Regulamin porządkowy zespołu opieki zdrowotnejPobieranie 357,9 Kb.
Strona3/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,9 Kb.
1   2   3   4   5

Dział V. Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno - gospodarczym oraz sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu

§ 40


 1. Dyrektor kieruje Zespołem i reprezentuje go na zewnątrz.

 2. Dyrektor podejmuje decyzje samodzielnie.

 3. Dyrektor jest przełożonym pracowników Zespołu.

 4. Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu Zespołu przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

 5. Dyrektor wykonuje swoje zadania kierownicze i zarządzające przy pomocy:

   1. Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

   2. Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno – Organizacyjnych

   3. Głównego Księgowego

   4. Przełożonej Pielęgniarek

   5. kierowników jednostek i komórek organizacyjnych oraz stanowisk samodzielnych.

6. Do zadań Dyrektora należy w szczególności:

 1. koordynacja działania wszystkich komórek i jednostek Zespołu w zakresie zgodności
  z zadaniami statutowymi;

 2. bieżący nadzór nad wykonywaniem przez Zespół zadań statutowych;

 3. organizacja kontroli wykonywania zadań przez poszczególne jednostki i komórki organizacyjne Zespołu;

 4. współdziałanie w zakresie realizacji zadań statutowych z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą;

 5. realizacja zadań zleconych przez podmiot tworzący;

 6. zapewnienie udzielania świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez osoby o odpowiednich uprawnieniach i kwalifikacjach zawodowych oraz wymaganiach zdrowotnych określonych odrębnymi przepisami;

 7. wydawanie wewnętrznych aktów prawnych;

 8. podejmowanie decyzji w sprawach pracowniczych;

 9. zawieranie umowy cywilno-prawne na realizację świadczeń zdrowotnych i inne;

 10. rozpatrywanie skarg i wniosków;

 11. nadzór nad samodzielnymi stanowiskami pracy i Działem Służb Pracowniczych.

§ 41


1. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Działu Zdrowotnego, Działu Pielęgniarstwa i Epidemiologii, Działu Farmacji Szpitalnej, Przełożonej Pielęgniarek oraz w zakresie procesu udzielania świadczeń:

1) podstawowej opieki zdrowotnej

2) specjalistycznej opieki zdrowotnej

3) stacjonarnych i całodobowych szpitalnych

4) diagnostyki medycznej

5) ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego

6) profilaktyki i promocji zdrowia

7) rehabilitacji leczniczej

2. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa odpowiada za poziom opieki medycznej w Zespole. Dba o prawidłowe rozmieszczenie kadry medycznej oraz sprawuje nadzór nad właściwym zaopatrzeniem podległych placówek w sprzęt i aparaturę medyczną, leki oraz wyroby medyczne.


    1. Do obowiązków Dyrektora ds. Lecznictwa należy w szczególności:

 1. Nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem Zespołu w zakresie udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz profilaktyki zdrowotnej poprzez:

 1. sprawowanie nadzoru nad realizacją umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

 2. nadzorowanie prawidłowości sporządzania i prowadzenia dokumentacji medycznej oraz zasad jej udostępniania;

 3. nadzór nad organizacją pracy i szkoleniem lekarzy oraz przebiegiem specjalizacji lekarzy i pozostałego personelu medycznego;

 4. dokonywanie oceny gospodarowania lekami i materiałami w obrocie wewnątrzszpitalnym;

 5. nadzorowanie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną poszczególnych komórek organizacyjnych działalności podstawowej Zespołu;

 6. analizowanie kosztów udzielania świadczeń zdrowotnych;

 7. kontrolowanie przestrzegania zasad udzielania świadczeń zdrowotnych;

 8. planowanie działań profilaktycznych i sprawowanie nadzoru nad ich realizacja.

 1. przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii we wszystkich sprawach związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

 2. kierowanie Zespołem oraz reprezentowanie go we wszystkich czynnościach faktycznych i prawnych związanych z działalnością Zespołu w okresie nieobecności Dyrektora Zespołu.

§ 42


1. Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno - Organizacyjnych sprawuje nadzór
nad całokształtem działalności organizacyjnej, administracyjnej, gospodarczej
i technicznej Zespołu, a w szczególności:

 1. sprawuje nadzór nad działami:

  1. Administracyjno – Gospodarczym

  2. Techniczno – Eksploatacyjnym

  3. Organizacyjnym

 1. współpracuje z Głównym Księgowym Zespołu w zakresie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność Zespołu oraz w tworzeniu planów gospodarki tymi środkami;

 2. sprawuje kontrolę nad przestrzeganiem w działalności Zespołu przepisów dotyczących zamówień publicznych.

2. Do obowiązków Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych należy w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi


w zakresie oszczędności i celowości wydatków i rozchodów materiałowych;

2) nadzór nad prawidłową eksploatacją nieruchomościami, instalacji elektrycznej, wodociągowej, ogrzewania, urządzeń łączności i alarmowych, urządzeń transportu wewnętrznego oraz sprzętu i aparatury medycznej, stanowiących wyposażenie jednostek organizacyjnych Zespołu

3) nadzór nad organizacją i prowadzeniem działalności administracyjno-gospodarczej stosownie do potrzeb jednostek organizacyjnych

4) sprawowanie nadzoru nad:

a) opracowaniem projektów planów remontów, rzeczowo-finansowych;

b) prowadzeniem właściwej organizacji zaopatrzenia jednostek organizacyjnych Zespołu;

c) prowadzeniem właściwej gospodarki paliwowo-energetycznej i właściwą organizacją transportu wewnątrzzakładowego;

d) przestrzeganiem przez pracowników instrukcji kancelaryjnej i rzeczowego wykazu akt;

5) przedstawianie Dyrektorowi Zespołu wniosków i opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania Zespołu pod względem administracyjnym i gospodarczym oraz organizacyjnym;

6) kierowanie Zespołem oraz reprezentowanie go we wszystkich czynnościach faktycznych i prawnych związanych z działalnością Zespołu w okresie nieobecności Dyrektora Zespołu


§ 43

    1. Główny Księgowy sprawuje nadzór nad racjonalnym gospodarowaniem środkami finansowymi. Koordynuje gospodarkę finansową wynikającą z planów ekonomiczno-finansowych Zespołu.

    2. Główny Księgowy jest Kierownikiem Działu Ekonomiczno – Finansowego, nad którego działalnością sprawuje nadzór merytoryczny i którego pracę organizuje.

    3. Do obowiązków Głównego Księgowego należy w szczególności:

 1. prowadzenie rachunkowości Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami
  i zasadami, polegające zwłaszcza na:

 1. zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu Zespołu oraz sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej;

 2. bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych, terminowe
  i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych za mienie będące
  w posiadaniu Zespołu, prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych;

 3. nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych
  przez poszczególne komórki organizacyjne Zespołu.

 1. prowadzenie gospodarki finansowej Zespołu zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegające zwłaszcza na:

 1. zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Zespół;

 2. przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

 3. zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań.

 1. dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następczej kontroli pracowników w zakresie powierzonych im obowiązków oraz następczej kontroli operacji gospodarczych stanowiących przedmiot księgowań.

 2. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora Zespołu dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności przyjętych zasad rachunkowości.

 3. Pisemne niezwłoczne informowanie Dyrektora Zespołu o każdym ujawnionym stwierdzeniu niegospodarności lub marnotrawstwa.

§ 44


1. Działalnością jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu kierują:

  1. jednostkami/komórkami organizacyjnymi działalności podstawowej– kierownicy tych jednostek/komórek;

  2. oddziałami szpitalnymi – ordynatorzy bądź lekarze kierujący oddziałami (kierownicy oddziału);

  3. komórkami działalności administracyjnej – kierownicy tych komórek organizacyjnych;

2. Do zadań kierowników jednostek/komórek organizacyjnych działalności podstawowej należy w szczególności:

1) organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności kierowanych jednostek oraz pracy podległego personelu pod względem medycznym, administracyjnym, gospodarczym;

2) prawidłowe realizowanie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych zawartej
z płatnikiem świadczeń;

3) monitorowanie poziomu opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w kierowanej jednostce;

4) kierowanie jednostkami z uwzględnieniem celów działania Zespołu oraz potrzeb pacjentów, a także dostosowywanie bieżącej działalności do aktualnych potrzeb świadczeniobiorców;

5) nadzór nad prawidłowym przechowywaniem i gospodarowaniem lekami oraz sprzętem i aparatura medyczną oraz pozostałym wyposażeniem jednostki;

6) wypełnianie funkcji administracyjnych placówki;

7) nadzór nad prawidłowym i zgodnym z obowiązującymi przepisami prowadzeniem dokumentacji medycznej pacjentów Zespołu;

8) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji statystycznej kierowanej jednostki oraz wykazywaniem procedur medycznych;

9) zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta;

10) stwarzanie warunków ułatwiających dostęp do świadczeń zdrowotnych;

11) organizacja zadań z zakresu profilaktyki chorób i promocji zdrowia w stosunku


do pacjentów i ich rodzin oraz nadzór nad prawidłową ich realizacją;

12) współpraca z rodzinami pacjentów, jednostkami oświatowymi, zespołami interdyscyplinarnymi, instytucjami, stowarzyszeniami, fundacjami itp. na rzecz działań profilaktycznych i prozdrowotnych;

13) racjonalne i efektywne gospodarowanie mieniem i środkami kierowanej jednostki;

14) współpraca z działami administracji Zespołu w zakresie ich właściwości;

15) prawidłowe, racjonalne i zgodne z prawem prowadzenie działalności kierowanej jednostki/komórki.

3. Do zadań ordynatora bądź lekarza kierującego oddziałem (kierownika oddziału) należy


w szczególności:

1) odpowiedzialność za prawidłowe funkcjonowanie oddziału pod względem medycznym administracyjnym i gospodarczym;

2) nadzorowanie pod względem fachowym pracy personelu oddziału;

3) dbanie o dyscyplinę pracy;

4) podejmowanie decyzji o kształcenie procesu diagnostyczno-leczniczego zgodnie
z postępem wiedzy medycznej i z uwzględnieniem możliwości Zespołu;

5) nadzór i kontrola dystrybucji leków, w tym przechowywanie i rozchód środków odurzających i silnie działających;

6) nadzór przepływu informacji związanych z leczeniem pacjentów oraz zarządzaniem oddziałem;

7) zarządzanie oddziałem w oparciu o dane ekonomiczne i zasady rachunku ekonomicznego;

8) dążenie do minimalizowania kosztów oddziału zgodnie z zasadami wiedzy medycznej;

9) prawidłowe realizowanie zawartej z płatnikiem świadczeń umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych;

10) uczestniczenie w tworzeniu i modyfikacji receptariusza szpitalnego;

11) odpowiedzialność za efektywne i prawidłowe wykorzystanie potencjału ludzkiego


i rzeczowego w oddziale;

12) śledzenie postępów w medycynie i modyfikowanie usług prowadzonego przez siebie oddziału do potrzeb pacjentów;

13) zgodne z obowiązującymi przepisami prowadzenie dokumentacji medycznej pacjentów Zespołu.

14) nadzór nad prowadzeniem dokumentacji statystycznej oddziału oraz wykazywaniem procedur medycznych;

15) zapewnienie pełnej realizacji praw pacjenta;

16) prawidłowe, racjonalne i zgodne z prawem prowadzenie działalności kierowanej komórki.

4. Do zadań kierowników komórek organizacyjnych działalności administracyjnej należy
w szczególności:

1) nadzór, koordynacja i organizacja pracy pracowników danego działu;

2) egzekwowanie terminowego i właściwego wykonania zadań z uwzględnieniem sumiennego i starannego wykonywania pracy oraz przestrzegania regulaminu pracy
i ustalonego w Zespole porządku;

3) koordynacja pracy jednostek organizacyjnych Zespołu w zakresie zadań danego działu administracji;

4) ocena pracy podległego personelu;

5) kreowanie właściwych stosunków pracy umożliwiających sprawne funkcjonowanie działu;

6) współpraca z kierownikami jednostek i komórek Zespołu;

7) monitorowanie kosztów działalności kierowanych działów i informowanie Dyrektora Zespołu o ich poziomie, a także powiadamianie Dyrektora o wszelkich innych zdarzeniach czy działaniach mających wpływ na wzrost kosztów funkcjonowania Zespołu;

8) sporządzanie na polecenie dyrekcji sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
w kierowanym dziale, a także bieżących zestawień i analiz;

9) prawidłowe, racjonalne i zgodne z prawem prowadzenie działalności kierowanej komórki.


§ 45

1. Kierownicy poszczególnych komórek bądź jednostek organizacyjnych nadają ogólny kierunek działalności komórki bądź jednostki, koordynują jej działalnością, sprawują bezpośredni nadzór nad całokształtem pracy kierowanych przez siebie zespołów pracowników oraz pełnią funkcję administracyjną w danej komórce.

2. Uszczegółowienie zadań kierowników i pracowników poszczególnych komórek organizacyjnych Zespołu następuje, zgodnie z Kodeksem Pracy, w drodze indywidualnych zakresów czynności.

§ 46


Pracownicy poszczególnych komórek zobowiązani są do przestrzegania i stosowania obowiązujących standardów, procedur medycznych oraz zarządzeń wewnętrznych funkcjonujących w Zespole.
§ 47

Poszczególne działy i komórki organizacyjne Zespołu są zobowiązane do czynnego uczestnictwa w tworzeniu struktur, planów i schematów organizacyjnych oraz udostępniania koniecznych danych i opracowań z zakresu działania danej komórki w określonych terminach.


§ 48

 1. Przełożona Pielęgniarek organizuje i nadzoruje opiekę pielęgniarską oraz pracę średniego i niższego personelu działalności podstawowej Zespołu (pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych, salowych, sekretarek medycznych, statystyków medycznych, kierowców ambulansu medycznego, sanitariuszy, rejestratorek), uwzględniając cele
  i zadania Zespołu, a także cele i funkcje pielęgniarstwa. Sprawuje również nadzór
  w zakresie epidemiologii, odpowiada za stan sanitarno-epidemiologiczny jednostek
  i komórek organizacyjnych Zespołu. Nadzoruje prowadzenie archiwum zakładowego (składnicy akt).

 2. Przełożona Pielęgniarek jest Kierownikiem Działu Pielęgniarstwa i Epidemiologii,
  nad którego działalnością sprawuje nadzór merytoryczny i którego pracę organizuje.

 3. Do zadań działu w szczególności należy:

 1. określanie ilości, rodzaju i warunków osiągania pożądanej jakości świadczeń pielęgniarskich;

 2. szacowanie bieżącego zapotrzebowania na świadczenia średniego i niższego personelu działalności podstawowej Zespołu;

 3. elastyczne kierowanie zasobami kadrowymi – odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę średniego i niższego personelu w działalności podstawowej Zespołu;

 4. określanie liczby i rodzaju stanowisk pracy, ustalenie zakresu obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności średniego i niższego personelu medycznego, a także kwalifikacji wymaganych na poszczególnych stanowiskach;

 5. systematyczną ocenę jakości świadczeń pielęgniarskich i świadczeń udzielanych przez średni personel medyczny, stosowanych metod opieki, wyposażenia i obsługi stanowisk pracy;

 6. planowanie i organizowanie doskonalenia zawodowego średniego i niższego personelu medycznego;

 7. prowadzenie archiwum zakładowego(składnicy akt);

 8. nadzorowanie stanu sanitarno – epidemiologicznego w jednostkach organizacyjnych Zespołu;

 9. monitorowanie procesu zbierania, gromadzenia i utylizacji odpadów medycznych, procesów dezynfekcji i sterylizacji, dezynsekcji i deratyzacji;

 10. prowadzenie działań w zakresie profilaktyki zwalczania zakażeń w szpitalu, opracowanie standardów postępowania w tym zakresie;

 11. określanie czynników ryzyka zakażeń wśród pacjentów i personelu oraz analiza źródła zakażeń;

 12. współpraca z zakresie planowania remontów i wyposażenia oddziałów i stanowisk pracy w sprzęt, narzędzia i środki niezbędne do realizacji opieki pielęgniarskiej oraz ochrony pracowników;

 13. planowanie i koordynowanie badań profilaktycznych pracowników Zespołu oraz kierowanie pracowników na badania profilaktyczne;

 14. prowadzenie dokumentacji (z wyłączeniem dokumentacji medycznej) pracownika
  w zakresie stanu zdrowia i ważności książeczek zdrowia;

 15. współpraca z Państwową Inspekcją Sanitarną oraz Państwowym Urzędem Dozoru Technicznego;

 16. sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
  przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

§ 49


 1. Dział Zdrowotny podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Pracę Działu koordynuje i nadzoruje jego kierownik.

 2. Do zadań działu należy w szczególności:

  1. opracowywanie i przygotowanie ofert do konkursu na świadczenia zdrowotne Narodowego Funduszu Zdrowia;

  2. nadzorowanie prawidłowości realizacji zawartych przez Zespół umów o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne;

  3. elastyczne kierowanie zasobami kadrowymi – odpowiednio do faktycznego zapotrzebowania na opiekę lekarską w działalności podstawowej Zespołu
   (w szczególności ustalanie harmonogramów pracy lekarzy, zastępstw);

  4. rozliczanie innych funduszy zdrowotnych na poszczególne oddziały z zakresu opieki zdrowotnej;

  5. prowadzenie comiesięcznych rozliczeń z podmiotami, które podpisały umowy
   z Zespołem na świadczenia zdrowotne;

  6. przygotowanie danych do kosztów zakładowych; prawidłowe, właściwe i terminowe sporządzanie sprawozdań z wykonania kontraktów dla Działu Ekonomiczno-Finansowego;

  7. monitorowanie realizacji wykonania świadczeń zdrowotnych.

  8. prowadzenie elektronicznej bazy danych osób zdeklarowanych w jednostkach organizacyjnych działalności podstawowej Zespołu.

  9. prowadzenie sprawozdawczości i statystyki medycznej – sporządzanie sprawozdań dla potrzeb GUS, Ministerstwa Zdrowia, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, NFZ oraz innych uprawnionych jednostek;

  10. comiesięczne sporządzanie sprawozdań do NFZ z wykonania kontraktów;

  11. monitorowanie prawidłowego działania informatycznego systemu sprawozdawczego;

  12. kontrola i nadzór nad prowadzeniem ewidencji pacjentów;

  13. przechowywanie, udostępnianie i przetwarzanie dokumentacji medycznej Zespołu zgodnie z obowiązującymi przepisami;

  14. organizowanie i prowadzenie dokumentacji medycznej, w tym druków i recept;

  15. nadzorowanie prawidłowości prowadzenia dokumentacji medycznej Zespołu;

  16. udostępnianie dokumentacji medycznej;

  17. wykonywanie zadań z zakresu obsługi informatycznej Zespołu;

  18. organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych;

  19. przyjmowanie petentów i załatwianie spraw bieżących związanych z powierzonymi zadaniami, w tym przyjmowanie skarg pacjentów;

  20. sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
   przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

§ 50


    1. Funkcję Kierownika Działu Ekonomiczno – Finansowego pełni Główny Księgowy.

    2. Do zadań Działu Ekonomiczno – Finansowego należy:

 1. w zakresie księgowości płac:

a) prowadzenie płac pracowników z tytułu zatrudnienia zgodnie z posiadanymi dokumentami;

b) sporządzanie listy płac z uwzględnieniem wszelkiego rodzaju ewentualnych potrąceń;

c) elektroniczne przekazywanie wynagrodzeń;

d) przygotowywanie danych do RCA, RSA i RZA;

e) sporządzanie rocznej deklaracji podatku od wynagrodzeń i umów zleceń oraz niezbędnych informacji finansowych;

f) sporządzanie i przekazywanie droga elektroniczną miesięcznych deklaracji ZUS;

g) archiwizacja dokumentów płacowych;

h) ręczne prowadzenie kart wynagrodzeń;

i)sporządzanie dokumentacji zasiłków chorobowych, rodzinnych, macierzyńskich
i wychowawczych;

j) przygotowywanie i prowadzenie druków RP-7 dla emerytów i rencistów; 1. w zakresie księgowości finansowo-kosztowej:

a) przyjmowanie gotówki do kasy, dokonywanie wypłat gotówkowych;

b) wypłata wynagrodzeń oraz wypłata zaliczek na zakup towarów i usług oraz ich rozliczanie;

c) przygotowywanie dokumentów bankowych;

d) sporządzanie raportów kasowych, kontrola druków ścisłego zarachowania


i książki depozytów;

e) prowadzenie rozrachunków z kontrahentami;

f) uzgadnianie miesięcznych obrotów i sald kont analitycznych;

g) rozliczanie należności podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług VAT, podatku dochodowego od osób prywatnych,

h) prowadzenie analityki kosztowej, dekretacji księgowej i sprawozdawczości;


 1. sporządzanie rocznego bilansu i sprawozdawczości wymaganej przepisami;

 2. prowadzenie ewidencji składników majątkowych oraz zagadnień inwentaryzacji i kasacji;

 1. w zakresie księgowości materiałowej:

a) księgowanie magazynów żywności, magazynu gospodarczego;

b) nadzór nad gospodarką żywnościową w lecznictwie stacjonarnym;

c) uzgadnianie obrotów i sald kont 310/4 i 310/5.

4) sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych


przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.
§ 51

1. Dział Administracyjno – Gospodarczy podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora


ds. Administracyjno-Organizacyjnych.

2. Na czele działu stoi Kierownik Działu Administracyjno – Gospodarczego.

3. Do zadań Działu Administracyjno - Gospodarczego należy:


  1. organizowanie i prowadzenie działalności administracyjno-gospodarczej na rzecz jednostek organizacyjnych Zespołu w celu zabezpieczenia ich potrzeb;

  2. opracowywanie projektów i właściwych planów zamówień publicznych dla wydatków w zakresie bieżącego zaopatrzenia i zakupu gotowych dóbr inwestycyjnych oraz współdziałanie w tym zakresie z Działem Ekonomiczno – Finansowym;

  3. nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczanie umów zawartych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych na wszystkie dostawy i usługi;

  4. nadzór nad prawidłową realizacją i rozliczanie umów innych niż wskazane w pkt. 3, a związanych z zakresem zadań działu;

  5. prowadzenie zaopatrzenia dla wszystkich jednostek organizacyjnych Zespołu,
   zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrzną procedurą tzw. zamówień podprogowych;

  6. nadzór nad utrzymaniem pomieszczeń jednostek organizacyjnych Zespołu i jego otoczenia w należytym stanie i porządku;

  7. prowadzenie gospodarki zasobami mieszkaniowymi i innymi nieruchomościami;

  8. prowadzenie gospodarki magazynowej;

  9. gospodarka nieczystościami stałymi i płynnymi oraz utylizacja odpadów medycznych
   i niebezpiecznych, paliwowo-energetyczna, transportem wewnętrznym, ochrona środowiska, a także gospodarka urządzeniami łączności;

  10. rzeczowa gospodarka środkami trwałymi, wyposażeniem oraz niskocennymi materiałami w jednostkach organizacyjnych Zespołu;

  11. sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
   przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

§ 52


1. Dział Służb Pracowniczych podlega bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.

2. Na czele działu stoi Kierownik Działu .

3. Do zadań Działu Służb Pracowniczych należy:


  1. prowadzenie spraw związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę;

  2. opracowywanie projektów umów o pracę;

  3. prowadzenie akt osobowych pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  4. przygotowywanie wniosków w sprawie wyróżnień, nagród i kar pracowników;

  5. prowadzenie spraw pracowników związanych z ubezpieczenie społecznym
   i zdrowotnym;

  6. prowadzenie spraw pracowników w zakresie emerytalno-rentowym;

  7. prowadzenie obowiązujących ewidencji (w tym ewidencji czasu pracy), wydawanie legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu;

  8. prowadzenie sprawozdawczości zatrudnienia;

  9. planowanie i kontrola realizacji urlopów wypoczynkowych pracowników Zespołu;

  10. kontrolowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy;

  11. przeprowadzanie procedury konkursowej na stanowiska określone w obowiązujących przepisach prawa;

  12. współpraca z organami i służbami administracji publicznej i innymi instytucjami;

  13. prowadzenie spraw i dokumentacji dotyczącej podnoszenia kwalifikacji pracowników
   w tym: specjalizacji, staży, kursów i szkoleń;

  14. wykonywanie zadań z zakresu polityki antymobbingowej;

  15. prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem środkami zakładowego funduszu socjalnego;

  16. sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
   przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

§ 53


    1. Dział Techniczno - Eksploatacyjny podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora
     ds. Administracyjno-Organizacyjnych.

    2. Na czele działu stoi Kierownik Działu Techniczno – Eksploatacyjnego.

    3. Do zadań Działu Techniczno – Eksploatacyjnego należy:

  1. zabezpieczenie warunków technicznych niezbędnych dla racjonalnej gospodarki budynkami i budowlami, aparatura medyczną, sprzętem techniczno-gospodarczym, urządzeniami i instalacjami energetycznymi oraz innym sprzętem technicznym pozostającym na stanie Zespołu;

  2. przeprowadzanie okresowych inspekcji i przeglądów nieruchomości, instalacji oraz sprzętu i aparatury medycznej w celu zapewnienia niezbędnych napraw, remontów
   i zabiegów konserwacyjnych (opracowywanie planów remontów bieżących, kapitalnych, programów modernizacji budynków, budowli i wyposażenia technicznego;

  3. eksploatacja urządzeń i instalacji energetycznej wymagającej obsługi pracownika
   o kwalifikacjach technicznych w sposób zgodny z przepisami ogólnymi, szczegółowymi oraz zaleceniami producenta;

  4. nadzór nad prawidłową eksploatacją sprzętu i aparatury medycznej w wszystkich jednostkach organizacyjnych Zespołu;

  5. współpraca z Działem Administracyjno-Gospodarczym przy zaopatrzeniu
   w niezbędne materiały i części zamienne niezbędne do konserwacji, napraw sprzętu
   i aparatury medycznej;

  6. prowadzenie dokumentacji napraw i rozliczanie się z powierzonego materiału;

  7. wnioskowanie w sprawach kasacji sprzętu technicznego, w tym aparatury i sprzętu medycznego, będącego na stanie Zespołu;

  8. wykonywanie bieżących remontów, napraw, usuwanie awarii w obiektach Zespołu;

  9. przygotowywanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie wynikającym z zadań działu;

  10. zlecenie na zewnątrz remontów, przeglądów technicznych, napraw i konserwacji wyposażenia technicznego;

  11. nadzorowanie i odbiór usług zleconych do wykonania podmiotom zewnętrznym
   z zachowaniem przepisów ustawy o zamówieniach publicznych;

  12. opracowywanie planów zakupów wyposażenia technicznego;

  13. dokonywanie okresowych analiz eksploatacji i wykorzystania wyposażenia technicznego;

  14. podejmowanie działań zmierzających do racjonalizacji i wykorzystania wyposażenia technicznego;

  15. wykonywanie prac przy załadunku i rozładunku towaru, sprzętu i aparatury, dostaw zaopatrzenia;

  16. sporządzanie stosownych umów dotyczących zleceń i zamówień na roboty budowlane oraz inne prace;

  17. współpraca z Państwowym Urzędem Dozoru Technicznego oraz Państwową Inspekcją Sanitarną;

  18. sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
   przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.

§ 54


       1. Dział Organizacyjny podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Administracyjno-Organizacyjnych.

       2. Na czele działu stoi Kierownik Działu Organizacyjnego.

       3. Do zadań Działu Organizacyjnego należy:

  1. opracowywanie projektów podstawowej dokumentacji organizacyjnej Zespołu i jej zmian, (dotyczącą m.in. statutu, regulaminu organizacyjnego, pracy, wynagradzania), a także przygotowywanie projektów wewnątrzzakładowych aktów normatywnych;

  2. prowadzenie całości zbioru dokumentacji dotyczącej zarządzania Zespołem;

  3. prowadzenie spraw statutowych – aktualizacja zmian do KRS i Urzędu Wojewódzkiego;

  4. organizowanie i obsługa narad zwoływanych przez Dyrektora Zespołu (na polecenie Dyrektora), w tym sporządzanie protokołów i rozsyłanie ich zainteresowanym;

  5. prowadzenie spraw Zespołu dotyczących współpracy z organem założycielskim, jednostkami nadrzędnymi i innymi urzędami.

  6. przygotowanie materiałów i obsługa organizacyjno-techniczna Rady Społecznej Zespołu;

  7. monitorowanie zmian w obowiązujących stanach prawnych w zakresie działalności Zespołu oraz informowanie o nich Dyrektora Zespołu;

  8. prowadzenie spraw związanych ze skargami i wnioskami;

  9. prowadzenie ksiąg kontroli zewnętrznej oraz dokumentacji kontrolnej i pokontrolnej;

  10. prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem zakładowych organizacjami związkowymi i innych form reprezentacji pracowników działających w Zespole;

  11. opracowywanie i przeprowadzanie konkursów ofert na udzielenie zamówienia
   na świadczenia zdrowotne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

12) dokumentowanie przebiegów sporów zbiorowych

13 prowadzenie sekretariatu Dyrekcji;

14) prowadzenie korespondencji Dyrekcji Zespołu;

15) sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.
§ 55


    1. Przy Zespole działa Dział Farmacji Szpitalnej.

    2. Kierownik Działu podlega bezpośrednio Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa.

    3. Do zadań Działu Farmacji Szpitalnej należy:

1) zabezpieczenie jednostek organizacyjnych Zespołu w leki ( w tym w tlen medyczny)
i artykuły sanitarne;

2) utrzymywanie i właściwe przechowywanie normatywnych zapasów leków i artykułów sanitarnych;

3) kontrola prowadzenia ewidencji przychodu i rozchodu leków znajdujących się
w Dziale;

4) nadzorowanie prawidłowego i bieżącego prowadzenia dokumentacji środków odurzających i spirytusowych;

5) udzielanie lekarzom zatrudnionym w jednostkach organizacyjnych Zespołu informacji
o lekach będących w dyspozycji Działu oraz o lekach nowych wprowadzanych
do obrotu;

6) nadzór nad gospodarką lekami w oddziałach szpitalnych;

7) prawidłowa gospodarka lekami w zakresie ich jakości i terminu przydatności;

8) prawidłowe postępowanie z lekami wycofanymi z obrotu;

9) monitorowanie rynku leków – podejmowanie działań w przypadku leków wycofanych z obrotu;

10) kontrola apteczek w jednostkach działalności podstawowej, w szczególności apteczek szpitalnych oraz tworzenie Receptariusza Szpitalnego;

11) przyjmowanie na stan apteki, przechowywanie i wydawanie środków i artykułów medycznych;

12) współpraca z ordynatorami bądź lekarzami kierującymi oddziałami (kierownikami oddziałów) i kierownikami Zespołu w zakresie powierzonych zadań;13) sporządzanie dla dyrekcji Zespołu sprawozdań w zakresie zadań wykonywanych
przez dział, a także bieżących zestawień i analiz.
§ 56

  1. Funkcje administracyjne Zespołu realizowane są także na samodzielnych stanowiskach pracy.

  2. Samodzielne stanowiska pracy podlegają bezpośrednio Dyrektorowi Zespołu.

  3. W skład struktury Zespołu wchodzą następujące samodzielne stanowiska pracy:

     1. ds. obsługi prawnej;

     2. ds. BHP;

     3. ds. obronnych;

     4. ds. przeciwpożarowych;

     5. ds. kontroli wewnętrznej;

     6. pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością.

  4. Do zadań Radcy Prawnego należy doradztwo prawne Zespołu, a w szczególności:

     1. udzielanie Dyrektorowi Zespołu opinii i porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie prawa;

     2. informowanie Dyrektora o zmianach w obowiązujących stanach prawnych w zakresie działalności Zespołu oraz o uchybieniach w jego działalności w zakresie przestrzegania prawa i skutkach tych uchybień;

     3. uczestniczenie w prowadzonych przez Zespół rokowaniach, których celem jest nawiązanie, zmiana lub rozwiązanie stosunku prawnego, w tym zawarcie umów;

     4. nadzór prawny nad egzekucją należności Zespołu;

     5. występowanie w charakterze pełnomocnika w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi;

     6. udzielanie kierownikom jednostek i komórek organizacyjnych Zespołu wszelkiej niezbędnej pomocy prawnej w zakresie wykonywanych przez nich zadań służbowych;

  5. W zakresie stanowiska ds. BHP mieści się inicjowanie, organizowanie oraz koordynowanie wszystkich przedsięwzięć mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków BHP w Zespole,
   a w szczególności:

 1. systematyczna kontrola warunków pracy oraz przestrzeganie przez pracowników zasad i przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przedkładanie Dyrektorowi Zespołu stosownych informacji, także o źródłach zagrożeń zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania występujących zagrożeń,

 2. udział w opracowywaniu i kontrola realizacji planów poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

 3. opracowanie instrukcji dot. BHP na poszczególnych stanowiskach pracy,

 4. zgłaszanie wniosków dot. wymagań BHP przy opracowywaniu przez zakład założeń
  i dokumentacji inwestycyjnych i modernizacyjnych, także udział w ocenie dokumentacji inwestycyjnych oraz w odbiorach technicznych,

 5. udział w opracowywaniu wniosków wynikających z badań przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz zachorowań na choroby zawodowe i kontrola tych wniosków,

 6. organizowanie szkolenia zawodowego nt. bezpieczeństwa i higieny pracy,

 7. współpraca z lekarzem zakładowym w ocenie stanu zdrowotności załogi oraz w prowadzeniu działalności profilaktycznej, a w szczególności przy organizowaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia oraz czasowego przenoszenia pracowników ze stanowisk szkodliwych na zastępcze stanowiska pracy,

 8. wnioskowanie do Dyrektora Zespołu o bezzwłoczne odsunięcie od pracy pracownika, który nie spełnia wymogów obowiązujących na danym stanowisku,

 9. występowanie do Dyrektora o zastosowanie sankcji w stosunku do osób odpowiedzialnych za zaniedbania w zakresie BHP, jak również o nagradzaniu pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków pracy,

 10. Prowadzenie rejestru chorób zawodowych pracowników;

 11. Prowadzenie postępowań związanych z zaistnieniem wypadku w pracy.

  1. Zakres zadań stanowiska ds. obronnych wynika z obowiązujących przepisów prawa dotyczących obrony cywilnej.

  2. W zakresie zadań stanowiska ds. przeciwpożarowych mieści się koordynacja
   i sprawowanie nadzoru nad działalnością zapobiegawczą oraz operacyjno-techniczną,
   a w szczególności:

 1. prowadzenie kontroli stanu bezpieczeństwa pożarowego, opracowywanie wniosków, zaleceń pokontrolnych oraz nadzorowanie ich wykonania,

 2. udział w komisjach odbioru obiektów do eksploatacji, a w szczególności w pracach komisji pożarowo-technicznej,

 3. udział w przygotowywaniu jednostek do potrzeb obrony cywilnej oraz przygotowanie w zakresie p/poż. w porozumieniu z komórką ds. obronnych,

 4. nadzór nad utrzymaniem urządzeń przeciwpożarowych i sprzętu pożarniczego,

 5. organizacja szkoleń w zakresie ochrony przeciwpożarowej,

 6. wprowadzenie w życie zakładowych regulaminów i instrukcji przeciwpożarowych – wnioskowanie zmian i uzupełnień tych przepisów oraz nadzór nad ich stosowaniem,

 7. egzekwowanie przepisów przeciwpożarowych, wnioskowanie o nałożenie kar,

 8. współdziałanie z właściwymi służbami w zakresie ustalania warunków bezpieczeństwa pożarowego przy prowadzeniu prac niebezpiecznych pod względem pożarowym.

8. W zakresie zadań stanowiska ds. kontroli wewnętrznej mieści się w szczególności:

1) przeprowadzanie kontroli w jednostkach i komórkach organizacyjnych Zespołu oraz badanie:

a) realizacji przez jednostki i komórki organizacyjne Zespołu powierzonych im zadań;

b) zagadnień zleconych przez Dyrektora Zespołu,

2) prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych z uchybieniami stwierdzonymi
w ramach kontroli;

3) opracowywanie zestawów negatywnych i pozytywnych zjawisk w Zespole celem przedstawienia okresowej analizy Dyrektorowi.

4) współpraca z Głównym Księgowym w zakresie analizy i oceny pod kątem celowości wykonania planu finansowego przez jednostki organizacyjne Zespołu w zakresie dochodów i wydatków budżetowych oraz przychodów i rozchodów środków specjalnych, zwłaszcza w podejmowaniu zobowiązań oraz zgodności wydatków
z prawem budżetowym i ustawa o zamówieniach publicznych,

5) zgłaszanie na piśmie Dyrektorowi Zespołu o wszelkich ujawnionych niedociągnięciach, a w trybie natychmiastowym zjawiska noszące znamiona czynu zabronionego


i zagrożonego karą w ustawie,

6) sporządzanie kwartalnych sprawozdań i analiz z przeprowadzonych kontroli;

7) prowadzenie dokumentacji kontroli wewnętrznej;

8)opracowywanie rocznego plan kontroli wewnętrznej i procedur kontroli wewnętrznej.

9. Szczegółowy zakres zadań Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością wynika
z wymagań normy PN-EN ISO 9001-2009 i określony jest w dokumentacji systemu jako „Zakres obowiązków i uprawnień dla Pełnomocnika ds. systemu Zarządzania Jakością”.

Dział VI. Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych.
§ 57
1. W celu zapewnienia prawidłowości leczenia, diagnostyki, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół może udzielić zamówienia na świadczenia zdrowotne.

2. Udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.Dział VII. Wysokość opłat
7.1.Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej.
§ 58

1. Zespół udostępnia dokumentację medyczną w trybie i na zasadach określonych w ustawie


o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku o udostępnienie dokumentacji medycznej.

2. Za udostępnienie dokumentacji medycznej Zespół pobiera opłatę w wysokości:

1) za jedna stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 6,00 zł (w tym aktualny VAT);

2) za jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – 0,50 zł (w tym aktualny VAT);

3) na elektronicznym (informatycznym) nośniku danych – 1,00 zł (w tym aktualny VAT).

3. W przypadku wysyłania przez Zespół wyciągów, odpisów, kopii czy elektronicznego nośnika danych podmiotom uprawnionym, Zespół pobiera dodatkowo opłatę pocztowo-kancelaryjną w wysokości równowartości opłaty za przesyłkę pocztową poleconą.

4. Za własnoręczne dokonywanie odpisów przez podmioty uprawnione Zespół nie pobiera opłat.
7.2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta
§ 59

Za przechowywanie zwłok pacjenta przez okres dłuższy niż 72 godziny (licząc od godziny,


w której nastąpiła śmierć pacjenta) Zespół pobiera opłatę w wysokości 50 zł za każdą rozpoczętą dobę.

7.3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowita odpłatnością.
§ 60

Za świadczenia opieki zdrowotnej, które mogą być udzielane za częściową lub całkowita odpłatnością, Zespół pobiera opłatę w wysokości określonej w Załączniku Nr 2


do niniejszego Regulaminu.1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna