Regulamin rekrutacji I udziału w projekciePobieranie 139 Kb.
Data12.06.2018
Rozmiar139 Kb.

Projekt „RÓWNE SZANSE" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE

"RÓWNE SZANSE"
§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Regulamin określa procedurę i kryteria rekrutacji, prawa i obowiązki Uczestników i Realizatora oraz zasady realizacji projektu „RÓWNE SZANSE”.

 2. Projekt „RÓWNE SZANSE” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi na podstawie umowy nr RPLD.09.01.02-10-0019/17-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 3. Realizatorem projektu jest Fundacja Inkubator z siedzibą w Łodzi przy
  ul. ks. Tymienieckiego 22/24

 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.01.2018 r. do 30.06.2019 r.

 5. Udział w projekcie jest bezpłatny.

 6. Ogólny nadzór nad realizacją Projektu, a także rozstrzyganie spraw, które nie są uregulowane niniejszym Regulaminem, pozostaje w gestii Koordynatora projektu.§2

Słownik pojęć
Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 1. Projekt – Projekt „RÓWNE SZANSE” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa, realizowany przez Fundację Inkubator w Łodzi na podstawie umowy
  nr RPLD.09.01.02-10-0019/17-00 podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi, w ramach w ramach Osi priorytetowej IX Włączenie społeczne, Działania IX.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałania IX.1.2 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 2. Instytucja Pośrednicząca (IP) RPO WŁ – Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi.

 3. Realizator Projektu – Fundacja Inkubator

 4. Strona www projektu – strona internetowa pod adresem www.rowneszanse.inkubator.org.pl, na której zamieszczane będą wszystkie informacje i dokumenty dotyczące projektu.

 5. Zespół Zarządzający Projektem (ZZP) – zespół realizujący projekt, powołany przez Prezesa Fundacji Inkubator.

 6. Biuro projektu – biuro realizatora projektu, mieszczące się w siedzibie Fundacji Inkubator w Łodzi, przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24. Biuro projektu czynne jest w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godz. 9.00 – 15.00.

 7. Kandydat – osoba ubiegająca się o udział w Projekcie/biorąca udział w procesie rekrutacji.

 8. Uczestnik projektu - osoba fizyczna zakwalifikowana do Projektu i korzystająca z przewidzianych form wsparcia.

 9. Dane osobowe - dane osobowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), dotyczące uczestników projektu, które muszą być przetwarzane przez Instytucję Zarządzającą, Instytucję Pośredniczącą oraz Beneficjenta.

 10. Przetwarzanie danych osobowych - oznacza to operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak np. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, w zakresie niezbędnym do prowadzenia sprawozdawczości, monitoringu i ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 11. Beneficjent - Fundacja Inkubator - realizator projektu.

 12. Strategia ZIT – Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ pełniąca funkcję ogólnej Strategii Rozwoju ŁOM oraz operacyjnej Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych, dostępna na stronie internetowej: http://www.lom.lodz.pl/strategia-zit/


§ 3

Uczestnicy Projektu


 1. W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria formalne:

  1. ukończyły 18 rok życia,

  2. zamieszkują/uczą się (zgodnie z Kodeksem Cywilnym, art. 25) na terenie miasta Łodzi bądź powiatów ościennych: łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego, pabianickiego - tzw. Łódzki Obszar Metropolitarny (ŁOM)

  3. pozostają bez zatrudnienia: tj. osoby bezrobotne1 albo bierne zawodowo2

  4. są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:

- korzystają ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

- kwalifikują się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tzn. są zagrożone wykluczeniem społecznym z następującego powodu/powodów: • ubóstwa3

 • bezdomności

 • bezrobocia

 • niepełnosprawności

 • długotrwałej lub ciężkiej choroby

 • przemocy w rodzinie

 • potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi

 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności

 • bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r o cudzoziemcach

 • trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego

 • alkoholizmu lub narkomanii

 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej

 • klęski żywiołowej lub ekologicznej

- są osobami bezrobotnymi, które zostały zakwalifikowane do III profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.),

- przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,

- są osobami niepełnosprawnymi w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.),

- korzystają z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.


 1. Warunki, o których mowa powyżej kandydaci potwierdzają składając Beneficjentowi, nie później niż z chwilą rozpoczęcia pierwszej formy wsparcia, odpowiednie oświadczenia/zaświadczenia.

 2. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, przed złożeniem dokumentów rekrutacyjnych, mają obowiązek zapoznać się z treścią przedmiotowego regulaminu.


§ 4

Rekrutacja do projektu


 1. Rekrutacja do projektu przewidziana jest w sposób ciągły, na zasadzie wolnego naboru do wyczerpania liczby miejsc.

 2. Do projektu zakwalifikowanych zostanie 50 osób spełniających kryteria udziału - 25 kobiet i 25 mężczyzn, które w pierwszej kolejności wymagają aktywizacji społecznej

 3. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, będzie prowadzona w sposób bezstronny z uwzględnieniem zasady równych szans, w tym równości płci, niedyskryminacji, z poszanowaniem zasady dobrowolności i bezpłatności udzielonego wsparcia, zgodnie z warunkami podanymi w niniejszym regulaminie.

 4. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy:

 1. Przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych,

 2. Ocena formalna formularzy,

 3. Ocena merytoryczna formularzy,

 4. Wybór grupy docelowej

a) Przyjmowanie formularzy kwalifikacyjnych.

   1. Formularze kwalifikacyjne do projektu będą przyjmowane od 12.02.2018 r. do wyczerpania liczby miejsc, w dni robocze w godz. 9.00-15.00 w Biurze projektu (osobiście, pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroniczną na adres e-mail: rowneszanse@inkubator.org.pl - skan podpisanego formularza)

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz Formularz kwalifikacyjny stanowiący załącznik numer 1 do niniejszego Regulaminu, zostaną umieszczone na stronie www projektu oraz udostępnione w Biurze projektu przed planowanym terminem rozpoczęcia naboru.

 2. Zgłoszenie udziału w projekcie następuje poprzez złożenie/przesłanie Formularza kwalifikacyjnego, w miejscu i w terminie określonym w ramach procesu rekrutacji. Formularze będą rejestrowane poprzez nadanie numeru identyfikacyjnego.

 3. Po złożeniu Formularz nie podlega zmianom ani zwrotowi.


b) Ocena formalna formularzy przeprowadzana na zasadzie spełnia/nie spełnia:

1. Kryteria formalne – formularz kwalifikacyjny: • złożony we wskazanym miejscu i terminie,

 • kompletnie wypełniony,

 • wypełniony w języku polskim, komputerowo lub czytelnym pismem;

 • podpisany przez kandydata we wskazanym miejscu.

2. Kryteria formalne – kandydat:

 • zamieszkuje/uczy się na terenie jednego z powiatów: miasta Łodzi, łódzkiego – wschodniego, brzezińskiego, zgierskiego bądź pabianickiego zgodnie z § 3 ust. 1 lit. b;

 • jest osobą zagrożoną ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zgodnie z § 3 ust. 1 lit. d;

 • zapoznał się z niniejszym regulaminem.

3. Oceny formalnej dokonuje na bieżąco członek ZZP przyjmujący formularz. Istnieje możliwość uzupełnienia braków formalnych.

4. Formularze poprawne pod względem formalnym zostaną poddane ocenie merytorycznej. Powody odrzucenia formularza z przyczyn formalnych są jawne i informacje na ich temat będą udzielane osobom kandydującym do udziału w Projekcie.c) Ocena merytoryczna formularzy - zgodnie z następującą punktacją:

1. Uzasadnienie chęci i zasadności udziału w projekcie w kontekście dotychczasowego doświadczenia zawodowego, kwalifikacji, umiejętności: 0-4 pkt,

2. Osoba korzystająca z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa - 2 pkt.,

3. Osoba doświadczająca wykluczenia społecznego z więcej niż 1 powodu wskazanego


w § 3 ppkt 1d - 2 pkt.,

4. Osoby spełniające dodatkowo kryteria wskazane w punkcie 2 i 3 mają pierwszeństwo udziału w projekcie

5. Oceny merytorycznej dokonuje na bieżąco ekspert zewnętrzny.

6. O wynikach oceny kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/lub poprzez e-mail.d)Wybór grupy docelowej

1. Osoby spełniające kryteria formalne, które uzyskają min. 2 pkt. zostaną wpisane na listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.  1. Do projektu zostanie zakwalifikowanych 50 osób - 25 kobiet i 25 mężczyzn. W przypadku wyczerpania limitu liczby miejsc dla którejkolwiek grupy, informacja na ten temat zostanie niezwłocznie umieszczona na stronie internetowej projektu. Formularze, które wpłyną po zakwalifikowaniu 25 osób każdej z płci i uzyskają minimalną liczbę punktów utworzą listę rezerwową, o czym kandydaci zostaną poinformowani telefonicznie i/lub poprzez e-mail.

  2. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów decydująca będzie kolejność zgłoszeń.

  3. Projekt nie przewiduje procedury odwoławczej na etapie rekrutacji.

  4. W ciągu 7 dni od dnia wpływu formularza kandydat zostanie poinformowany telefonicznie i/lub e-mailem o wynikach oceny i terminie/miejscu rozpoczęcia planowanych działań.

  5. W przypadku zakwalifikowania się do projektu kandydat zobowiązany jest do stawienia się we wskazanym terminie w Biurze projektu celem podpisania niezbędnych oświadczeń
   i dokumentów wymaganych przez IP i Realizatora projektu.

  6. Niezależnie od liczby przyznanych punktów, Realizator projektu może odmówić udziału
   w projekcie osobie, której dane wpisane do formularza rekrutacyjnego nie są zgodne ze stanem faktycznym.


§ 5

Zakres i ogólne zasady udzielania wsparcia


 1. W projekcie przewidziano następujące formy wsparcia:

  1. Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno- Zawodowej (IŚRSZ) z doradcą zawodowym (2h/osobę) i psychologiem (2h/osobę)

  2. Indywidualne wsparcie psychologiczne (śr. 5h/osobę)

  3. Grupowe wsparcie psychologiczne (10h/grupę)

  4. Indywidualne poradnictwo zawodowe (śr. 3h/osobę)

  5. Warsztaty kompetencji społecznych (12 h/grupę)

  6. Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy – dla 50 osób

  7. Płatne staże zawodowe trwające od 3 do 6 m-cy – dla 50 osób.

  8. Pośrednictwo pracy dla 50 osób.

 2. Każda osoba zakwalifikowana do projektu obowiązkowo skorzysta ze wsparcia wskazanego w ust. 1 lit. a-e. Dobór pozostałych form wsparcia będzie podyktowany wskazaniami zawartymi w IŚRSZ.

 3. Realizację przewidzianych w ramach Projektu form wsparcia, o których mowa w ust.1 lit a-e założono w dni robocze oraz ewentualnie w soboty pod warunkiem zaistnienia takiej potrzeby.

 4. Udział w Projekcie jest bezpłatny; koszty udziału Uczestników w projekcie pokrywa Realizator.


§ 6

Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społeczno- Zawodowej


    1. Opracowanie IŚRSZ jest pierwszym i obligatoryjnym etapem projektu .

    2. Podstawą do opracowania IŚRSZ jest diagnoza społeczno-zawodowa będąc wynikiem spotkań z doradca zaw. i psychologiem.

    3. IŚRSZ będzie zawierała wyznaczone cele i plan działania przewidziane dla uczestnika oraz osobę odpowiedzialną za monitorowanie jego udziału w projekcie. Dobór form wsparcia będzie uwzględniał ewentualny rodzaj i stopień niepełnosprawności.

    4. W celu realizacji IŚRSZ z każdym uczestnikiem zostanie podpisana umowa o udzielenie wsparcia ( na wzór kontraktu socjalnego) uwzględniająca założenia IŚRSZ.


§ 7

Indywidualne i grupowe wsparcie psychologiczne


 1. Indywidualne wsparcie psychologiczne realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań z psychologiem.

 2. Zakres indywidualnego wsparcia psychologicznego będzie uzależniony od indywidualnych potrzeb Uczestnika. Średnio założono 5 godzin wsparcia na uczestnika projektu.

 3. Uczestnik ma prawo skorzystać z indywidualnego wsparcia psychologicznego w trakcie całego udziału w projekcie.

 4. Grupowe wsparcie psychologiczne realizowane będzie na bieżąco, w grupach liczących ok 6-8 osób.

 5. Realizację indywidualnego i grupowego wsparcia psychologicznego założono w dni robocze, w wynajętych salach.

 6. Realizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na wsparcie oraz serwis kawowy.


§ 8

Indywidualne poradnictwo zawodowe


   1. Indywidualne poradnictwo zawodowe realizowane będzie w formie indywidualnych spotkań z doradcą zawodowym.

   2. Wsparcie założono dla wszystkich uczestników projektu.

   3. Realizację indywidualnego poradnictwa zawodowego założono w wynajętych salach.

4. Realizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na wsparcie.

§ 9
Warsztaty kompetencji społecznych


 1. Warsztaty kompetencji społecznych są formą wsparcia przewidzianą dla każdego uczestnika projektu.

 2. Wsparcie prowadzone będzie w formie warsztatów grupowych, w grupach ok 6-8 osobowych w wymiarze 12 godzin/grupę.

 3. Warsztaty realizowane będą w Łodzi, w wynajętych salach, w dni robocze pomiędzy godziną 8.00 a 16.00 (2 dni robocze po 6 godzin na każdą grupę).

 4. Realizator zapewnia zwrot kosztów dojazdu na wsparcie, przerwę kawową oraz ciepły posiłek.


§ 10
Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe


   1. Szkolenia/kursy zaplanowane w projekcie prowadzić będą do nabywania, podwyższania lub dostosowywania kompetencji i kwalifikacji.

   2. Projekt przewiduje tę formę wsparcia dla 50 uczestników projektu.

   3. Udział w szkoleniu/kursie/egzaminie zawodowym uwarunkowany jest opracowaniem IŚRSZ i zawartymi w niej wskazaniami w tym zakresie, a ponadto powinien wynikać z potrzeb konkretnego pracodawcy oferującego staż bądź zatrudnienie.

   4. Kursy/szkolenia/egzaminy realizowane będą przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, z którymi Realizator podpisze stosowne umowy.

   5. W uzasadnionym przypadku (np. wskazania w IŚRSZ, potrzeba pracodawcy) Uczestnik projektu może wziąć udział w więcej niż jednym szkoleniu/kursie/egzaminie pod warunkiem posiadania przez Realizatora środków na ten cel w budżecie projektu.

   6. Uczestnikowi projektu biorącemu udział w kursach/szkoleniach przysługuje stypendium szkoleniowe w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt. 1 o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,4 pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie do liczby godzin szkolenia w których Uczestnik projektu brał udział. Stypendium wypłacane jest Uczestnikowi projektu przez Fundację Inkubator.

   7. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych zgodnie z ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.5 Płatnikiem składek będzie Fundacja Inkubator.

   8. Kwota stypendium do wypłaty pozostaje:

- nie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych - z uwagi na objęcie zwolnieniem zgodnie z art. 21 ust 1pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych6

- nie pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z art. 83 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych7, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.

- nie pomniejszoną o składki społeczne, które na podstawie art. 16 ust. 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych finansuje w całości Realizator projektu.


   1. Wypłata stypendium realizowana będzie na bieżąco, nie później niż w ciągu 14 dni od dnia zakończenia szkolenia. Podstawą do obliczenia wysokości i warunkiem wypłaty stypendium będą listy obecności dostarczone przez realizatorów szkoleń/kursów.

   2. Projekt przewiduje zwrot kosztów przejazdu na szkolenia . Warunkiem dokonania zwrotu jest wypełnienie i złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń, których wzory zostaną udostępnione w Biurze Projektu.

   3. Ze wsparcia wykluczone są osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które zostały zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).


§ 11

Staże zawodowe


    1. Udział w stażach zawodowych został założony dla 50 Uczestników projektu. Uwarunkowany jest opracowaniem IŚRSZ i zawartymi w nim wskazaniami w tym zakresie.

    2. Cel stażu to zapoznanie Uczestnika projektu ze środowiskiem pracy, uzupełnienie nabytych kwalifikacji/kompetencji o aspekt praktyczny, zastosowanie w praktyce umiejętności nabytych podczas szkoleń.

    3. Okres trwania stażu założono od 3 do 6m-cy/osobę.

    4. Staże organizowane będą zgodnie z Polskimi Ramami Jakości Praktyk i Staży.

    5. Staże będą realizowane na podstawie umowy zawartej przez Realizatora projektu z Uczestnikiem projektu oraz umowy z pracodawcą, według programu określonego w umowie.

    6. W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi brutto 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Stypendium jest wypłacane przez Realizatora projektu.

    7. Stypendium za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę przysługującego stypendium przez 30 i mnożąc przez liczbę dni kalendarzowych w okresie, za które świadczenie to przysługuje.

    8. Stypendium nie przysługuje za czas nieobecności na stażu. Wyjątek stanowi nieobecność z powodu choroby udokumentowana stosownym zaświadczeniem lekarskim (druk ZUS ZLA) lub korzystania z przysługującego dnia wolnego.

    9. Osoby pobierające stypendium podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu. Płatnikiem składek jest Realizator projektu.

    10. Kwota stypendium stażowego do wypłaty pozostaje:

- nie pomniejszona o podatek dochodowy od osób fizycznych - z uwagi na objęcie zwolnieniem zgodnie z art. 21 ust 1pkt 137 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,

- nie pomniejszona o składkę na ubezpieczenie zdrowotne - zgodnie z art. 83 ust 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, w przypadku nieobliczania zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych przez płatnika, od przychodów stanowiących podstawę wymiaru składki, zgodnie z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, składkę obliczoną za poszczególne miesiące obniża się do wysokości 0 zł.- nie pomniejszona o składki społeczne, które na podstawie art. 16 ust. 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych finansuje w całości Realizator projektu.

    1. Stypendium jest wypłacane również za dni wolne (Uczestnikowi przysługują 2 dni wolne za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu).

    2. Projekt przewiduje zwrot kosztów dojazdu na staż. Warunkiem dokonania zwrotu jest wypełnienie i złożenie odpowiednich wniosków/oświadczeń, których wzory zostaną udostępnione w Biurze Projektu.

    3. Projekt przewiduje pokrycie kosztów obowiązkowych badań lekarskich oraz ubezpieczenia NNW.

    4. Po zakończeniu stażu Uczestnik projektu otrzyma zaświadczenie o jego ukończeniu.

    5. Ze wsparcia wykluczone są osoby zarejestrowane jako bezrobotne, które zostały zakwalifikowane do I lub II profilu pomocy, zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149, z późn. zm.).§ 12

Pośrednictwo pracy


     1. W ramach pośrednictwa pracy przewidziana jest pomoc w znalezieniu stażu i/lub pracy dla 50 Uczestników projektu.

     2. Za realizację tej formy wsparcia odpowiedzialny będzie pośrednik pracy, do którego zadań należeć będzie m.in.: poszukiwanie i gromadzenie ofert staży i pracy (prowadzenie elektronicznej bazy ofert), pomoc w opracowywaniu dokumentów aplikacyjnych pod kątem określonej oferty pracy, kontakt z pracodawcami.


§ 13

Obowiązki Uczestnika projektu


    1. Uczestnik zakwalifikowany do udziału w Projekcie i zamierzający wziąć w nim udział, zobowiązany jest do podpisania niezbędnych oświadczeń oraz ew. dostarczenia dokumentów potwierdzających status zadeklarowany w formularzu kwalifikacyjnym, w terminie wskazanym przez Realizatora.

    2. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w obligatoryjnych formach wsparcia wskazanych w
     § 5 lit.a-e.

    3. Uczestnik projektu zobowiązany jest do:

  1. punktualnego i aktywnego uczestnictwa w działaniach realizowanych w ramach Projektu;

  2. wypełniania w trakcie zajęć ankiet ewaluacyjnych i innych dokumentów dot. sprawozdawczości i monitoringu;

  3. bieżącego informowania Realizatora o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić dalszy jego udział w Projekcie;

  4. zgłaszania wszystkich zmian zawartych w dokumentach rekrutacyjnych, w tym danych adresowych, zmian w statusie na rynku pracy (w formie pisemnej lub pocztą e-mail);

  5. dostarczenia Realizatorowi do wglądu umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w przypadku uzyskania zatrudnienia w trakcie uczestnictwa oraz do 3 miesięcy po zakończeniu udziału w projekcie; termin na dostarczenie dokumentów wynosi 14 dni od daty podpisania umowy;

  6. w razie udziału w formach wsparcia przewidujących wypłatę stypendium szkoleniowego/stażowego - posiadania indywidualnego rachunku bankowego, na który dokonywana będzie wypłata tego stypendium.

4. Realizator dopuszcza usprawiedliwienie nieobecności Uczestnika projektu w zajęciach w ramach poszczególnych działań z przyczyn spowodowanych chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Uczestnik projektu zobowiązany jest przedstawić zwolnienie lekarskie lub pisemne usprawiedliwienie Realizatorowi w terminie 7 dni od zaistnienia nieobecności. Realizator zastrzega sobie prawo odmowy uznania usprawiedliwienia w sytuacji, gdy zgodnie z jego oceną przyczyna nieobecności nie mieściła się w kategorii ważnych sytuacji losowych.

5. W przypadku niewywiązania się ze zobowiązań wymienionych w pkt 3 Realizator może uznać koszty poniesione na Uczestnika projektu za niekwalifikowane w całości lub części i żądać od niego ich zwrotu.


§ 14

Zasady rezygnacji i wykluczenia z projektu
1. Realizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy Uczestników Projektu w następujących przypadkach:

  1. naruszenia przez Uczestnika projektu postanowień Regulaminu,

  2. rażącego naruszenia porządku organizacyjnego podczas zajęć,

  3. opuszczenia przez Uczestnika projektu bez usprawiedliwienia ponad 20% godzin zajęć,

  4. podania nieprawdziwych danych w dokumentach rekrutacyjnych.

2. Osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, która rozpoczęła w nim udział, może zrezygnować z uczestnictwa w projekcie tylko w wyniku ważnych zdarzeń losowych dotyczących jego osoby lub członka jego rodziny (np. choroba) lub podjęcia przez niego pracy zarobkowej. Za członka rodziny uznaje się małżonka, dzieci własne lub przysposobione, rodziców, rodzeństwo.

3. Realizator zastrzega sobie prawo do oceny istnienia przesłanek, o których mowa wyżej uzasadniających rezygnację Uczestnika projektu poprzez żądanie od niego przedstawienia stosownych dokumentów potwierdzających te okoliczności w szczególności: zaświadczenia lekarskiego itp.

4. Uczestnik projektu, który zrezygnował z udziału w Projekcie z przyczyn innych niż określone w ust. 3 lub który został skreślony z listy uczestników przez Realizatora, jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem Uczestnika w Projekcie.

5. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia Uczestnika projektu z obowiązku zwrotu poniesionych przez Realizatora kosztów związanych z udziałem w Projekcie w całości lub części. Decyzje w tym zakresie podejmuje Prezes Zarządu Fundacji Inkubator.§ 15

Postanowienia końcowe


    1. Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego

    2. Uczestnik zobowiązany jest do stosowania się do niniejszego regulaminu.

    3. Realizator projektu zobowiązuje się do rzetelności w organizacji działań i stałego nadzoru metodycznego i organizacyjnego nad jego realizacją.

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują postanowienia umów: o udzielenie wsparcia, szkoleniowej, stażowej oraz obowiązujące przepisy prawa.

 2. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Realizatora projektu w porozumieniu z Instytucją Pośredniczącą (Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi).

 3. Fundacja Inkubator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji projektu.

 4. Realizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu, o czym niezwłocznie poinformuje na stronie internetowej projektu.


ZAŁĄCZNIKI:

 1. Formularz kwalifikacyjny

Łódź, dn. 25.01.2018 r.


Sporządził: Zatwierdził:

............................................... ...............................................................

Koordynator projektu Prezes Zarządu Fundacji Inkubator1 Osoba bezrobotna – osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy i aktywnie poszukująca zatrudnienia- definicja osoby bezrobotnej w rozumieniu Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności ( BAEL). Niezależnie od spełnienia powyższych przesłanek, zarejestrowani bezrobotni są zaliczani do osób bezrobotnych.. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoba kwalifikująca się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, która jest bezrobotna w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobiera świadczeń z tytułu urlopu), jest również osobą bezrobotną.

2 Osoby bierne zawodowo - to osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne).

Do grupy biernych zawodowo zaliczamy m.in.:

● studentów studiów stacjonarnych, którzy uznawani są za osoby bierne zawodowo;

● studentów studiów niestacjonarnych (studia wieczorowe, zaoczne), ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowani jako osoby bezrobotne;● osoby będące na urlopie wychowawczym, ale tylko wtedy gdy nie są zarejestrowane jako osoby bezrobotne.


3 Przesłankę ubóstwa uznaje się za spełnioną o ile uczestnik osiąga miesięczne dochody niższe niż aktualna wysokość średniorocznego minimum socjalnego ogłaszanego przez Instytut Pracy i Spraw Socjalnych na stronie: https://www.ipiss.com.pl/?zaklady=minimum-socjalne

4 Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.

5Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. z 1998 r. Dz.U. z 2009 r., Nr.205, poz.1585, z późn. zm.

6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz. U. z 2000r., nr 14 poz. 176 z późn. zm

7 z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej ze środków publicznych, Dz. U. z 2008r., nr 164 poz. 1027 ze zm

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna