Regulamin pracy biuraPobieranie 71,22 Kb.
Data22.05.2018
Rozmiar71,22 Kb.

Załącznik nr 2 do Regulaminu Biura


OPISY STANOWISK PRACY
OPIS STANOWISKA PRACY: DYREKTOR BIURA LGD


NAZWA STANOWISKA

DYREKTOR BIURA LGD

CEL STANOWISKA PRACY

Kierowanie i nadzór nad pracami w Biurze LGD, pracownikami i zleceniobiorcami w zakresie powierzonych obowiązków

KRYTERIUM DYSKWALIFIKUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU

Członkostwo w Radzie LGD

PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlega bezpośrednio Prezesowi Zarządu

STANOWISKA PODLEGŁE

specjalista ds. administracyjnych, specjalista ds. koordynowania projektów, specjalista ds. animacji społecznej,

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OGÓLNYCH PRACOWNIKA

 • Rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków.

 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 • Przestrzeganie ustalonego w Biurze czasu pracy, porządku oraz przepisów BHP i ppoż.

 • Należyta dbałość o mienie LGD tj.: powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.

 • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy.

 • Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRACOWNIKA

 1. Kierowanie i nadzór nad pracami w biurze, pracownikami i zleceniobiorcami

 2. Prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia, w tym dokumentacji członkowskiej,

 3. Prawidłowe gospodarowanie majątkiem Stowarzyszenia,

 4. Nadzór nad prowadzeniem spraw kadrowych,

 5. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budżetu Stowarzyszenia,

 6. Przygotowanie dokumentów do kontroli przeprowadzanej przez uprawnione organy kontrolne, wykonywanie zaleceń pokontrolnych organu przeprowadzającego kontrole oraz udzielanie kontrolującemu wyczerpujących wyjaśnień,

 7. Przygotowywanie dokumentów do prawidłowej rejestracji operacji gospodarczych i finansowych,

 8. Należyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pieniężnych,

 9. Akceptacja treści merytorycznej materiałów promocyjnych i informacyjnych,

 10. Nadzór nad planowaniem i koordynacją projektów współpracy,

 11. Nadzór nad aktywizowaniem mieszkańców do udziału w realizacji LSR,

 12. Bieżąca weryfikacja stanu wdrażania LSR,

 13. Prowadzenie naboru wniosków w ramach konkursów na realizację LSR oraz współpraca z Radą
  w zakresie wyboru operacji,

 14. Inicjowanie zadań realizowanych przez Biuro w ramach wdrażania LSR,

 15. Udział w szkoleniach dotyczących Leadera/RLKS organizowanych m.in. przez UMWW,

 16. Współpraca z UMWW w sprawach dotyczących LSR,

 17. Udzielanie informacji o działalności LGD i stanie realizacji LSR, w tym współpraca z mediami.

 18. Nadzór nad administrowaniem stroną internetową LGD,

 19. Nadzór i obsługa merytoryczna szkoleń i spotkań prowadzonych przez LGD,

 20. Nadzór nad ewidencjonowaniem i archiwizacją dokumentacji Stowarzyszenia,

 21. Przygotowywanie wniosków o pomoc, wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji LSR,

 22. Prowadzenie przy współpracy z Zarządem procesu naboru kandydatów na wolne stanowiska pracy

 23. Dbanie o odpowiednie zaopatrzenie Biura LGD,

 24. Zatwierdzanie treści zapytań ofertowych.

24) Ochrona danych, w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przetwarzanych w LGD. Ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Przestrzeganie w tym zakresie przepisów prawa
i wewnętrznych uregulowań jednostki.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA

 • Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 • Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić LGD na szkody,
  a w szczególności: przechowywanie dokumentów/narzędzi/materiałów itp. w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednie ich zabezpieczenie,

 • Sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy,

 • Dbanie o pozytywny wizerunek LGD „Trakt Piastów”.

ZAKRES UPRAWNIEŃ PRACOWNIKA

 • Odbieranie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 • Odbieranie i podpisywanie faktur i rachunków wystawionych na rzecz LGD,

 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentacji Stowarzyszenia,

 • Udostepnienie upoważnionym organom kontrolnym wszelkich dokumentów i innych materiałów dotyczących przedmiotu kontroli,

 • Dokonywania samodzielnych zakupów bieżących do wysokości 5000 zł miesięcznie;

 • Reprezentowanie LGD w imieniu Władz LGD na różnego rodzaju spotkaniach informacyjno-promocyjnych,

 • Wydawanie decyzji dotyczących urlopów podległych pracowników Biura LGD,

 • Sprawdzanie pod względem merytorycznym dokumentów,

 • Podpisywanie bieżącej korespondencji.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKU PRACY

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe,

 • Znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem PROW, w tym RLKS,

 • Doświadczenie w pracy biurowej (min. 3 lata),

 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym,

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności
  MS Office) oraz Internetu,

 • Prawo jazdy kat. B,

 • Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów,

 • Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE,

 • Doświadczenie w pracy z mieszkańcami obszarów wiejskich.

Pożądane:

 • Doświadczenie w przygotowaniu dokumentu o znaczeniu strategicznym

DODATKOWE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

 • zdyscyplinowanie i elastyczność w pracy,

 • umiejętność przystosowania się do pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole,

 • konsekwentność w dążeniu do szybkiej i skutecznej realizacji działań,

 • predyspozycje do wystąpień publicznych,

 • odporność na sytuacje stresujące,

 • umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia,

 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 • komunikatywność,


OPIS STANOWISKA PRACY: SPECJALISTA DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓWNAZWA STANOWISKA

SPECJALISTA DS. KOORDYNACJI PROJEKTÓW

CEL STANOWISKA PRACY

Realizacja założeń Działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

KRYTERIUM DYSKWALIFIKUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU

Członkostwo w Radzie LGD

PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura LGD

STANOWISKA PODLEGŁE

-

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OGÓLNYCH PRACOWNIKA

 • Rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków.

 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 • Przestrzeganie ustalonego w Biurze LGD czasu pracy, porządku oraz przepisów BHP i ppoż.

 • Należyta dbałość o mienie LGD tj.: powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.

 • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy.

 • Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRACOWNIKA

  1. Realizowanie projektów współpracy Stowarzyszenia,

  2. Bieżąca weryfikacja stanu osiągniętych wskaźników LSR, zgodnie z Planem działania określonym
   w LSR,

  3. Prowadzenie naboru wniosków w ramach konkursów na realizację LSR,

  4. Merytoryczna obsługa beneficjentów Biura LGD,

  5. Weryfikacja wniosków w zakresie spełniania warunków wstępnych oraz w ramach operacji grantowych w zakresie zgodności z PROW i wniosków o płatność,

  6. Udział w szkoleniach dotyczących Leadera/RLKS organizowanych m.in. przez UMWW,

  7. Współpraca z UMWW w sprawach dotyczących LSR,

  8. Udzielanie informacji o działalności LGD i stanie realizacji LSR, w uzgodnieniu z Dyrektorem biura

  9. Przygotowywanie materiałów na stronę LGD,

  10. Merytoryczna i techniczna obsługa szkoleń i spotkań organizowanych przez LGD,

  11. Wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny,

  12. Przygotowanie zapytań ofertowych,

  13. Współpraca z biurem rachunkowym i bankiem,

  14. Przygotowywanie we współpracy z Dyrektorem biura LGD wniosków o pomoc, wniosków
   o płatność, sprawozdań z realizacji LSR,

  15. Planowanie i organizacja spotkań z wnioskodawcami po uzgodnieniu z Dyrektorem

  16. Wydawanie opinii objętych zakresem obowiązków i przedkładanie je Dyrektorowi

  17. Podpisywanie pod pieczątką określająca swoje stanowisko, imię i nazwisko, dokumentów i pism
   w zakresie powierzonych obowiązków

  18. Przygotowywanie korespondencji i przedkładanie do akceptacji Dyrektora

  19. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora biura LGD.

  20. Ochrona danych, w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przetwarzanych w Stowarzyszeniu. Ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Przestrzeganie w tym zakresie przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań jednostki.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA

 • Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 • Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić LGD na szkody,
  a w szczególności: przechowywanie dokumentów/narzędzi/materiałów itp. w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednie ich zabezpieczenie.

 • Dbanie o pozytywny wizerunek LGD.

ZAKRES UPRAWNIEŃ PRACOWNIKA

 • Odbieranie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej.

 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów beneficjentów związanych z naborem wniosków.

 • Reprezentowanie LGD w imieniu Biura LGD oraz Władz LGD na różnego rodzaju spotkaniach informacyjno-promocyjnych.

 • Administracja poczty elektronicznej.

 • Dostęp do Internetu i zarządzanie zasobami komputera.

 • Korzystanie z dostępnych urządzeń biurowych.

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKU PRACY

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe

 • Znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem PROW,
  w tym RLKS.

 • Doświadczenie w pracy biurowej (min. 3 lata).

 • Znajomość przynajmniej jednego języka obcego na poziomie komunikatywnym.

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności
  MS Office) oraz Internetu.

 • Prawo jazdy kat. B.

 • Doświadczenie w bezpośredniej obsłudze klientów.

Pożądane:

 • Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE (min. 3 lata).

 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;

 • Doświadczenie w realizacji projektów.

DODATKOWE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

 • zdyscyplinowanie i elastyczność w pracy,

 • umiejętność przystosowania się do pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole,

 • konsekwentność w dążeniu do szybkiej i skutecznej realizacji działań,

 • dobre predyspozycje do wystąpień publicznych,

 • odporność na sytuacje stresujące,

 • umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia,

 • umiejętność korzystania z przepisów prawa,

 • komunikatywność,.OPIS STANOWISKA PRACY: SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH


NAZWA STANOWISKA

SPECJALISTA DS. ADMINISTRACYJNYCH

CEL STANOWISKA PRACY

Obsługa administracyjno-biurowa LGD w zakresie powierzonych obowiązków oraz realizacja założeń Działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

KRYTERIUM DYSKWALIFIKUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU

Członkostwo w Radzie LGD

PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura LGD

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OGÓLNYCH PRACOWNIKA

 • Rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków.

 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 • Przestrzeganie ustalonego w Biurze LGD czasu pracy, porządku oraz przepisów BHP i ppoż.

 • Należyta dbałość o mienie LGD tj.: powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.

 • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy.

 • Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRACOWNIKA

 1. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD,

 2. Prowadzenie dokumentacji związanej z zapytaniami ofertowymi,

 3. Ewidencja materiałów promocyjnych oraz informacyjnych Stowarzyszenia,

 4. Rekrutacja uczestników działań organizowanych przez Stowarzyszenie,

 5. Obsługa organizacyjna posiedzeń, spotkań, zebrań, szkoleń, itp. dotyczących pracy Biura LGD
  i działalności organów LGD, w tym protokołowanie posiedzeń Rady, Zarządu i Walnego Zgromadzenia,

 6. Przygotowywanie we współpracy z Dyrektorem Biura LGD i pracownikiem ds. koordynacji projektów Biura LGD wniosków o pomoc, wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji LSR,

 7. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura LGD

 8. Przygotowywanie materiałów na stronę internetową LGD.

 9. Ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji Stowarzyszenia

 10. Podpisywanie dokumentów w celu stwierdzenia prawidłowości pod względem formalnym, legalności operacji oraz prawidłowości formalno-rachunkowe

 11. Podpisywanie pod pieczątką określającą swoje imię i nazwisko oraz stanowisko, dokumentów
  i pism w zakresie powierzonych obowiązków

 12. Rejestracja operacji gospodarczych, finansowych i dokonywanie terminowo płatności wynikających
  z zobowiązań

 13. Sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych

 14. Prowadzenie ewidencji składek członków zwyczajnych i wspierających

 15. Prowadzenie spraw kadrowych;

 16. Prowadzenie kasy stowarzyszenia;

 17. Monitoring realizacji budżetu LGD.

 18. Koordynacja współpracy z biurem rachunkowym i bankiem

 19. Ochrona danych, w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przetwarzanych w Stowarzyszeniu. Ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Przestrzeganie w tym zakresie przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań jednostki.
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA

 • Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 • Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić LGD na szkody,
  a w szczególności: przechowywanie dokumentów/narzędzi/materiałów itp. w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednie ich zabezpieczenie.

 • Dbanie o pozytywny wizerunek LGD.

ZAKRES UPRAWNIEŃ PRACOWNIKA

 • Odbieranie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów beneficjentów związanych z naborem wniosków.

 • Odbiór faktur VAT

 • Administracja poczty elektronicznej

 • Dostęp do Internetu i zarządzanie zasobami komputera

 • Korzystanie z dostępnych urządzeń biurowych

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKU PRACY

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe ( licencjat), lub średnie

 • Doświadczenie w pracy biurowej (min. 3 lata).

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności

 • MS Office) oraz Internetu.

Pożądane:

 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;

 • Doświadczenie w pracy związanej z obsługą kadr i księgowości;

DODATKOWE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

 • zdyscyplinowanie i elastyczność w pracy,

 • umiejętność przystosowania się do pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole,

 • konsekwentność w dążeniu do szybkiej i skutecznej realizacji działań,

 • odporność na sytuacje stresujące,

 • umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia,

 • komunikatywność, wytrwałość.

OPIS STANOWISKA PRACY: SPECJALISTA DS. ANIMACJI SPOŁECZNYCH


NAZWA STANOWISKA

SPECJALISTA DS. ANIMACJI SPOŁECZNYCH

CEL STANOWISKA PRACY

Animowanie społeczności lokalnej, realizacja założeń Działania Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

KRYTERIUM DYSKWALIFIKUJĄCE DO PRACY NA STANOWISKU

Członkostwo w Radzie LGD

PODLEGŁOŚĆ SŁUŻBOWA

Pracownik podlega bezpośrednio Dyrektorowi Biura LGD

ZAKRES OBOWIĄZKÓW OGÓLNYCH PRACOWNIKA

 • Rzetelne i efektywne wykonywanie przydzielonych obowiązków.

 • Informowanie przełożonego o stanie prowadzonych spraw i zaistniałych problemach.

 • Przestrzeganie ustalonego w Biurze LGD czasu pracy, porządku oraz przepisów BHP i ppoż.

 • Należyta dbałość o mienie LGD tj.: powierzony sprzęt, narzędzia pracy, materiały itp.

 • Kształtowanie właściwej atmosfery w miejscu pracy.

 • Pogłębianie wiedzy i podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW SZCZEGÓŁOWYCH PRACOWNIKA

 1. Merytoryczna obsługa beneficjentów Biura LGD, w szczególności doradztwo i konsultacje wniosków o przyznanie pomocy i wniosków o płatność

 2. Aktywizowanie mieszkańców do udziału w realizacji LSR,

 3. Prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych związanych z realizacją LSR oraz działalnością LGD, w tym realizacja Planu komunikacyjnego,

 4. Prowadzenie ewidencji usług doradczych,

 5. Dystrybucja materiałów promocyjnych oraz informacyjnych Stowarzyszenia,

 6. Weryfikacja wniosków w zakresie spełniania warunków wstępnych oraz w ramach operacji grantowych w zakresie zgodności z PROW a także prowadzenie monitoringu, ewaluacji i kontroli;

 7. Obsługa organizacyjna i merytoryczna posiedzeń, spotkań, zebrań, szkoleń, itp. dotyczących pracy Biura LGD,

 8. Przygotowywanie we współpracy z Dyrektorem Biura LGD i pracownikiem ds. koordynacji projektów Biura LGD wniosków o pomoc, wniosków o płatność, sprawozdań z realizacji LSR,

 9. Realizowanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura LGD

 10. Administrowanie stroną internetową LGD,

 11. Ewidencjonowanie i archiwizacja dokumentacji Stowarzyszenia

 12. podpisywanie dokumentów w celu stwierdzenia prawidłowości pod względem formalnym, legalności operacji oraz prawidłowości formalno-rachunkowe

 13. Podpisywanie pod pieczątką określającą swoje imię i nazwisko oraz stanowisko, dokumentów i pism w zakresie powierzonych obowiązków

25)Ochrona danych, w tym danych osobowych oraz informacji niejawnych w rozumieniu ustawy
o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) przetwarzanych w Stowarzyszeniu. Ochrona danych przed nieuprawnionym dostępem, modyfikacją, zniszczeniem, ujawnieniem lub pozyskaniem przez osoby nieupoważnione. Przestrzeganie w tym zakresie przepisów prawa i wewnętrznych uregulowań jednostki.


ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA

 • Ochrona przed niepowołanym dostępem, nieuzasadnioną modyfikacją lub zniszczeniem, nielegalnym ujawnieniem lub pozyskaniem danych osobowych, do których dostęp stwarzają powierzone zadania i obowiązki.

 • Zachowanie w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić LGD na szkody,
  a w szczególności: przechowywanie dokumentów/narzędzi/materiałów itp. w miejscu do tego przeznaczonym, po zakończeniu pracy odpowiednie ich zabezpieczenie.

 • Dbanie o pozytywny wizerunek LGD.

ZAKRES UPRAWNIEŃ PRACOWNIKA

 • Odbieranie i ewidencjonowanie korespondencji przychodzącej i wychodzącej,

 • Poświadczanie za zgodność z oryginałem dokumentów beneficjentów związanych z naborem wniosków.

 • Reprezentowanie LGD w imieniu Biura LGD oraz Władz LGD na różnego rodzaju spotkaniach informacyjno-promocyjnych

 • Odbiór faktur VAT

 • Administracja poczty elektronicznej

 • Dostęp do Internetu i zarządzanie zasobami komputera

 • Korzystanie z dostępnych urządzeń biurowych

WYMAGANIA KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKU PRACY

Konieczne:

 • Wykształcenie wyższe ( licencjat), lub średnie

 • Znajomość programów operacyjnych na lata 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem PROW, w tym RLKS.

 • Wiedza lub doświadczenie do wdrażania i aktualizacji dokumentów strategicznych o zasięgu regionalnym/lokalnym

 • Doświadczenie w pracy biurowej (min. 3 lata).

 • Umiejętność obsługi urządzeń biurowych i programów komputerowych (w szczególności

 • MS Office) oraz Internetu.

Pożądane:

 • Doświadczenie praktyczne w zakresie tworzenia i zarządzania projektami z dofinansowaniem zewnętrznym, w tym UE

 • Doświadczenie w pracy w organizacjach pozarządowych;

DODATKOWE CECHY I UMIEJĘTNOŚCI

 • łatwość w nawiązywaniu kontaktów,

 • zdyscyplinowanie i elastyczność w pracy,

 • umiejętność przystosowania się do pracy zarówno indywidualnej jak i w zespole,

 • konsekwentność w dążeniu do szybkiej i skutecznej realizacji działań,

 • odporność na sytuacje stresujące,

 • dobre predyspozycje słuchania i komunikowania się,

 • umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia,

 • komunikatywność, elokwencja, sumienność, lojalność, asertywność, szacunek do drugiego człowieka, wytrwałość.

©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna