Regulamin projektuPobieranie 251,12 Kb.
Data18.06.2018
Rozmiar251,12 Kb.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020


REGULAMIN PROJEKTU

Startuj z biznesem” nr RPPD.02.03.00-20-0067/16


realizowanego w ramach Działania 2.3 wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych Priorytet inwestycyjny 8.3: praca na własny rachunek, przedsiębiorczość i tworzenie przedsiębiorstw, w tym innowacyjnych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Regulamin zawiera następujące działy:


 1. Definicje

 2. Informacje ogólne

 3. Blok szkoleniowo-doradczy

 4. Rejestracja i podjęcie działalności gospodarczej

 5. Wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej

 6. Wsparcie pomostowe

 7. Warunki udzielenia wsparcia finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. Komisja Oceny Wniosków

 8. Zabezpieczenie umowy

 9. Rozliczenie przyznanych środków

 10. Postanowienia końcowe

Zapisy Regulaminu spełniają zasady równości dostępu i równości szans osób ubiegających się


o wsparcie w określonych regulaminem formach.

Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny – w biurze projektu oraz na stronie internetowej Realizatora oraz Partnera projektu.

Każdy z Uczestników Projektu zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu. 1. Definicje


Realizator Projektu – oznacza to podmioty realizujące projekt (Lider wraz z Partnerem)
w ramach Działania 2.3. Wspieranie powstawania i rozwoju podmiotów gospodarczych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020.
Lider – Sysco Polska Sp. z o. o., z siedzibą przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 18, nr lok. 5B,
02-797 Warszawa.
Partner – oznacza to Stowarzyszenie „Euroregion Niemen” przy ul. Wesołej 22,
16-400 Suwałki.
Kandydat/ka na Uczestnika Projektu – osoba fizyczna, która złożyła Formularz Rekrutacyjny i bierze udział w procesie rekrutacyjnym do projektu.
Uczestnik/uczestniczka Projektuuczestnik projektu finansowanego ze środków EFS
w rozumieniu
Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020.
Beneficjent Pomocy (BP) – uczestnik projektu, który rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie realizacji projektu i otrzymał w związku z tym pomoc publiczną (bezpośredni odbiorca pomocy).
Mikroprzedsiębiorca – Uczestnik Projektu Poddziałania VIII.3.3RPO WŁ, który założył działalność gospodarczą w trakcie korzystania ze wsparcia szkoleniowo-doradczego w ramach Działania VIII.3.3 RPO WŁ i który spełnia kryteria określone dla mikroprzedsiębiorcy w Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 02 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 Nr 173 poz. 1807, z późń. zm.), gdzie, zgodnie z art. 104, za mikroprzedsiębiorcę uznaje się osobę fizyczną, która w ciągu ostatnich dwóch lat obrotowych: zatrudniała średniorocznie mniej niż 10 pracowników (włączając przedsiębiorstwo jednoosobowe) i osiągnęła roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub suma aktywów jej bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekracza równowartości w złotych
2 milionów euro.
Pomoc de minimis – pomoc de minimis stanowi szczególną kategorię wsparcia udzielanego przez państwo, gdyż uznaje się, że ze względu na swą małą wartość nie powoduje ona zakłócenia konkurencji w wymiarze unijnym. Zasady udzielania pomocy de minimis określa Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013).

Łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych (obliczonych według kursu NBP obowiązującego w dniu udzielania pomocy), a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą


w sektorze transportu drogowego towarów – 100 tys. euro. Dokonując oceny wniosku przedsiębiorcy, bierze się pod uwagę bieżący rok kalendarzowy oraz dwa poprzednie lata. Nie ma znaczenia forma pomocy, źródło jej pochodzenia ani cel, na jaki została wykorzystana - do ogólnej puli wliczane są wszystkie środki uzyskane przez dany podmiot jako pomoc de minimis w badanym okresie.
KOW – Komisja Oceny Wniosków w składzie 4 osobowym, powoływana przez Realizatora Projektu do oceny wniosków o udzielenie wsparcia finansowego i pomostowego na uruchomienie działalności gospodarczej.
Biuro Projektu – miejsce znajdujące się w siedzibie Partnera Projektu, tj. Stowarzyszenia „Euroregion Niemen”, mieszczącego się przy ul. Wesołej 22, 16-400 Suwałki.
Osoba bezrobotna – oznacza to osobę pozostającą bez pracy, gotową do podjęcia pracy
i aktywnie poszukująca zatrudnienia. Definicja ta uwzględnia osoby zarejestrowane
jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet jeżeli nie spełniają one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi są zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywności ekonomicznej ludzi, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzględnia studentów studiów stacjonarnych, nawet jeśli spełniają powyższe kryteria. Osoby kwalifikujące się do urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, które są bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji
(nie pobierają świadczeń z tego tytułu), są również osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego
w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020.
Osoba długotrwale bezrobotna zgodnie z definicją wskazaną w Wytycznych
w zakresie realizacji przedsięwzięć z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego

w obszarze rynku pracy na lata 2014 – 2020: definicja pojęcia: „długotrwale bezrobotny” różni się
w zależności od wieku: - młodzież (<25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad
6 miesięcy (>6 miesięcy); - dorośli (25 lat i więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (>12 miesięcy). Wiek uczestników projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie.
Osoba poszukująca pracy - osoba pozostająca bez pracy, gotowa do podjęcia pracy
i aktywnie poszukująca zatrudnienia.
Osoby bierne (nieaktywne) zawodowo – osoby, które w danej chwili nie tworzą zasobów siły roboczej (tzn. nie pracują i nie są bezrobotne). Studenci studiów stacjonarnych są uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby będące na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecność w pracy, spowodowana opieką nad dzieckiem w okresie, który nie mieści się
w ramach urlopu macierzyńskiego lub urlopu rodzicielskiego), są uznawane za bierne zawodowo, chyba że są zarejestrowane już jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszeństwo). Osoby prowadzące działalność na własny rachunek(w tym członek rodziny bezpłatnie pomagający osobie prowadzącej działalność) nie są uznawane za bierne zawodowo.
Osoba o niskich kwalifikacjach – osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 włącznie. Definicja poziomów wykształcenia (ISCED) została zawarta w Wytycznych Ministra Infrastruktury
i Rozwoju w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji
programów operacyjnych na lata 2014-2020, w części dotyczącej wskaźników wspólnych EFS monitorowanych we wszystkich projektach. Stopień uzyskanego wykształcenia jest określany w dniu rozpoczęcia uczestnictwa
w projekcie. Osoby przystępujące do projektu należy wykazać jeden raz, uwzględniając najwyższy ukończony poziom ISCED.

Osoby z niepełnosprawnościami – osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.), a także osoby
z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie
zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375).
Komisji Rekrutacyjnej (KR) – oznacza to Komisję powoływaną przez Realizatora projektu w celu formalnej i merytorycznej oceny formularzy rekrutacyjnych.
Inteligentne specjalizacje – oznacza wykaz specjalizacji, określonych w dokumencie: Plan rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015 – 2020+. Plan rozwoju przedsiębiorczości ma efektywnie wspomóc wdrażanie Strategii Rozwoju Województwa Podlaskiego do roku 2020 w obszarze innowacyjności, badań i rozwoju oraz przedsiębiorczości.

II. INFORMACJE OGÓLNE


 1. Projekt pt. „Startuj z biznesem” jest realizowany w partnerstwie przez
  Sysco Polska Sp. z o.o. oraz Stowarzyszenie „ Euroregion Niemen” na podstawie umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku, nr Umowy UDA-RPPD.02.03.00-20-0067/16-00
  z dnia 05.03.2018 r.


 2. Celem głównym Projektu jest podniesienie do VIII 2019 r. poziomu przedsiębiorczości
  i aktywności zawodowej osób pozostających bez pracy osób od 30 roku życia z województwa podlaskiego poprzez objęcie 48 Uczestników projektu wsparciem doradczo – szkoleniowym oraz udzielenie 40 spośród nich kompleksowego wsparcia finansowego i doradczo – szkoleniowego na etapie zakładania firmy i w początkowym okresie jej prowadzenia.

 1. Okres realizacji Projektu: od 01.03.2018 roku do 31.08.2019 roku na terenie subregionu suwalskiego, w skład którego wchodzą: powiat augustowski, moniecki, sokólski, sejneński, suwalski i m. Suwałki.
 1. Regulamin Projektu jest powszechnie dostępny na stronie internetowej Realizatora Projektu, tj.: Lidera projektu www.syscopolska.pl, Partnera projektu: www.niemen.org.pl oraz w Biurze Projektu, ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki.

 2. W ramach Projektu założono:

 1. zakwalifikowanie do udziału w projekcie 48 Uczestniczek/ów (28 kobiet, 20 mężczyzn) spełniających kryteria, o których mowa w § 4 Regulaminu rekrutacji;

 2. objęcie Uczestniczek/ów wsparciem w postaci przeprowadzenia indywidualnego doradztwa – weryfikacja predyspozycji przedsiębiorczych osób planujących założenie działalności gospodarczych (indywidualne doradztwo na etapie rekrutacji - 2 h/Uczestnika);

 3. objęcie Uczestniczek/ów wsparciem w postaci szkolenia: „Krok po kroku do własnego biznesu” (łącznie: 4 grupy: 40 godzin po 45 minut) z tematów:
 • regulacje i aspekty prawne zakładania i prowadzenia firmy - 4h

 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej podstawy i procedury prawne4h

 • księgowość małych działalności gospodarczych 8h;

 • formy prowadzenia działalności – 2 h;

 • źródła finansowania działalności gospodarczych2 h;

 • formy zatrudnienia pracowników4 h;

 • obowiązki pracodawcy i płatnika wobec ZUS i US - 4h;

 • marketing w firmie4 h;

 • zasady przygotowywania biznes planów8 h;
 1. udzielenie wsparcia finansowego w wysokości do 23 600,00 PLN dla 40 Beneficjentów Pomocy (BP) – 23 kobiet i 17 mężczyzn;

 2. udzielenie finansowego wsparcia pomostowego w wysokości w wysokości do 1 850 PLN na osobę miesięcznie przez pierwszych 6 miesięcy prowadzenia działalności oraz 745,00 PLN na osobę miesięcznie przez kolejnych 6 miesięcy prowadzenia działalności.

W/w formą wsparcia zostanie objętych 40 Beneficjentów Pomocy (23 kobiet i 17 mężczyzn);

 1. udzielenie wsparcia pomostowego szkoleniowo-doradczego (indywidualnego i grupowego) dla Uczestników/uczestniczek projektu, którzy otrzymają finansowe wsparcie pomostowe. Każdy z Uczestników/uczestniczek otrzyma indywidualną pulę do 12 h szkoleniowo-doradczych możliwych do wykorzystania oraz udział w doradztwie grupowym;

 2. udzielenie wsparcia w postaci utworzenia forum biznesu (tj. forum wymiany doświadczeń). Zakłada się organizację min. 4 spotkań, których celem jest stworzenie nowopowstałym podmiotom możliwości dyskusji nt. doświadczeń związanych z funkcjonowaniem ich przedsiębiorstw, efektywnego wykorzystania środków,

 1. Firmy założone w wyniku realizacji projektu muszą być zarejestrowane na terenie subregionu suwalskiego.

 2. Uczestnikiem Projektu nie może być osoba, która:

 1. jest właścicielem nieruchomości rolnej przekraczającej 2 hektary przeliczeniowe – osoby te nie mogą rejestrować się w urzędzie pracy jako osoby bezrobotne i korzystać z form wsparcia.  Dlatego też traktowane są jako osoby pracujące i nie mogą wziąć udziału
  w projekcie;

 2. jest wspólnikiem spółki osobowej lub posiada więcej niż 10% udziału w kapitale spółki kapitałowej,

 3. zasiada w organach zarządzających lub kontrolnych podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub pełni funkcję prokurenta,

 4. korzysta równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej,

 5. otrzymała w okresie 3 lat poprzedzających dzień przystąpienia do projektu wsparcie finansowe ze środków publicznych na uruchomienie lub prowadzenie działalności gospodarczej. Powyższy okres należy liczyć od dnia przekazania przyznanego wsparcia finansowego. Za dzień przystąpienia do projektu uznaje się pierwszą formę wsparcia z jakiej Uczestnik/a korzysta w projekcie,

 6. w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu była zarejestrowana
  w Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo prowadziła działalności na podstawie odrębnych przepisów (w tym m. in. działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),

 7. ma wobec siebie orzeczony zakaz dostępu do środków publicznych, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  (Dz. U. z 2012 r., poz. 769),

 8. posiada zaległości w zapłacie podatków, składek ubezpieczenia społecznego lub zdrowotnego lub jest wobec niej prowadzona egzekucja,

 9. stanowi personel projektu, jest wykonawcą (chodzi o wykonawcę w rozumieniu rozdziału 3 pkt 1 ppkt ii) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności) lub stanowi personel wykonawcy,

 10. z osobami uczestniczącymi w procesie rekrutacji lub oceny biznesplanów pozostaje
  w stosunku małżeństwa, pokrewieństwa lub powinowactwa (w linii prostej bez ograniczenia stopnia, a w linii bocznej do 2 stopnia) lub związku przysposobienia, opieki albo kurateli lub pozostaje we wspólnym pożyciu,

 11. nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych,

 12. nie ukończyła 30 lat.

5. Uczestnicy projektu muszą spełniać łącznie następujące warunki:

 1. muszą być osobami pozostającymi bez pracy, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej,

 2. mieć ukończone 30 lat;

 3. zamieszkiwać (rozumienie Kodeksu Cywilnego) subregion suwalski tj. powiat augustowski, moniecki, sokólski, sejneński., suwalski i m. Suwałki.

Osoby te jednocześnie muszą być osobami znajdującymi się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy tj. muszą spełniać co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

  • osoby po 50 roku życia,

  • osoby długotrwale bezrobotne,

  • kobiety,

  • osoby z niepełnosprawnością,

  • osoby o niskich kwalifikacjach;

 1. w projekcie nie mogą wziąć udziału osoby kwalifikujące się do wymienionych
  w Regulaminie konkursu kategorii wykluczeń, o których mowa w pkt. 4 pppk. a-l niniejszego Regulaminu;

 2. dostarczą w terminie trwania naboru wszystkie dokumenty określone w rozdziale
  V niniejszego Regulaminu;

 3. wypełnią w terminie trwania naboru wszystkie wymagania określone w niniejszym Regulaminie.

6. Wymienione warunki kandydaci potwierdzają poprzez złożenie Realizatorowi Projektu oświadczeń o kwalifikowalności do projektu na etapie rekrutacji lub złożeniu stosownych dokumentów potwierdzających, pod rygorem odpowiedzialności oraz pod groźbą konieczności zwrotu całości otrzymanego wsparcia wraz z odsetkami.
III. BLOK SZKOLENIOWO – DORADCZY

 1. Kandydaci na Uczestników Projektu zobowiązani są do stawienia się w Biurze Projektu (wraz
  z dowodem tożsamości), celem podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy
  o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych
  w dniu wyznaczonym przez Realizatora projektu.

 2. Nie stawienie się w wyznaczonym terminie podpisywania deklaracji uczestnictwa w projekcie
  i Umowy o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych bez uprzedniego powiadomienia Realizatora o uzasadnionych przyczynach nieobecności będzie traktowane jako rezygnacja
  z udziału w Projekcie.

 3. Uczestnicy znajdujący się na listach rankingowych, w przypadku rezygnacji lub zaprzestania udziału w projekcie z innego powodu, będą zastępowani osobami z listy rezerwowej, zgodnie
  z ilością uzyskanych punktów w procesie rekrutacji.

 4. Uczestnicy Projektu wezmą udział w bezpłatnym szkoleniu pn.: „Krok po kroku do własnego biznesu” (łącznie: 4 grupy: 40 godzin po 45 minut). Łącznie zaplanowano 40 godzin szkoleń. Szkolenie zapewni Uczestnikom projektu przygotowanie merytoryczne do prowadzenia działalności gospodarczej oraz wesprze Uczestników projektu w przygotowaniu Wniosków
  o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów, oraz będą zorganizowane w dni powszednie w tygodniu lub w soboty w wymiarze śr. 8 h/dzień w grupach liczących śr. 12 osób. Wszyscy Uczestnicy projektu będą mieli równy dostęp do wsparcia. Harmonogram szkoleń zostanie udostępniony na stronie internetowej Lidera oraz Partnera projektu.

 5. Obowiązkiem Uczestnika Projektu jest:

 • punktualne i aktywne uczestnictwo w bloku szkoleniowo-doradczym,

 • potwierdzanie podpisem uczestnictwa w bloku szkoleniowo-doradczym,

 • wypełnianie ankiet związanych z monitoringiem i ewaluacją projektu.

 1. Udział w szkoleniu jest obowiązkowy dla wszystkich Uczestników projektu i konieczny do uzyskania wsparcia finansowego. Efektem szkolenia i doradztwa będzie przygotowany przez każdego Uczestnika Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego oraz biznesplan swojego przedsięwzięcia.

 2. Warunkiem ukończenia bloku szkoleniowo-doradczego jest obecność na co najmniej 80% godzin obowiązkowego szkolenia zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych, oraz otrzymanie zaświadczenia potwierdzającego udział w ww. szkoleniu.

 3. Niespełnienie warunków określonych w pkt 7. jest równoznaczne z brakiem możliwości ubiegania się o dotację w ramach projektu.

 4. Każdy Uczestnik spełniający warunki określone w pkt. 7. otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia (po pozytywnym wyniku egzaminu przeprowadzonego na zakończenie szkolenia) oraz zaświadczenie potwierdzające skorzystanie z indywidualnego doradztwa biznesowego.

 5. Wsparcie szkoleniowo-doradcze musi zakończyć się przed zarejestrowaniem działalności gospodarczej przez Uczestnika Projektu – nie stanowi wówczas pomocy publicznej.

 6. Uczestnikom Projektu nie przysługuje dodatek szkoleniowy.

 7. Uczestnikom Projektu na wniosek Uczestnika przysługuje zwrot kosztów dojazdów na zajęcia
  w ramach bloku szkoleniowo-doradczego (do kwoty udokumentowanego najtańszego przejazdu komunikacją publiczną na danej trasie). Realizator Projektu zwracać będzie środki do wyczerpania puli określonej w budżecie projektu. O przyznaniu zwrotu decydować będzie kolejność złożonych wniosków.

 8. Szczegółowe warunki korzystania z bloku szkoleniowo-doradczego określa Umowa
  o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.
IV. REJESTRACJA I PODJĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 1. Uczestnik Projektu może zarejestrować działalność gospodarczą dopiero po zakończeniu bloku szkoleniowo-doradczego. Realizator rekomenduje zakładanie działalności gospodarczej zgodnie
  z opublikowanymi listami rankingowymi KOW, po podpisaniu Umowy
  o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń,
  oraz wzniesieniu zabezpieczenia umowy, czyli w momencie kiedy dany Uczestnik będzie miał pewność uzyskania dofinansowania.

 2. Uczestnik Projektu, który otrzyma wsparcie finansowe staje się Beneficjentem Pomocy. Beneficjent Pomocy ma obowiązek prowadzić działalność gospodarczą przez minimum 12 miesięcy.

 3. Dopuszczalnymi formami w jakich Uczestnicy Projektu mogą prowadzić działalność gospodarczą jest samodzielna działalność gospodarcza. Nie jest możliwe prowadzenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani innego podmiotu zbiorowego (np. fundacja, stowarzyszenie).

 4. Niedopuszczalne jest przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

 5. Okres rozpoczęcia działalności gospodarczej nie może być późniejszy niż 1 sierpnia 2018 roku. Przyjmuje się, że dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej będzie dzień wskazany jako data rozpoczęcia działalności we wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.V. WSPARCIE FINANSOWE NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


 1. We wskazanym przez Realizatora terminie (na stronie internetowej Lidera projektu: www.syscopolska.pl) oraz stronie Partnera projektu: www.niemen.org.pl , Uczestnicy Projektu mogą składać w Biurze Projektu wnioski o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Wnioski muszą być składane osobiście.

 2. Pomoc doradcza w przygotowaniu i opracowaniu podstawowej części wniosku (biznesplanu) stanowi jeden z elementów wsparcia w ramach bloku szkoleniowo-doradczego. Szczegółowy zakres pomocy zawiera Umowa o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych.

 3. Do wniosku o przyznanie wsparcia należy dołączyć następujące dokumenty:

 1. biznesplan,

 2. oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis,

 3. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc
  w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (zg. z art. 37 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej).


Niezłożenie ww. dokumentów spowoduje odrzucenie wniosku o przyznanie wsparcia finansowego.

 1. Realizator projektu powołuje Komisję Oceny Wniosków (zwanej dalej KOW), złożona z osób mających wiedzę i doświadczenie w zakresie oceny pomysłów biznesowych.

Sposób działania KOW opisuje dokument Regulamin przyznawania wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości.

Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej udzielane jest w formie jednorazowego wsparcia inwestycyjnego , ułatwiającego sfinansowanie wydatków związanych


z uruchomieniem działalności gospodarczej oraz jej prowadzeniem przez okres co najmniej
12 m-cy od jej rozpoczęcia. Wsparcie finansowe zostanie wypłacone w jednej transzy. Wysokość wsparcia uzależniona jest od wykazanych potrzeb związanych z planowaną inwestycją, jednakże maksymalnie wynosi ona 23.600,00 PLN. Wsparcie finansowe na podjęcie działalności gospodarczej otrzyma 40 UP (23 kobiety oraz 17 mężczyzn).

 1. Przyznanie dotacji inwestycyjnej nastąpi na podstawie złożonych przez Uczestników projektu
  i ocenionych przez KOW wniosków o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego. Bezzwrotne dotacje inwestycyjne na założenie działalności gospodarczej, w tym stworzenie miejsc pracy będzie przyznawane (na etapie oceny wniosków) w oparciu o tzw. Inteligentne specjalizacje, określone w Regulaminie konkursu na podstawie Planu rozwoju przedsiębiorczości w oparciu o inteligentne specjalizacje województwa podlaskiego na lata 2015-2020+.

 2. Wsparcie finansowe może być przeznaczone na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków obrotowych oraz pokrycie innych wydatków (np.: związanych z reklamą, zakupem usługi remontowej), jeśli zostaną one uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności
  i zostaną odpowiednio uzasadnione przez wnioskodawcę.

 3. Uczestnik Projektu może wnieść wkład własny. Wkład własny jest dobrowolny, w przypadku braku wkładu własnego wsparcie będzie obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej.

 4. Złożenie dokumentów poświadczających nieprawdę, co do okoliczności których dotyczą, stanowi podstawę do odmowy udzielenia wsparcia. W takim przypadku prawo do odwołania nie przysługuje.

 5. Udzielenie wsparcia na podstawie dokumentów poświadczających nieprawdę stanowi podstawę do rozwiązania przez Realizatora Projektu Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

 6. Środki finansowe udzielone w postaci jednorazowego wsparcia finansowego, oraz wsparcia pomostowego stanowią pomoc de minimis. Realizator Projektu zobowiązany jest wydać Beneficjentowi Pomocy zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis.

 7. Pomoc de minimis jest udzielana na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury
  i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 poz. 1073)oraz w oparciu o Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu
  o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352
  z 24.12.2013)
  .

 8. Pomoc de minimis nie może być udzielana:

 1. na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych lub podmiotom działającym w sektorach,
  o których mowa w art. 1 ust. 1 lit. a-e Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013),

 2. podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem lub ze wspólnym rynkiem (rynkiem wewnętrznym),

 3. na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku
  o udzielenie pomocy.

 1. Uczestnik Projektu ubiegający się o dofinansowanie na rozwój przedsiębiorczości nie może korzystać równolegle z innych środków publicznych na rozpoczęcie działalności gospodarczej.VI. WSPARCIE POMOSTOWE


 1. Wsparcie pomostowe dzieli się na finansowe i szkoleniowo-doradcze.

 2. Wsparcie pomostowe może być udzielone po rozpoczęciu przez Uczestnika Projektu działalności gospodarczej.

 3. Finansowe wsparcie pomostowe ma formę pomocy finansowej wypłacanej w transzach miesięcznych nieprzekraczających kwoty 1 850,00 PLN przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności i kwoty 745,00 PLN przez kolejne 6 miesięcy prowadzenia działalności. Realizator projektu przewidział możliwość udzielenia wsparcia pomostowego dla 40 UP (23 kobiet, oraz 17 mężczyzn), którzy założą w ramach projektu działalność gospodarczą. Biorąc pod uwagę specyfikę grupy docelowej, oraz jej potrzeby, przyznana pomoc finansowa będzie dla UP kluczowa
  w początkowym okresie prowadzenia działalności gospodarczej. Realizator projektu założył rozróżnienie kwoty przyznanego wsparcia w tym okresie, zgodnie z Zasadami wdrażania projektów w ramach Działania 2.3, tj. przez pierwszych 6 miesięcy UP otrzymają wsparcie w max. wysokości 1850 zł, a przez kolejnych 6 miesięcy 745 zł – w wysokości opłat publiczno – prawnych, tj. ZUS.

 4. Wniosek o udzielenie dotacji inwestycyjnej i wsparcia pomostowego wsparcia pomostowego (finansowego i szkoleniowo-doradczego) jest składany razem z biznesplanem. Ocena wniosku dokonana jest łącznie przez tę samą KOW. Sposób działania KOW opisuje dokument Regulamin wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości. Wsparcie pomostowe może być udzielone tylko tym podmiotom, które otrzymają wsparcie finansowe.

 5. Finansowe wsparcie pomostowe ma na celu pokrycie niezbędnych, bieżących wydatków, bezpośrednio związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do wskazania katalogu wydatków, na jakie zostanie przekazane wsparcie pomostowe.

 1. Zasady udzielania i rozliczania finansowego wsparcia pomostowego określa Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń zawierana pomiędzy Realizatorem Projektu i Uczestnikiem Projektu.

 2. Do wniosku o udzielenie dotacji inwestycyjnej oraz wsparcia pomostowego należy załączyć biznesplan.VII. Warunki udzielania wsparciA finansowego na uruchomienie działalności gospodarczej. KOMISJA OCENY WNIOSKÓW


 1. Wsparcie finansowe na uruchomienie działalności gospodarczej przeznaczone zostanie dla 40 Uczestników Projektu (23 kobiet i 17 mężczyzn), którzy spełnią łącznie następujące warunki:

 1. zakończą udział w bloku szkoleniowo-doradczym (minimum w 80% godzin szkolenia) zgodnie z Umową o świadczenie usług szkoleniowo-doradczych,

 2. złożą do Realizatora projektu w wyznaczonym terminie, w godzinach wyznaczonych przez Realizatora komplet wymaganych dokumentów, wymienionych w rozdziale 5 i 6 niniejszego regulaminu,

 3. uzyskają rekomendację Komisji Oceny Wniosków.

 1. Dofinansowanie w postaci środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości przyznawane jest Uczestnikom Projektu, zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie wsparcia bezzwrotnego na rozwój przedsiębiorczości

 2. Lista rekomendowanych do udzielenia wsparcia wniosków zostanie wywieszona na tablicy ogłoszeń w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Lidera oraz Partnera Projektu. Uczestnicy Projektu zostaną zaproszeni do podpisywania Umów o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń. Stosowna informacja wraz
  z podaniem terminu zostanie przekazana Uczestnikom mailowo i telefonicznie. Za skuteczne poinformowanie drogą mailową uważa się wysłanie maila do adresata (co potwierdzi stosowny wydruk ze skrzynki nadawczej Realizatora projektu). W przypadku braku stawiennictwa, Realizator ponownie wezwie Uczestnika do podpisania umowy w wyznaczonym terminie (wezwanie będzie miało formę pisemną, za potwierdzeniem odbioru). Brak stawiennictwa w wyznaczonym terminie będzie uznawany za rezygnację z przyznanego wsparcia (także w sytuacji nie odebrania wysłanego pisma). W takim przypadku wsparcie finansowe zostanie zaproponowane kolejnej osobie z listy rankingowej.

 3. Realizator Projektu zawiera z Uczestnikiem Projektu Umowę o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń, która stanowi podstawę wypłacenia środków oraz określa w szczególności: wartość i warunki wypłaty środków oraz sposób rozliczenia wsparcia. Następnie Realizator wystawia i wydaje zaświadczenie
  o udzielonej pomocy de minimis, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. 2015 poz. 1983).

 4. Szczegółowe prawa i obowiązki zarówno Beneficjenta Pomocy jak i Realizatora Projektu określi Umowa o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

 5. Niedozwolone jest łączenie wsparcia finansowego z finansowaniem działalności gospodarczej
  z innych zwrotnych źródeł o charakterze publicznym (np. dotacja
  z Powiatowego Urzędu Pracy, dotacja uzyskana w innym projekcie realizowanym w ramach Działania VIII.3 RPO WŁ na lata 2014-2020 itp.). Jeżeli Uczestnik Projektu równocześnie ubiega się o przyznanie środków na działalność gospodarczą z innych źródeł, to w razie przyznania mu wsparcia finansowego, chcąc je otrzymać, musi zrezygnować z pozostałych środków
  z bezzwrotnych źródeł o charakterze publicznym.VIII. ZABEZPIECZENIE UMOWY


 1. W ciągu 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń, Beneficjent Pomocy jest zobowiązany złożyć zabezpieczenie prawidłowego wykonania umowy.

 2. Zabezpieczenie wykonania umowy może być złożone w jednej z następujących form:

 1. weksel własny,

 2. weksel z poręczeniem wekslowym (wymagane jest poręczenie weksla przez co najmniej 2 osoby),

 3. poręczenie według prawa cywilnego.

 1. Wniesienie zabezpieczenia wymaga również załączenia:

 1. oświadczenia małżonka o zgodzie na wniesienie zabezpieczenia bądź załączenia odpisu aktu notarialnego lub sądowego orzeczenia znoszącego małżeńską wspólność majątkową,

albo

 1. oświadczenia o niepozostawaniu w związku małżeńskim.
 1. Forma zabezpieczenia zostanie określona w umowie o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń.

 2. Zwrot zabezpieczenia nastąpi na pisemny wniosek Beneficjenta Pomocy po całkowitym rozliczeniu przez niego otrzymanego wsparcia finansowego oraz po spełnieniu wymogu prowadzenia działalności gospodarczej przez okres 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia tej działalności.


IX. ROZLICZANIE PRZYZNANYCH ŚRODKÓW


 1. Wydatki podlegające finansowaniu w ramach przyznanego wsparcia muszą zostać poniesione
  w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń, na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

 2. Termin, o którym mowa wyżej może zostać wydłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Zmiana terminu wymaga aneksowania Umowy o udzielenie wsparcia finansowego, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz powiadomienia Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku.

 3. Wydatki są kwalifikowane, jeśli są zgodne z zaakceptowanym zestawieniem zawartym
  w biznesplanie.

 4. Przedsiębiorca w ramach otrzymanych środków na rozwój przedsiębiorczości może pokrywać podatek VAT bez względu na fakt czy jest płatnikiem podatku VAT czy też nie. Jednak w sytuacji, gdy przedsiębiorca otrzyma zwrot zapłaconego podatku VAT, musi przeznaczyć całość kwoty na pokrycie wydatków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Jednocześnie Lider projektu zastrzega, że w sytuacji zmiany Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków, Zasad wdrażania projektów w ramach Działania 2.3  lub zmiany stanowiska IZ w sprawie podatku VAT, sposób przeznaczenia całości kwoty odzyskanego podatku VAT może ulec zmianie.

 5. Otrzymane wsparcie finansowe nie może zostać wykorzystane na:

 1. sfinansowanie wydatków, w stosunku do których wcześniej została udzielona pomoc publiczna lub które wcześniej były objęte wsparciem ze środków Wspólnoty Europejskiej (zakaz podwójnego finansowania tych samych wydatków),

 2. zapłatę grzywien i kar wynikające z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy przepisów obowiązującego prawa,

 3. zapłatę kar umownych wynikłych z naruszenia przez Beneficjenta Pomocy umów zawartych
  w ramach prowadzonej działalności gospodarczej,

 4. zakup środków transportu w przypadku podejmowania działalności gospodarczej
  w sektorze transportu towarów,

 5. w przypadku podejmowania działalności gospodarczej przez osobę niepełnosprawną – na pokrycie obowiązkowych składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe refundowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,

 6. wynagrodzenia wraz z pochodnymi,

 7. leasing maszyn, pojazdów i urządzeń,

 8. wniesienie kaucji,

 9. zakup akcji, obligacji, wniesienie udziału (wkładu) do spółek,

 10. zakup nieruchomości,

 11. prowadzenie działalności: salonu gier hazardowych, agencji towarzyskich, lombardu,

 12. spłatę zadłużeń,

 1. Beneficjent Pomocy ma obowiązek rozliczyć otrzymane wsparcie finansowe.

 2. W celu rozliczenia wsparcia Beneficjent Pomocy przedstawia Realizatorowi Projektu zestawienie poniesionych wydatków wraz z oświadczeniem o prawdziwości złożonego zestawienia.

 3. W przypadku stwierdzenia przez Realizatora Projektu nieprawidłowości formalnych
  w zestawieniu wzywa on pisemnie Beneficjenta Pomocy do uzupełnienia braków
  w wyznaczonym terminie.

 4. Uporczywe uchylanie się Beneficjenta Pomocy od realizacji obowiązków związanych
  z rozliczeniem wsparcia finansowego stanowi przesłankę do rozwiązania umowy
  o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń
  bez wypowiedzenia i wezwanie do zwrotu środków.

 5. W trakcie prowadzenia działalności Beneficjenci Pomocy będą podlegać działaniom kontrolnym ze strony Realizatora Projektu.

 6. Jeżeli na podstawie czynności kontrolnych przeprowadzonych przez uprawnione organy zostanie stwierdzone, że działalność gospodarcza prowadzona była przez okres krótszy niż 12 miesięcy albo zostały naruszone inne warunki umowy, w tym związane z przeznaczeniem środków, Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do zwrotu tych środków odpowiednio
  w całości lub części wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych,
  w terminie i na rachunek wskazany przez Realizatora Projektu lub inny uprawniony organ kontrolny. Odsetki liczone są od dnia udzielenia pomocy (tj. dnia podpisania Umowy o udzielenie dotacji inwestycyjnej, wsparcia pomostowego oraz wsparcia w postaci forum wymiany doświadczeń) do dnia zwrotu.

 7. Beneficjent Pomocy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Realizatora Projektu
  o wszelkich okolicznościach mogących zakłócić prawidłową realizację przedsięwzięcia.

 8. Beneficjent Pomocy ma obowiązek niezwłocznie powiadomić Realizatora Projektu o każdej zmianie danych osobowych, danych firmy oraz zmianie adresu do korespondencji.


X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE


 1. Kwestie sporne zaistniałe w wyniku realizacji projektu rozstrzygane są przez Realizatora Projektu w porozumieniu z Urzędem Marszałkowskim w Białymstoku.

 2. Realizator Projektu nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w ustawach i rozporządzeniach dotyczących funduszy strukturalnych oraz różnice w interpretacji zapisów prawnych mogące pojawić się w trakcie realizacji Projektu.

 3. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu.
  W przypadku wprowadzenia zmian Realizator Projektu niezwłocznie zamieści stosowną informację wraz z aktualnym Regulaminem na stronie internetowej Realizatora projektu: Lidera www.syscopolska.pl , Partnera projektu: www.niemen.org.pl oraz w Biurze Projektu.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wszelkie decyzje podejmuje Realizator Projektu.


Zatwierdził:
………………………………………….

L

ider projektu______________________________________________________________________________________________________

Lider Projektu: Sysco Polska Sp. z o.o.

Al. Komisji Edukacji Narodowej 18, nr lok. 5B


02-797 Warszawa

tel. 42 230 92 03, www.syscopolska.ple-mail: suwalki@syscopolska.pl


Partner Projektu:

Stowarzyszenie „Euroregion Niemen”

ul. Wesoła 22, 16-400 Suwałki

Tel. 87 565 36 71, www.niemen.org.ple-mail: euroregion@niemen.org.pl
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna