Regulamin udostępniania konta fundacjiPobieranie 113,35 Kb.
Data15.03.2018
Rozmiar113,35 Kb.REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA KONTA
Fundacji United Way Polska


(dalej zwany „Regulaminem”)

§ 1.

 1. Regulamin określa zasady udostępniania przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie (dalej zwaną: „Fundacją”) swojego konta bankowego na rzecz osób potrzebujących, reguły dysponowania środkami zgromadzonymi na subkoncie oraz zasady refundacji wydatków ze zgromadzonych na subkoncie środków finansowych.

 2. Udostępnienie konta polega na utworzeniu na koncie Fundacji subkonta dla określonego Podopiecznego Fundacji, oznaczonego jego imieniem i nazwiskiem (dalej zwanego: „Subkontem”).

 3. Termin Subkonto używany jest do księgowego wyodrębnienia przez Fundację środków pieniężnych przeznaczonych dla Podopiecznego. Gromadzone są na nim wpływy na rzecz Podopiecznego na celowe wpłaty określone w niniejszym Regulaminie oraz w porozumieniu, o którym mowa w § 3 ust. 2 Regulaminu.

§ 2.

 1. Fundacja udostępnia Subkonto bezpłatnie.

 2. Fundacja ponosi koszty obsługi Subkonta.

 3. Odsetki od zgromadzonych na Subkoncie środków przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

 4. Fundacja ma prawa odmówić otwarcia Subkonta bez uzasadnienia.

§ 3.

 1. Procedurę wstępną wszczyna się na wniosek zainteresowanej osoby lub jej rodziców/opiekunów prawnych.

 2. Subkonto może zostać uruchomione po zawarciu Porozumienia o otwarciu Subkonta (dalej zwanego: „Porozumieniem o otwarciu Subkonta”), którego wzór stanowi załącznik nr 2 Regulaminu.

 3. Porozumienie o otwarciu Subkonta zawierane jest po dostarczeniu do Fundacji dokumentów potwierdzających sytuację życiową Podopiecznego i wypełnieniu wniosku o założenie subkonta (dalej zwanego: „Wnioskiem o założenie Subkonta”), którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

 4. Fundacja rozpatruje wnioski o założenie Subkonta wyłącznie od osób, które dostarczą komplet wymaganych dokumentów.

 5. Fundacja zastrzega sobie prawo do wystąpienia z prośbą o dodatkowe dokumenty ze względu na specyfikę wniosku o założenie Subkonta bądź sposobu udzielania przez Fundację pomocy w danym przypadku.

 6. Złożyć wniosek, zawrzeć porozumienie, o którym mowa w ust. 2 i 3 powyżej oraz dokonać innych czynności określonych niniejszym Regulaminem, mogą jedynie osoby pełnoletnie. W przypadku osób niepełnoletnich działają ich rodzice bądź opiekunowie prawni. W takim przypadku konieczne jest dołączenie aktu urodzenia lub orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło ustanowienie opiekuna. W przypadku działania przez pełnomocnika pełnomocnictwo musi być sporządzone w formie dokumentu z podpisem potwierdzonym notarialnie.

§ 4.

 1. Subkonto jest udostępniane na celowe wpłaty określone w Porozumieniu o otwarciu Subkonta.

 2. Środki zgromadzone na wyodrębnionym Subkoncie mogą być przeznaczone wyłącznie na cele określone w Porozumieniu o otwarciu Subkonta i zgodnie z niniejszym Regulaminem.

 3. Środki pieniężne zgromadzone na rzecz Podopiecznego przelewane są na rachunek Fundacji wskazany w Porozumieniu o otwarciu Subkonta z przypisaniem poszczególnych kwot do konkretnego Podopiecznego.

 4. Podopieczny i jego rodzic/opiekun prawny ma prawo do informowania wszystkich zainteresowanych o fakcie udostępnienia konta przez Fundację do zbierania funduszy na cele wymienione w Porozumieniu o otwarciu Subkonta.

 5. Fakt udostępnienia konta przez Fundację nie upoważnia Podopiecznego i jego rodzica/opiekuna prawnego do wypowiadania się w imieniu Fundacji. W prośbach bądź apelach o pomoc mogą oni wypowiadać się wyłącznie we własnym imieniu.

§ 5.

 1. Pozyskiwanie środków na wyodrębnione Subkonto należy do
  Podopiecznego i jego rodziców/opiekunów prawnych.

 2. Fundacja nie uczestniczy w pozyskiwaniu środków na konkretne Subkonto Podopiecznego.

 3. Podopieczny i jego rodzic/opiekun prawny są zobowiązani organizować we własnym zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy w ramach indywidualnych apeli kierowanych bezpośrednio do z góry określonego adresata.

 4. Podopieczny i jego rodzic/opiekun prawny zobowiązuje się na bieżąco informować Fundację o wszystkich planowanych akcjach, apelach i zbiórkach pieniężnych tj. m.in. do informowania o podawaniu numeru Subkonta w prasie i mediach elektronicznych, jak również do zapewnienia prawidłowości i zgodności z przepisami prawa prowadzenia tych akcji.

 5. Treść apeli, o których mowa w ust. 4 musi być uprzednio uzgadniana na piśmie z Fundacją i musi być zgodna z celami statutowymi Fundacji i dokumentacją Podopiecznego lub inną znajdującą się w archiwum Fundacji.

 6. Nie zezwala się na dopisywanie dodatkowych tekstów po akceptacji pisma/apelu przez Fundację, np. dodatkowych numerów kont – w tym numerów prywatnych kont Podopiecznych.

 7. Osoby podpisujące Porozumienie o otwarciu Subkonta zobowiązują się nie prowadzić samodzielnie zbiórki publicznej (tj. zbiórki skierowanej do bliżej nieokreślonego adresata przy pomocy mediów, prasy, radia, telewizji i Internetu), bowiem zbiórki publiczne można przeprowadzać wyłącznie w sposób i trybie określonym w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia z dnia 14 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 498 ze zm.).

 8. Podopieczny i jego rodzic/opiekun prawny zobowiązują się nie prowadzić samodzielnie zbiórek z użyciem nazwy Fundacji, jej logo oraz numeru KRS bez zgody Fundacji.

 9. Przytoczone w ust. 7 powyżej przepisy nie mają zastosowania m.in. do zbieranie ofiar w gotówce lub w naturze:

 1. w drodze loterii pieniężnych i fantowych;

 2. wśród grona osób znajomych osobiście przeprowadzającym zbiórkę;

 3. wśród młodzieży szkolnej na terenach szkolnych, odbywające się na podstawie pozwolenia władz szkolnych;

 4. w ramach zbiórek koleżeńskich odbywających się w: lokalu urzędu publicznego na podstawie pozwolenia kierownika urzędu, lub innym zakładzie pracy.

§ 6.

 1. Środki pieniężne pochodzące ze zbiórek publicznych są gromadzone na koncie bankowym Fundacji z dopiskiem: „darowizna na rzecz imię i nazwisko Podopiecznego”.

 2. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie w czasie i miejscu, na jaki Fundacja zgłosiła Ministrowi Administracji i Cyfryzacji fakt ich organizacji.

 3. Wpłaty 1% podatku Fundacja przyjmuje wg zasad określonych przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.), gdyż Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego OPP.

 4. Wszelkie wątpliwości dotyczące wpłat pieniężnych są rozstrzygane na podstawie dowodów wpłat.

§ 7.

 1. Refundacji mogą podlegać wydatki poniesione na przeciwdziałanie marginalizacji osób chorych, ochronę zdrowia, rehabilitację i inne związane z procesem leczenia Podopiecznego, takie jak:

  1. opłaty za świadczenia medyczne i rehabilitacyjne,

  2. zakup lekarstw i środków medycznych,

  3. zakup protez oraz sprzętu rehabilitacyjnego zaleconego przez lekarza,

  4. nocleg opiekunów Podopiecznego towarzyszących mu w szpitalu/podczas rehabilitacji,

  5. transport Podopiecznego z i do placówki leczącej go, w tym transport Opiekuna, który podróżuje wraz z Podopiecznym,

  6. artykuły spożywcze służące dożywianiu Podopiecznego, bądź pomagające utrzymać odpowiednią dietę zaleconą przez lekarza prowadzącego leczenie/rehabilitację,

  7. pomoce naukowe wynikające z toku indywidualnego nauczania Podopiecznego (np. komputer, mapy, atlasy itp.) w przypadku orzeczenia
   o indywidualnym nauczaniu.

 2. Wszelkie środki finansowe wpłacone do Fundacji pozostają własnością Fundacji. Organem wyłącznie uprawnionym do dysponowania nimi, na zasadach określonych Statutem Fundacji, niniejszym Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa jest Zarząd Fundacji, a uprawnionym do kontroli tych środków są wyłącznie właściwe organy państwowe.

 3. Środki finansowe zapisane na Subkoncie Podopiecznego nie są własnością prywatną Podopiecznego, są przeznaczone na cele danego Podopiecznego określone w Porozumieniu o otwarciu Subkonta, zgodnie z celami statutowymi działalności Fundacji. Podopieczny ani jego rodzic/opiekun prawny nie są uprawnieni do swobodnego dysponowania tymi środkami, w szczególności nie mają prawa żądać ich przeznaczenia na inne cele niż określone w Porozumieniu o otwarciu Subkonta i niniejszym Regulaminie, bez zgody Zarządu Fundacji.

§ 8.

 1. Decyzję o przyznaniu refundacji w oparciu o niniejszy Regulamin podejmuje Zarząd Fundacji.

 2. Refundacja może być dokonana tylko po uprzednim złożeniu w sekretariacie Fundacji oryginałów rachunków, faktur VAT, biletów za przejazdy komunikacji miejskiej, PKP, PKS lub kart drogowych dokumentujących korzystanie z własnego środka transportu, wraz z wypełnionym formularzem ,,Zestawienie rachunków dotyczących leczenia/rehabilitacji Podopiecznego'' (dalej zwanym: „Zestawieniem rachunków”), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

 3. Refundacji podlegają tylko takie rachunki, faktury VAT, bilety za przejazdy komunikacji miejskiej, PKP, PKS lub karty drogowe dokumentujące korzystanie z własnego środka transportu, które na odwrocie opisane są w sposób precyzyjny, tj. zawierają zapis: „proszę o refundację kosztów zakupu wymienionych w rachunku/fakturze z wpłat zgromadzonych na subkoncie imię i nazwisko Podopiecznego", jak również czytelny podpis i datę Podopiecznego lub jego rodzica/opiekuna prawnego zawierającego Porozumienie.

 4. Bilety za przejazdy oraz karty drogowe, o których mowa w ust. 3 powyżej, muszą być podstemplowane przez placówkę leczącą Podopiecznego.

 5. Honorowane będą rachunki, faktury VAT, bilety za przejazdy komunikacji miejskiej, PKP, PKS lub karty drogowe dokumentujące korzystanie z własnego środka transportu tylko z danego roku kalendarzowego, zgodnie z rokiem obrotowym w rachunkowości.

 6. Nabywcą rachunku lub faktury VAT powinna być Fundacja United Way Polska, 03-984 Warszawa, ul. Poprawna 141 A, NIP 527-12-48-329, z wyszczególnieniem imienia
  i nazwiska Podopiecznego.

 7. Refundacja następuje tylko do wysokości środków znajdujących się aktualnie na Subkoncie Podopiecznego. Podopieczny i jego rodzic/opiekun prawny przyjmują do wiadomości, że koszty leczenia/rehabilitacji Podopiecznego w kraju lub za granicą mogą być sfinansowane wyłącznie do wysokości kwoty aktualnie znajdującej się na Subkoncie Podopiecznego.

 8. Refundacja dokonywana jest w terminie 14 dni od kompletnego złożenia Zestawienia rachunków tj. z prawidłowo wystawionymi, opisanymi i podpisanymi dokumentami, o których mowa w ust. 3-6 powyżej.

 9. Wnioski lub dyspozycje dotyczące kwestii finansowych przesłane e-mailem lub faxem nie będą stanowiły podstawy do podjęcia żadnych czynności przez Fundację.

 10. Formę refundacji poniesionych kosztów, tj. przelew na rachunek bankowy, przekaz pocztowy, osobisty odbiór w siedzibie Fundacji, określa Podopieczny lub jego rodzic/opiekun prawny w Zestawieniu rachunków. W przypadku przekazu pocztowego opłata za jego wykonanie zostanie potrącona ze środków wypłacanych w ramach refundacji. W siedzibie Fundacji w formie gotówkowej mogą być refundowane kwoty nie przekraczające 1.000,00 złotych (słownie: jeden tysiąc złotych) jednorazowo.

§ 9.

  1. Z Subkonta nie będą pokrywane wydatki nieudokumentowane. Fundacja może również odmówić wykonania operacji finansowej na Subkoncie Podopiecznego, jeśli przedstawione rachunki, faktury VAT, bilety, karty drogowe lub inne polecenia Podopiecznego lub jego rodzica/opiekuna prawnego budzą wątpliwości, co do ich merytorycznej rzetelności i celowości ponoszonych kosztów lub nie odpowiadają pod względem formalnym wymogom określonym w niniejszym Regulaminie oraz w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.).

  2. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za zobowiązania zaciągnięte przez Podopiecznego i jego rodziców/opiekunów prawnych bez zgody Fundacji, z naruszeniem obowiązujących zasad lub przekraczających stan Subkonta.

  3. W przypadku zgromadzenia środków finansowych niezbędnych do osiągnięcia celu wskazanego w Porozumienia o otwarciu Subkonta, Zarząd Fundacji może przeznaczyć pozostałe środki finansowe zgromadzone w wyniku realizacji przedmiotowego Porozumienia na realizację celów statutowych, w tym na rzecz innych Podopiecznych Fundacji.

§ 10.

 1. Podopieczny lub jego rodzic/opiekun prawny jest informowany na swoje żądanie, o stanie środków na Subkoncie.

 2. Podopieczny lub jego rodzic/opiekun prawny mogą uzyskać informacje o stanie Subkonta w każdy dzień roboczy tygodnia w godzinach 9.00 - 17.00 w Fundacji.

 3. W związku z ustawą o ochronie danych osobowych, Fundacja nie udostępnia Podopiecznemu ani jego rodzicom/opiekunowi prawnemu danych darczyńców.

§ 11.

Środki zgromadzone na subkontach przed dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu mogą być wydatkowane wyłącznie na cele określone w zawartych wcześniej Porozumieniach.§ 12.

 1. W przypadkach losowych Podopiecznego (np. śmierci Podopiecznego), jego rodzic/opiekun prawny wyraża zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na Subkoncie, a nie wykorzystanych na rzecz tego Podopiecznego, na cele działalności statutowej Fundacji.

 2. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o przekazaniu zebranych środków rodzinie/opiekunowi prawnemu Podopiecznego, np. na koszty związane z organizacją pogrzebu lub inne cele mające wesprzeć rodzinę Podopiecznego. Decyzję taką podejmuje Zarząd na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego Podopiecznego.

 3. W zakresie zgodności wykorzystania środków finansowych z celami statutowymi Fundacji, zastosowanie mają ustawa o fundacjach, Kodeks cywilny oraz Statut Fundacji.

§ 13.

 1. Nieprzestrzeganie niniejszego Regulaminu skutkować będzie rozwiązaniem Porozumienia o otwarciu Subkonta ze skutkiem natychmiastowym. Rozwiązanie Porozumienia o otwarciu Subkonta wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. W takiej sytuacji środki z subkonta Podopiecznego zostaną przeksięgowane na ogólne cele statutowe Fundacji.

 2. W wypadku rozwiązania Porozumienia przez Podopiecznego środki pieniężne znajdujące się na subkoncie Podopiecznego zostaną przeksięgowane na cele statutowe Fundacji.

 3. W wypadku zrealizowania celu określonego w Porozumieniu o otwarciu Subkonta pozostałe środki zgromadzone na subkoncie Podopiecznego zostaną rozdysponowane na cele statutowe Fundacji, w szczególności innych Podopiecznych.

§ 14.

 1. Fundacja nie jest odpowiedzialna za jakąkolwiek szkodę jaką odbiorca pomocy tj. Podopieczny lub osoby trzecie mogą ponieść w związku z wykorzystywaniem przez niego środków zgromadzonych na jego Subkoncie.

 2. Fundacja nie przejmuje zobowiązań sprzedawcy lub usługodawcy wynikających z gwarancji, rękojmi, lub innych przepisów prawnych. Nie ponosi również odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub też szkodę na osobie mogącą wyniknąć z powodu stosowania przez niego zakupionego sprzętu, wyposażenia, środków medycznych itp.

 3. Fundacja nie udziela konsultacji medycznych ani nie zajmuje się udzielaniem informacji o lekach, instytucjach medycznych, lekarzach, specjalistach itp.

 4. Odbiorca pomocy tj. Podopieczny lub jego rodzic/opiekun prawny zobowiązują się do zapewnienia we własnym zakresie wszelkiej pomocy medycznej, która może być konieczna do wykorzystania zgromadzonych środków zgodnie z Porozumieniem o otwarciu Subkonta, jak też do konsultowania z kompetentnymi lekarzami sposobu i zakresu prowadzonej zgodnie z wytycznymi terapii.

§ 15.

 1. Podopieczny lub jego rodzic/opiekun prawny są zobowiązani do informowania Fundacji o wszelkich zmianach danych przekazanych Fundacji (w szczególności nazwiska, adresu, numeru telefonu lub adresu e-mailowego, a także danych o stanie zdrowia, np. dokonanych zabiegach operacyjnych) w terminie do jednego miesiąca od daty tych zdarzeń.

 2. Fundacja ma prawo wykorzystania danych osobowych i wizerunku Podopiecznego w celu pozyskiwania środków na rzecz Podopiecznego, pozyskania środków na prowadzenie swojej działalności statutowej oraz w celu zdania sprawy z efektów swojej działalności, w tym publicznie, na stronach internetowych oraz w materiałach informacyjnych. Wykorzystanie wizerunku Podopiecznego wymaga pisemnej zgody jego lub jego rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda obejmuje również wykorzystanie danych osobowych i wizerunku po zakończeniu współpracy Fundacji z Podopiecznym

§ 16.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem ________________________.Załącznik nr 1

Wniosek o otwarcie subkonta

A. Część wypełniana przez Poradnię
Data wpływu wniosku:
Osoba przyjmująca wniosek:
Sygnatura:
Decyzja Prezesa:B. Cześć wypełniana przez Wnioskodawcę
IMIĘ I NAZWISKO

w przypadku wniosku o pomoc dla osoby niepełnoletniej lub nie posiadającej zdolności do czynności prawnych, prosimy podać imię i nazwisko osoby potrzebującej oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego oraz dołączyć do wniosku akt urodzenia osoby niepełnoletniej lub orzeczenie, na podstawie którego nastąpiło ustanowienie opiekuna


ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON
E-MAIL
Czy wnioskodawca posiada subkonta w innych fundacjach? Jakich?


CEL ZAŁOŻENIA SUBKONTA (proszę opisać dokładnie cel, na który zbierają Państwo pieniądze)
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
OPIS SYTUACJI ZDROWOTNEJ, MATERIALNEJ, RODZINNEJ WNIOSKODAWCY ( proszę podać informacje mające znaczenie przy zakładaniu subkonta)
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Wymagane załączniki
Poniżej znajdą Państwo listę dokumentów, które należy załączyć do wniosku.


Wymagane załączniki

1. Akt urodzenia osoby niepełnoletniej lub orzeczenie, na podstawie którego nastąpiło ustanowienie opiekuna

2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

3. Zaświadczenie lekarskie potwierdzające stan zdrowia Wnioskodawcy

4. Historia choroby z ostatniego roku (np. ostatnie wypisy ze szpitala, ksero dokumentacji medycznej)

5. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie orzecznika ZUS albo w przypadku ich braku – dokument potwierdzający złożenie wniosku o takowe orzeczenie.

6. Dokumenty potwierdzające złą sytuację materialną Wnioskodawcy/Oświadczenie o miesięcznych zarobkach

7. Odmowa lub przyznanie dofinansowania celu wskazanego w podaniu, ze środków NFZ oraz PFRON-u lub MOPS-u lub PCPR-u lub MOPR-u lub GOPS-u.


Oświadczenie
Niniejszym oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Udostępnienia Konta Fundacji i akceptuję jego treść. Oświadczam, że nie zataiłem/zataiłam żadnych informacji mających znaczący wpływ na ocenę mojego wniosku. Oświadczam, że informacje podane we wniosku są zgodne z prawdą.
Do wniosku załączam następujące dokumenty:

1.

2.3.

4.

5.


Data wypełnienia wniosku: _______________________________________________
Miejscowość: ___________________________________________________________
Czytelny podpis Wnioskodawcy: ____________________________________________

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Imię i nazwisko ……………………………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe…………………………………………………………………………………………………………………………
Dane osobowe są zbierane, gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadań Fundacji United Way Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa (administratora danych, kontakt 22 6212809, biuro@unitedway.pl, poradnia@unitedway.pl).
Administrator przechowuje dane niezbędne do realizacji zadań, zapewnia stały dostęp beneficjentom do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania danych osobowych i wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych moich (osoby zgłaszającej) oraz podopiecznego, na zasadach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa.
...........................................................................................................

miejscowość, data, czytelny podpis

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku Podopiecznego _____________________ (imię i nazwisko) przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych z wizerunkiem Podopiecznego. Zgoda nie jest ograniczona czasowo ani terytorialnie.


Jednocześnie oświadczam, że posiadam prawa autorskie i majątkowe do przekazanych Fundacji United Polska fotografii i materiałów filmowych i nikt nie będzie wnosił roszczeń w sprawach autorstwa. Przekazanie zdjęć i materiałów filmowych jest jednoznaczne z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, katalogi, opracowania), a także prezentowania na imprezach okolicznościowych organizowanych przez Fundację oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

...........................................................................................................

miejscowość, data, czytelny podpis

Załącznik 2. Porozumienie o otwarciu subkonta

zawarte w Warszawie, dnia………………………………

pomiędzy:


 1. ___________________1 zamieszkałym/ą w _______________ przy ul._____________________, __-___ _________, legitymującym/ą się dowodem osobistym seria _________ nr __________, PESEL ______________, NIP __________________,

reprezentowanym/-ą przy zawarciu niniejszego porozumienia przez _______________________,

- zwanym/ą w treści umowy „Podopiecznym”,

a


 1. Fundacją United Way Polska z siedzibą w Warszawie, przy ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa, REGON 011915834, NIP 5271248329, wpisaną do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji i publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000071715,

reprezentowaną przy zawarciu niniejszego porozumienia przez Maję Surowicz – Prezesa Zarządu

- zwaną w treści umowy „Fundacją”,


zwanych dalej łącznie „Stronami” lub indywidualnie „Stroną”,

o następującej treści:§1.

 1. Na mocy niniejszego Porozumienie Fundacja udostępnia swój rachunek bankowy prowadzony w Idea Banku o numerze 06 1950 0001 2006 0014 8533 0003 dla …………………………………………………………………… (imię i nazwisko Podopiecznego).

 2. Udostępnienie rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 powyżej nastąpi w celu utworzenia subkonta z imieniem i nazwiskiem podopiecznego (dalej zwanego: „Subkontem”).

 3. Fundacja udostępnia subkonto bezpłatnie.

 4. Fundacja ponosi koszty obsługi subkonta. Odsetki od zgromadzonych na subkoncie środków przeznacza się na cele statutowe Fundacji.

§2.

  1. Środki pieniężne zgromadzone na Subkoncie przeznaczone zostaną na operację, leczenie ciężkiej choroby, rehabilitację, zakup sprzętu rehabilitacyjnego, medycznego, środki higieniczne zgodne z dyspozycjami i potrzebami Podopiecznego, koszty transportu do placówek leczniczych, noclegi opiekunów, artykuły spożywcze służące dożywianiu, bądź pomagające utrzymać odpowiednią dietę, lekarstwa i inne cele zgodne z działalnością statutową.

  2. Wypłacanie środków następuje w postaci refundacji na podstawie przedłożonych dokumentów, tj.: rachunków, faktur VAT, biletów za przejazdy komunikacji miejskiej, PKP, PKS lub kart drogowych dokumentujących korzystanie z własnego środka transportu. Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim powinny zostać sporządzone, opisane, podpisane i podstemplowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

  3. Refundacja następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza ,,Zestawienie rachunków dotyczących leczenia/rehabilitacji Podopiecznego'' (dalej zwanym: „Zestawieniem rachunków”), którego wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu. Do Zestawienia rachunków należy załączyć dokumenty, o których mowa w ust. 2 powyżej.

  4. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o wypłacie środków bez przedstawienia rachunków lub faktur VAT.

§ 3.

 1. Pozyskiwanie środków na wyodrębnione Subkonto należy do Podopiecznego
  i jego rodzica/opiekuna prawnego.

 2. Fundacja nie uczestniczy w gromadzeniu środków na oddzielnym Subkoncie.

 3. Podopieczny i jego rodzic/opiekun prawny są zobowiązani organizować we własnym zakresie i własnymi środkami gromadzenie funduszy w ramach indywidualnych apeli kierowanych bezpośrednio do z góry określonego adresata.

 4. Osoby podpisujące niniejsze porozumienie zobowiązują się nie prowadzić samodzielnie zbiórki publicznej (tj. zbiórki skierowanej do bliżej nieokreślonego adresata przy pomocy mediów, prasy, radia, telewizji i Internetu), bowiem zbiórki publiczne można przeprowadzać wyłącznie w sposób i trybie określonym w ustawie o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych z dnia z dnia 14 marca 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 498 ze zm.).

 5. Zbiórki publiczne na rzecz Podopiecznego mogą być prowadzone wyłącznie
  w czasie i miejscu, na jaki Fundacja zgłosiła Ministrowi Administracji i Cyfryzacji fakt ich organizacji.

 6. Zbiórki publiczne mogą być prowadzone tylko w walucie polskiej, a wpłacane
  w walucie obcej są zamieniane w banku na walutę polską.

 7. Środki pieniężne zgromadzone w wyniku zbiórek publicznych, darowizn, zbiórki 1% na imię i nazwisko Podopiecznego są przeksięgowywane na Subkonto Podopiecznego.

§ 4.

 1. Refundacji mogą podlegać wyłącznie wydatki poniesione zgodnie z procedurą opisaną w Regulaminie udostępniania konta Fundacji United Way Polska (dalej zwanego: „Regulaminem”) oraz na cele określone w niniejszym porozumieniu i Regulaminie.

 2. Podopieczny i jego rodzic/opiekun prawny zawierając niniejsze porozumienie potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyraża zgodę na postanowienia w nim zawarte.

 3. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za żadne zobowiązania zaciągnięte przez Podopiecznego lub jego rodzica/opiekuna prawnego.

 4. Refundacja kosztów przejazdów do placówek leczniczych, rehabilitacyjnych
  i innych związanych z procesem usprawniania jest możliwa jedynie po przedłożeniu zaświadczenia potwierdzającego pobyt. Zaświadczenie takie powinno zawierać datę pobytu i cel.

 5. Refundacja kosztów związanych z dostosowaniem pomieszczeń do potrzeb osoby niepełnosprawnej jest możliwa po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku wraz
  z kosztorysem inwestorskim określającym zakres prac i ich wartość. Rozpoczęcie prac jest możliwe po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, w innym przypadku koszty nie zostaną zrefundowane. Procent uznania kosztów możliwych do refundacji jest ustalany indywidualnie w odniesieniu do wartości przedsięwzięcia.

 6. Refundacja kosztów zakupu leków dotyczy tylko kosztów zakupu leków związanych bezpośrednio z chorobą Podopiecznego. Na potwierdzenie bezpośredniego działania leku na chorobę Podopiecznego, Podopieczny lub jego rodzic/opiekun prawny składają zaświadczenie lekarskie.

 7. W przypadkach wyżej nie opisanych każdorazowo Podopieczny lub jego rodzic/ opiekun prawny są zobowiązani dokonać ustaleń możliwości refundacji kosztu przed dokonaniem wydatku z pracownikiem Fundacji – osobą odpowiedzialną za kontakt z podopiecznymi.

§ 5.

 1. W sytuacji braku kontaktu z Podopiecznym lub jego rodzicami/opiekunami prawnymi, przez okres dłuższy niż 3 lata lub braku przedstawienia przez Podopiecznego lub jego rodziców/opiekunów prawnych kosztów do refundacji przez okres dłuższy niż 3 lata, Fundacja może rozwiązać niniejsze Porozumienie, a zgromadzone na Subkoncie środki przekazać na cele statutowe Fundacji.

 2. W wypadku rozwiązania niniejszego porozumienia, środki pieniężne zgromadzone na Subkoncie Podopiecznego, na wniosek Podopiecznego lub jego rodzica/opiekuna prawnego mogą być przekazane na inne subkonto Podopiecznego, otwarte na takie same cele w innej organizacji pozarządowej wskazanej przez Podopiecznego lub jego rodzica/opiekuna prawnego, a w przypadku braku takiego wskazania w ciągu pięciu miesięcy zostaną przeksięgowane na cele statutowe Fundacji.

 3. W sytuacji wniosku o przekazanie zgromadzonych środków na subkonto utworzone na ten sam cel w innej organizacji pozarządowej, o którym mowa w ust. 3 powyżej, Podopieczny lub jego rodzic/opiekun prawny mają obowiązek przedłożyć do Fundacji stosowne podanie wraz z załącznikami, m.in. porozumieniem o otwarciu subkonta zawartego z inną organizacją, której mają zostać przekazane środki, aktualny odpis z KRS organizacji pozarządowej, której mają zostać przekazane środki pieniężne oraz statut tejże organizacji. Załączone dokumenty do podania muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem.

§ 6.

 1. W przypadkach losowych (np. całkowitego wyleczenia Podopiecznego, śmierci Podopiecznego) środki zgromadzone na Subkoncie, a nie wykorzystane na rzecz Podopiecznego, zostają przekazane na cele działalności statutowej Fundacji.

 2. W szczególnych przypadkach Zarząd Fundacji może podjąć decyzję o przekazaniu zebranych środków rodzinie/opiekunowi prawnemu Podopiecznego, np. na koszty związane z organizacją pogrzebu lub inne cele mające wesprzeć rodzinę Podopiecznego w zaistniałej sytuacji. Decyzję taką podejmuje Zarząd na pisemny wniosek rodzica/opiekuna prawnego Podopiecznego.

§ 7.

 1. Porozumienie zostaje sporządzone w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o fundacjach, ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

 3. Nieprzestrzeganie niniejszego porozumienia skutkować będzie rozwiązaniem porozumienia ze skutkiem natychmiastowym.

 4. Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia, w tym również jego rozwiązanie wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności

........................................................................................................... ...........................................................................................................

czytelny podpis przedstawiciela Fundacji czytelny podpis Wnioskodawcy

Załącznik nr 3

Zestawienie rachunków dotyczących leczenia/rehabilitacji Podopiecznego

Imię i nazwisko Podopiecznego:……………………………………………………………………………………………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego Podopiecznego :…………………………………………………………….

Adres:………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

Numer telefonu: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zwracam się z prośbą o zwrot kosztów (jakich? Proszę opisać) ............................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

wg przedstawionego zestawienia: 1. faktura nr ............................................................................ kwota ...............................

 2. faktura nr ............................................................................ kwota ...............................

 3. faktura nr ............................................................................ kwota ...............................

 4. faktura nr ............................................................................ kwota ...............................

 5. faktura nr ............................................................................ kwota ...............................

SUMA:………………………………

Załączam faktury/rachunki w ilości:.....................egz.

Zaakceptowaną kwotę proszę przekazać przelewem pocztowym/na podany poniżej nr konta bankowego:

..................................................................................................................................................W przypadku większej ilości dokumentów prosimy o rozszerzenie zestawienia. Przypominamy, że każdy dokument musi być na odwrocie wyraźnie podpisany i dokładnie opisany przez Podopiecznego bądź osoby reprezentujące Podopiecznego co do celowości poniesionych kosztów.

...................................................................Podpis Podopiecznego/Rodzica lub innego prawnego opiekuna Podopiecznego

1 W sytuacji jeśli Podopieczny nie jest osobą pełnoletnią lub jest osobą ubezwłasnowolnianą do załatwiania wszelkich czynności wynikających z niniejszego Porozumienia jest upoważniony jego rodzic lub oopiekun prawny. W takim przypadku konieczne jest dołączenie aktu urodzenia lub orzeczenia, na podstawie którego nastąpiło ustanowienie opiekuna.


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna