Regulamin prac Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy SamborzecPobieranie 30,64 Kb.
Data28.12.2017
Rozmiar30,64 Kb.

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 40/12

Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy

z dnia 14 sierpnia 2012 r.


Regulamin prac

Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

na wypadek wystąpienia powodzi na terenie Gminy Koprzywnica

Koprzywnica 2012
 1. Zadaniem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest bezpośrednia ochrona ludności i obiektów – terenów przed powodzią na obszarze administrowanym przez Gminę.

 2. Szczegółowy zakres działania gminnego zespołu:

  1. Do zadań grupy monitorowania, prognoz i analiz należy:
   1) zapewnienie w razie konieczności całodobowych dyżurów przez członków gminnego zespołu;
   2) prognozowanie zagrożeń oraz opracowanie procedur ich likwidacji lub ograniczenia skutków;
   3)nadzorowanie systemu ostrzegania i alarmowania;
   4) prowadzenie bazy danych o siłach i środkach niezbędnych do efektywnego reagowania (w tym list ekspertów i doradców);
   5) zapewnienie stałej wymiany informacji z instytucjami szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminami sąsiednimi;
   6) monitorowanie zagrożeń oraz sprawne przekazywanie danych poszczególnym grupom;
   7) opracowanie bieżącej dokumentacji z działań;
   8) prowadzenie działań w zakresie ostrzegania i alarmowania ludności;
   9) koordynacja współpracy ze środkami masowego przekazu;
   10) przygotowywanie analiz o zagrożeniach, działaniach oraz wniosków i propozycji rozwoju sytuacji.

  2. Do zadań grupy operacji i organizacji działań należy:
   1) koordynowanie działań służb i podmiotów ratowniczych o różnym podporządkowaniu;
   2) organizowanie doraźnych działań pododdziałów ratowniczych;
   3) organizowanie sztabu akcji ratowniczej;
   4) koordynowanie działań ochronno-porządkowych;
   5) współdziałanie ze służbami, podmiotami i organizacjami oraz innymi organami w realizacji zadań w ramach prowadzonych działań;
   6) koordynowanie działań medyczno-epidemiologicznych;
   7) kalkulacja sił i środków oraz określenie potrzeb wynikających z prowadzonych działań;
   8) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z prowadzoną akcją ratowniczą.

  3. Do zadań grupy zabezpieczenia logistycznego należy:
   1) organizowanie zabezpieczenia i dystrybucji posiadanych zapasów logistycznego zabezpieczenia działań;
   2) planowanie, realizowanie nadzorowanie wydatków finansowych;
   3) zapewnienie świadczeń osobistych i rzeczowych;
   4) szacowanie szkód i strat;
   5) zabezpieczenie logistyczne ratowników i poszkodowanych;
   6) organizowanie napraw sprzętu i wyposażenia;
   7) przygotowanie warunków do pracy gminnego zespołu;
   8) przedstawienie możliwości zabezpieczenia potrzeb na sprzęt i środki niezbędne do prowadzenia działań,
   9) prowadzenie dokumentacji gospodarki materiałowej.

  4. Do zadań grupy opieki zdrowotnej i pomocy społecznej należy:
   1) koordynowanie działań medyczno – sanitarnych;
   2) prowadzenie punktu informacji oraz porad prawnych;
   3) koordynowanie opieki psychologicznej poszkodowanym i potrzebującym;
   4) udzielanie pomocy socjalnej;
   5) prowadzenie monitoringu wśród poszkodowanych i potrzebujących;
   6) współpraca z mediami w zakresie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową;
   7) ustalanie potrzeb i organizowanie odbioru, przechowywania i dystrybucji darów;
   8) koordynacja współpracy z organizacjami pozarządowymi;
   9) organizowanie systemu pomocy społecznej.

  1. Siedzibą Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest Urząd Miasta i Gminy w Koprzywnicy, ul. 11 Listopada 88, 27-660 Koprzywnica

4. W czasie trwania pogotowia przeciwpowodziowego Szef Gminnego Zespołu może zarządzić pełnienie całodobowych dyżurów. Wprowadzenie pogotowia przeciwpowodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy i podanie jego treści do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów.

5. Wprowadzenie alarmu powodziowego następuje poprzez wydanie zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy i podanie jego treści do publicznej wiadomości.


O wprowadzeniu alarmu powodziowego dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych.

Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powodziowy!” Dwuminutowy ciągły dźwięk syreny, następnie komunikat słowny: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm powodziowy!”

Informowanie o wprowadzeniu alarmu powodziowego za pomocą syren elektrycznych następuje poprzez włączenie syreny na okres dwóch minut – dźwięk ciągły.

Komunikaty alarmowe w trakcie trwania alarmu powodziowego podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – strona internetowa, tablice ogłoszeń, poinformowanie sołtysów, a także za pomocą syren elektronicznych.

Komunikat alarmowy podawany za pomocą syren elektronicznych poprzedza półminutowy dźwięk syreny, następnie krótka treść komunikatu, półminutowy dźwięk syreny, powtórzony komunikat alarmowy.

Podawanie komunikatów słownych i włączanie syren następuje z Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego.6. Z chwilą ogłoszenia alarmu powodziowego Szef Gminnego Zespołu zarządza pełnienie całodobowych dyżurów w Urzędzie Miasta i Gminy.

7. Członkowie gminnego zespołu pełnią dyżury całą dobę w systemie trzyzmianowym: I zmiana 7.30 – 15.30, II zmiana 15.30 –23.30, III zmiana 23.30-7.30.

Dyżury należy utrzymywać aż do momentu odwołania stanu alarmu powodziowego. Zmiany dyżurne winny składać się z dwóch osób, w tym jeden członek Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który będzie kierownikiem dyżuru. Każdy dyżurujący ma obowiązek zgłoszenia się co najmniej 15 min. wcześniej przed godziną rozpoczęcia zmiany. Czas ten jest potrzebny do przejęcia od zdającego dyżur wszystkich spraw oraz zaznajomienia się z dotychczasową sytuacją. Obejmujący dyżur wpisuje się do dziennika pełnienia dyżurów wpisując datę i godzinę objęcia i przekazania dyżuru.

8. Środkami przeznaczonymi na działalność Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w czasie akcji przeciwpowodziowej dysponuje Szef Gminnego Zespołu.

9. Do zakresu działalności Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego
bądź osoby/osób przez niego upoważnionych należy:


 • kierowanie przygotowaniami, organizacją i zabezpieczeniem środków do akcji
  przeciwpowodziowej

 • kierowanie akcją przeciwpowodziową

 • wydawanie jednostkom organizacyjnym uczestniczącym w akcji powodziowej
  wytycznych w sprawie organizacji zabezpieczenia przeciwpowodziowego oraz przydziału środków do przeprowadzenia akcji przeciwpowodziowej

 • kierowanie ewakuacją ludności z terenów bezpośredniego zagrożenia, ratowanie życia i mienia ludności na terenach dotkniętych powodzią

 • wyciągnięcie wniosków z przeprowadzonej akcji przeciwpowodziowej w celu zapewnienia na przyszłość lepszego zabezpieczenia ludności przed powodzią

10. Podczas trwania alarmu powodziowego Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego utrzymuje stały kontakt z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego.

11. Prowadzenie dokumentów i przesyłanie meldunków. Wszelkie meldunki otrzymane podczas pełnienia dyżuru jak również nadane należy wpinać w teczce „Akcje przeciwpowodziowe”. Znak teczki OC.5545. . (na każdy rok).

Treści meldunków wychodzących powinny być krótkie i czytelne.

W przypadku gdy otrzymany meldunek wymaga wszczęcia jakiejkolwiek akcji, dyżurujący winien natychmiast porozumieć się z dyżurującym członkiem Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, który ustali dalszy sposób postępowania.

Wszelkie sprawy, zgłoszenia, informacje (otrzymane telefonicznie, przekazane osobiście przez mieszkańców) otrzymane przez dyżurnych należy notować w brudnopisie i przekazywać kierownikowi dyżuru, który ustali dalszy sposób postępowania.

12. Po ogłoszeniu alarmu powodziowego do obowiązków dyżurnych należy: • utrzymywanie kontaktu z Powiatowym Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • zbierać meldunki o sytuacji powodziowej, wnioski o charakterze nadzwyczajnym przekazywać Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • na prośbę Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego przygotowywać, meldunki o przebiegu akcji przeciwpowodziowej.

W przypadku przepływu wód katastrofalnie wielkich dyżurni powinni być szczególnie operatywni w zbieraniu meldunków z terenów szczególnie zagrożonych i w przekazywaniu dyspozycji Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.

Do obowiązków dyżurnych w tym czasie należy:

 • zbieranie meldunków z terenów zagrożonych co godzinę i informowanie o przebiegu akcji przeciwpowodziowej Szefowi Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • analiza zaopatrzenia sprzętowego i materiałowego w okresie akcji oraz informowanie o ewentualnych brakach Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

 • informowanie członków Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o stanie zagrożenia, podawanie kolejności ewakuacji poszczególnych miejscowości

 • informowanie Szefa Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego o pomocy i opiece udzielonej powodzianom oraz o ewentualnych potrzebach w tym zakresie

 • przyjmowanie i wysyłanie meldunków

13. Ewakuacja ludności i jej mienia z zagrożonych terenów

Ewakuację ludności i jej mienia stosuje się wówczas, jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludności lub dla jej mienia.

Egzekwowanie obowiązku ewakuacji następuje na podstawie przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Decyzje o ewakuacji podejmuje Szef Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego z takim wyprzedzeniem, aby można ją było przeprowadzić przed nadejściem wielkiej wody powodziowej, co ułatwi wykorzystanie własnego środka transportu ludności do przewozu inwentarza i mienia.

Decyzję o ewakuacji ogłasza się zawsze, jeżeli stan wody rzeki Wisły na wodowskazie w Sandomierzu osiągnie 760 cm z tendencją wzrostową. W innych przypadkach zarządzenie ewakuacji następuje po ocenie zaistniałej sytuacji.

Ewakuację zarządza Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy wydając zarządzenie w tej sprawie.

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty – tablice ogłoszeń, strona internetowa.

O wprowadzeniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zagrożonych oraz powiadamia mieszkańców za pomocą syren elektronicznych i elektrycznych, a także poprzez wykorzystanie środków transportu ze sprzętem nagłaśniającym będącym w dyspozycji straży pożarnych i policji.

Dla poinformowania mieszkańców terenów zagrożonych o ogłoszeniu ewakuacji za pomocą syren elektronicznych, stosuje się następującą zasadę informowania: komunikat słowny: „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Proszę się ewakuować!” Dźwięk ciągły syreny trwający minutę,  „Uwaga! Uwaga! Uwaga! Proszę się ewakuować!” - częstotliwość podawania komunikatu zarządza Szef Gminnego Zespołu. Syreny elektryczne – dźwięk ciągły syreny trwający minutę powtarzany po 30 sekundach przerwy. Sekwencja 10-cio minutowa.

W czasie akcji ewakuacyjnej z terenów zagrożonych bezpośredniej pomocy ewakuowanej ludności udzielają pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Koprzywnicy, personel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDYK” oraz Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne „Rokitek” w Sandomierzu Filia w Koprzywnicy, a także pracownicy wytypowani przez Burmistrza Miasta i Gminy w Koprzywnicy.

Zasady ewakuacji określone są w „Planie ewakuacji (przyjęcia) ludności, zwierząt i mienia II stopnia na wypadek masowego zagrożenia).

14. Odwołanie alarmu powodziowego oraz odwołanie zarządzonej ewakuacji następuje po wydaniu zarządzenia w tej sprawie.

Zarządzenie wydaje Burmistrz Miasta i Gminy w Koprzywnicy.Podanie zarządzenia do publicznej wiadomości następuje w sposób zwyczajowo przyjęty – strona internetowa, tablice ogłoszeń.

O odwołaniu ewakuacji dodatkowo informuje się sołtysów miejscowości zalewowych oraz powiadamia mieszkańców bez użycia syren.
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna