Regulamin rekrutacji I uczestnictwa w projekciePobieranie 58,06 Kb.
Data04.05.2018
Rozmiar58,06 Kb.
REGULAMIN REKRUTACJI

I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Kierunek - praca!: aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami”. (zwanego dalej „Projektem”) realizowanego przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Jeleniej Górze, ul. Osiedle Robotnicze 47a, zwanym dalej Organizatorem.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) zgodnie z umową.

2. Projekt jest realizowany w 2 okresach, łącznie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 marca 2020 roku Regulamin dotyczy pierwszego okresu realizacji Projektu do marca 2019r.

3. Projekt ma charakter regionalny.

4. Biuro Projektu znajduje się w siedzibie Organizatora: Jelenia Góra, ul. Osiedle Robotnicze 47a.

5. Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa 16 osób z niepełnosprawnościami (mieszkańców województwa dolnośląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Jeleniej Góry i miejscowości ościennych) poprzez kompleksowe przygotowanie do pracy. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez udział beneficjentów ostatecznych w szkoleniach zawodowych i kursach podnoszących kwalifikacje oraz motywację, w stażach zawodowych.

6. Informacje o projekcie będą dostępne na stronie www.kson.pl.


§ 2

ZASADY NABORU UCZESTNIKÓW PROJEKTU


 1. Uczestnikami (beneficjentami ostatecznymi) Projektu mogą być osoby spełniające łącznie na dzień przystąpienia do projektu poniższe warunki:

 1. przedstawią Organizatorowi (na etapie rekrutacji) aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub aktualne orzeczenie równoważne (orzeczenie lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub orzeczenie o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Poświadczone za zgodność z oryginałem przez Organizatora kserokopie orzeczeń przechowywane są przez Organizatora i udostępniane PFRON podczas przeprowadzanych czynności kontrolnych oraz wizyt monitoringowych. Uczestnik/-czka projektu posiadający czasowe orzeczenie
  o niepełnosprawności, którego ważność kończy się w trakcie uczestnictwa w projekcie, może korzystać ze wsparcia przed wydaniem kolejnego orzeczenia – z zastrzeżeniem, iż koszty udziału Uczestnika/-czki w projekcie mogą zostać uznane za kwalifikowalne jedynie wówczas, gdy wydane zostanie kolejne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (obejmujące okres korzystania ze wsparcia w projekcie).
  W przypadku nieprzedstawienia kolejnego orzeczenia następuje skreślenie z listy Uczestników projektu z konsekwencjami jak w przypadku nieuzasadnionej rezygnacji z udziału w projekcie.

 2. Uczestnicy z lekkim stopniem niepełnosprawności mogą być Uczestnikami projektu pod warunkiem, że jest to niepełnosprawność ze względu na chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, niepełnosprawność sprzężoną.

 3. nie biorą udziału w innych projektach finansowanych ze środków PFRON: ta sama osoba nie może zostać objęta wsparciem w ramach kilku równocześnie realizowanych projektów dofinansowanych ze środków PFRON, jeżeli cele realizacji form wsparcia z których korzysta Uczestnik/-czka
  w poszczególnych projektach pokrywają się. Pod pojęciem „równoczesnej realizacji projektów”, uważa się sytuację, w której terminy realizacji poszczególnych projektów pokrywają się w zakresie co najmniej 1 dnia kalendarzowego.

 4. są osobami niezatrudnionymi;

 5. są w wieku aktywności zawodowej;

 6. zamieszkują na terenie województwa dolnośląskiego;

 7. akceptują warunki niniejszego Regulaminu;

 1. Kwalifikowalność osób zgłaszających chęć udziału w projekcie weryfikowana jest na etapie rekrutacji
  do projektu w oparciu o:

 1. formularz zgłoszeniowy (wraz z załącznikami)

 2. oryginał orzeczenia o niepełnosprawności wystawiony przez właściwy organ

 3. dane z dowodu osobistego

 1. O przyjęciu do Projektu decydować będzie:

 1. spełnienie kryteriów formalnych wymienionych w punkcie 7. § 2

 2. wynik testu mierzącego poziom motywacji do zmiany, utrzymania się w projekcie oraz podjęcia zatrudnienia

4. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń przekroczy liczbę miejsc w Projekcie, Organizator utworzy listy rezerwowe. Osoby z listy rezerwowej będą mogły rozpocząć udział w Projekcie w przypadku rezygnacji któregoś z Uczestników/-czek .

5. Priorytetowo w procesie rekrutacji traktowane będą osoby ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz osoby zamieszkałe na ternie miasta/powiatu Jelenia Góra.

6. Procedura rekrutacji obejmie następujące etapy:


 1. zamieszczenie informacji o rozpoczęciu rekrutacji („Ogłoszenie o naborze Uczestników projektu”) na stronie internetowej www.kson.pl oraz w Biurze projektu na co najmniej 2 dni robocze przed dniem rozpoczęcia rekrutacji.

 2. skuteczne dostarczenie przez kandydata do udziału w projekcie poprawnie wypełnionego formularza rekrutacyjnego wraz z załącznikami w terminie i zgodnie z zasadami określonymi w „Ogłoszeniu
  o naborze Uczestników projektu”

 3. weryfikacja formularza rekrutacyjnego pod kątem spełniania warunków formalnych uczestnictwa
  w projekcie

 4. rozmowa rekrutacyjna (test) z trenerem pracy i koordynatorem projektu (ew. inną upoważnioną osobą)

 5. wyłonienie Uczestników/-czek projektu i ogłoszenie listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie

 6. podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie

7. Przystąpienie kandydata do procesu rekrutacji jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

8. Za moment zgłoszenia kandydata do udziału w projekcie przyjmuje się chwilę, w której złożone zostaną wszystkie wymagane dokumenty. Kolejność zgłoszeń rozpatrywana jest tylko w przypadku, gdy o kwalifikacji do projektu nie rozstrzygają dodatkowe przesłanki merytoryczne. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia dodatkowych kryteriów kwalifikacji w przypadku dużej ilości zgłoszeń.

9. Za dzień rozpoczęcia uczestnictwa w projekcie uważa się dzień podpisania deklaracji uczestnictwa
w projekcie.

10. Od decyzji o przyjęciu/odrzuceniu Kandydata nie przysługuje odwołanie.11. Udział w projekcie jest odpłatny i wynosi 300 zł. (możliwa jest wpłata w ratach lub potrącenie ze stypendium stażowego – zgodnie z oświadczeniem Uczestnika).

§ 3

OBOWIĄZKI I PRAWA UCZESTNIKÓW PROJEKTU I ZASADY REZYGNACJI

Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE


 1. Każdy z Uczestników zobowiązany jest do:

 1. Złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych

 2. Zapoznania się z niniejszym Regulaminem i potwierdzenia tego faktu własnoręcznym podpisem na Deklaracji uczestnictwa w projekcie

 3. Uczestnictwa w następujących formach wsparcia (potwierdzane własnoręcznym podpisem):

 • Indywidualny Plan Działania - wsparcie dla 100% Uczestników/czek projektu w wymiarze min. 39 godz./Uczestnika/-czkę.

 • Warsztaty aktywizacji społeczno-zawodowej wyposażenie uczestnika w tzw kompetencje miękkie złożone z 4 modułów: 1. Trening personalny (8x2godz), 2. Doradztwo prawne (5x2 godz), 3. Aktywizująco-integracyjny (6x2godz) oraz 4. Doradczo zawodowy (6x2godz).

 • Indywidualne wsparcie trenera pracy (coaching indywidualny) w całej ścieżce udziału w projekcie – wsparcie (w zależności od potrzeby wynikającej z decyzji trenera pracy) projektu w wymiarze 5 sesjix2godz/Uczestnika/-czkę w okresie 12 m-cy.

 • Indywidualne wsparcie pośrednika pracy (przedstawianie ofert praktyk, staży i zatrudnienia) w wymiarze 5godz wsparcia w czasie 8 m-cy /Uczestnika/-czkę

 • Udział w wybranym zgodnie z IPD szkoleniu/kursie zawodowym, językowym oraz ogólnozawodowym zmierzającym do podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych; dla 80 % Uczestników/-czek projektu. Uczestnik/czka będzie miała także możliwość skorzystania z kursu czy szkolenia z obszaru miękkich umiejętności i wiedzy, np. kursy motywacyjne, asertywności, komunikacji, kursy radzenia sobie ze stresem. Dodatek szkoleniowy przysługuje za uczestnictwo w kursie/szkoleniu trwającym minimum 100 godz. i wynosi 8,54 brutto/godz.

 • Płatnego stażu zawodowego – w wymiarze średnio 8 tygodni (zgodnie z dzienną liczbą godzin pracy określoną w orzeczeniu) w zależności od potrzeb, dla min 80% Uczestników/-czek projektu. Stypendium stażowe wynosi 1281,16 zł. brutto/ m-c.

 • Wsparcia asystenta funkcjonalnego (asystent wykonuje zadania z wyłączeniem typowo opiekuńczych na wyraźne polecenie osoby z niepełnosprawnością, wspierając ją w sytuacjach w których nie radzi ona sobie sama z powodu dysfunkcji wynikających z niepełnosprawności - np. asystent osoby niepełnosprawnej ruchowo) – przewidziane dla min. 4 Uczestników/-czek projektu.

 • Uczestnicy mogą w ramach projektu skorzystać z mechanizmu racjonalnych usprawnień, tj. np. zakupu specjalistycznego sprzętu dostosowanego do potrzeb Uczestnika, a niezbędnego w procesie zatrudnienia. Przewiduje się wsparcie dla 5. Uczestników projektu, preferowane będą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Koszt wsparcia na 1. osobę nie może przekraczać 3600 zł.

 1. Potwierdzeniem obecności Uczestnika/-czki na zajęciach jest własnoręczny podpis na liście obecności.

 2. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do potwierdzenia odbioru materiałów szkoleniowych oraz potwierdzenia skorzystania z poczęstunku w trakcie szkoleń i warsztatów.

 3. Rezygnacja z uczestnictwa w projekcie spowodowana może być wyłącznie chorobą uniemożliwiającą pełny udział w projekcie - podstawą usprawiedliwienia nieobecności mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zaświadczenia lekarskiego przedłożone w Biurze projektu w terminie 7 dni kalendarzowych od daty ich wystawienia.

 4. W przypadku z rezygnacji z uczestnictwa w projekcie, Uczestnik zobowiązany jest do złożenia pisemnego oświadczenia (zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do Regulaminu) w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty zaistnienia przyczyny rezygnacji. Decyduje data wpływu do Organizatora. W przeciwnym przypadku uznaje się, iż Uczestnik/-czka przerwał/-a udział w projekcie z własnej winy i następuje skreślenie Uczestnika z listy. Dodatkowo udział tej osoby w projektach realizowanych przez Organizatora zostaje zablokowany na 3 lata.

 5. Uczestnik/-czka, który/-a z własnej winy nie ukończy udziału w projekcie może być zobowiązany/-a do zwrotu pełnych kosztów uczestnictwa w nim tj. 17 317,00 55.
 1. Nieusprawiedliwiona nieobecność na więcej niż 20% zajęć może spowodować powoduje skreślenie z listy Uczestników. Organizator dopuszcza usprawiedliwione nieobecności spowodowane chorobą lub ważnymi sytuacjami losowymi. Podstawą usprawiedliwienia nieobecności na zajęciach mogą być: kserokopia karty leczenia szpitalnego i/lub zaświadczenia lekarskiego, pisemne wyjaśnienie nieobecności z przyczyn okolicznościowych lub innego stosownego dokumentu potwierdzającego wystąpienie określonych okoliczności (o zasadności nieobecności z powodu przyczyn losowych rozstrzyga koordynator projektu bez możliwości odwołania).

 2. Decyzję odnośnie skreślenia z listy Uczestników (w związku z zaistnieniem sytuacji wym. w p. 6 i 7) podejmuje na wniosek koordynatorki projektu - Prezes KSON. Od decyzji tej nie przysługuje odwołanie.

 3. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do każdorazowego pisemnego usprawiedliwienia nieobecności oraz do bieżącego informowania (na adres: koordynator@kson.pl) o wszystkich zdarzeniach mogących zakłócić jego dalszy udział w projekcie.

 4. Uczestnik/-czka jest zobowiązany/-a do udziału we wszystkich badaniach monitoringowych prowadzonych
  w ramach projektu, w tym do wypełnienia wszelkich ankiet i testów przedkładanych w trakcie i po zakończeniu projektu. Badania mogą także obejmować ankietę telefoniczną.

 5. Uczestnik/-czka jest uprawniony/-a do otrzymania zwrotu kosztów dojazdu na szkolenie, warsztaty, kurs, szkolenie i staże w przypadku gdy miejsce zamieszkania Uczestnika/-czki znajduje poza siedzibą Organizatora. W przypadku gdy Organizator zapewni przejazd grupowy, Uczestnik/-czka uprawniony/-a jest do zwrotu kosztów dojazdu do wyznaczonego przystanku na trasie przejazdu. Ostateczna kwota zwrotu zostanie każdorazowo ustalona przez koordynatora projektu. Zwrot będzie dokonywany na podstawie przedkładanych biletów oraz oświadczenia Uczestnika/-czki o rodzaju i wysokości wydatków. Zwroty będą przyznawane do wyczerpania środków przewidzianych na ten cel w budżecie projektu. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Uczestnika/-czki dopuszcza się możliwość zwrotu kosztu dojazdu na szkolenia prywatnym samochodem, jednakże w tym przypadku zwrot będzie dokonywany jedynie do wysokości ceny biletu za podróż najtańszym środkiem komunikacji publicznej na danej trasie. W celu otrzymania zwrotu za dojazd własnym samochodem należy przedłożyć zaświadczenie od przewoźnika o cenie jednorazowego biletu na danej trasie, kserokopię dowodu rejestracyjnego samochodu, kserokopię prawa jazdy oraz umowę użyczenia samochód w przypadku innego właściciela niż korzystający ze zwrotu kosztów dojazdu.

 6. Wszelkie płatności w ramach projektu na rzecz Uczestników będą wypłacane tylko i wyłącznie na rachunek bankowy Uczestnika/-czki.

 7. Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r.
  (Dz.U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.). Uczestnik projektu dobrowolnie wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie zdjęcia/ zdjęć/materiałów filmowych ze swoim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć/materiałów filmowych przez Karkonoski Sejmik Osób Niepełnosprawnych (KSON) lub podmioty działające na zlecenie KSON. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż zdjęcia/materiały filmowe mogą zostać umieszczone na stronie internetowej KSON oraz wykorzystane w materiałach promocyjnych.

 8. Każdy uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag do formy wsparcia, którym został objęty w realizowanym projekcie na adres korespondencyjny Organizatora lub na adres mailowy: koordynator@kson.pl

 9. Uczestnik/-czka wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych osobowych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz na potrzeby procesu rekrutacji, realizacji i ewaluacji projektu przez Organizatora projektu.

§ 4

POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Ogólny nadzór oraz rozstrzyganie spraw nieuregulowanych w regulaminie należy do kompetencji koordynatora projektu.

 2. Powyższy regulamin jest podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Organizatora www.kson.pl oraz w Biurze projektu.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień regulaminu, o czym poinformuje Uczestników projektu poprzez komunikat na stronie ww.kson.pl.

 4. Wszelkie spory wynikłe w trakcie realizacji projektu, rozwiązywane będą polubownie, do czego zobowiązuje się zarówno Organizator, jak i Uczestnik/-czka Projektu.

 5. Sprawy nieuregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane są przez Organizatora
  w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego.

 6. Powyższy regulamin wchodzi w życie z dniem jego podpisania i obowiązuje przez okres realizacji projektu.

 7. Integralną część niniejszego Regulaminu stanowią następujące załączniki:

 1. Formularz rekrutacyjny

 2. Oświadczenie Uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 3. Deklaracja uczestnictwa

 4. Oświadczenie o rezygnacji z uczestnictwa w projekcie

Data utworzenia dokumentu:16.04.2018

Pieczęć Organizatora i podpisy osób upoważnionych:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Akceptuję warunki niniejszego Regulaminu

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Data i czytelny podpis Uczestnika/- czki ProjektuRegulamin Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie „Kierunek - praca!: aktywizacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami” współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Strona z


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna