Regulamin systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (krm)Pobieranie 109,46 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar109,46 Kb.REGULAMIN

systemu Konstancińskiego Roweru Miejskiego (KRM)

[Obowiązuje od 15.06.2014] 1. Postanowienia ogólne

  1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki korzystania z rowerów miejskich udostępnianych jako system Konstanciński Rower Miejski (zwany dalej: KRM) organizowanej przez Gminę Konstancin Jeziorna na terenie miasta, uruchomionej i prowadzonej przez firmę Nextbike Polska Sp. z o.o. jako Operatora systemu .

  2. Regulamin KRM wraz z Polityką Prywatności udostępniony jest nieodpłatnie na stronie internetowej www.konstancinskirower.pl w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią, jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie. Dokument ten można otrzymać w siedzibie Nextbike Polska oraz w Urzędzie Gminy Konstancin-Jeziorna

 2. Definicje

  1. Regulamin – niniejszy Regulamin opisujący zasady i warunki korzystania z Konstancińskiego Roweru Miejskiego, w szczególności warunki, zakres praw i obowiązków oraz odpowiedzialność osób korzystających z rowerów w systemie KRM. Akceptacja postanowień Regulaminu i spełnienie wszystkich warunków w nim określonych stanowi podstawę i warunek zezwolenia na korzystanie z roweru miejskiego w systemie KRM.

  2. Operator – Nextbike Polska Sp. z o.o. realizująca usługi związane z obsługą KRM w ramach konsorcjum firm Nextbike Polska Sp. z o.o., ul. Przasnyska 6b, 01-756 Warszawa

  3. Klient – uczestnik Systemu KRM, który zaakceptował Regulamin i dokonał rejestracji w Systemie KRM.

  4. Umowa – Umowa Klienta z Operatorem, ustalająca wzajemne prawa i obowiązki określone w Regulaminie. Uznaje się, że Umowa o treści obejmującej postanowienia niniejszego Regulaminu zostaje automatycznie zawarta w momencie rejestracji Klienta w KRM pod warunkiem złożenia przez Klienta oświadczenia o akceptacji Regulaminu oraz uiszczenia opłaty inicjalnej podczas procesu rejestracji Klienta w KRM.

  5. System KRM – uruchomiony przez Operatora system konstancińskiego roweru miejskiego obejmujący w szczególności rowery, infrastrukturę techniczną, oprogramowanie i urządzenia umożliwiające korzystanie z rowerów.

  6. Serwis KRM – wykonywane przez Operatora czynności związane z eksploatacją, naprawami i konserwacją KRM.

  7. Centrum Kontaktu – uruchomiona przez Operatora platforma zapewniająca Klientom kontakt telefoniczny z Operatorem poprzez infolinię pod nr 22 244 13 13 lub 22 382 13 12, kontakt poprzez pocztę elektroniczną e-mail na adres ck@konstancinskirower.pl oraz całodobową obsługę. Informacje o funkcjonowaniu zamieszczane są na stronie internetowej www.konstancinskirower.pl.

  8. Stacja KRM – zestaw stojaków rowerowych wraz z urządzeniami do samodzielnej rejestracji w systemie KRM oraz do pobierania rowerów poprzez Terminal KRM. Lista Stacji KRM znajduje się na stronie internetowej www.konstancinskirower.pl.

  9. Terminal KRM – urządzenie do samodzielnego pobierania rowerów znajdujące się w Stacjach KRM.

  10. Identyfikator Klienta – osobisty numer przydzielony Klientowi przez Operatora zapisany w wersji liczbowej, w postaci numeru telefonu komórkowego, który to numer Klient zdefiniował podczas rejestracji w KRM oraz 6-cyfrowego nr PIN, który został podany podczas rejestracji w KRM. W celu usprawnienia procesu pobrania i zwrotu roweru w systemie KRM Klient może wykorzystywać po aktywowaniu w Terminalu KRM: imienną Warszawską Kartę Miejską, Elektroniczną Legitymację Studencką ELS lub kartę płatniczą działającą w systemie zbliżeniowym. W trakcie pobrania i zwrotu roweru są one traktowane równoważnie z Identyfikatorem Klienta. W trakcie pobrania i zwrotu roweru Klient ma do dyspozycji następujące sposoby identyfikacji:

   1. numer telefonu komórkowego, który wraz z numerem PIN jest traktowany, jako Identyfikator Klienta,

   2. Warszawska Karta Miejska (WKM)- zbliżeniowa, spersonalizowana (imienna) karta elektroniczna (RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,

   3. Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS), zbliżeniowa, spersonalizowana karta elektroniczna (chip + RFID) posiadająca swój unikalny, zakodowany numer wraz z numerem PIN,

   4. karty płatnicze – konsumenckie karty kredytowe, obciążeniowe, debetowe i przedpłacone emitowane przez organizacje płatnicze emitentów Visa International oraz Mastercard International oraz inna spełniająca wymagania dla uznania jej za elektroniczny instrument płatniczy w rozumieniu ustawy o elektronicznych instrumentach płatniczych ( t. j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1232) wraz z numerem PIN. Terminale są przystosowane do współpracy z produktami z rodziny PayPass i PayWave,

   5. inne nośniki kompatybilne z imienną Warszawską Kartą Miejską, przystosowane do kodowana biletów komunikacji miejskiej m. Konstancin-Jeziorna wraz z numerem PIN.

Po zalogowaniu się na koncie na stronie www.konstancinskirower.pl. Klient może wyłączyć kod PIN poprzez odznaczenie opcji: Przy każdym wypożyczeniu i zwrocie ze względu na bezpieczeństwo proszę pytać mnie o mój PIN. Opcja ta pozwala na wypożyczenie/zwrot roweru bez konieczności podawania kodu PIN przy użyciu sposobów identyfikacji: b, c, d oraz e, przy terminalu.

  1. Tabele Opłat i Kar – cennik usług i opłat KRM będący integralną częścią Umowy. Cennik dostępny jest na stronie www.konstancinskirower.pl.

  2. Rachunek przedpłacony – osobiste konto Klienta w systemie rozliczeniowym Systemu KRM, na którym realizowane są operacje uznania oraz obciążenia za korzystanie z usług i produktów oferowanych w ramach Systemu KRM zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. Rachunek przedpłacony może być zasilany przez Klienta wpłatą środków „z góry”, w formie przedpłaty.

  3. Opłata inicjalna – kwota wpisowego do systemu KRM wynosząca 10 zł brutto (słownie: dziesięć złotych) uiszczana przez Klienta przy rejestracji w KRM, której wniesienie oznacza wyrażenie przez Klienta zgody na postanowienia niniejszego Regulaminu i stanowi jednocześnie pierwszą wpłatę na poczet Kwoty doładowania.

  4. Kwota doładowania –opłata na poczet wypożyczeń wniesiona na Rachunek przedpłacony

15. Procedura zabezpieczająca – każde postępowanie podejmowane przez Operatora w przypadku . niezwrócenia roweru w wymaganym terminie i stanie, w szczególności postępowanie wyjaśniające, windykacyjne i sądowe.

16. Strefa użytkowania– granice administracyjne m. Konstancin Jeziorna oraz m. st. Warszawa. System KRM jest w pełni kompatybilny z systemem Veturilo i umożliwia korzystanie zarówno z rowerów KRM jak i Veturilo.

17. Korzystanie z roweru – pobranie i korzystanie z roweru ze Stacji KRM przy pomocy Identyfikatora klienta lub w sposób opisany w punkcie II.10. Proces pobrania, określa punkt VII. Regulaminu.

18. Zwrot roweru – oddanie roweru do Stacji KRM. Proces zwrotu, określa punkt X. Regulaminu. 1. Zasady ogólne korzystania z KRM

  1. Warunkiem korzystania z Systemu KRM jest podanie przez Klienta: wymaganych przy rejestracji danych osobowych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie, dokonanie opłaty inicjalnej. Warunkiem korzystania z KRM jest ponadto utrzymanie minimalnego stanu Konta doładowania Klienta w momencie każdego wypożyczenia w wysokości co najmniej 10 zł (słownie: dziesięć złotych).

  2. Operator udostępnia Klientowi rower na warunkach określonych w Regulaminie. Klient zobowiązuje się przestrzegać warunków Regulaminu, w szczególności zapłacić umówioną opłatę oraz używać roweru zgodnie z Regulaminem.

  3. Osoby, które ukończyły 13 lat, a nie ukończyły 18-go roku życia (zwane dalej małoletnimi), muszą przed zawarciem Umowy, przekazać Operatorowi KRM pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na zawarcie Umowy oraz oświadczenie o przejęciu przez nich odpowiedzialności, z tytułu ewentualnych szkód, powstałych w szczególności w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy. W oświadczeniu rodzice lub opiekunowie prawni muszą zobowiązać się do uzupełniania konta małoletniego w systemie KRM. Zgoda musi być wysłana pocztą lub przekazana na adres CK KRM.

  4. Warunkiem koniecznym korzystania przez osoby małoletnie z wypożyczonego roweru jest posiadanie ważnej karty rowerowej lub motorowerowej.

  5. Klient może użytkować jednocześnie cztery rowery. Po uprzedniej rezerwacji możliwe jest zwiększenie liczby rowerów przy jednorazowym pobraniu.

  6. Użytkowanie roweru jest dozwolone w Strefie użytkowania. 1. Odpowiedzialność / Zobowiązanie

  1. Klient jest odpowiedzialny za użytkowanie roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i warunkami Regulaminu.

  2. Klient zobowiązuje się oddać rower sprawny technicznie, w takim samym stanie jak w momencie pobrania. Klient ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikających z naruszenia przez niego obowiązującego prawa przy korzystaniu z Systemu KRM.

  3. Korzystanie z rowerów Systemu KRM może się odbywać wyłącznie w celach niekomercyjnych.

  4. Klient jest odpowiedzialny za rower / wszystkie wykorzystywane rowery przy równoczesnym pobraniu kilku rowerów od momentu pobrania ze Stacji KRM do momentu zwrotu do Stacji KRM. W szczególności Klient zobowiązany jest podjąć działania celem zapobieżenia uszkodzeniom oraz kradzieży roweru, zaistniałe od chwili pobrania roweru z dowolnej Stacji KRM do momentu zwrotu roweru na dowolnej Stacji KRM.

  5. W przypadku kradzieży roweru dokonanej podczas użytkowania Klient ma obowiązek powiadomić o tym CK KRM oraz niezwłocznie zgłosić fakt kradzieży (rozboju) w najbliższej jednostce Policji.

  6. Zabronione jest korzystanie z rowerów Systemu KRM przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii; silnych leków przeciwalergicznych, innych leków, które z definicji zabraniają lub zalecają powstrzymanie się od kierowania pojazdami.

  7. Klient ponosi pełną i całkowitą odpowiedzialność oraz zobowiązuje się do pokrycia wszelkich mandatów, opłat itp. otrzymanych przez Klienta, związanych z użytkowaniem roweru.

  8. W przypadku udowodnionych zniszczeń wynikłych z niewłaściwego użytkowania sprzętu wchodzącego w skład Systemu KRM, Klient zgadza się pokryć koszty naprawy i odtworzenia sprzętu do stanu pierwotnego, sprzed pobrania. Za wykonanie niezbędnych napraw Operator wystawi Klientowi odpowiedni rachunek lub fakturę VAT.

  9. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru z winy Klienta, Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież i zniszczenia. W przypadku trudności ze zwrotem roweru Klient ma obowiązek skontaktować się z KRM.

  10. Jakiekolwiek celowe zniszczenie własności Operatora skutkuje wszczęciem postępowania sądowego. Operatorowi przysługuje prawo do dochodzenia pokrycia wszelkich uzasadnionych kosztów, w tym kosztów obsługi prawnej, od sprawcy uszkodzeń i zniszczeń.

  11. Klient odpowiada za ewentualne szkody powstałe w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy do pełnej wysokości, przy czym jednym z elementów szkody może być tzw. koszt odtworzenia roweru określony w Tabelach Opłat i Kar. 1. Rejestracja

  1. Koniecznym warunkiem korzystania z Systemu KRM jest uprzednia rejestracja Klienta oraz wniesienie Opłaty inicjalnej.

  2. Rejestracja odbywa się w portalu internetowym znajdującym się pod adresem: www.konstancinskirower.pl. Dodatkowo dopuszcza się możliwość rejestracji w CK KRM, poprzez kontakt telefoniczny z pracownikiem CK KRM oraz przy pomocy karty płatniczej z możliwością obciążenia w Terminalu KRM, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.

  3. Podczas procesu rejestracji poprzez stronę www.konstancinskirower.pl, aplikację Nextbike, osobiście lub kontaktując się telefonicznie z pracownikiem CK KRM wymagane jest podanie następujących danych osobowych:

   1. imienia i nazwiska,

   2. adresu kontaktowego, tj. miasta, ulicy wraz z nr domu/mieszkania, kodu pocztowego, kraju, adresu e-mail,

   3. numeru telefonu komórkowego

   4. numeru karty płatniczej w przypadku płatności kartą płatniczą z możliwością obciążenia

  4. Podczas procesu rejestracji w Terminalu KRM, Klient podaje następujące dane osobowe:

   1. numer telefonu komórkowego.

   2. imię i nazwisko,

   3. numer karty płatniczej z możliwością obciążenia

  5. W trakcie procesu rejestracji przy Terminalu KRM Klient wprowadza ustalony przez siebie kod PIN. Natomiast podczas rejestracji przez: stronę internetową, aplikację na Androida oraz CK KRM – PIN jest generowany automatycznie. Po zakończeniu rejestracji, Klient otrzymuje potwierdzenie z Systemu KRM o udanej rejestracji oraz swój indywidualny PIN, który wraz z podanym numerem telefonu komórkowego stanowi Identyfikator Klienta w Systemie KRM.

  6. Warunkiem zarejestrowania jest podanie prawdziwych danych, akceptacja warunków określonych w niniejszym Regulaminie oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu wykonywania Umowy (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926). Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub zmiany. Administratorem danych osobowych jest Nextbike Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, 01-756, ul. Przasnyska 6b.

  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne; brak podania danych osobowych uniemożliwia skorzystanie z usługi i Systemu KRM. Informacje na temat bezpieczeństwa danych osobowych są dostępne w Polityce Prywatności Nextbike Polska, pod adresem: http://cust.nextbike.pl/link/vet-map/politykaprywatnosci.pdf.

  8. Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na potrzeby działania KRM i mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z Nextbike wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

  9. Klient może ponadto wyrazić zgodę na przesyłanie za pomocą sms, poczty elektronicznej materiałów informacyjnych dotyczących usług świadczonych przez Operatora w ramach KRM, a także anonimowych ankiet przesyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej, bądź udostępnianych bezpośrednio w Systemie KRM, służących zbieraniu przez Operatora od Klientów KRM danych demograficznych i profilowych niebędących danymi osobowymi (takich jak wykształcenie, zatrudnienie, wiek). Dane te wykorzystywane będą do badania preferencji Klientów i dostosowywania oferty Operatora do ich oczekiwań, jak również do analiz statystycznych i tworzenia zbiorowego wizerunku Klientów przekazywanego partnerom marketingowym Operatora. Otrzymywanie materiałów informacyjnych oraz ujawnienie ww. danych jest zawsze dobrowolne, a Klient w każdej chwili może zrezygnować z otrzymywania materiałów informacyjnych albo ankiet.

  10. Treść poszczególnych transakcji / pobrań jest udostępniona wyłącznie stronom Umowy. Każdy Klient, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, posiada dostęp do wszystkich swoich transakcji / pobrań przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym. Dane Klienta dotyczące poszczególnych transakcji / pobrań przechowywane są przez system informatyczny KRM. Jeżeli nie ma zaległości w zakresie opłat za użytkowanie rowerów dane są usuwane niezwłocznie po złożeniu przez Klienta wniosku o ich usunięcie. W przypadku wniesienia reklamacji dane te przechowywane są do wyczerpania procedury reklamacyjnej na okres 6 miesięcy i ewentualnego postępowania nią wywołanego, rozpoznania roszczenia Klienta, dla celów dowodowych, nie krótszy jednak niż 6 miesięcy oraz nie dłuższy niż 2 lata, od dnia odpowiedzi na reklamację. W razie zgłoszenia w tym terminie (np. zadośćuczynienia, naprawienia szkody) – dane są przetwarzane w czasie ustalenia ewentualnej odpowiedzialności Operatora / Klienta i wykonania zapadłego w sprawie orzeczenia.

  11. Dane osobowe są przetwarzane, przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa.

  12. Administrator danych osobowych - Operator zobowiązuje się do zachowania poufności danych osobowych i nie ujawniania ich innym podmiotom, chyba że Klient go do tego upoważni, albo upoważnienie takie wynikać będzie z przepisu prawa. Zobowiązanie to pozostaje w mocy po wygaśnięciu stosunku prawnego łączącego Klienta z Operatorem.

  13. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Klientów, Operator używa tzw. cookies, tj. informacji zapisywanych przez serwer Serwisu na komputerze Klienta, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Cookies dostarczają danych statystycznych o ruchu Klientów i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron KRM oraz umożliwiają sprawne świadczenie Usług. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies, jednakże może to spowodować utrudnienia, a nawet uniemożliwić korzystanie z Systemu KRM. 1. Formy Płatności

  1. Płatność za usługi i produkty oferowane w ramach Systemu KRM może być dokonywana poprzez:

   1. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z CK KRM, z której to środki pobierane są automatycznie.

   2. zasilenie Rachunku Przedpłaconego za pomocą przelewu bankowego lub poprzez płatność kartą płatniczą w szczególności przez portal www.konstancinskirower.pl, z którego środki będą pobierane w wysokości wynikającej z Tabel Opłat i Kar, a następnie przekazywane na rachunek Operatora. Forma płatności może być dowolnie wybierana poprzez wybranie odpowiedniej opcji w Systemie KRM udostępnionej poprzez www.konstancinskirower.pl.

  2. Uruchomienie zlecenia obciążenia karty płatniczej następuje w momencie rejestracji, poprzez wprowadzenie numeru karty płatniczej tj.: kredytowej, obciążeniowej w Terminalu KRM, , podczas kontaktu z CK KRM, a także za pomocą aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android.

  3. Forma płatności może być wielokrotnie zmieniana, po zalogowaniu się na stronie www.konstancinskirower.pl, w zakładce Sposób Płatności.

  4. Wszelkie płatności są przekazywane na rachunek Operatora. 1. Pobranie i użytkowanie roweru

  1. Użytkowanie roweru jest możliwe gdy Klient posiada aktywny status konta. Przez aktywny status konta rozumie się:

   1. posiadanie na Rachunku przedpłaconym minimalnej kwoty 10 zł brutto, poprzez zasilenie przelewem lub jednorazową wpłatą przy użyciu karty płatniczej,

   2. zdefiniowanie jako formy płatności karty płatniczej z możliwością obciążenia, przy terminalu lub poprzez kontakt z CK KRM, z której to środki pobierane są automatycznie.

  2. Pobranie roweru jest możliwe w dowolnej Stacji KRM:

   1. w przypadku roweru zamkniętego elektrozamkiem; po uprzednim uruchomieniu Terminala KRM, zalogowaniu się oraz postępowaniu zgodnie z wyświetlanymi na urządzeniu Terminala KRM komunikatami. Zwolnienie elektrozamka jest sygnalizowane odpowiednim komunikatem wyświetlanym na Terminalu KRM oraz sygnałem dźwiękowym.

   2. w przypadku roweru przypiętego wyłącznie zamkiem szyfrowym; za pomocą Terminala KRM, przy pomocy aplikacji Nextbike, dostępnej na urządzeniach z systemem iOS i Android, telefonicznie – dzwoniąc pod numer podany na terminalu: 22 244 13 13 lub 22 382 13 12 (koszt połączenia zgodny z taryfami operatorów).

  3. Pobranie rozpoczyna się w momencie zakończenia procedury opisanej w pkt. 2.

  4. Podczas pobrania Klient otrzymuje numer do zamka szyfrowego otwierającego dostęp do roweru. Numer ten do czasu zwrotu roweru można potwierdzić w Terminalu KRM, aplikacji Nextbike oraz w CK KRM.

  5. Obowiązkiem Klienta jest upewnienie się, przed jazdą, że rower jest przydatny do umówionego użytku, w szczególności, że opony roweru są napompowane, a hamulce sprawne. Po odbezpieczeniu roweru, Klient jest zobowiązany zabezpieczyć linkę w sposób uniemożliwiający jej wkręcenie się w koło.

  6. W przypadku stwierdzenia podczas użytkowania roweru jakiejkolwiek usterki roweru Klient zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia problemu do CK KRM i odstawienia roweru do najbliższej Stacji KRM.

  7. Korzystanie przez Klienta z niesprawnego roweru może skutkować jego odpowiedzialnością za usterki lub szkody z tego wynikające, w przypadku gdy Klient mógł dostrzec niesprawność roweru.

  8. Rekomenduje się, aby Klient w trakcie użytkowania roweru posiadał zdolny do wykonywania połączeń z CK KRM telefon komórkowy.

  9. Koszyk zamontowany z przodu roweru jest dostosowany wyłącznie do przewożenia lekkich przedmiotów. W celu zachowania bezpieczeństwa oraz w obawie przed zniszczeniem roweru, nie wolno wkładać tam żadnych ciężkich rzeczy. Maksymalna masa wkładu do koszyka nie może przekraczać 5 kg. Przedmioty wkładane do koszyka nie mogą wystawać ponad obręcz kosza, nie powinny również zawierać żadnych ostrych krawędzi. Jeśli wypadek nastąpi z przyczyn niewłaściwego wykorzystania koszyka, Klient ponosi odpowiedzialność oraz koszty z tego wynikające. Operator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia przewożonych w koszyku towarów lub przedmiotów.

  10. W przypadku jakichkolwiek problemów z pobraniem, użytkowaniem lub zwrotem roweru ze Stacji KRM Klient jest zobowiązany do kontaktu telefonicznego z CK KRM. Pracownik CK KRM poinformuje Klienta o dalszej procedurze działania. Rower powinien być użytkowany zgodnie z jego przeznaczeniem. Rower KRM jako środek transportu miejskiego służy do przemieszczania się między Stacjami KRM. Nie wolno używać rowerów KRM w celu wycieczek górskich, skoków, sztuczek kaskaderskich, nie wolno ścigać się oraz wykorzystywać roweru dla ciągnięcia lub pchania czegokolwiek.

  11. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności skutkującego powstaniem szkody na rzecz Operatora, Operator zastrzega sobie prawo blokady konta Klienta do czasu wyjaśnienia sprawy. 1. Czas trwania użytkowania

  1. Klient ma obowiązek zwrócić rower najpóźniej z upływem dwunastej godziny od pobrania.

  2. Przekroczenie dwunastu godzin czasu użytkowania powoduje naliczenie opłat i kar, zgodnie z Tabelami Opłat i Kar. 1. Naprawy i Awarie

  1. Wszelkie awarie powinny być zgłaszane telefonicznie do CK KRM. W przypadku każdej awarii uniemożliwiającej dalszą jazdę, Klient jest zobowiązany zatrzymać się i powiadomić telefonicznie CK KRM oraz odprowadzić rower do najbliższej Stacji KRM.

  2. Zabronione jest samodzielne dokonywanie jakichkolwiek napraw, modyfikacji, wymiany części w użytkowanym rowerze. Jedynym uprawnionym podmiotem do tych działań jest Serwis KRM.

  3. Na Kliencie ciąży obowiązek posiadania możliwości nawiązania kontaktu z CK KRM przez cały czas użytkowania roweru. 1. Zwrot

  1. Klient zobowiązany jest do wpięcia roweru do stojaka w taki sposób, by adapter zamontowany do widelca roweru wprowadzić do elektrozamka będącego integralną częścią stojaka i przytrzymania roweru do czasu automatycznego zamknięcia blokady. Automatyczne zamknięcie blokady sygnalizowane jest sygnałem dźwiękowym oraz fizycznym zamknięciem roweru w zamku. Rekomenduje się, aby Klient upewnił się, że rower został zwrócony w Systemie KRM. Może dokonać tego poprzez zalogowanie się w Terminalu KRM, za pomocą aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z CK KRM.

  2. W przypadku braku możliwości wpięcia roweru do elektrozamka (np. brak wolnego stojaka w Stacji KRM lub awaria Stacji KRM) Klient jest zobowiązany do zwrotu roweru przy użyciu zamka szyfrowego, przypinając rower do stojaka lub innego roweru znajdującego się w Stacji KRM, zablokowania zamka, naciśnięcia przycisku „Zwrot” na części elektronicznej Terminala KRM oraz postępowania zgodnego z instrukcją na wyświetlaczu. Po zablokowaniu zamka Klient może też zwrócić rower za pomocą strony www.konstancinskirower.pl, aplikacji Nextbike lub poprzez kontakt z CK KRM.

  3. W przypadku niepoprawnego zwrotu roweru, o których mowa w punktach X.1. oraz X.2. Klient ponosi koszty jego dalszego użytkowania oraz odpowiada za ewentualną kradzież. 1. Opłaty

  1. Opłaty naliczane są według stawek podanych w Tabelach Opłat i Kar, będących załącznikiem do Regulaminu, dostępnych na stronie www.konstancinskirower.pl, oraz na Terminalach KRM. Podstawą wyliczenia opłaty jest liczba minut użytkowania liczona od momentu pobrania roweru w Terminalu KRM, bądź otrzymania kodu szyfrowego otwierającego linkę zabezpieczającą,. do czasu wpięcia roweru w elektrozamek lub uzyskania potwierdzenia z Systemu KRM o przyjęciu zwrotu roweru.

  2. Opłaty za korzystanie są zróżnicowane i uzależnione od długości użytkowania roweru oraz poprawnego zwrotu roweru w systemie KRM. Opłata podstawowa za jednorazowe użytkowanie roweru jest sumą należności za kolejne przedziały czasowe, np. koszt 150-minutowego użytkowania roweru wynosi 9 zł.

  3. Czas naliczania opłat jest podzielony na jednogodzinne okresy za wyjątkiem pierwszej godziny użytkowania roweru, podczas której wydziela się okres pierwszych dwudziestu minut bezpłatnego użytkowania roweru.

  4. W przypadku gdy Klient uiszcza opłatę w formie Rachunku Przedpłaconego, a naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Wypożyczający w celu dalszego korzystania z systemu KRM musi doładować swoje konto do minimalnego stanu 10,00 zł brutto.

  5. W przypadku, gdy naliczone opłaty za jazdę przekraczają posiadane środki, Klient ma obowiązek doładować swój Rachunek przedpłacony co najmniej do salda równego 0 zł w terminie 7 dni. W przypadku nieuregulowania należności, Operator zastrzega sobie prawo do podjęcia odpowiednich kroków prawnych przeciwko Klientowi mających na celu uzyskanie zapłaty z tytułu wykonanej Umowy. Operator ma prawo do naliczania odsetek ustawowych od zaległych kwot do dnia faktycznego dokonania płatności w pełnej wysokości.

  6. W trakcie trwania umowy z Operatorem systemu KRM opłaty na poczet wypożyczeń (kwota doładowania) nie podlegają zwrotowi.

  7. W przypadku udowodnionych nadużyć związanych z niewłaściwym użytkowaniem, w szczególności dokonywanie nieautoryzowanych pobrań rowerów, Klient zostaje obciążony karą przewidzianą w Tabeli Opłat i Kar KRM. 1. Reklamacje

  1. Klient może zgłosić reklamację w terminie 7 dni od daty zdarzenia, będącego przyczyną reklamacji.

  2. Wszystkie reklamacje dotyczące usług świadczonych na podstawie Regulaminu można składać drogą elektroniczną na adres e-mail ck@konstancinskirower.pl pocztą na adres Operatora lub osobiście w siedzibie Operatora. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Operator zwraca się z prośbą do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

  3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia.

  4. Klient wyraża zgodę na to, by odpowiedź na reklamację wysłana została pocztą elektroniczną lub pocztą na adres korespondencyjny w sposób wskazany w reklamacji. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Operator może wysłać odpowiedź na inny adres e-mail, wskazany przez składającego reklamację.

  5. CK KRM udziela odpowiedzi, która zawiera stanowisko Operatora w sprawie reklamacji, uzasadnienie oraz informację o trybie odwoławczym. Klient ma prawo odwołania się od decyzji wydanej przez CK KRM. Odwołania powinny być wysyłane niezależnie od sposobu dostarczenia – list, e-mail – nie później niż w terminie 14 dni od doręczenia Klientowi decyzji, od której chce się odwołać. Odwołanie będzie rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia jego wpływu do CK KRM. 1. Wypowiedzenie Umowy na wniosek Klienta

  1. Klient ma prawo wypowiedzieć Umowę. Wypowiedzenie w formie pisemnej należy przesłać na adres elektroniczny ck@konstancinskirower.pl lub na adres pocztowy Operatora.

  2. Rozwiązanie Umowy następuje w terminie 14 dni od daty doręczenia wypowiedzenia Operatorowi.

  3. Przed złożeniem wypowiedzenia Klient zobowiązany jest do uzupełnienia środków na Rachunku przedpłaconym do salda 0 zł.

  4. Jeżeli środki na Rachunku przedpłaconym przekraczają 0 zł w dniu rozwiązania Umowy, zostaną one zwrócone na konto, z którego zostały wpłacone lub na wyraźne żądanie Klienta, na inne konto bankowe wskazane w wypowiedzeniu. Zwracana kwota zostanie pomniejszona o koszty przelewu.

 2. Postanowienia końcowe

  1. Akceptacja niniejszego Regulaminu oraz użytkowanie roweru są równoznaczne z: oświadczeniem o stanie zdrowia umożliwiającym bezpieczne poruszanie się na rowerze; umiejętnością jazdy na rowerze; posiadaniem wymaganych przepisami prawa uprawnieniami oraz znajomością przepisów ruchu drogowego.

  2. Operator zastrzega sobie prawo rozwiązania Umowy za 14 dniowym okresem wypowiedzenia, gdy Klient łamie postanowienia niniejszego Regulaminu (np. brak akceptacji nowego Regulaminu, niezwrócenie roweru w wymaganym terminie), zaś Klientowi przysługują, w stosunku do Operatora, roszczenia związane ze zwrotem środków na Rachunku Przedpłaconym, o ile wcześniej nie zostały wykorzystane przez Operatora na pokrycie wymagalnych zobowiązań obciążających Klienta.

  3. Operator jest uprawniony do wprowadzenia zmian w Regulaminie lub Polityce Prywatności ze skutkiem na przyszłość. Informacja o zmianach do niniejszego Regulaminu lub Polityki Prywatności będzie udostępniana pod adresem www.konstancinskirpwer.pl. Brak pisemnej informacji o braku akceptacji zmiany Regulaminu przesłanej do CK KRM w terminie 14 dni od dnia jej wysłania do Klienta, oznacza akceptację wprowadzonych zmian w Regulaminie przez Klienta.

  4. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa w szczególności Kodeks Cywilny oraz ustawa Prawo o ruchu drogowym.

  5. W przypadku rozbieżności pomiędzy wersją polską a obcojęzyczną wersją językową Regulaminu, podstawą interpretacji będzie wersja polska Regulaminu.

TABELE OPŁAT I KAR KRM


Czas wypożyczenia

Opłata (brutto)*

Od 1 do 20 minuty

0 zł

Od 20 do 60 minuty

1 zł

Druga godzina

3 zł

Trzecia godzina

5 zł

Czwarta i każda następna godzina

7 zł

Przekroczenie 12 h wypożyczenia + koszty wypożyczenia**

200 zł

Rodzaj opłat

Opłata (brutto)

Opłata inicjalna KRM

10 zł

Zwrot roweru w innym miejscu niż jedna ze stacji

50 zł + 5 zł/km

Kaucja

0 zł***

Powiadomienie listowne odnośnie naruszenia Regulaminu

10 zł

Wartość roweru w przypadku kradzieży lub zniszczenia

2000 zł

*Opłata za jednoazowy wynajem jest sumą należności za wyjeżdżone godziny, np. koszt 150 minutowego wynajmu wynosi 10 zł.

**Dodatkowe opłaty wynikają z nieprzestrzegania Regulaminu.***Może ulec zmianie.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna