Regulamin świadczenia usług maklerskichPobieranie 33,83 Kb.
Data28.05.2018
Rozmiar33,83 Kb.

Regulamin świadczenia usług maklerskich
przez NetBrokers Sp. z o.o.


Rozdział 1.

Postanowienia wstępne.

& 1.

1. Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług maklerskich przez Biuro Maklerskie NetBrokers Sp. z o.o., na parkiecie Warszawskiej Gildii Towarowej SA.

2. Postanowienia niniejszego Regulaminu stosuje się do zawieranych przez Przedsiębiorstwo z Klientem stałych umów świadczenia usług maklerskich, jednorazowych zleceń oraz umów o świadczenie dodatkowych usług .

3. Regulamin niniejszy jest zgodny z Regulaminem Giełdy.& 2.

Przez użyte w niniejszym Regulaminie określenia rozumie się:

1. Biuro - Biuro Maklerskie NetBrokers Sp. z o.o.,

2. WGT - Warszawska Gildia Towarowa SA w Warszawie przy ul. Nowy Świat 6/12,

3. Klient - krajowa lub zagraniczna osoba fizyczna, krajowa lub zagraniczna osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, dokonująca obrotu za pośrednictwem Biura,

4. transakcja - umowa sprzedaży towaru giełdowego, zawarta na WGT pomiędzy podmiotami prowadzącymi przedsiębiorstwa maklerskie, w sposób przez Giełdę określony,

5. towar giełdowy - dopuszczone do obrotu na WGT rzeczy i prawa majątkowe oznaczone co do gatunku

6. makler - osoba fizyczna działająca w imieniu podmiotu prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, uprawniona do zawierania transakcji giełdowych, wpisana na Listę Maklerów,

7. kontrakt - określona i niepodzielna jednostka transakcyjna danego towaru giełdowego stanowiąca przedmiot transakcji giełdowej, za wyjątkiem formy obrotu jakim jest pośrednictwo, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej,

8. usługi maklerskie - dokonywanie, na zlecenie Klienta, operacji i czynności związanych z obrotem,

9. obrót - dokonywanie, na zlecenie Klienta, z zachowaniem odpowiednich przepisów regulujących giełdowy obrót towarami giełdowymi, operacji i czynności związanych z zawieranymi transakcjami.

&.3.

1. Postanowienia Regulaminu podawane są do wiadomości i akceptacji Klienta przed zawarciem umowy i wiążą zarówno Klienta jak i Biuro przez cały czas trwania umowy.

2. Regulamin niniejszy jest regulaminem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

3. Przedsiębiorstwo świadczy usługi maklerskie w swojej siedzibie oraz oddziałach w godzinach pracy podanych do wiadomości Klientów.Rozdział 2.

Usługi maklerskie.

&.4.

1. Biuro występuje jako pośrednik przy zawieraniu transakcji giełdowych.

2. Biuro w szczególności:

a) reprezentuje Klienta przy zawieraniu transakcji giełdowych,

b) wyszukuje kontrahentów gotowych przyjąć ofertę Klienta,

c) wybiera oferty najkorzystniejsze dla Klienta, zarówno pod względem ceny jak i zabezpieczenia transakcji giełdowej

d) dokonuje czynności przewidzianych w Regulaminie Giełdy, mających na celu terminową realizację zlecenia Klienta oraz jej prawidłowe rozliczenie.

3. Wykonując swoje czynności Biuro ma na uwadze najlepszy interes Klienta.

4. W sytuacjach wątpliwych decyzję o zawarciu transakcji giełdowej Biuro pozostawia Klientowi, chyba że przepisy szczegółowe ustalają inną formę rozwikłania takich sytuacji.

& 5.

1. Podstawą świadczenia usług maklerskich jest zlecenie wystawione przez Klienta.

2. Biuro może również zawrzeć z Klientem stałą umowę świadczenia usług maklerskich przez czas określony, nieokreślony lub na zawarcie określonej liczby transakcji giełdowych.

3. Jednorazowe zlecenia i umowy świadczenia usług zawierane są w formie pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem postanowień par. 10 i 11.& 6.

1. Świadcząc usługi maklerskie Biuro dopełnia starań mających na celu wynegocjowanie i zawarcie transakcji giełdowej na warunkach najkorzystniejszych dla Klienta.

2. W szczególności Biuro:

- aktywnie wyszukuje kontrahentów,

- wybiera oferty najatrakcyjniejsze cenowo,

- wybiera oferty należycie zabezpieczone, dla transakcji rzeczywistych (gotówkowych).

3. Biuro realizuje - natychmiast po przyjęciu prawidłowo złożonego na parkiet terminowy Giełdy -zlecenie Klienta.

& 7.

1. Biuro ponosi względem Klienta odpowiedzialność za dochowanie należytej staranności zawodowej według standardów w profesjonalnym pośrednictwie w obrocie gospodarczym oraz zgodnie z zasadami działania w najlepiej pojętym interesie Klienta.

2. Biuro zobowiązane jest dochować tajemnicy zawodowej związanej z wykonywaniem czynności maklerskich, tajemnicy danych osobowych oraz nie ujawniać nieupoważnionym żadnych informacji o stanie rachunku Klienta ani prowadzonych na jego zlecenie transakcji.

& 8.

1. Przy zawieraniu transakcji giełdowej Biuro reprezentuje Klienta występującego po jednej stronie transakcji.

2. Biuro może reprezentować Klientów występujących po obu stronach transakcji giełdowej, o ile ze względu na treść transakcji giełdowej nie narusza to interesów Klienta lub gdy dopuszczają to przepisy regulujące obrót na Giełdzie.

& 9.

1. Celem zawarcia transakcji giełdowej Klient składa w Biurze zlecenie na formularzu i warunkach ustalonych Regulaminem Giełdy oraz przepisami wewnętrznymi Biura.

2. Zlecenie zawiera oświadczenie Klienta o zaznajomieniu się z niniejszym Regulaminem i zgodę na treść jego postanowień.

3. Złożone w Biurze zlecenie Klienta stanowi ofertę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4. Zlecenie zawiera dane wymagane przez Regulamin Giełdy oraz zawiera podpis i pieczęć firmową umożliwiającą identyfikację składającego zlecenie.

5. Za złożenie zlecenia uznaje się również przesłanie go drogą faksową z zastrzeżeniem pkt.1 i 4. niniejszego paragrafu.

6. Nieczytelne zlecenia Klienta złożone drogą faksową nie podlegają realizacji.

& 10.

1. Klient może zamówić usługę maklerską drogą telefoniczną na następujących warunkach:

a) Klient pozostaje stroną stałej umowy o świadczenie usług maklerskich na czas nieokreślony, o ile umowa przewiduje składanie zleceń telefonicznie oraz zostało określone hasło identyfikujące Klienta,

b) Klient podpisał uprzednio in blanco formularz zlecenia, o którym mowa w par. 9.

2. Warunkiem przyjęcia zlecenia Klienta jest podanie przez niego wszystkich danych wymaganych Regulaminem Giełdy oraz innymi przepisami prawa w tym zakresie.

3. Makler przyjmujący zamówienie telefoniczne niezwłocznie sporządza na tę okoliczność notatkę służbową.

4. Telefoniczne zlecenie Klienta jest nagrywane na magnetyczny nośnik informacji i jest przechowywane w Biurze przez okres 5 lat.

& 11.

Postanowienia par.10 stosuje się odpowiednio do zamówienia usługi maklerskiej złożonego za pomocą faksu, jeżeli umowa z Klientem tak stanowi.& 12.

1. Zlecenie wiąże Biuro i Klienta do terminu w nim oznaczonego lub do jego odwołania.

2. Zlecenie może być odwołane nie później niż do czasu fizycznego zakupu przez maklerów towaru (godziny rozpoczęcia sesji przetargowych są podawane do wiadomości Klienta).

3. Odwołanie zlecenia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.& 13.

1. Zlecenie Klienta jest realizowane przez Biuro w formach przewidzianych w Regulaminie Giełdy.

2. Realizacja zlecenia lub innej dyspozycji Klienta następuje natychmiast po zarejestrowaniu dyspozycji, na najbliższej sesji Giełdy, chyba że Klient postanowi inaczej, lub wystawi zlecenie na inny termin realizacji.

3. Klient ma prawo zmiany warunków zlecenia w trakcie sesji giełdowej, przy czym zapisy par.12 stosuje się odpowiednio.& 14.

1. Biuro może wymagać od Klienta składającego zlecenie sprzedaży przedstawienia próbek towaru, certyfikatu jego jakości albo innego zaświadczenia stwierdzającego parametry towaru.

2. Biuro może wymagać od Klienta składającego zlecenie sprzedaży złożenia oferowanego towaru we wskazanym magazynie lub składzie, bądź złożenia dokumentu magazynowego umożliwiającego odbiór towaru. W uzgodnieniu z Klientem Biuro może przyjąć inny sposób zabezpieczenia transakcji sprzedaży lub kupna, w szczególności zaś depozytów pieniężnych.

& 15.

1. Biuro może wymagać od Klienta składającego zlecenie kupna przedstawienia dokumentów uwiarygodniających jego wypłacalność.

2. Biuro może wymagać od Klienta składającego zlecenie zabezpieczenia przyszłej transakcji kupna lub sprzedaży poprzez wystawienie weksla, czeku, zablokowanie środków na rachunku bankowym, udzielenie akredytywy bankowej albo innego zabezpieczenia ustalonego z Klientem.

& 16.

Za usługi maklerskie Biuro pobiera prowizję w wysokości negocjowanej z Klientem przed podpisaniem zlecenia lub według Tabeli Opłat i Prowizji.& 17.

1. Prowizja przysługuje dla Biura w razie zawarcia transakcji giełdowej i płatna jest w terminie uzgodnionym z Klientem.

2. Biuro może wymagać od Klienta wpłacenia zaliczki na poczet prowizji, w wysokości ustalonej z Klientem.

3. W razie niewykonania umowy przez Klienta - Biuro może otrzymaną zaliczkę zachować, a w razie niewykonania umowy przez Biuro - zaliczka zostaje zwrócona Klientowi.Rozdział 3.

Świadczenie usług dodatkowych.

& 18.

1. Poza usługami maklerskimi Biuro może świadczyć usługi dodatkowe, pozostające w związku z prowadzoną działalnością, a w tym między innymi:

- upowszechniać informacje i analizy dotyczące rynku towarowego, cen i zawartych transakcji

- prowadzić kampanie reklamowe i badania rynku na zlecenie.

2. Biuro może przygotowywać analizy rynku terminowego na warunkach uzgodnionych z Klientem.

& 19.

Świadczenie usług, o których mowa w par. 18 odbywa się na podstawie umowy zawartej pisemnie, zawierającej zwłaszcza ich zakres i cenę.

 Rozdział 4.

Postanowienia końcowe.

& 20.

1. Wszelkie skargi i wnioski dotyczące świadczenia przez Biuro usług maklerskich w obrocie towarami giełdowymi mogą być składane ustnie lub pisemnie w godzinach pracy Biura członkowi Zarządu lub upoważnionemu pracownikowi.

2. Skargi i wnioski rozpatrywane są nie później niż w terminie 1 tygodnia od ich złożenia.

3. Odpowiedź na skargi i wnioski udzielana jest w formie pisemnej.&21.

1. Biuro może nie przyjąć zlecenia Klienta do realizacji, o ile nie spełnia ono warunków niniejszego Regulaminu, a zwłaszcza gdy:

a) Klient nie wypełnił zlecenia w formie pisemnej lub w innej formie, o ile umowa z Klientem to przewiduje,

2. Biuro nie realizuje zlecenia Klienta w przypadku wystąpienia siły wyższej, a zwłaszcza, gdy: a) na obszarze złożenia zlecenia lub Giełdy nastąpiły sytuacje wyjątkowe takie jak wojna, stan wyjątkowy lub wojenny, inne decyzje administracyjne władz kraju uniemożliwiające prawidłowe działanie Biura,

b) nastąpiła awaria systemów telekomunikacyjnych lub operacyjnych obsługujących obrót handlowy na parkiecie Giełdy lub w punktach obsługi Klienta Biura.

&23.

1. Regulamin niniejszy uchwalony został w dniu 02 listopada 2001r. i wchodzi w życie z dniem uchwalenia.2. Wszelkie zmiany Regulaminu wymagają formy pisemnej i są podawane do wiadomości Klientów w miejscach do tego przewidzianych w siedzibie i oddziałach Biura lub stronie internetowej www.netb.pl.

Kraków, 02 listopada 2001 r.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna