Regulamin rachunków-pakietyPobieranie 235.44 Kb.
Strona1/4
Data06.11.2017
Rozmiar235.44 Kb.
  1   2   3   4


REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH


 1. Postanowienia ogólnePostanowienia Regulaminu określają warunki korzystania z rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych.Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. autoryzacja – wyrażenie przez Klienta zgody na wykonanie transakcji płatniczej;

 2. Bank - Bank Spółdzielczy w Limanowej, jednostka organizacyjna Banku prowadząca rachunek bankowy;

 3. Bank beneficjenta - bank, który dokonuje rozliczenia przekazu z beneficjentem;

 4. Bank korespondent - bank krajowy lub zagraniczny, który prowadzi rachunek nostro Banku lub bank krajowy lub zagraniczny, dla którego Bank prowadzi rachunek loro;

 5. Bank pośredniczący - bank, z którego usług korzysta bank zleceniodawcy kierując przekaz do banku beneficjenta;

 6. Bank zleceniodawcy - bank krajowy lub zagraniczny, który przyjmuje od zleceniodawcy dyspozycję i dokonuje wystawienia przekazu;

 7. bankomat - urządzenie umożliwiające Użytkownikowi karty wypłatę gotówki lub dodatkowo dokonywanie innych czynności przy użyciu karty;

 8. Beneficjent - klient banku będący zamierzonym odbiorcą środków stanowiących przedmiot transakcji płatniczej;

 9. Centrum Kart – jednostka organizacyjna Kredyt Banku, dokonująca w imieniu Banku autoryzacji, zastrzeżeń i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart wydawanych przez Bank

 10. Data waluty- moment w czasie, od którego lub do którego Bank nalicza odsetki od środków pieniężnych, którymi obciążono lub uznano rachunek bieżący/pomocniczy;

 11. data waluty spot - standardowy termin rozliczenia transakcji przypadający na drugi dzień roboczy po dniu złożenia zlecenia, pod warunkiem, iż zostało ono złożone zgodnie z obowiązującym
  w Banku terminarzem rozliczeń;

 12. duplikat karty – nowy egzemplarz karty z takim samym numerem
  i datą ważności, jak w karcie dotychczas użytkowanej;

 13. dzienne limity transakcyjne – maksymalne limity, do wysokości których Użytkownik karty może w danym dniu dokonywać wypłat gotówki oraz płatności w punktach handlowo – usługowych przy użyciu karty,

 14. Dzień roboczy - dzień, w którym bank zleceniodawcy lub bank beneficjenta prowadzi działalność wymaganą do wykonania transakcji płatniczej;

 15. IBAN - Międzynarodowy Numer Rachunku Bankowego - standard numeracji kont bankowych utworzony przez Europejski Komitet Standardów IBAN składa się z dwuliterowego ISO 3166-1 kodu kraju, po którym następują dwie cyfry sprawdzające (kontrolne),
  i do trzydziestu znaków alfanumerycznych określających numer rachunku;

 16. karta - karta płatnicza VISA/MasterCard wydawana przez Bank;

 17. Karta Wzorów Podpisów (KWP) - dokument wskazujący osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem bankowym, sposób podpisywania dyspozycji, wzór podpisu oraz wzór pieczątki firmowej (o ile jest stosowana przez Klienta) który będzie obowiązywać na wszystkich dokumentach składanych w Banku przez Klienta. KWP nie ma zastosowania dla dyspozycji składanych za pośrednictwem Systemu ECORPONET;

 18. Klient – podmiot, który zawarł z Bankiem Umowę;

 19. Kod identyfikacyjny - kod PIN (Personal Identification Number) stanowiący poufny numer lub inne oznaczenie, które łącznie
  z danymi zawartymi na Karcie stanowią unikatowy identyfikator służący do elektronicznej identyfikacji Klienta, przypisany do danej Karty i znany tylko Klientowi lub pięciocyfrowy kod wygenerowany dla konkretnego numeru komórkowego Klienta w SMS Banking;

 20. Kod Swift/ BIC kod - (ang.: Swift code/ BIC code) przypisany każdemu bankowi, uczestnikowi systemu S.W.I.F.T, skrót literowy publikowany w międzynarodowym wykazie banków BIC Directory;

 21. koszty BEN - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa beneficjent;

 22. koszty OUR - opcja kosztowa, wg której wszelkie opłaty i prowizje pokrywa zleceniodawca;

 23. koszty SHA - opcja kosztowa, wg której opłaty banku pośredniczącego i banku beneficjenta pokrywa beneficjent,
  a banku zleceniodawcy- zleceniodawca;

 24. Kurs walutowy - kurs wymiany, ogłaszany przez Bank, stosowany do przeliczania walut, dostępny w każdej placówce Banku oraz na stronie internetowej Banku. Kurs walutowy może ulegać zmianie
  w ciągu dnia operacyjnego. Zmiany wartości kursu walutowego nie wymagają uprzedniego zawiadomienia Klienta;

 25. nierezydent -, podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą’;

 26. NRB - Numer Rachunku Bankowego - polski standard określający sposób numeracji rachunków bankowych;

 27. Odbiorca – wierzyciel, który składa zlecenie polecenia zapłaty na podstawie zgody udzielonej przez Klienta lub odbiera środki pieniężne stanowiące przedmiot transakcji płatniczej

 28. okres umowny – okres kalendarzowy wyrażony w dniach lub miesiącach, na który został otwarty rachunek lokaty terminowej;

 29. odwołanie polecenia zapłaty – dyspozycja Klienta wstrzymująca obciążenie rachunku wskazanym, przyszłym poleceniem zapłaty, składana w Banku przed terminem realizacji;

 30. Pakiet - zestaw produktów i usług bankowych oferowanych przez Bank w ramach jednej miesięcznej opłaty;

 31. pełnomocnik – osoba fizyczna posiadająca pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym Klienta;

 32. Polecenie wypłaty – skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta);

 33. Przekaz w obrocie dewizowym (Przekaz) – transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA;

 34. polecenie zapłaty – usługa płatnicza polegająca na obciążeniu określoną kwotą rachunku Klienta na skutek transakcji płatniczej zainicjowanej przez Odbiorcę, dokonywanej na podstawie zgody, której Posiadacz rachunku/Pakietu udzielił dłużnikowi;

 35. Przelew SEPA - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia Przelewu SEPA, spełniająca następujące warunki:

 1. waluta transakcji EUR;

 2. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

 3. koszty „SHA”;

 4. nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

 5. Bank zleceniodawcy i Bank beneficjenta przelewu są uczestnikami Polecenia Przelewu SEPA - SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku.

 1. Przelew regulowany - transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki:

 1. waluta transakcji EUR;

 2. kwota transakcji mniejsza lub równa EUR 50.000;

 3. zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC;

 4. koszty „SHA”;

 1. przepisy dewizowe- ustawa Prawo dewizowe wraz z przepisami wykonawczymi opracowanymi na jej podstawie oraz obowiązujące w krajach członkowskich UE;

 2. rachunek bankowy – rachunek bieżący, rachunek pomocniczy, rachunek lokaty terminowej, rachunek lokacyjny;

 3. rachunek bieżący - rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych oraz wykonywania przez Klienta transakcji płatniczych;

 4. rachunek lokacyjny - rachunek przeznaczony do gromadzenia
  i przechowywania środków pieniężnych i nie służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych;

 5. rachunek lokaty terminowej - rachunek przeznaczony do gromadzenia i przechowywania środków pieniężnych, w określonym przez Klienta czasie i na określonych warunkach;

 6. rachunek nostro- rachunek bieżący Banku otwarty i prowadzony w walucie wymienialnej w banku krajowym lub zagranicznym;

 7. Rachunek podstawowy - rachunek bieżący z uprawnieniami do zakładania lokat poprzez System ECPRPONET;

 8. rachunek pomocniczy - rachunek rozliczeniowy, przeznaczony do gromadzenia środków pieniężnych na określony cel oraz wykonywania przez Klienta transakcji płatniczych;

 9. Regulamin – niniejszy Regulamin otwierania i prowadzenia rachunków bankowych dla klientów instytucjonalnych;

 10. rezydent - podmiot w rozumieniu ustawy Prawo dewizowe mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w kraju;

 11. SEPA (Single Euro Payments Area) - jednolity obszar płatności
  w EUR; koncepcja, która spełnia rolę zintegrowanego rynku usług płatniczych;

 12. środki dostępu do Systemu ECORPONET – identyfikator Użytkownika i hasła dostarczane w postaci wydruku lub w formie elektronicznej, umożliwiające uwierzytelnianie Użytkownika
  i autoryzacje zleceń płatniczych i innych dyspozycji w Systemie ECORPONET oraz podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy certyfikatu kwalifikowanego;

 13. strona internetowa Banku – www.bankbps.pl;

 14. System ECORPONET – system o nazwie ECORPONET umożliwiający samoobsługowy dostęp do rachunków bankowych Klienta oraz dostęp do innych produktów bankowych za pomocą sieci Internet i przeglądarki internetowej;

 15. Tabela kursowa - zbiór wartości kursów walutowych ogłaszanych przez Bank, dostępny na stronie internetowej Banku i placówkach Banku. Zmiany Tabeli wchodzą w życie w momencie ogłoszenia Tabeli kursowej obowiązującej od godzin określonych w jej treści;

 16. Tabela oprocentowania – obowiązująca w Banku Tabela oprocentowania produktów bankowych Banku BPS S.A. dostępna na stronie internetowej Banku i placówkach Banku;

 17. Taryfa opłat – obowiązująca w Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla Klientów instytucjonalnych dostępna na stronie internetowej Banku i placówkach Banku;

 18. transakcja płatnicza – zainicjowana przez Klienta wpłata, transfer lub wypłata środków pieniężnych;

 19. Umowa - umowa rachunku bankowego lub o Pakiet zawarta
  z Klientem;

 20. Użytkownik ECORPONET – osoba działająca w imieniu Klienta
  i wskazany przez Klienta pełnomocnik, który otrzymuje dostęp do rachunków bankowych Klienta za pomocą systemu ECORPONET.

 21. Użytkownik karty – osoba fizyczna, upoważniona przez Klienta do dokonywania w jego imieniu i na jego rzecz transakcji płatniczej kartą, której imię i nazwisko jest umieszczone na awersie karty,
  i która złożyła podpis na rewersie karty

 22. VISA/MasterCard – międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu Kart;

 23. wniosek - wniosek o wydanie karty;

 24. wolne (dostępne) środki – saldo rachunku powiększone
  o przyznany limit kredytowy albo dopuszczalny debet;

 25. Zlecenie płatnicze – oświadczenie Klienta zawierające polecenie wykonania transakcji płatniczej, złożone w ustalonej z Bankiem formie. 1. Bank otwiera i prowadzi następujące rodzaje rachunków bankowych:

 1. rachunki bieżące i pomocnicze;

 2. rachunki lokat terminowych;

 3. rachunki lokacyjne.

 1. Rachunki wymienione ust. 1 pkt 1 mogą być prowadzone na czas określony lub nieokreślony.

 2. Waluty, w jakich mogą być prowadzone rachunki bankowe określa Tabela oprocentowania. 1. Rachunki bankowe prowadzone są dla:

 1. osób prawnych;

 2. jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile posiadają zdolność prawną;

 3. osób fizycznych prowadzących działalność zarobkową na własny rachunek, w tym dla osób będących przedsiębiorcami.

 1. Posiadaczem rachunku bankowego może być rezydent lub nierezydent.

 1. Otwarcie rachunku bankowego i podpisanie Umowy 1. Podstawą otwarcia przez Bank rachunku bankowego jest zawarcie pisemnej Umowy.

 2. Zawarcie Umowy następuje z chwilą podpisania jej przez obie strony, reprezentowane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 3. Osoby reprezentujące stronę występującą o otwarcie rachunku bankowego zobowiązane są do okazania dokumentu tożsamości.

 4. Wraz z zawarciem Umowy strona występująca o otwarcie rachunku bankowego wypełnia Kartę Wzorów Podpisów, która stanowi podstawę do realizacji zleceń płatniczych ze wszystkich rachunków bankowych otwartych na rzecz Klienta składanych w Banku.

 5. W przypadku otwarcia kolejnego rachunku bankowego w trakcie trwania Umowy i niezłożenia przez Klienta nowej KWP, podstawę do dysponowania rachunkiem bankowym stanowi KWP złożona do wcześniej otwartego rachunku bankowego.

 6. Podpisy na Umowie oraz na KWP powinny być złożone w obecności pracownika Banku. 1. Do zawarcia Umowy niezbędne jest złożenie wymaganych przez Bank aktualnych dokumentów określających status prawny podmiotu występującego o otwarcie rachunku bankowego oraz dokumentów wskazujących osoby uprawnione do składania oświadczeń woli
  w imieniu podmiotu w zakresie praw i obowiązków majątkowych.

 2. Bank może otworzyć rachunek rozliczeniowy dla spółki kapitałowej w organizacji na czas określony (do 3 miesięcy), na podstawie aktu notarialnego stwierdzającego utworzenie tego podmiotu oraz potwierdzonej przez właściwy sąd rejestrowy kopii wniosku o dokonanie wpisu do rejestru wraz z załącznikami.

 3. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, składane są w oryginałach. Pracownik Banku sporządza kserokopie złożonych dokumentów i potwierdza ich zgodność z oryginałem.

 4. Zgodność dokumentów nierezydenta z prawem obowiązującym
  w miejscu wystawienia winna być potwierdzona przez polską placówkę konsularną lub wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego, przy czym potwierdzenia takiego nie wymagają dokumenty sporządzone przez organy i urzędy państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, o ile wynika to z tych umów, z zastrzeżeniem ust. 6.

 5. Wszelkie dokumenty wystawione w języku obcym winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Tłumaczenie dokumentów dokonane za granicą powinno być potwierdzone przez polską placówkę konsularną lub wydział konsularny polskiego przedstawicielstwa dyplomatycznego.

 6. Nie wymagają legalizacji dokumenty, do których ma zastosowanie konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych.

 7. Dokumenty, o których mowa w ust. 6, są opatrzone w apostille.Zawarcie Umowy przez pełnomocnika może nastąpić na podstawie pełnomocnictwa sporządzonego w formie aktu notarialnego lub z uwierzytelnionymi notarialnie podpisami. 1. Klient zobowiązany jest do:

 1. niezwłocznego zawiadomienia Banku na piśmie o wszelkich zmianach w dokumentacji złożonej przy zawieraniu Umowy,
  a w szczególności o zmianach wynikających ze zmiany adresu, nazwy firmy, osób reprezentujących Klienta, utracie lub uzyskaniu koncesji/zezwoleń, ogłoszeniu upadłości lub rozpoczęciu likwidacji;

 2. udzielania na prośbę Banku wyjaśnień w sprawach związanych z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego.

 1. Bank nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z niedopełnienia obowiązku określonego w ust. 1.Bank może odmówić otwarcia rachunku bankowego bez podania przyczyny.

 1. Pełnomocnictwo 1. Klient może ustanowić pełnomocnika do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym lub do dokonywania innych czynności związanych z funkcjonowaniem rachunku bankowego.

 2. Pełnomocnikiem może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych będąca rezydentem bądź nierezydentem, przy czym pełnomocnik będący nierezydentem może zlecać wypłaty na swoją rzecz lub na rzecz osób trzecich, jak też dokonywać wywozu za granicę kwot pochodzących z rachunków bankowych tylko zgodnie
  z przepisami ustawy Prawo dewizowe.

 3. Pełnomocnik jest uprawniony do dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku bankowym w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

 4. Odpowiedzialność za czynności podejmowane przez pełnomocnika ponosi Klient. 1. Pełnomocnictwo może być ustanowione przez Klienta jedynie w formie pisemnej:

 1. w Karcie Wzorów Podpisów lub innym dokumencie (np. wniosku o bankowość elektroniczną) – bezpośrednio w Banku, przy czym pełnomocnictwo to musi być potwierdzone, złożonymi w obecności pracownika Banku, podpisami osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Klienta;

 2. w oparciu o przesłany drogą korespondencyjną dokument, zawierający odpowiednią dyspozycję Klienta o ustanowieniu pełnomocnika, poświadczony:

 1. w kraju przez:

    • upoważnionego pracownika Banku lub

    • notariusza,

 1. za granicą przez:

    • opatrzenie w apostille w sytuacji, gdy ma zastosowanie Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, albo

    • polską placówkę dyplomatyczną, konsularną lub inną równorzędną z tymi placówkami lub

    • notariusza i legalizowane przez polską placówkę dyplomatyczną/konsularną, przy czym legalizacji nie wymagają potwierdzenia notariuszy z państw, z którymi Rzeczpospolita Polska podpisała umowy o obrocie prawnym, o ile wynika to z tych umów lub

    • bank zagraniczny będący korespondentem Banku.

 1. Pełnomocnictwo staje się skuteczne od momentu przyjęcia przez pracownika Banku dokumentu ustanawiającego pełnomocnictwo. 1. Pełnomocnictwo może być udzielone jako:

 1. stałe w zakresie:

 1. pełnym, to jest obejmującym wszystkie uprawnienia Klienta włącznie z:

 • dokonywaniem wypłat na rzecz własną i osób trzecich,

 • otwieraniem w ramach Umowy innych rachunków bankowych,

 • negocjowaniem i podejmowaniem decyzji w zakresie oprocentowania i innych warunków prowadzenia rachunku bankowego,

 • wypowiadaniem Umowy i określeniem sposobu zadysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych,

 1. szczególnym, to jest obejmującym umocowania do czynności określonego rodzaju lub poszczególnych czynności;

 1. jednorazowe, w ramach którego pełnomocnik może dokonać jednorazowej czynności ściśle określonej w treści pełnomocnictwa.

 1. Pełnomocnictwo powinno zawierać dane Klienta i dane osobowe pełnomocnika, pozwalające na określenie tożsamości pełnomocnika, rodzaj czynności, do której pełnomocnik został upoważniony oraz podpis Klienta złożony w obecności pracownika Banku lub potwierdzony w sposób określony w § 11 ust. 1 pkt 2.Bank nie przyjmuje dalszych pełnomocnictw udzielonych przez pełnomocników. 1. Pełnomocnictwo może być w każdej chwili zmienione lub odwołane przez Klienta na podstawie pisemnej dyspozycji. Bank dopuszcza odwołanie pełnomocnictwa drogą korespondencyjną z uwzględnieniem postanowień § 11 ust.1 pkt. 2.

 2. Odwołanie pełnomocnictwa lub zmiana zakresu pełnomocnictwa stają się skuteczne z chwilą złożenia w Banku dyspozycji odwołującej bądź zmieniającej zakres pełnomocnictwa lub wpływu odwołania pełnomocnictwa do Banku

 1. Rachunki lokat terminowych 1. Rachunki lokat terminowych otwierane są dla Klientów, którzy podpisali z Bankiem Umowę.

 2. W przypadku, kiedy Bank otwiera rachunek lokaty terminowej dla Klienta, który nie posiada w Banku rachunku rozliczeniowego wymagane jest złożenie dokumentów określonych w § 6 ust.1.

 3. W ramach zawartej z Bankiem Umowy Klient może otworzyć
  i prowadzić dowolną liczbę rachunków lokat terminowych.Warunki prowadzenia rachunków lokat terminowych, w tym sposób oprocentowania, okresy umowne, minimalna kwota środków pieniężnych niezbędna do otwarcia rachunku lokaty terminowej oraz rodzaj walut wymienialnych w jakich Bank je prowadzi podawane są do wiadomości
w Tabeli oprocentowania oraz na stronie internetowej Banku. 1. Bank przyjmuje lokaty na czas oznaczony, zadeklarowany przez Klienta.

 2. Okres umowny lokaty rozpoczyna się od daty wpływu/wpłaty środków pieniężnych na rachunek lokaty terminowej i upływa z ostatnim dniem okresu umownego.

 3. Dla lokat oznaczonych w miesiącach koniec okresu umownego upływa z dniem poprzedzającym dzień, który datą odpowiada dniowi otwarcia lokaty, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było wówczas koniec okresu umownego upływa z dniem poprzedzającym ostatni dzień tego miesiąca.

 4. Gdy dzień dostępności środków w przypadku wypłaty przypada w dniu wolnym od pracy dla Banku to dzień dostępności środków przesuwa się na następny dzień roboczy dla Banku, przy czym zasady tej nie stosuje się w przypadku lokat z możliwością odnowienia na kolejny taki sam okres umowny.

 5. Za początek kolejnego okresu umownego przyjmuje się następny dzień kalendarzowy po upływie danego okresu umownego.

 6. Bank zastrzega sobie prawo do nieprzedłużania lokaty na kolejny okres umowny, w przypadku wycofania lokaty z oferty Banku, informując o tym Klienta w formie pisemnej co najmniej na 7 dni przed upływem okresu umownego.

 7. W dniu zamknięcia rachunku lokaty, w przypadku o którym mowa w ust. 6, o ile Klient nie złożył innej dyspozycji, Bank przekaże środki z lokaty na rachunek rozliczeniowy, lub w przypadku klientów, o których mowa w § 15 ust. 2 na rachunek nieoprocentowany. 1. Otwarcie każdego rachunku lokaty terminowej następuje po złożeniu przez Klienta dyspozycji otwarcia lokaty terminowej, w formie pisemnej lub ustnej, z jednoczesnym wniesieniem środków pieniężnych na ten rachunek.

 2. W okresie umownym przechowywania środków pieniężnych na lokacie terminowej Klient nie może złożyć dyspozycji zmiany waluty, dokonywać wpłat uzupełniających ani częściowych wypłat.

 3. Wypłata części lub całości środków z lokaty terminowej w trakcie trwania okresu umownego, stanowi naruszenie warunków prowadzenia lokat terminowych i jej zerwanie.

 4. Po upływie okresu umownego Bank automatycznie odnawia lokatę terminową na kolejny taki sam okres umowny, na warunkach obowiązujących w dniu jej każdorazowego odnowienia, o ile do dnia upływu okresu umownego (włącznie), nie została złożona inna dyspozycja.

 5. W przypadku rachunku lokaty terminowej negocjowanej, podwyższone oprocentowanie obowiązuje przez pierwszy okres umowny,
  a odnowienie następuje na zasadach określonych w ust. 4.Lokaty typu O/N (overnight) otwierane i prowadzone są wyłącznie dla Klientów posiadających rachunek rozliczeniowy w Banku.


Pobieranie 235.44 Kb.

Share with your friends:
  1   2   3   4
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna