Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom znp oddziału Powiatowego w Białej PodlaskiejPobieranie 35,99 Kb.
Data14.02.2018
Rozmiar35,99 Kb.

Regulamin przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej

§1


 1. Podstawa prawna:

 • statut ZNP

 • regulamin ZG przyznawania zapomóg losowych członkom ZNP

§2


 1. W budżecie oddziału tworzy się corocznie Fundusz Specjalnej Pomocy członkom oddziału powiatowego z przeznaczeniem na wypłatę zapomóg losowych.

§3


 1. Zapomoga może być przyznana członkowi ZNP z powodu:

 1. Zapomoga z powodu indywidualnych zdarzeń losowych lub klęsk żywiołowych może zostać przyznana, jeżeli wskutek tych zdarzeń członek ZNP doznał znacznego uszczerbku majątkowego.

 2. Zapomoga z powodu długotrwałej choroby może zostać przyznana, jeżeli członek ZNP ponosi znaczne wydatki związane z leczeniem lub rehabilitacją.

§4


 1. Maksymalną wysokość zapomogi losowej ustala corocznie Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Oddziału może przyznać członkowi ZNP zapomogę w wysokości wyższej niż ustalona wysokość maksymalna.

§5


 1. Zapomogę losową można otrzymać raz na cztery lata.

 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Prezydium Zarządu Oddziału może przyznać członkowi ZNP zapomogę częściej niż raz na cztery lata.

 3. Do wniosku o przyznanie zapomogi należy załączyć dowody zdarzenia losowego:

 • w przypadku długotrwałej choroby – leczenia ciężkich schorzeń, pobytu w szpitalach i przebytych operacji - aktualne zaświadczenie lekarskie wraz z dokumentacją choroby, leczenia, w tym szpitalnego;

 • pożaru – zaświadczenie ze straży pożarnej;

 • powodzi i huraganów – zaświadczenie z Urzędu Gminy /Miasta,

 • zalania mieszkania – zaświadczenie z administracji zarządu budynkiem:

 • kradzieży – protokół z policji;

 • zakupu drogich leków – kserokopia rachunku z apteki.

§6


 1. Zarząd Oddziału powołuje Komisję Socjalną , która opiniuje wniosek.

 2. Komisja w przypadku pozytywnego zaopiniowania wniosku proponuje wysokość zapomogi.

 3. Zapomogę losową przyznaje Prezydium Zarządu Oddziału po zasięgnięciu opinii Komisji Socjalnej.

 4. Posiedzenia Komisji odbywają się 4 razy w roku.

§7


 1. Wniosek o przyznanie zapomogi powinien zawierać:

- Dane osobowe członka ZNP

- krótką charakterystykę zaistniałego wypadku losowego oraz sytuacji materialnej osoby poszkodowanej.

- Formę przekazania zapomogi.

- Opinię zarządu Ogniska poszkodowanego członka ZNP.


§8
Sekretariat ZOP ZNP informuje Prezydium ZOP ZNP raz w kwartale o liczbie wniosków i wielkości udzielonej pomocy.

§9

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1stycznia 2011r.Załącznik: Wzór wniosku o przyznanie zapomogi z FSP.

W N I O S E K

O PRZYZNANIE ZAPOMOGI Z FUNDUSZU SPECJALNEJ POMOCY

DLA CZŁONKÓW ZNP Oddziału Powiatowego w Białej Podlaskiej

I.DANE CZŁONKA ZNP UBIEGAJĄCEGO SIĘ O ZAPOMOGĘ LOSOWĄ


.............................................................................................................................

imię i nazwisko


.....................................................................................................................

adres zamieszkania (miejscowość, ulica, kod pocztowy)


.................................................................................................................................

miejsce pracy, zajmowane stanowisko


................................................................................................................................

staż w ZNP, pełnione funkcje oraz nr legitymacjiII. UZASADNIENIE WNIOSKU


.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 1. ZAŁĄCZANE DOKUMENTY


...................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................
…………………………………………………..

(czytelny podpis wnioskodawcy) 1. OPINIA PREZESA/ ZARZĄDU OGNISKA ZNP


...................................................................................................................................................... ....................................................................................................................................................... ......................................................................................................................................................
Pieczęć Ogniska ZNP
........................................................... ………………………………...

Data - miejscowość podpis prezesa

V. OPINIA KOMISJI SOCJALNEJ ZNP

Komisja proponuje: przyznać zapomogę w wysokości: …………………………….

/ nie przyznać zapomogi losowej/.

Podpisy Członków Komisji: 1. ……………………………….

 2. ………………………………….

 3. ………………………………… 1. DECYZJA PREZYDIUM ZARZĄDU ODDZIAŁU POWIATOWEGO ZNP W BIAŁEJ PODLASKIEJ.

Decyzją z dnia …………………. przyznano zapomogę losową wysokości ......................zł
Słownie: …………………………………………………………………………………

Pieczęć Zarządu Oddziału ZNP

................................ ……………………………………


data podpis prezesa 1. FORMA PRZEKAZANIA ZAPOMOGI 1. Na konto osobiste:

.....................................................................................................................................................

nazwa banku, nr konta bankowego

2.Odbiór osobisty. Kwituję odbiór zapomogi w wysokości: ……………………………zł.


…………………………………………………………………………………………………..Imię i nazwisko Nr dowodu osobistego. Podpis odbiorcy©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna