Regulamin Posnania Bike Parade Poznań 16 czerwca 2018Pobieranie 19,07 Kb.
Data24.02.2019
Rozmiar19,07 Kb.

Regulamin Posnania Bike Parade

Poznań 16 czerwca 2018


 1. Organizatorem Parady jest Agencja Reklamowa Victoria Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-614) przy ul. Śląskiej 4, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Poznania Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000274058, NIP 784-00-42-754.

 2. Parada Rowerowa jest imprezą o charakterze rekreacyjno-turystycznym.

 3. Każda osoba uczestnicząca w Paradzie obowiązana jest stosować sie do postanowień niniejszego Regulaminu.

 4. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom jak i widzom Parady poprzez określenie zasad zachowania się uczestników Parady.

 5. Trasa przejazdu obejmuje: Start odbędzie się z Alei Komedy, przed Posnanią, dalej ul. Jana Pawła II, Estkowskiego, Małe Garbary, Armii Poznań, Aleją Niepodległości, Królowej Jadwigi i zakończy się metą nad Wartą przy os. Piastowskim na Ratajach.

 6. Impreza odbędzie się w dniu 16 czerwca 2018r w godzinach 11:00 - 17:00. Rejestracja i odbiór pakietów startowych odbędą się w godzinach 11.00 - 12.00. Start Parady zaplanowany jest na godz. 12.00. Przejazd ulicami miasta odbędzie się w godzinach 12.00 - 13.00. Zwieńczeniem Parady będzie piknik zorganizowany na mecie Parady w godzinach 13:00 - 17:00. Szczegółowy scenariusz imprezy obejmującej Paradę oraz wieńczący Paradę piknik dostępny jest na stronie internetowej www.posnaniabikeparade.pl

 7. Warunkiem uczestnictwa w Paradzie jest dostarczenie uzupełnionej karty zgłoszeniowej, okazanie dokumentu tożsamości oraz ew. deklaracji rodziców osoby niepełnoletniej do punktu rejestracyjnego na starcie parady (Aleja Komedy) w dniu 16 czerwca 2018 w godz. 11:00 -12:00, lub dokonanie uprzedniego zgłoszenia on line na stronie internetowej: www.posnaniabikeparade.pl. Dokumenty można pobrać ze strony internetowej lub w punkcie rejestracyjnym w dniu imprezy.

 8. Dla pierwszego 1.000 osób, które zgłoszą swój udział w Paradzie Organizator przewidział darmowe pakiety startowe, do odbioru przez zgłoszonych uczestników dniu Parady, w punkcie rejestracyjnym.

 9. Udział w pikniku jest ogólnodostępny i nie wymaga wcześniejszej rejestracji.

 10. Udział w Paradzie oraz w pikniku jest nieodpłatny.

 11. W Paradzie Rowerowej mogą wziąć udział:

 • Osoby pełnoletnie,

 • Osoby poniżej 16 roku - tylko pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, na ich wyłączną odpowiedzialność,

 • Osoby w wieku 16 do 18 lat, wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.

 1. Osoby niepełnoletnie (poniżej 18-ego roku życia) chcące wziąć udział w Paradzie oprócz stosownego zezwolenia na przejazd muszą posiadać także deklarację zwalniającą organizatora z odpowiedzialności za ewentualnie doznane urazy wskutek nieszczęśliwego wypadku w czasie przejazdu. Deklarację taką winni przygotować rodzice osoby niepełnoletniej (plik dostępny na stronie internetowej www.posnaniabikeparade.pl).

 2. Organizator przypomina wszystkim zainteresowanym, iż zgodnie z obowiązującymi przepisami osoba, która ukończyła 10 lat, a nie ma ukończonych lat 18 może poruszać się na rowerze po drogach publicznych, a takimi będzie przebiegać Parada, tylko wówczas jeśli posiada stosowne uprawnienia, to jest kartę rowerową lub kartę motorowerową.

 3. Organizator zapewnia ubezpieczenie NNW dla uczestników Parady i Pikniku do wysokości 10 000 zł.

 4. W razie wypadku osoby biorące udział w Paradzie zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia służb porządkowych Organizatora lub Zespołu Medycznego.

 5. W czasie przejazdu wszyscy uczestnicy Parady zobowiązani są przestrzegać przepisów ruchu drogowego, jechać wyznaczoną trasą oraz zachować jak najdalej idącą ostrożność.

 6. Uczestnicy Parady zobowiązani są do utrzymywania się w grupie rowerzystów, unikania gwałtownych przyspieszeń i hamowania; zakładana średnia prędkość przejazdu wynosi 16 km/h.

 7. Obowiązuje zakaz włączania się do kolumny rowerzystów podczas jej przemieszczania ulicami miasta.

 8. Uczestnicy parady zobowiązują się do przemieszczania zwartą kolumną, zgodnie z wytycznymi służb bezpieczeństwa (policji i ochrony).

 9. Kolumnę Parady prowadzi oznaczony samochód lub motocykl pilotujący, którego bezwzględnie nie wolno wyprzedzać.

 10. Zabrania sie bezwzględnie jazdy na rowerach w sposób zagrażający bezpieczeństwu, a w szczególności wykonywania różnych ewolucji, itp. W przypadku ujawnienia jazdy na rowerze w sposób zagrażający bezpieczeństwu, rowerzysta może być wykluczony z parady i ukarany przez policję mandatem karnym.

 11. Organizatorzy mają prawo zabronić uczestniczenia w paradzie każdemu, kogo zachowanie mogłoby wpłynąć na bezpieczeństwo uczestników i widzów.

 12. Wszelkie występki uczestników Parady i nie stosowanie się do Regulamin spowodują wykluczenie z imprezy.

 13. Wszyscy uczestnicy Parady zobowiązani są do wykonywania na trasie Parady poleceń służb porządkowych Organizatora, Policji, Straży Miejskiej i Straży Pożarnej, w szczególności w sytuacjach stwarzających zagrożenie innych uczestników Parady.

 14. Podczas parady obowiązuje zakaz spożywania napojów alkoholowych oraz innych środków psychotropowych. W paradzie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby trzeźwe.

 15. Organizator zabezpiecza udział w Paradzie zespołu medycznego (karetka z kierowcą oraz lekarz).

 16. Za służby porządkowe Organizatora uważa się osoby ubrane w koszulki z widocznymi napisami „Ochrona”.

 17. Każdy z Uczestników zapozna się z regulaminem i warunkami uczestnictwa w paradzie.

 18. Organizator Parady nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne urazy, jakich doznają uczestnicy imprezy w czasie przejazdu oraz w czasie pikniku.

 19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie Uczestników na i poza terenem Parady. Oznacza to, że każdy Uczestnik ponosi odpowiedzialność cywilną i karną za własne zachowanie.

 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne straty i szkody w stosunku do Uczestników imprezy oraz ich sprzętu, jak i za szkody i straty spowodowane pośrednio
  i bezpośrednio w stosunku do osób trzecich.

 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za eksponaty, pojazdy uczestników Parady.

 22. Organizator zastrzega sobie prawo do wniesienia uzupełnień i zmian programu, a nawet odwołania Parady w przypadku przeszkód niezależnych od Organizatora.

 23. Niniejszy Regulamin jest dostępny: - w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej www.posnaniabikeparade.pl oraz podczas imprezy u Organizatora.

 24. Z przebiegu Parady oraz wieńczącego Paradę pikniku sporządzona zostanie dokumentacja fotograficzna. Uczestnik decydując się na udział w Paradzie, (a w odniesieniu do osób nieletnich ich opiekun prawny wyrażając zgodę na udział swych podopiecznych w Paradzie) wyraża nieodpłatnie zgodę, aby zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z uczestnikiem, mogły być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję a także w celach marketingowych Organizatora, sponsorów i partnerów Parady.

 25. Organizator Informuję, że:

 1. administratorem danych osobowych Uczestników jest Victoria Promotion Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Śląskiej 4, 60-614, zwana dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

 2. dane osobowe uczestników przetwarzane będą w celu:

- dystrybucji pakietów startowych,

- określenia spodziewanej liczby Uczestników, 1. Administrator gromadzić będzie adresy mailowe, imię, nazwisko, numer telefonu i datę urodzenia Uczestników,

 2. dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom chyba, że okaże się to konieczne dla realizacji praw i obowiązków Uczestników Parady, wynikających z niniejszego Regulaminu,

 3. dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wszelkich obowiązków i uprawnień wynikających z Regulaminu, po czym zostaną usunięte,

 4. podstawą przetwarzania danych osobowych Uczestników jest zgoda Uczestnika na ich przetwarzanie (art.6 ust.1a RODO), udzielona poprzez dokonanie zgłoszenia udziału w Paradzie na stronie rejestracyjnej oraz dobrowolne udostępnienie za jej pośrednictwem danych osobowych określonych w pkt.3 powyżej,

 5. Uczestnik posiada prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,

 • przenoszenia danych,

 • wniesienia skargi do organu nadzorczego,

 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 1. dane osobowe Uczestników nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

 2. dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez Administratora Victoria Promotion Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu.

 3. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestników Parady należy kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@v5group.pl
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna