Regulamin ubezpieczeniowych funduszy kapitałowychPobieranie 127,55 Kb.
Data08.11.2017
Rozmiar127,55 Kb.

Załącznik nr 1

do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia na Życie

Program Inwestycyjny In Plus BZ WBKRegulamin Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych

RUFK/InPlus/1/2012


§ 1

Postanowienia ogólne. Wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i cele funkcjonowania ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych przez BZ WBK-Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. i utworzonych w celu inwestowania środków pieniężnych pochodzących ze składek ubezpieczeniowych.

  2. Niniejszy Regulamin zawiera wykaz ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych oferowanych dla umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, do których ten Regulamin stanowi załącznik, określa zasady lokowania środków funduszy, zasady i terminy wyceny jednostek funduszy, zasady tworzenia i likwidacji funduszy, tworzenia i umarzania jednostek funduszy oraz zawieszania wykonania operacji dotyczących funduszy.

  3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się postanowienia wskazanych powyżej Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Określenia, które zostały zdefiniowane w Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia używane są w Regulaminie w takim samym znaczeniu.

  4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się wymienionych poniżej terminów, należy przez nie rozumieć w odpowiednim przypadku i liczbie:

 1. fundusz inwestycyjny – fundusz inwestycyjny lub fundusz zagraniczny w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 roku – o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz. 1546) lub inną instytucję wspólnego inwestowania,

 2. subfundusz – subfundusz funduszu inwestycyjnego,

 3. jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu – jednostki uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu.

  1. Wykaz oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych wraz z ich kodami i informacją o funduszach inwestycyjnych/subfunduszach, w których jednostki uczestnictwa są lokowane ich aktywa:

Lp.

Nazwa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego (UFK)

Kod

UFK

Nazwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

1.

UFK Arka BZ WBK Akcji

AR100

subfundusz Arka BZ WBK Akcji funduszu Arka BZ WBK FIO

2.

UFK Aviva Investors Polskich Akcji

AI100

subfundusz Aviva Investors Polskich Akcji funduszu Aviva Investors FIO

3.

UFK Legg Mason Akcji

LM100

Legg Mason Akcji FIO

4.

UFK Skarbiec-Akcja

SK100

Subfundusz Akcji SKARBIEC-AKCJA funduszu Skarbiec FIO

5.

UFK UniKorona Akcje

UI100

subfundusz UniKorona Akcje funduszu UniFundusze FIO

6.

UFK Arka Prestiż Akcji Polskich

AR101

subfundusz Arka Prestiż Akcji Polskich funduszu Arka Prestiż SFIO

7.

UFK Arka BZ WBK Zrównoważony

AR200

subfundusz Arka BZ WBK Zrównoważony funduszu Arka BZ WBK FIO

8.

UFK Aviva Investors Zrównoważony

AI200

subfundusz Aviva Investors Zrównoważony funduszu Aviva Investors FIO

9.

UFK Skarbiec-Waga

SK200

Subfundusz Zrównoważony SKARBIEC-WAGA funduszu Skarbiec FIO

10.

UFK UniKorona Zrównoważony

UI200

subfundusz UniKorona Zrównoważony funduszu UniFundusze FIO

11.

UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu

AR300

subfundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu funduszu Arka BZ WBK FIO

12.

UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus

AI300

subfundusz Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus funduszu Aviva Investors FIO

13.

UFK Legg Mason Senior

LM300

Legg Mason Senior SFIO

14.

UFK Skarbiec-III Filar

SK300

Subfundusz SKARBIEC-III FILAR funduszu Skarbiec FIO

15.

UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania

AI301

subfundusz Aviva Investors Stabilnego Inwestowania funduszu Aviva Investors FIO

16.

UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (dawniej: UFK Arka BZ WBK Obligacji)

AR400

subfundusz Arka BZ WBK Obligacji funduszu Arka BZ WBK FIO

17.

UFK Aviva Investors Obligacji

AI400

subfundusz Aviva Investors Obligacji funduszu Aviva Investors FIO

18.

UFK UniKorona Obligacje

UI400

subfundusz UniKorona Obligacje funduszu UniFundusze FIO

19.

UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych

AR401

subfundusz Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych funduszu Arka Prestiż SFIO


20.

UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych

AR402

subfundusz Arka Prestiż Obligacji Skarbowych funduszu Arka Prestiż SFIO


21.

UFK UniBezpieczna Alokacja

(dawniej: UFK UniStoProcent Plus)

UI500

subfundusz UniBezpieczna Alokacja funduszu UniFundusze FIO

22.

UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału

AR600

subfundusz Arka BZ WBK Ochrony Kapitału funduszu Arka BZ WBK FIO

23.

UFK Aviva Investors Depozyt Plus

AI600

subfundusz Aviva Investors Depozyt Plus funduszu Aviva Investors FIO,

24

UFK UniWIBID

UI600

UniWIBID SFIO
  1. Na zasadach określonych w przepisach powszechnie obowiązującego prawa mogą nastąpić między innymi następujące zmiany dotyczące funduszy inwestycyjnych/subfunduszy, w które inwestowane są aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych:

 1. zmianie może ulec nazwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu,

 2. specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty może zostać przekształcony w fundusz inwestycyjny otwarty,

 3. fundusz inwestycyjny może zostać przekształcony w subfundusz funduszu inwestycyjnego,

 4. fundusz inwestycyjny lub fundusze inwestycyjne mogą zostać przekształcone w fundusz inwestycyjny z wydzielonymi subfunduszami, przy czym fundusz inwestycyjny lub fundusze inwestycyjne podlegające przekształceniu stają się wówczas subfunduszami funduszu inwestycyjnego powstałego w wyniku przekształcenia.

  1. Zmiany, o których mowa w ust. 6, są zmianami niezależnymi od ubezpieczyciela i nie wymagają zmian Regulaminu. Po przekształceniu, o którym mowa w ust. 6 lit. b), aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lokowane dotąd zgodnie z Regulaminem w jednostki uczestnictwa przekształconego funduszu inwestycyjnego, nadal lokowane są w jednostki uczestnictwa tego funduszu inwestycyjnego. Po przekształceniu, o którym mowa w ust. 6 lit. c) lub d), aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego lokowane dotąd zgodnie z Regulaminem w jednostki uczestnictwa przekształconego funduszu inwestycyjnego, lokowane są w jednostki uczestnictwa subfunduszu odpowiadającego, zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego, przekształconemu funduszowi inwestycyjnemu.

§ 2

Tworzenie ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego

1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo utworzenia nowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

2. W przypadku utworzenia nowego funduszu przez ubezpieczyciela, jest on dodawany do wykazu oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Ubezpieczyciel udostępnia także informację o utworzeniu nowego funduszu w zakresie analogicznym do informacji dotyczących dotychczas oferowanych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych na stronie internetowej ubezpieczyciela z co najmniej 7 (siedmio) dniowym wyprzedzeniem, wskazując w szczególności nazwę tworzonego funduszu oraz zasady lokowania środków tego funduszu.

3. Ubezpieczający, wskazując w składanym wniosku nowoutworzony ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy jako (1) fundusz, na którego jednostki ma być przeliczana przynajmniej część alokowanej składki lub (2) fundusz, na którego jednostki ma być przeliczona przynajmniej część transferowanych środków, potwierdza, że zapoznał się z jego charakterystyką, zasadami lokowania środków w tym funduszu, zasadami i terminami wyceny jednostek tego funduszu oraz pozostałymi informacjami o funduszu, o których mowa w ust. 2.


§ 3

Likwidacja ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Zawieszenie wykonania operacji dotyczących funduszu

 1. Ubezpieczycielowi przysługuje prawo likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 2. Ubezpieczyciel udostępnia ubezpieczającemu informację o planowanej likwidacji funduszu pisemnie, z co najmniej 30 (trzydziesto) dniowym wyprzedzeniem, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku gdy likwidacja funduszu następuje z przyczyn niezależnych od ubezpieczyciela termin ten może ulec skróceniu, wskazując:

 1. nazwę i kod likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,

 2. datę likwidacji,

 3. termin, w jakim można złożyć wniosek o transfer środków polegający na przeliczeniu zarachowanych na rachunku jednostek, jednostek likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na jednostki innego funduszu oraz oświadczenie o zmianie alokacji składki dodatkowej polegające na wyborze funduszu, na którego jednostki ma być przeliczana składka ubezpieczeniowa bądź jej część dotychczas podlegająca alokacji w jednostki likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego,

 4. nazwę domyślnego funduszu docelowego, znajdującego się w ofercie ubezpieczyciela, na którego jednostki zostaną przeliczone jednostki likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego oraz na którego jednostki będzie przeliczana składka ubezpieczeniowa bądź jej część dotychczas podlegająca alokacji w jednostki likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, w razie nieotrzymania przez ubezpieczyciela odmiennej dyspozycji, o której mowa powyżej,

 5. dzień, o którym mowa w ust. 4.

 1. Domyślny fundusz docelowy będzie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, którego cel inwestycyjny oraz strategia lokowania aktywów są, zgodnie z najlepszą wiedzą ubezpieczyciela, najbardziej zbliżone do celu inwestycyjnego oraz strategii lokowania aktywów likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 2. Począwszy od dnia wskazanego przez ubezpieczyciela w informacji, o której mowa w ust. 2, ubezpieczający nie jest uprawniony do: dokonywania wpłat składki, która byłaby alokowana w jednostki likwidowanego funduszu, zlecenia transferu środków ze wskazaniem likwidowanego funduszu jako docelowego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, na którego jednostki przynajmniej część tych środków ma zostać przeliczona, jak również dokonania zmiany alokacji składki ubezpieczeniowej, w wyniku której składka ubezpieczeniowa miałaby przynajmniej w części podlegać alokacji w jednostki likwidowanego funduszu.

 3. W dniu likwidacji ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, w przypadku braku złożenia dyspozycji, o której mowa w ust. 2 lit. c) jednostki likwidowanego funduszu kapitałowego zostaną przeliczone na jednostki domyślnego funduszu docelowego. Ponadto w przypadku braku zmiany alokacji składki ubezpieczeniowej do dnia likwidacji funduszu, postanowienia zdań poprzedzających niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio przy wyborze funduszu, na którego jednostki ma być przeliczana składka ubezpieczeniowa bądź jej część dotychczas podlegająca alokacji w jednostki likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 4. Wraz z przeliczeniem, o którym mowa w ust. 5, do ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, na którego jednostki będzie miało miejsce przeliczenie, zostanie przeniesiona odpowiednia część aktywów likwidowanego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 5. Do przeliczenia jednostek oraz wyboru funduszu, o których mowa w ust. 5, stosuje się odpowiednio postanowienia umowy ubezpieczenia dotyczące przeliczenia zarachowanych na rachunku jednostek ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego na jednostki innego funduszu (transfer środków) oraz zmiany alokacji składki dodatkowej, z tym że ubezpieczyciel nie pobiera żadnych opłat za dokonanie tych zmian. Przeliczenie jednostek oraz zmiana proporcji podziału części składki pomiędzy ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, o których mowa powyżej, nie pomniejszają też liczby operacji tego typu, które zgodnie z postanowieniami umowy ubezpieczenia są wykonywane bez pobrania opłaty.

 6. Ubezpieczyciel może zawiesić możliwość dokonywania alokacji oraz transferu środków do danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego w przypadku zawieszenia zbywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w którego jednostki lokowane są aktywa tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Ponadto ubezpieczyciel może zawiesić możliwość dokonywania wypłat częściowych bądź transferu środków z danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, w przypadku zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/ subfunduszu, w którego jednostki lokowane są aktywa tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Ubezpieczyciel udostępnia na stronie internetowej ubezpieczyciela informacje o podjęciu powyższej decyzji, zasadach zawieszenia oraz o określeniu domyślnego funduszu docelowego, o którym mowa w ust. 9. W takim przypadku ubezpieczający, przed dokonaniem wpłaty kolejnej składki ubezpieczeniowej, zobowiązany jest do wskazania nazwy ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego znajdującego się w ofercie ubezpieczyciela, na którego jednostki będzie przeliczana składka ubezpieczeniowa bądź jej część dotychczas podlegająca alokacji w jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego dotyczy zawieszenie. W razie nieotrzymania przez ubezpieczyciela dyspozycji, o której mowa powyżej alokacja w części, która zgodnie z wnioskiem ubezpieczającego powinna przypadać na ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy, którego dotyczy zawieszenie, nastąpi w jednostki domyślnego funduszu docelowego, o którym mowa w ust. 9. W przypadku wskazania w dyspozycji transferu środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego dotyczy zawieszenie jako funduszu, na którego jednostki środki przynajmniej w części mają zostać przeliczone, transfer środków w części, która zgodnie z dyspozycją powinna przypadać na ten fundusz, nastąpi poprzez przeliczenie na jednostki domyślnego funduszu docelowego, o którym mowa w ust. 9.

 7. Określony przez ubezpieczyciela domyślny fundusz docelowy będzie ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, którego cel inwestycyjny oraz strategia lokowania aktywów są, zgodnie z najlepszą wiedzą ubezpieczyciela, najbardziej zbliżone do celu inwestycyjnego oraz strategii lokowania aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, którego dotyczy zawieszenie.

§ 4


Opłata za zarządzanie

Z tytułu zarządzania ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ubezpieczyciel pobiera opłatę ustalaną jako procent wartości środków zgromadzonych na rachunku jednostek w tym funduszu, w wysokości określonej w Tabeli Opłat i Limitów, stanowiącej załącznik do OWU. Zasady naliczania, pobierania i zmiany opłaty za zarządzanie określone są w OWU.§ 5

Zasady lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 1. Niniejsze zasady lokowania środków ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych obejmują charakterystykę aktywów wchodzących w skład poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, kryteria doboru aktywów i zasady ich dywersyfikacji oraz inne ograniczenia inwestycyjne.

 2. Każdy z ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych tworzy wyodrębnione aktywa ubezpieczyciela zbierane i inwestowane z przeznaczeniem na określone wypłaty przewidziane w umowach ubezpieczenia. Wyodrębnione na powyższych zasadach aktywa pozostają wyłączną własnością ubezpieczyciela, który decyduje o formach, kierunkach i sposobach ich inwestowania, zarządzania, jak również przechowania. Ubezpieczający, uposażony, ani inne osoby uprawnione z umowy ubezpieczenia nie mogą żądać wydzielenia poszczególnych aktywów przypisanych do danego funduszu.

 3. Szczegółowe zasady polityki inwestycyjnej funduszy inwestycyjnych/subfunduszy, w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, w tym charakterystyka aktywów wchodzących w skład funduszy inwestycyjnych, kryteria doboru aktywów oraz zasady dywersyfikacji i inne ograniczenia inwestycyjne, określone są w odpowiednich prospektach informacyjnych i statutach funduszy inwestycyjnych. Ubezpieczyciel udostępnia na stronie internetowej ubezpieczyciela informację o miejscu, w którym dostępne są prospekty informacyjne i statuty powyższych funduszy inwestycyjnych.

 4. Wartość jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych może cechować się dużą zmiennością z uwagi na zmienność wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych/subfunduszy, w które inwestowane są aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Fundusze inwestycyjne/subfundusze, w których jednostki uczestnictwa lokowane są aktywa ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych charakteryzują się zróżnicowanym ryzykiem inwestycyjnym. Opis ryzyk związanych z inwestowaniem w fundusze inwestycyjne znajduje się w odpowiednich prospektach informacyjnych tych funduszy, o których informacja udostępniana jest przez ubezpieczyciela na zasadach określonych w ust. 3.

 5. Z inwestowaniem w ramach umowy ubezpieczenia wiążą się w szczególności następujące rodzaje ryzyk związanych z lokowaniem aktywów ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych/subfunduszy:

 1. ryzyko zmiany wartości jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych/subfunduszy,

 2. ryzyko nieosiągnięcia oczekiwanego zwrotu z inwestycji z uwagi na brak możliwości przewidzenia przyszłych wartości jednostek poszczególnych funduszy,

 3. ryzyko wyboru funduszu niezgodnego z profilem ubezpieczającego,

 4. ryzyko wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych/subfunduszy,

 5. ryzyko związane z regulacjami prawnymi dotyczącymi umowy ubezpieczenia lub funduszy inwestycyjnych, w szczególności w zakresie prawa podatkowego,

 6. ryzyko operacyjne,

 7. ryzyko nieterminowej wypłaty środków,

 8. ryzyko inflacji,

 9. ryzyko stóp procentowych,

 10. ryzyko kredytowe,

 11. ryzyko płynności,

 12. inne ryzyka rynkowe i makroekonomiczne.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Akcji:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Akcji funduszu Arka BZ WBK FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Polskich Akcji:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Polskich Akcji funduszu Aviva Investors FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Legg Mason Akcji:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Akcji FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Skarbiec-Akcja:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Akcji SKARBIEC-AKCJA funduszu Skarbiec FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniKorona Akcje:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniKorona Akcje funduszu UniFundusze FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka Prestiż Akcji Polskich:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Arka Prestiż Akcji Polskich funduszu Arka Prestiż SFIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Zrównoważony:

a) celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

b) całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Zrównoważony funduszu Arka BZ WBK FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych. 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Zrównoważony:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Zrównoważony funduszu Aviva Investors FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Skarbiec-Waga:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu Zrównoważony SKARBIEC-WAGA funduszu Skarbiec FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniKorona Zrównoważony:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniKorona Zrównoważony funduszu UniFundusze FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu funduszu Arka BZ WBK FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Ochrony Kapitału Plus funduszu Aviva Investors FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Legg Mason Senior:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego Legg Mason Senior SFIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Skarbiec-III Filar:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa Subfunduszu SKARBIEC-III FILAR funduszu Skarbiec FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Stabilnego Inwestowania:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Stabilnego Inwestowania funduszu Aviva Investors FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Obligacji Skarbowych (dawniej: UFK Arka BZ WBK Obligacji):

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Obligacji funduszu Arka BZ WBK FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Obligacji:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Obligacji funduszu Aviva Investors FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniKorona Obligacje:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniKorona Obligacje funduszu UniFundusze FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Korporacyjnych funduszu Arka Prestiż SFIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka Prestiż Obligacji Skarbowych:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Arka Prestiż Obligacji Skarbowych funduszu Arka Prestiż SFIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniBezpieczna Alokacja (dawniej: UFK UniStoProcent Plus):

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest wzrost wartości aktywów funduszu w wyniku wzrostu wartości dokonywanych lokat. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu UniBezpieczna Alokacja funduszu UniFundusze FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Arka BZ WBK Ochrony Kapitału:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu inwestycyjnego Arka BZ WBK Ochrony Kapitału funduszu Arka BZ WBK FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK Aviva Investors Depozyt Plus:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa subfunduszu Aviva Investors Depozyt Plus funduszu Aviva Investors FIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

 1. Zasady lokowania środków ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego UFK UniWIBID:

 1. celem inwestycyjnym funduszu jest ochrona realnej wartości aktywów funduszu. Ubezpieczyciel nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego. Wyniki funduszu osiągnięte w przeszłości nie stanowią podstawy do oczekiwania przyszłych wyników funduszu;

 2. całość aktywów funduszu lokowana jest w jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego UniWIBID SFIO. Jest to jedyne kryterium doboru aktywów funduszu. Brak jest innych zasad dywersyfikacji aktywów funduszu i ograniczeń inwestycyjnych.

§ 6


Zasady tworzenia i umarzania jednostek ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

 1. Jednostki funduszu są tworzone w momencie wprowadzenia aktywów do funduszu. Wartość aktywów dodanych do funduszu nie może być niższa niż iloczyn tworzonych jednostek oraz wartości jednostki funduszu obowiązującej w dniu ich tworzenia, z uwzględnieniem koniecznych zaokrągleń.

 2. Liczbę tworzonych jednostek funduszu określa się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zastrzeżeniem ust. 7.

 3. Umorzenie jednostek funduszu jest związane ze zmniejszeniem aktywów funduszu. Wartość aktywów wycofanych z funduszu nie może być wyższa niż iloczyn umarzanych jednostek oraz wartości jednostki funduszu obowiązującej w dniu ich umarzania, z uwzględnieniem koniecznych zaokrągleń.

 4. Jednostki funduszu są umarzane według wartości jednostki funduszu obowiązującej w dniu wyceny.

 5. Liczbę umorzonych jednostek funduszu określa się z dokładnością do czterech miejsc po przecinku, z zastrzeżeniem ust. 7.

 6. Wartość początkowa jednostki funduszu niezbędna do pierwszego przeliczenia jednostek tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest równa wartości jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w który lokowane są aktywa tego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, chyba że ubezpieczyciel ustali inną wartość początkową.

 7. Regulamin może przewidywać większą dokładność określania liczby tworzonych i umarzanych jednostek danego funduszu niż wskazana w ust. 2 i 5.

§ 7


Zasady i terminy wyceny jednostek funduszu

 1. Jeżeli Regulamin nie wskazuje bardziej szczegółowych lub odmiennych zasad wyceny danego funduszu, wycena funduszu odbywa się na zasadach określonych poniżej.

 2. Wartość jednostki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego ustalana jest na każdy dzień wyceny, przy czym tak ustalona wartość obowiązuje do kolejnego dnia, na który jest określana wartość jednostki funduszu. Definicja dnia wyceny zawarta jest w OWU, przy czym niniejszy Regulamin może określać inne terminy wyceny jednostek poszczególnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych niż wskazane w powyższej definicji.

 3. Wartość jednostki funduszu na dany dzień wyceny ustalana jest w drodze podziału wartości aktywów netto ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego przez liczbę wszystkich jednostek tego funduszu w dniu wyceny, z uwzględnieniem różnicy pomiędzy liczbą tworzonych jednostek a liczbą umarzanych jednostek tego funduszu.

 4. Wycena jednostek funduszy dokonywana jest najpóźniej w drugim dniu wyceny następującym po dniu, na który ustalana jest wartość tych jednostek.

 5. Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się zgodnie z zasadami określonymi w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisach o rachunkowości.

 6. Aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego wycenia się według wartości godziwej, pozwalającej na rzetelne odzwierciedlenie ich wartości, z zachowaniem zasad ostrożnej wyceny.

 7. Wartość aktywów ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego jest ustalana na podstawie wartości z dnia wyceny jednostki uczestnictwa funduszu inwestycyjnego/subfunduszu, w którego jednostki uczestnictwa lokowane są środki ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

 8. Wycena jednostki funduszu może zostać opóźniona lub może nie zostać dokonana, jeżeli z przyczyn niezależnych od ubezpieczyciela nie można dokonać wyceny jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych/subfunduszy, w które lokowane są aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. W takim przypadku – przez okres, w jakim nie jest możliwe ustalenie wartości jednostki danego ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego - nie są tworzone ani umarzane jednostki tego funduszu, a co za tym idzie nie jest dokonywana alokacja składki, zmiana funduszy, częściowa i całkowita wypłata, wypłata wartości rachunku, które wymagają utworzenia lub umorzenia jednostek tego funduszu. Operacje, o których mowa powyżej, mają miejsce niezwłocznie po ustaniu powyższych przeszkód.

§ 8


Postanowienia końcowe

 1. Ubezpieczyciel ma prawo dokonania zmiany Regulaminu w trakcie trwania umowy ubezpieczenia z zachowaniem trybu oraz warunków określonych obowiązującymi przepisami prawa. Ubezpieczający będzie związany zmianą, o ile nie wypowie umowy ubezpieczenia w najbliższym terminie wypowiedzenia.

 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie postanowienia Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 3. Niniejszy Regulamin został przyjęty uchwałą Zarządu ubezpieczyciela z dnia ….. stycznia 2012 roku i wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2012 roku.
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna