plan totalny, ogólny, pełny, amerykański, średni, półzbliżenie, zbliżenie, detal).

 9. Znajomość lektur z etapu szkolnego i przewidzianych do etapu rejonowego.

 1. ETAP WOJEWÓDZKI (dłuższa praca pisemna)

 1. Wiadomości i umiejętności z poziomu etapu szkolnego i rejonowego.

 2. Umiejętność redagowania dłuższej wypowiedzi pisemnej (formy przewidziane w podstawie programowej i na niższych etapach Wojewódzkiego Konkursu Języka Polskiego oraz esej) z uwzględnieniem reguł organizacji, spójności logicznej oraz zasad językowych, stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych.

 3. Umiejętność tworzenia samodzielnej wypowiedzi argumentacyjnej: stawiania tez lub hipotez, dobierania argumentów, hierarchizowania ich, dokonywania selekcji pod względem użyteczności w wypowiedzi, dobierania przykładów ilustrujących wywód myślowy, podsumowywania rozważań, przeprowadzania prawidłowego wnioskowania.

 4. Dostrzeganie swoistych cech utworów.

 5. Oryginalne i twórcze formułowanie sądów w oparciu o teksty kultury, przywoływanie kontekstów właściwych dla prezentowanych utworów.

 6. Znajomość lektur z zakresu wszystkich etapów.


Rozdział 2

WYKAZ LITERATURY PRZYGOTOWUJĄCEJ DO UDZIAŁU W KONKURSIE ORAZ STANOWIĄCEJ POMOC DLA NAUCZYCIELA I UCZNIA
§48. LEKTURY PODSTAWOWE


„Rywalizacja, konfrontacja, pojedynek”


Etap szkolny

 1. Kazimierz Gliński: Rycerz i pieśniarz. 


 2. Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz, Księga IV. 


 3. Andrzej Sapkowski: Miecz przeznaczenia (tytułowe opowiadanie zbioru). 


 4. Sławomir Mrożek: Interwał; Szach. 


 5. Sebastian Miernicki: Pan Samochodzik i... napoleoński dragon. 


 6. Potop, [film] reż. Jerzy Hoffman, Polska 1974. 


Etap rejonowy

 1. Bolesław Leśmian: Migoń i Jawrzon; Świdryga i Midryga. 


 2. Homer: Iliada, Księga XXII, tłum. F. K. Dmochowski. 


 3. Jan Parandowski: Mitologia, cz. I Grecja. 


 4. Waldemar Łysiak: Szachista. 


 5. Stephen King: Oczy smoka. 


 6. Prestiż, [film] reż. Christopher Nolan, USA 2006. 


Etap wojewódzki

 1. Zbigniew Herbert: Apollo i Marsjasz. 


 2. George Byron: Giaur. 


 3. Bolesław Prus: Faraon. 


 4. John Ronald Reuel Tolkien: Silmarillion. 


 5. William Golding: Władca much. 


 6. Amadeusz, [film] reż. Miloš Forman, USA 1984. 


Literatura pomocnicza

 1. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Jak pisać?

 2. Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński: Sztuka pisania po polsku. Poradnik praktyczny.

 3. Barbara Pędzich: 365 ćwiczeń ze słownictwa. 


 4. Radosław Pawelec, Dorota Zdaniewicz-Jedynak: Poradnik korespondencji użytkowej.

 5. Marek Bernacki, Marta Pawlus: Słownik gatunków literackich. 


 6. Bożena Chrząstowska, Seweryna Wysłouch: Poetyka stosowana. 


 7. Jerzy Płażewski: Historia filmu 1895-2000. 


 8. Joanna Wojnicka, Olga Katafiasz: Słownik wiedzy o filmie. 


 9. Słownik poezji pod red. Agnieszki Nawrot. 


 10. Słownik poprawnej polszczyzny pod red. Andrzeja Markowskiego. 


 11. Słownik terminów literackich pod red. Janusza Sławińskiego. Przewodniczący

Wojewódzkiej Komisji

Konkursu Języka Polskiego
Maciej Leciński

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna