Regulamin porządkowy zespołu opieki zdrowotnejPobieranie 357,9 Kb.
Strona5/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,9 Kb.
1   2   3   4   5

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ODDZIAŁACH SZPITALNYCH ZESPOŁU

§ 1


    1. Pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zalecenia ordynatora bądź lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału), lekarza leczącego bądź dyżurnego.

    2. Pacjent nie ma prawa bez zgody lekarza leczącego bądź pielęgniarki oddziału spożywać ani podawać innym chorym żywności przyniesionej spoza szpitala.

    3. Niedopuszczalne jest przynoszenie i używanie jakichkolwiek napojów alkoholowych oraz innych środków o działaniu odurzającym oraz częstowanie nimi innych chorych bądź personelu szpitalnego.

    4. Pacjent ma prawo przebywać jedynie w jego sali oraz w pomieszczeniach przeznaczonych dla ogółu pacjentów.

    5. W porze obchodów lekarskich, zabiegów leczniczo-pielęgnacyjnych i opatrunków,
     a także w porze posiłków pacjenci są obowiązani przebywać w oddziale, na salach chorych.

    6. Pacjent nie ma prawa zmieniać łóżka bez zgody pielęgniarki oddziału.

    7. Pacjent przyjęty do szpitala nie ma prawa wychodzić poza obręb szpitala, chyba że jest to konieczne ze względów diagnostyczno-leczniczych.

    8. W przypadku wyjścia poza obręb oddziału konieczne jest zgłoszenie tego faktu personelowi pielęgniarskiemu. W przypadku wyjścia dziecka wraz z osobą sprawującą dodatkową opiekę pielęgnacyjną poza obręb oddziału, odpowiedzialność za dziecko spoczywa na tej osobie.

    9. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nie może naruszać praw pozostałych pacjentów do właściwego leczenia, spokoju, intymności.

    10. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dzieckiem sprawuje bezpośredni nadzór nad dzieckiem; zobowiązana jest do czynnego uczestnictwa w procesie pielęgnacji dziecka i wypełniania jego czasu wolnego.

    11. Na terenie szpitala obowiązuje bezwzględny zakaz palenia tytoniu.

    12. Pacjenta obowiązuje przestrzeganie wzorowej czystości osobistej (powinni mieć własne przybory toaletowe).

    13. Nie wolno zanieczyszczać ani zaśmiecać pomieszczeń szpitalnych oraz terenu przy szpitalu.

    14. Pacjent jest obowiązany szanować mienie szpitala; jest odpowiedzialny za rzeczy szpitalne oddane mu do użytku na czas pobytu w szpitalu.

    15. Zabrania się używać bez zezwolenia pielęgniarki szpitalnych aparatów i urządzeń leczniczych, elektrycznych, gazowych, wentylacyjnych i grzewczych i in.

    16. Pacjent może przyjmować odwiedzających w dni i godziny wyznaczone, a w innym czasie jedynie za zezwoleniem ordynatora bądź lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału), lekarza dyżurnego lub dyżurnej pielęgniarki.

    17. Pacjent powinien zachowywać się w szpitalu kulturalnie, nie zakłócać spokoju innym pacjentom, nie rozmawiać z okien z osobami znajdującymi się na zewnątrz, nie zakłócać ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 22.00-6.00.

§ 2


W razie niestosowania się chorego do niniejszych zasad, chory może być wypisany
ze szpitala lub przeniesiony na inny adekwatny oddział, jak również może zostać pociągnięty
do odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa o zakłócaniu porządku publicznego


Załącznik Nr 3a do Regulaminu Organizacyjnego

Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE NA ODDZIALE DZIECIĘCYM SZPITALA REJONOWEGO W KŁOBUCKU
§1

 1. Pacjent oraz jego rodzic/opiekun faktyczny lub prawny może przebywać jedynie we właściwej sali chorych lub w pomieszczeniach ogólnych przeznaczonych dla pacjentów Oddziału Dziecięcego. Nie wolno wchodzić do sal innych chorych.

 2. Pacjent przyjęty do Oddziału Dziecięcego ma prawo wychodzić poza Oddział, jeśli jest
  to konieczne ze względów diagnostyczno-leczniczych (wówczas przemieszczanie odbywa się pod nadzorem personelu Oddziału), a także po uprzednim uzyskaniu zgody personelu medycznego Oddziału w przypadkach wskazanych w ust. 3.

 3. W przypadku wyjścia poza Oddział pacjenta, który ma ukończony 16 rok życia, konieczne jest zgłoszenie tego faktu personelowi medycznemu Oddziału. W przypadku wyjścia dziecka
  wraz z osobą sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną poza obręb oddziału, odpowiedzialność za dziecko spoczywa na tej osobie.

 4. Zabrania się pacjentom oraz ich opiekunom przebywania na parapetach okiennych.

 5. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad pacjentem nie może naruszać praw pozostałych pacjentów (do właściwego leczenia, spokoju, intymności) oraz osób sprawujących opiekę nad nimi.

 6. Osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną nad dzieckiem sprawuje nad nim bezpośredni nadzór. Zobowiązana jest ona do czynnego uczestnictwa w procesie pielęgnacji
  i leczenia dziecka, wypełniania jego czasu wolnego oraz informowania personelu medycznego Oddziału o wszystkich zauważonych objawach dotyczących stanu zdrowia pacjenta.

 7. Pacjenci oraz osoby sprawujące dodatkową opiekę pielęgnacyjną zobowiązane są do zachowania wzorowej czystości osobistej (powinny posiadać własne przybory toaletowe i higieniczne).

 8. Pacjent, rodzic/opiekun faktyczny lub prawny, osoba odwiedzająca, osoba sprawująca dodatkowa opiekę pielęgnacyjną są zobowiązani szanować mienie Oddziału (odpowiedzialne są za mienie Oddziału oddane im do użytku na czas pobytu w szpitalu). W przypadku spowodowania szkody zobowiązuje się osobę odpowiedzialną za wyrządzenie szkody do jej rekompensaty.

 9. Pacjent oraz osoba sprawująca dodatkową opiekę pielęgnacyjną, a także odwiedzający powinni zachowywać się kulturalnie (nie zakłócać spokoju innym pacjentom, nie rozmawiać przez okno z osobami znajdującymi się na zewnątrz), nie zakłócać ciszy nocnej obowiązującej w godzinach 19.00-7.00 dnia następnego.

 10. Odwiedziny pacjentów w Oddziale Dziecięcym odbywają się codziennie w godzinach 10.00-18.00. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą ordynatora oddziału/ lekarza kierującego oddziałem (kierownik oddziału) lub lekarza dyżurnego, odwiedziny mogą odbywać się również w innych godzinach.

 11. Pacjenta mogą odwiedzać jednocześnie najwyżej dwie osoby; w przypadku gdy z dzieckiem
  na Oddziale przebywa rodzic - jedna osoba.

 12. Informacji o stanie zdrowia pacjenta udziela lekarz dyżurny codziennie w godzinach
  11.00. – 17.00.

 13. Zakazuje się odwiedzin osobom:

 1. będącym pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających;

 2. wykazujących objawy infekcji bądź chorób zakaźnych;

 3. wykazujących zachowania niezgodne z powszechnie przyjętymi zachowaniami
  w placówkach opieki zdrowotnej i miejscach publicznych.

14. Przy dziecku przez całą dobę może przebywać jedna osoba (rodzic/opiekun faktyczny lub prawny).

15. Przez wzgląd na wzmożony reżim sanitarny w pododdziale niemowlęcym opiekę sprawuję jedno z rodziców bez możliwości zamienianie się.

16. W przypadku pozostawania dziecka wyłącznie pod opieką personelu oddziału, przed opuszczeniem oddziału rodzic/opiekun faktyczny lub prawny winien poinformować o tym fakcie pielęgniarkę.

17. Dzieci do lat pięciu nie mogą odwiedzać przebywających w Oddziale pacjentów. 1. Odwiedzający są zobowiązani do przestrzegania niniejszych zasad oraz do podporządkowania się wszelkim poleceniom personelu Oddziału.

 2. W salach Oddziału należy utrzymać porządek oraz ograniczyć ilość przynoszonych
  do Oddziału rzeczy, w tym produktów żywnościowych.

 3. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, ordynator/ lekarz kierujący oddziałem (kierownik oddziału) lub osoba przez niego upoważniona może ograniczyć odwiedziny pacjentów lub wprowadzić całkowity zakaz odwiedzin.

 4. Do gabinetu zabiegowego nie mają prawa wstępu osoby nieuprawnione.

 5. Jeżeli rodzic/opiekun faktyczny lub prawny lub pacjent, który ukończył 16 r.ż nie wyraża zgody na proponowane leczenie, świadomie nie stosuje się do niniejszych zasad, obowiązujących w Oddziale, czy też do poleceń personelu medycznego Oddziału oraz ogólnie przyjętych zachowań w placówkach opieki zdrowotnej, co uniemożliwia realizacje świadczeń medycznych, zostanie wypisany ze szpitala, jeśli istnieje możliwość leczenia we właściwym oddziale innego szpitala i pozwala na to stan zdrowia pacjenta.

§ 2


W zakresie nieuregulowanym niniejszymi zasadami obowiązują „Zasady obowiązujące
na oddziałach szpitalnych Zespołu”, stanowiące Załącznik Nr 3 do Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku.

1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna