Regulamin użytkownika poczty elektronicznej w sieci „inter-mon w sp”Pobieranie 15,14 Kb.
Data03.02.2018
Rozmiar15,14 Kb.

CENTRUM WSPARCIA TELEINFORMATYCZNEGO SIŁ POWIETRZNYCH
REGULAMIN UŻYTKOWNIKA POCZTY ELEKTRONICZNEJ
W SIECI „INTER-MON w SP”
 1. Konto pocztowe przeznaczone jest do prowadzenia działalności niezbędnej do wykonywania obowiązków służbowych. Konto pocztowe utworzone jest w domenie która jest własnością Sił Powietrznych (w domenie „sp.mil.pl”).

 2. Pojemność każdego konta wynosi 100 MB.

 3. Dostęp do usługi realizowany jest za pośrednictwem:

 1. klienta pocztowego o adresach następujących serwerów:

 • serwer poczty wychodzącej: smtp –> mail.sp.mil.pl (25);

 • serwer poczty przychodzącej: pop3 –> mail.sp.mil.pl (110), imap –> mail.sp.mil.pl (143)

  1. usługi WWW, adres strony: http://mail.sp.mil.pl

 1. Poszczególna wiadomość przesyłana z konta założonego w domenie sp.mil.pl nie może przekraczać 15 MB lub 8 MB przy wysyłaniu wiadomości za pośrednictwem usługi www.

 2. Konto poczty elektronicznej nie używanej w okresie 3 miesięcy zostaje usunięte.

 3. Zabronione jest przetwarzanie danych niejawnych stanowiących tajemnice państwową lub służbową.

 4. Zabronione jest prowadzenie jakiekolwiek działalności komercyjnej przy użyciu poczty elektronicznej.

 5. Z przyznanego konta może korzystać tylko użytkownik, któremu zostało ono przydzielone.

 6. Zabronione jest udostępnianie konta oraz hasła osobom trzecim. W przypadku stwierdzenia bezprawnego wykorzystania konta przez inna osobę, użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie administratora serwera poczty.

 7. Każdy z użytkowników jest odpowiedzialny za wszystkie operacje wykonywane za pośrednictwem przydzielonego konta oraz za właściwe zarządzanie jego zawartością.

 8. Za pośrednictwem poczty elektronicznej zabronione jest:

 1. posługiwanie się fałszywymi informacjami w celu uzyskania dostępu do zasobów sieci;

 2. rozpowszechniania jakichkolwiek materiałów (treści i obrazów) zabronionych prawem, w szczególności informacji naruszających tajemnice państwową, służbową lub handlową oraz rozpowszechniania materiałów pornograficznych
  i materiałów naruszających dobra osobiste osób trzecich;

 3. rozpowszechniania materiałów pornograficznych lub naruszających dobra osobiste osób trzecich;

 4. rozsyłania nie służbowych wiadomości do wielu użytkowników;

 5. naruszenie przepisów o ochronie tajemnicy państwowej, służbowej lub handlowej.

 1. Użytkownik zobowiązany jest do:

 1. zmiany hasła raz na 6 miesięcy;

 2. wyboru hasła stanowiącego co najmniej 6 znaków będącego kombinacją dużych, małych liter oraz znaków specjalnych;

 3. informowania administratorów serwera poczty o stwierdzonych nieprawidłowościach w działaniu usługi;

 4. szczegółowego zapoznania się i konsekwentnego przestrzegania zasad zawartych w niniejszym regulaminie.

 1. Użytkownik wyraża zgodę na monitorowanie i archiwizowanie ruchu pocztowego w zakresie koniecznym do zachowania ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych.

 2. Zawartość, treść i postępowanie z przesyłanymi w sieci informacjami musi być zgodna z obowiązującymi przepisami, miedzy innymi w zakresie ochrony dóbr osobistych osób trzecich, w tym szczególnie z przepisami zawartymi w Ustawie z dnia 04.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2006r.,Nr 90, poz.631 z poźn. zm.), w Ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002r., Nr 101, poz. 926 z poźn. zm.) oraz w Ustawie z dnia 23.04.1964r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964r., Nr 16, poz. 93 z poźn. zm.)

 3. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu może nastąpić zablokowanie dostępu do konta oraz jego likwidacja.

 4. Wobec osób nie przestrzegających niniejszego regulaminu mogą zostać wyciągnięte wszelkie konsekwencje służbowe
  i prawne w tym na drodze cywilnoprawnej.

Oświadczam, że zapoznałem się Regulaminem


i zobowiązuje się do jego przestrzegania:
……………………………………………………………

(data, stopień, imię i nazwisko, podpis)


/
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna