Regulamin uczestnictwaPobieranie 95,35 Kb.
Data05.07.2018
Rozmiar95,35 Kb.

REGULAMIN UCZESTNICTWA

Kwalifikacje przyszłości”

nr projektu: RPLU.12.04.00-06-0057/16

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje

Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe

§1

Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa oraz warunki organizacji bezpłatnych kursów realizowanych w ramach projektu nr RPLU.12.04.00-06-0057/16 pt. „Kwalifikacje przyszłości”
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 12. Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4. Kształcenie zawodowe.

2. Realizatorem projektu nr RPLU.12.04.00-06-0057/16 pt. „Kwalifikacje przyszłości” jest J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni, Biuro projektu w Lublinie , ul. Lubartowska 74A pok. 30, 20-094 Lublin, www.jcgroup.pl.

3. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Os Priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacja i kompetencje, Działanie 12.4 Kształcenie zawodowe.

4. Okres realizacji projektu: 01.05.2017 r. – 31.08.2018 r.

5. Zasięg projektu: cały obszar województwa lubelskiego.

6. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

a) Projekcie – należy przez to rozumieć projekt nr RPLU.12.04.00-06-0057/16 pt. „Kwalifikacje przyszłości”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, podpisany pomiędzy J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz z siedzibą w Gdyni, a Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie.

b) Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę biura Projektu RPLU.12.04.00-06-0057/16
pt. „Kwalifikacje przyszłości” mieszczącego się: ul. Lubartowska 74A, pok. 30, 20-094 Lublin,

e-mail: kdumala@jcgroup.pl.

c) Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin prowadzenia szkoleń w ramach projektu RPLU.12.04.00-06-0057/16 pt. „Kwalifikacje przyszłości”.

d) Beneficjencie – należy przez to rozumieć podmiot, który realizuje projekt na podstawie Umowy
o dofinansowanie projektu w ramach RPO WŁ 2014 – 2020.

e) Kandydacie – należy przez to rozumieć osobę ubiegającą się o udział w Projekcie, która złożyła dokumenty rekrutacyjne i bierze udział w procesie rekrutacji do Projektu.

f) Uczestniczce/Uczestniku Projektu (dalej UP) – należy przez to rozumieć osoby bezpośrednio korzystające z udzielonego wsparcia, czyli uczestniczki i uczestnicy szkoleń.

g) Danych osobowych – oznacza to dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922).

h) Przetwarzaniu danych osobowych – oznacza to jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnienie i usuwanie, które wykonuje się w systemie informatycznym Podręcznik Beneficjenta SL2014.

i) Dokumentach rekrutacyjnych – należy przez to rozumieć dokumenty składane przez kandydatów do Projektu, poświadczające spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do Projektu, m.in. formularz zgłoszeniowy i inne wymagane dokumenty.

j) Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć komisję rekrutacyjną dokonującą kwalifikacji Kandydatów do Projektu.
§2

Zakres i cel wsparcia
1. Niniejszy projekt zakłada realizację bezpłatnych kursów dla 120 dorosłych osób w wieku 50 lat1
i więcej lub nisko wykwalifikowanych2, uczestniczących z własnej inicjatywy w szkoleniu, zamieszkałych na terenie województwa lubelskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), w zakresie kompetencji ICT.

2. Celem głównym projektu jest nabycie kwalifikacji w zakresie: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami lub Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min. 80 % ze 120 osób dorosłych (72K, 48M), z terenu województwa lubelskiego, należących do grupy docelowej, do 31.07.2018 roku, poprzez uczestnictwo w kwalifikacyjnym kursie zawodowym oraz egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

3. Wskaźniki realizacji celu to:

- Liczba osób, które uzyskały kwalifikacje w ramach pozaszkolnych form kształcenia – 96.

- Liczba osób uczestniczących w pozaszkolnych formach kształcenia w programie – 120 (72 K, 48 M).

- Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych – 120 (72 K, 48 M).

4. Kompleksowe szkolenia obejmują 375 godzin (po 45 minut) dla każdej grupy szkoleniowej (4 grupy) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i 450 godzin (po 45 minut) dla każdej grupy szkoleniowej (4 grupy) na kwalifikacyjnym kursie zawodowym w zakresie kwalifikacji: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Zajęcia będą realizowane w postaci zjazdów weekendowych (sobota i niedziela) po 8 godzin dziennie, średnio 2-3 zjazdy w miesiącu.

5. Wsparcie w ramach realizowanego projektu obejmuje dwa moduły szkoleniowe (jeden do wyboru przez Uczestnika Projektu): Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (4 grupy po 15 osób każda) oraz Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami (4 grupy po 15 osób każda).

6. Program szkolenia obejmuje:
Moduł „Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami”:

- projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych;

- konfigurowanie urządzeń sieciowych;

- administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.


Moduł „Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami”:

- tworzenie stron internetowych;

- tworzenie i administrowanie baz danych;

- tworzenie aplikacji internetowych.

7. Kurs kończy się zaliczeniem, osoba, która uzyska zaliczenie, otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

8. Po ukończeniu kursu Uczestnicy Projektu przystąpią do zewnętrznego egzaminu, potwierdzającego kwalifikacje nabyte w czasie kursu.

9. Szczegółowy program oraz harmonogram prowadzenia kursów dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: www.jcgroup.pl.


§3

Kryteria uczestnictwa w Projekcie
1. Uczestniczki/Uczestnicy Projektu to osoby spełniające następujące warunki:

a) wiek 50 lat i więcej lub

b) osoba nisko wykwalifikowana tj. posiadająca kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 2 (wykształcenie gimnazjalne),

c) zamieszkiwanie na terenie woj. lubelskiego,

d) uczestnictwo w kursie z własnej inicjatywy.

2. Liczba uczestników jest ograniczona. W projekcie udział weźmie 120 osób (72 K i 48 M).§4

Rekrutacja
1. Rekrutacja prowadzona będzie zgodnie z zasadą równości szans płci i niedyskryminacji.

2. Rekrutacja będzie otwarta, prowadzona na terenie województwa lubelskiego w trybie ciągłym od 01.05.2017 r. do 31.08.2017 r.

2. Dokumenty wymagane od kandydatów na Uczestnika Projektu w procesie rekrutacji:

a) Formularz zgłoszeniowy;

b) Oświadczenie o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie;

c) Oświadczenie zawierające informacje nt. statusu na rynku pracy, płci, wieku, wykształceniu w chwili przystępowania do projektu;

d) Zobowiązanie Uczestnika Projektu do przekazania informacji na temat jej/jego sytuacji po opuszczeniu projektu;

e) Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych;

f) Orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument poświadczający stan zdrowia Kandydata potwierdzający przynależność do grupy osób niepełnosprawnych (w przypadku osób niepełnosprawnych),

3.Wszystkie wyżej wymienione dokumenty są dostępne w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej projektu: www.jcgroup.pl.

4. Kandydaci zobowiązani są do dostarczenia kompletu poprawnie i czytelnie wypełnionych dokumentów wymienionych w ust. 2 osobiście do Biura Projektu, przesłać pocztą tradycyjną, przekazać personelowi Projektu w czasie spotkania rekrutacyjnego bądź e-mailem (oryginał dostarczyć po zakwalifikowaniu do Projektu);

4. Proces rekrutacji będzie odbywał się do czasu wyczerpania miejsc. Rekrutacja zostanie przeprowadzona zgodnie z założeniami równych szans. Udział kobiet i mężczyzn będzie uwzględniał zasadę niwelowania nierówności - pierwszeństwo dla płci niedoreprezentowanej i osób powyżej 50 roku życia.

5. Komisja Rekrutacyjna będzie kwalifikować uczestników do projektu na podstawie:

a) weryfikacji formalnej otrzymanych zgłoszeń:

- kwalifikowalności do grupy docelowej;

- kompletności złożonych dokumentów (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, czytelne podpisy, kompletność dokumentów rekrutacyjnych).

Po zakończeniu weryfikacji formalnej zostanie stworzona lista potencjalnych Uczestników Projektu, którzy spełniają wymogi formalne.

b) weryfikacja merytoryczna (rozmowa z Komisją Rekrutacyjną w skład której będą wchodzić: zespół projektowy oraz doradca zawodowy), która będzie odbywać się na podstawie przyznanych punktów za:

- poziom kwalifikacji (ISCED 1 i 2 – 10 pkt/ powyżej ISCED 2 – 1 pkt),

- wiek (50 lat i więcej – 10 pkt/ poniżej – 1 pkt);

- predyspozycje do udziału w kursach (ocenia doradca zawodowy w skali 1 – 15 pkt, im wyższe tym więcej punktów).

7. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wyniki będą przedstawione oddzielnie w grupie kobiet i mężczyzn. Przyjęte zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów przyznanych przez komisję (max. 35 pkt.).

8. Powstanie ostateczna lista UP średnio 30 os./ m-c oraz lista rezerwowa 3 os./ m-c.

9. Informację o ostatecznym zakwalifikowaniu do udziału w kursie, terminie rozpoczęcia i miejscu odbywania się zajęć Uczestniczki/cy otrzymają po zakończeniu procesu rekrutacji e-mailem oraz telefonicznie. Proces rekrutacji zakończony zostanie protokołem.

10. Warunkiem przystąpienia do udziału w kursie jest złożenie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniami: a) o spełnieniu kryteriów kwalifikowalności uprawniających do udziału w projekcie; b) zawierające informacje nt. statusu na rynku pracy, płci, wieku, wykształceniu w chwili przystępowania do projektu; c) o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych d) zobowiązanie Uczestnika Projektu do przekazania informacji na temat jej/jego sytuacji po opuszczeniu projektu; Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej projektu.

11. Osoby, zakwalifikowane do udziału w projekcie, mają prawo do rezygnacji z uczestnictwa w kursie, przed podpisaniem umowy szkoleniowej, informując o tym fakcie kadrę projektu droga mailową, listową lub telefoniczną.


§5

Zasady organizacji kursów

1. Kursy będą odbywać się na terenie województwa lubelskiego w systemie zaocznym , średnio 2-3 zjazdy w miesiącu, w soboty i niedziele i trwać będą około 10 miesięcy.

2. Przewidziane jest zorganizowanie 4 grup po 15 osób każda na kurs: Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami oraz 4 grup po 15 osób każda na kurs: Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami. Kursy będą się odbywać w 4 turach (po 1 grupie z każdego kursu) w określonych terminach, po zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych do stworzenia grupy w danej miejscowości.

3. Beneficjent zapewnia zaplecze lokalowe, techniczne, kadrowe, serwis kawowy, catering, niezbędne do realizacji Projektu.

4. Każda Uczestniczka i Uczestnik otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz podręcznik
i korzysta z poczęstunku, jeśli jest przewidziany w trakcie danych zajęć.

5. Kursy prowadzone będą z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii multimedialnych.

6. Uczestnictwo w kursach jest bezpłatne.

7. Uczestniczkom i Uczestnikom kursu przekazane zostaną dane dotyczące osób odpowiedzialnych za organizację i przebieg szkoleń.


§6

Zasady uczestnictwa w proponowanych formach wsparcia

1. Udział w zajęciach jest obowiązkowy.

2. Uczestniczki i uczestnicy projektu zobowiązani są do:

a) punktualnego przychodzenia na zajęcia,

b) potwierdzania obecności własnoręcznym podpisem na liście,

c) rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami wykładowców,

d) przystępowania do sprawdzianów teoretycznych i praktycznych oraz do przystąpienia wewnętrznego egzaminu końcowego (nie przystąpienie do egzaminu spowodowane przyczyną leżącą po stronie Uczestniczki/ka Projektu, powoduje nałożenie na Uczestniczkę/ka Projektu kary finansowej
w wysokości 100% wartości kursu na osobę
).

e) wypełniania wszelkich dokumentów związanych z ewaluacją Projektu.

3. Uczestniczki i Uczestnicy Projektu zobowiązani są do udziału w minimum 80% zajęć celem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, uznania zakończenia udziału
w projekcie danej osoby.

4. Uczestniczka i Uczestnik zobowiązana/y jest do powiadamiania Beneficjenta o jakichkolwiek zmianach sytuacji życiowych związanych z uczestnictwem w projekcie (np. zmiana miejsca zamieszkania, choroba lub wyjazd uniemożliwiające uczestnictwo w szkoleniu, itp.) najpóźniej na 48 godzin przed rozpoczęciem danego szkolenia.

5. Uczestniczki i Uczestnicy kursu są zobowiązani do wypełnienia formularza zgłoszeniowego, będącego podstawą do stworzenia bazy danych osobowych w systemie LSI, stanowiącej wymóg realizacji szkolenia finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Jednocześnie Uczestniczki i Uczestnicy Projektu składają oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności, uprawniających do udziału w projekcie.

6. Warunkiem ukończenia kursu i uzyskania zaświadczenia o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest odpowiednia frekwencja – min. 80% oraz przystąpienie do wewnętrznego egzaminu końcowego.

7. Po ukończeniu kursu Uczestnicy Projektu przystąpią do zewnętrznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodach E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami lub E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami, organizowanymi przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną. Opłatę za przeprowadzenie egzaminu ponosi Beneficjent.

7. W celu weryfikacji sytuacji Uczestniczek i Uczestników Projektu oraz skuteczności działań po zakończeniu realizacji Projektu, uczestnicy są zobowiązani do udziału w systemie ewaluacji obowiązującego w Projekcie, przedstawiając Beneficjentowi kopie zaświadczeń o ukończeniu kwalifikacyjnego kursu zawodowego oraz świadectwa potwierdzającego nabyte kwalifikacje w zawodzie, wydanego przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną.


§7

Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie
1. W przypadku rezygnacji Uczestniczki/Uczestnika z kursu podczas pierwszych zajęć, UP nie ponosi żadnych konsekwencji finansowych. Na jego miejsce zostaje zakwalifikowana pierwsza osoba
z listy rezerwowej.

2. Uczestniczka/Uczestnik nie ponosi również kosztów kursu pod warunkiem, że:

a) będzie uczestniczyć w min. 80% zajęć,

b) nie zostanie skreślona/y z listy uczestników.

3. Osoba rezygnująca z udziału w Projekcie, w czasie trwania zajęć obciążona będzie procentowo kosztami poniesionymi przez Beneficjenta w przeliczeniu na jednego UP.

4. W przypadku rezygnacji Uczestniczki/Uczestnika z projektu, osoba z listy rezerwowej ma prawo przystąpić do Projektu w miejsce rezygnującego według kolejności, w jakiej znajdują się na liście rezerwowej.


§8

Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje Beneficjent.

2. Wszelkie zmiany niniejszego Regulaminu wymagają formy pisemnej.

3. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu nr RPLU.12.04.00-06-0057/16 pt. „Kwalifikacje przyszłości”.

4. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia projektu nr RPLU.12.04.00-06-0057/16 pt. „Kwalifikacje przyszłości”.


J&C GROUP

Karolina Chadzypanagiotis-Jurkiewicz
Zapoznałam się/zapoznałem się z zapisami Regulaminu Uczestnictwa i rozumiem jego treść.

………………………………………………………………………

(data, czytelny podpis)

Załączniki do Regulaminu uczestnictwa:


  1. Formularz zgłoszeniowy;

  2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów kwalifikowalności udziału w projekcie;

  3. Oświadczenie o statusie na rynku pracy;

  4. Zobowiązanie Uczestnika Projektu;

  5. Oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych.

1 Wiek określany jest na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.

2 Osoba nisko wykwalifikowana, tj. posiadająca kwalifikacje na poziomie co najwyżej ISCED 2 (wg Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Kształcenia – wykształcenie gimnazjalne).

„Kwalifikacje przyszłości”

Projekt realizowany przez J&C Group Karolina Chadzypanagiotis – Jurkiewicz

Biuro Projektu: ul. Lubartowska 74A, pok. 30, 20-094 Lublin

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna