Regulamin przeprowadzania konkursu ofertPobieranie 62 Kb.
Data26.03.2018
Rozmiar62 Kb.

DSP-0702-2/LEK/2017 Olsztyn, 25.01.2017 r


REGULAMIN PRACY KOMISJI KONKURSOWEJ

powołanej w celu przeprowadzenia konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnychw Miejskim Szpitalu Zespolonym w Olsztynie

zgodnie z Zarządzeniem wewnętrznym Dyrektora Nr 5 /2017 z dnia 25.01.2017r.
§ 1
1. Zadaniem Komisji Konkursowej jest przeprowadzenie i rozstrzygnięcie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

1) Zakres świadczeń:

Szczegółowy zakres świadczeń zdrowotnych obejmuje:


Rodzaj zabiegu operacyjnego

Endoprotezoplastyka totalna bezcementowa stawu biodrowego - przy hospitalizacji 6 dni

Endoprotezoplastyka stawu biodrowego - proteza cementowa, bipolarna - przy hospitalizacji 6 dni

Endoprotezoplastyka totalna stawu kolanowego - przy hospitalizacji 6 dni

Artroskopia diagnostyczno lecznicza stawu kolanowego - przy hospitalizacji 2 dni

Artroskopia rekonstrukcyjna- plastyka więzadła krzyżowego kolana - przy hospitalizacji 3 dni

Artroskopia rekonstrukcyjna- plastyka obrąbka stawowego barku - przy hospitalizacji 3 dni

Artroskopia rekonstrukcyjna- plastyka stożka rotatorów/bark - przy hospitalizacji 3 dni

Korekcja palucha koślawego z plastyką tkanek miękkich/ bez użycia implantu - przy hospitalizacji 2 dni

Korekcja palucha koślawego z osteotomią i stabilizacją płytką blokowaną - przy hospitalizacji 2 dni

Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena I-II stopień - przy hospitalizacji 2 dni

Leczenie operacyjne choroby Dupuytrena - III stopień - przy hospitalizacji 2 dni

Leczenie operacyjne zespołu cieśni nadgarstka - przy hospitalizacji 2 dni

Kompleksowe zabiegi korekcyjne kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowo-krzyżowego - przy hospitalizacji 6 dni

Stabilizacja tylna odcinka szyjnego kręgosłupa z usztywnieniem potyliczno-szyjnym - przy hospitalizacji 6 dni

Zabiegi operacyjne na kręgosłupie szyjnym z dostępu przedniego za 1 poziom - przy hospitalizacji 3 dni

Zabiegi operacyjne na kręgosłupie piersiowo-lędźwiowo-krzyżowym techniką małoinwazyjną /MISS/ - przy uwzględnieniu hospitalizacji do 4 dni, badań (lab.rtg), znieczulenia, operacji i implantu

§ 2


Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, na stronie internetowej: www.szpital.olsztyn.pl w zakładce oferty pracy/konkurs ofert/świadczenia zdrowotne.

§ 3


1. Oferta powinna zawierać zgodnie z formularzem ofertowym – stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, w szczególności:

 1. Formularz ofertowy (Załącznik nr 1),

 2. Oświadczenie oferenta (Załącznik nr 2),

 3. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe m.in.:

1) dyplom ukończenia uczelni medycznej,

2) prawo wykonywania zawodu,

3) dyplomy specjalizacyjne, zaświadczenia o kursach kwalifikacyjnych i inne,


 1. Zaświadczenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,

 2. Właściwe zaświadczenie z rejestru indywidualnych praktyk/indywidualnych specjalistycznych praktyk lekarskich, jeśli dotyczy,

 3. Zaświadczenie o wpisie do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą.

 4. Aktualna polisa ubezpieczeniowa od odpowiedzialności cywilnej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

 5. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych uprawniające do wykonywania czynności dotyczących realizacji umowy.

2. W przypadku gdy oferent jest reprezentowany przez pełnomocnika – wymagane jest pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w imieniu Oferenta, w szczególności do złożenia oferty, udzielone przez

osobę lub osoby, których prawo do reprezentowania Oferenta wynika z dokumentów przedstawionych wraz z ofertą.

3. Oferent składa ofertę na formularzu udostępnionym przez Udzielającego zamówienia.

4. Oferta winna być sporządzona w sposób przejrzysty i czytelny.

5. Oferta powinna być trwale spięta i mieć ponumerowane strony.

6. Ofertę oraz wszystkie załączniki należy sporządzić w języku polskim pod rygorem odrzucenia oferty, z wyłączeniem pojęć medycznych.

7. Miejsca, w których naniesione zostały poprawki, podpisuje oferent lub osoba upoważniona na podstawie pełnomocnictwa złożonego w formie pisemnej. Poprawki mogą być dokonane jedynie poprzez przekreślenie błędnego zapisu i umieszczenie obok niego czytelnego zapisu poprawnego.

8. Oferent może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę, jeżeli w formie pisemnej powiadomi Udzielającego zamówienia o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu składania ofert.

9. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty oznacza się jak ofertę z dopiskiem "Zmiana oferty" lub "Wycofanie oferty".

§ 4


Przy wyborze oferty w danej części zamówienia Zamawiający będzie się kierował kryterium oceny ofert:

Kryteria oceny ofert:

1. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione poniżej w tabeli:

Lp.

Nazwa kryterium

Waga

1.

Wynagrodzenie od przeprowadzonych procedur wyrażone jako procentowy udział ich refundacji przez NFZ (w przypadku pacjentów ubezpieczonych).

70 %

2.

Doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta

20 %

3.

Dodatkowe kwalifikacje (kursy, szkolenia, itp.)

10 %

Kryterium - wynagrodzenie

Oferty ocenianie będą punktowo. Maksymalną ilość 70 punktów otrzyma oferta Przyjmującego zamówienie, który zaoferuje najniższe wynagrodzenie od przeprowadzonych procedur wyrażone jako procentowy udział ich refundacji przez NFZ (w przypadku pacjentów ubezpieczonych).

Kryterium – doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta

Oferty ocenianie będą punktowo. Maksymalną ilość 20 punktów otrzyma oferta Przyjmującego zamówienie, który posiada najdłuższe doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta: 1. brak doświadczenia w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta -do jednego roku - 1 pkt.

 2. doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta - powyżej jednego roku do lat 5 - 5 pkt. (za każdy rok stażu pracy 1 pkt.)

 3. doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia , którego dotyczy oferta- powyżej 5 lat - 10 pkt.

Punkty przyznawane będą według następujących zasad:

Punkty przyznane ofercie badanej

Doświadczenie = ————————————— x procentowe znaczenie tego kryterium x 100

Najwyższa liczba punktówKryterium–dodatkowe kwalifikacje w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta (kursy, szkolenia itp.)

Oferty ocenianie będą punktowo. 10 punktów otrzyma oferta Przyjmującego zamówienie, który posiada dodatkowe kwalifikacje kursy, szkolenia itp; w zakresie świadczenia, którego dotyczy oferta

Przyjmujący zamówienie , który nie posiada dodatkowych kwalifikacji nie uzyska punktów danym kryterium oceny.

Ocena nastąpi na podstawie przedłożonych dokumentów.2. Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza ( proporcjonalnie mniejsza ) liczba punktów.

3. Wynik – za najkorzystniejszą, zostanie uznana oferta przedstawiająca najkorzystniejszy bilans punktów, przyznanych na podstawie ustalonych kryteriów oceny ofert.

4. Komisja konkursowa odrzuca oferty nie spełniające warunków lub zostały zgłoszone po terminie.

§ 5


1. Komisja w części niejawnej konkursu ofert może przeprowadzić negocjacje z oferentami
w celu ustalenia:

 1. liczby planowanych do udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej;

 2. ceny za udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.

2. Oferent składa wraz z ofertą oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem przeprowadzenia konkursu ofert.

§ 6


 1. Komisja Konkursowa przystępując do rozstrzygnięcia konkursu ofert dokonuje kolejno następujące czynności:

 1. stwierdza prawidłowość ogłoszenia konkursu oraz liczbę otrzymanych ofert,

 2. otwiera koperty z ofertami,

 3. ustala, które z ofert wpłynęły w terminie,

 4. ustala, które z ofert spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie, oraz wzywa oferenta, którego oferta nie spełnia warunków lub zawiera błędy, do uzupełnienia oferty wyznaczając w tym celu termin ich złożenia,

 5. odrzuca oferty nie odpowiadające warunkom określonym w niniejszym Regulaminie lub zgłoszone po wyznaczonym terminie,

 6. ogłasza oferentom, które z ofert spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie,
  a które zostały odrzucone,

 7. przyjmuje do protokołu wyjaśnienia i oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

 8. wybiera najkorzystniejszą ofertę albo nie przyjmuje żadnej z ofert.

2. Członkowie komisji konkursowej po otwarciu ofert składają oświadczenia, że nie zachodzą

wobec nich przesłanki określone w § 7 niniejszego Regulaminu.

3. W toku postępowania komisja konkursowa może żądać od świadczeniodawcy ubiegającego się o

zawarcie umowy wyjaśnień dotyczących przeprowadzanego postępowania.

4. Komisja konkursowa ma prawo przeprowadzenia kontroli Przyjmującego zamówienie

ubiegającego się o zawarcie umowy w celu potwierdzenia prawdziwości i prawidłowości

danych zawartych w ofercie, a także żądać dostarczenia dokumentów potwierdzających dane i

informacje przekazane w toku postępowania przez świadczeniodawcę ubiegającego się o

zawarcie

§ 7


 1. Członek komisji konkursowej podlega wyłączeniu od udziału w pracy komisji, gdy:

 1. jest Przyjmującym zamówienie ubiegającym się o zawarcie umowy,

 2. pozostaje z Przyjmującym zamówienie w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej lub w linii bocznej do drugiego stopnia,

 3. jest związana z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, ze świadczeniodawcą, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo członkiem organów osób prawnych biorących udział w postępowaniu,

 4. pozostają z Przyjmującym zamówienie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności, lub w takim stosunku pozostaje ich małżonek lub osoba, z którą pozostają we wspólnym pożyciu,

 1. Dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie w sytuacji, o których mowa w ust. 1 dokonuje wyłączenia i powołuje nowego członka komisji konkursowej.

§ 8

Z przebiegu konkursu sporządza się protokół, który powinien zawierać: 1. Oznaczenie miejsca i czasu rozpoczęcia oraz zakończenia postępowania.

 2. Imiona i nazwiska członków komisji konkursowej.

 3. Wykaz oferentów ubiegających się o zawarcie umowy.

 4. Wskazanie ofert, które zostały odrzucone, wraz z uzasadnieniem.

 5. Wnioski i oświadczenia członków komisji konkursowej oraz oferentów ubiegających się o zawarcie umowy składane w trakcie postępowania.

 6. Wskazanie ofert, które zostały wybrane.

 7. Podpisy członków komisji.

§ 9

Komisja konkursowa niezwłocznie zawiadamia oferentów o rozstrzygnięciu konkursu ofert .

§ 10


 1. Przyjmującym zamówienie, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie zasad przeprowadzania postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowych świadczeń, przysługują środki odwoławcze i skarga na zasadach określonych w § 11 Regulaminu.

 2. Środki odwoławcze nie przysługują na:

 1. niedokonanie wyboru Przyjmującego zamówienie,

 2. unieważnienie postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

§ 11

1. W toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych, do czasu zakończenia postępowania, oferent może złożyć do komisji umotywowany protest w terminie 7 dni roboczych od dnia dokonania zaskarżonej czynności.

2. Do czasu rozpatrzenia protestu postępowanie w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych ulega zawieszeniu, chyba że z treści protestu wynika, że jest on oczywiście bezzasadny.

3. Komisja rozpatruje i rozstrzyga protest w ciągu 7 dni od dnia jego otrzymania i udziela pisemnej odpowiedzi składającemu protest. Nieuwzględnienie protestu wymaga uzasadnienia.

4. Protest złożony po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

5. Informację o wniesieniu protestu i jego rozstrzygnięciu niezwłocznie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Udzielającego Zamówienia.

6. W przypadku uwzględnienia protestu komisja powtarza zaskarżoną czynność.

7. Przyjmujący zamówienie biorący udział w postępowaniu może wnieść do dyrektora Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

8. Odwołanie rozpatrywane jest w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. Wniesienie odwołania wstrzymuje zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej do czasu jego rozpatrzenia.

9. Po rozpatrzeniu odwołania dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego w Olsztynie wydaje decyzję uwzględniającą lub oddalającą odwołanie.


§ 12

 1. Zawarcie umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne następuje na podstawie wyniku konkursu ofert.


Zatwierdzam

Dyrektor

Joanna Szymankiewicz- Czużdaniuk

©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna