Regulamin Rady ŚwiatowidPobieranie 19,39 Kb.
Data06.03.2018
Rozmiar19,39 Kb.

Załącznik nr 16/3 do LSR
  1. Karta oceny operacji wg kryteriów wyboru

1. Tytuł wniosku …………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………….

Wnioskodawca: …………..………………………………………..........................................


2. Ze względu na zakres i charakter operacja odpowiada:

działaniu PROW Odnowa i rozwój wsi


Tabela C
1)Liczba beneficjentów ostatecznych operacji:

- brak informacji na temat odbiorców działań – 0 pkt.

- niewielka, zamknięta grupa odbiorców bezpośrednich działań proponowanych we wniosku – 1 pkt.

- liczba odbiorców o zasięgu geograficznym jednej wsi, sołectwa, parafii – 2 pkt.

- liczba odbiorców bezpośrednich wniosku zdecydowanie przekraczająca zasięg jednej wsi, sołectwa, parafii – 3 pkt.

2) Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację operacji poprzez partycypację społeczną na etapie tworzenia jak i realizacji operacji opisanej w dodatkowym załączniku – 0-2 pkt.
3) Wielkość wkładu własnego w stosunku do kwoty całkowitej operacji:

- mniej niż 65% kwoty całkowitej operacji – 0 pkt.

- od 65 % do 75% kwoty całkowitej operacji – 2 pkt.

- powyżej 75 % kwoty całkowitej operacji – 4 pkt


4) Plan wykorzystania inwestycji i realność jego wykonania– 0-5 pkt
5) Realizacja operacji przyczyni się do zachowania, podniesienia lub wykorzystania walorów obszaru objętego strategią (maksymalnie 16 pkt.):

- walorów przyrodniczo-krajobrazowych – 0-5 pkt.

- dziedzictwa historyczno-kulturowego – 0-5pkt.

- aktywności społecznej mieszkańców – 0-3 pkt.

- podniesienie jakości życia społeczności lokalnej – 0-3 pkt.

SUMA PUNKTÓW
………........... ……………………………………….

data czytelny podpis członka Rady ProjektowejWnioskodawca może otrzymać maksymalnie 30 punktów.

Wniosek otrzyma pozytywną rekomendację do dofinansowania jeśli w wyniku oceny otrzyma minimum 15 pkt uzyskanej jako sumę ocen wszystkich członków Rady Projektowej.

Kryterium nr 1przyjęto aby preferować operacje, które będą miały większą liczbę beneficjentów ostatecznie korzystających z operacji. Miara osób będących beneficjentami powinna być opisana w opisie projektu.. Oceniany jest zasięg oddziaływania na odbiorców ostatecznych działań objętych wnioskiem – beneficjentów ostatecznych.

Przyjęto to kryterium aby preferować operacje, które będą miały większą liczbę beneficjentów ostatecznych korzystających z operacji. Za beneficjenta ostatecznego projektu uznaje się liczbę osób, które będą mogły skorzystać bezpośrednio z efektu projektu. Liczba beneficjentów i sposób, w jaki skorzystają z efektu projektu powinna być opisana w opisie. Ilość mieszkańców miejscowości objętej operacją nie jest równoznaczna z ilością beneficjentów ostatecznych. Liczbę beneficjentów można określić zasięgiem oddziaływania projektu np. plac zabaw w miejscowości X umożliwia korzystanie z niego mieszkańcom tej miejscowości. Jeśli wnioskodawca będzie uważał, że ten plac zabaw może być używany przez beneficjentów z miejscowości X, Y, Z to należy podać możliwość komunikacyjną pomiędzy miejscowościami umożliwiające korzystanie z operacji przez więcej niż jedną miejscowość.

Kryterium nr 2przyjęto aby preferować wnioskodawców wykorzystujących mocną stronę obszaru, jaką jest duża aktywność społeczna mieszkańców. Aktywność społeczna mieszkańców powinna wynikać z zaangażowania mieszkańców w realizację projektu opisanego miarami np. wolontariat, praca i usługa własna

Kryterium nr 3wprowadza preferencję dla wnioskodawców, którzy mogą udokumentować większy wkład własny w realizację operacji – w efekcie lepszą jakość realizowanych operacji

Kryterium nr 4 Plan wykorzystania inwestycji na zachowanie celów operacji przez 7 lat od dnia dokonania przez agencję płatniczą ostatecznej płatności. Wnioskodawca ma obowiązek na osobnym załączniku podać plan wykorzystania przez społeczeństwo lokalne opisanej operacji. Opis ma dotyczyć form, zasad i regulaminów korzystania z obiektów objętych wsparciem osi 4 Leader.Kryterium nr 5 przyjęto aby zachęcić wnioskodawców do podejmowania działań polegających na zachowaniu i/lub wykorzystaniu mocnych stron obszaru, jakimi są cenne zasoby przyrodniczo-krajobrazowe, zasoby historyczno-kulturowe oraz duża aktywność społeczna mieszkańców. Działania te muszą być w sposób wyraźny i miarodajny opisany w opisie projektu. Należy w tym opisie podać relację zasobów przyrodniczo-krajobrazowych, zasobów historyczno-kulturowych z daną operacją i jej realizacją. Wzrost aktywności społecznej mieszkańców musi wynikać z celów operacji, czyli aktywizacja ta powinna generować dalsze działania społeczne po zakończeniu operacji (opis projektu) Podniesienie jakości życia społeczności lokalnej musi wynikać z opisu jaki wpływ realizacja operacji ma na społeczność lokalną.©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna