Regulamin porządkowy zespołu opieki zdrowotnejPobieranie 357,9 Kb.
Strona2/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,9 Kb.
1   2   3   4   5

IV. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw podmiotu.


§ 4

 1. Zespół udziela świadczeń opieki zdrowotnej bezpłatnie, za częściową albo całkowitą odpłatnością, stosownie do zasad określonych w odrębnych przepisach lub umowach cywilno – prawnych.

 2. Pacjentom nieubezpieczonym Zespół udziela świadczeń opieki zdrowotnej za całkowitą odpłatnością, z wyjątkiem świadczeń udzielanych w ramach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

 3. Świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych na wniosek pacjenta oraz w przypadkach określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Zespół udziela za całkowitą odpłatnością.

 4. Wysokość opłat za świadczenia opieki zdrowotnej jest ustalona w oparciu o rzeczywiste koszty udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej.

5. Cennik opłat za świadczenia opieki zdrowotnej udzielane przez Zespół stanowi Załącznik Nr 2 do Regulaminu.

§ 5


    1. Świadczenia opieki zdrowotnej na rzecz osób ubezpieczonych w Narodowym Funduszu Zdrowia są udzielane na podstawie dowodu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (dowodu ubezpieczenia zdrowotnego).

    2. W przypadku stanu nagłego dokument, o którym mowa w ust. 1, może zostać przedstawiony w innym czasie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia udzielania świadczenia opieki zdrowotnej, o ile pacjent nadal przebywa w szpitalu.

    3. Jeżeli przedstawienie dokumentu, o którym mowa w ust. 1, w terminie określonym
     w ust. 2 nie jest możliwe, dokument ten może być przedstawiony w terminie 7 dni
     od dnia zakończenia udzielania świadczeń opieki zdrowotnej.

    4. Jeżeli pacjent nie przedstawi w terminach określonych w ust. 2 i 3 dowodu ubezpieczenia zdrowotnego, zostanie obciążony kosztami udzielonego świadczenia.

    5. Przedstawionych wyżej zasad nie stosuje się do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych dzieciom do ukończenia 6 miesiąca życia.

    6. Brak dokumentu potwierdzającego uprawnienia do świadczeń zdrowotnych nie może być powodem odmowy udzielenia świadczenia w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia albo porodu.

§ 6


Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są według kolejności zgłoszenia w dniach
i godzinach ich udzielania przez Zespół, a w sytuacji ograniczonych możliwości udzielania odpowiednich świadczeń - z uwzględnieniem zasad dotyczących listy oczekujących
na udzielenie świadczenia określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
4.1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego

§ 7


1. Świadczeń w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne, zapewniając całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia, udzielają oddziały przedsiębiorstwa pn. Szpital Powiatowy w Kłobucku:

1) Oddział Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku – 50 łóżek


(w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego);

2) Oddział Chorób Wewnętrznych w Szpitalu Rejonowym im. Dr Anki w Krzepicach - 50 łóżek (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej i 2 łóżka intensywnego nadzoru kardiologicznego)

- w zakresie chorób wewnętrznych;

3) Oddział Dziecięcy w Szpitalu Rejonowym w Kłobucku – 20 łóżek (w tym 2 łóżka intensywnej opieki medycznej),

- w zakresie chorób dziecięcych.

2. Oddziały szpitalne przedsiębiorstwa pn. Szpital Powiatowy w Kłobucku diagnozują i leczą pacjentów zgodnie z procedurami płatnika świadczeń, które są przewidziane dla tych oddziałów.


§ 8

1.Zadania związane z przyjmowaniem pacjentów skierowanych na leczenie szpitalne realizuje Izba Przyjęć. Do zadań tych należy w szczególności: 1. udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w trybie nagłym osobom znajdującym się
  w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego;

 2. świadczenia w Izbie Przyjęć mogą obejmować również świadczenia, które ze względu na stan zdrowia pacjenta wymagają niezwłocznego podjęcia czynności związanych
  z diagnostyką i leczeniem i nie mogą być zrealizowane w tym czasie przez inne podmioty wykonujące działalność leczniczą; świadczenia te obejmują również w razie konieczności zapewnienie transportu do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą w celu zachowania ciągłości leczenia;

 3. koordynacja procesu przyjmowania na leczenie szpitalne lub ustalenie diagnozy
  w drodze konsultacji z poszczególnymi oddziałami szpitalnymi, komórkami diagnostycznymi czy lekarzami specjalistami;

 4. weryfikacja zgodności skierowania pacjenta na leczenie szpitalne oraz dokumentów potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego; w przypadku przyjęcia planowego – także wyznaczenie terminu przyjęcia na oddział szpitalny;

 5. prowadzenie dokumentacji związanej z przyjęciem pacjenta do szpitala;

 6. udzielenie pacjentowi informacji dotyczącej umieszczenia na oddziale, zasad porządkowych, możliwości odwiedzin, kontaktów z rodziną, itp.;

 7. roztoczenie fachowej opieki nad pacjentami do czasu przekazania na oddział lub
  do transportu sanitarnego do innego podmiotu leczniczego;

8) przestrzeganie zapisów wewnętrznych regulaminów i zarządzeń obowiązujących
w Zespole oraz powszechnie obowiązujących norm i standardów.

  1. W przypadku stanu nagłego zagrożenia zdrowotnego, Izba Przyjęć wykonuje zadania określone w ust. 1, z wyłączeniem pkt 2, przyjmując pacjenta do szpitala bezzwłocznie.

  2. Izba Przyjęć zapewnia całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską we wszystkie dni tygodnia.

§ 9


1. Pacjent zgłaszający się na leczenie szpitalne przedstawia:

1) skierowanie od lekarza;

2) dowód ubezpieczenia zdrowotnego;

3) dowód osobisty;

4) karty informacyjne dotyczące poprzednich hospitalizacji.


 1. Zasada określona w ust. 1 nie dotyczy przyjęć w stanie nagłym.

 2. O przyjęciu do szpitala osoby zgłaszającej się lub skierowanej przez lekarza albo uprawnioną instytucję orzeka lekarz wyznaczony do tych czynności, po zapoznaniu się
  ze stanem zdrowia i uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego albo opiekuna faktycznego na udzielanie świadczeń zdrowotnych, chyba że na mocy odrębnych przepisów konieczne jest przyjęcie do szpitala bez wyrażenia przedmiotowej zgody.

 3. Jeżeli lekarz, o którym mowa w ust. 2, stwierdzi potrzebę niezwłocznego umieszczenia pacjenta w szpitalu, a brak miejsc bądź zakres świadczeń udzielanych przez szpital lub względy epidemiczne nie pozwalają na przyjęcie, szpital po udzieleniu pierwszej pomocy zapewnia w razie potrzeby przewiezienie pacjenta do innego szpitala.

 4. W przypadku odmowy przyjęcia do szpitala pacjent otrzymuje pisemną informację
  o rozpoznaniu choroby, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, zastosowanym postępowaniu lekarskim oraz ewentualnych zaleceniach.

§ 10


Pacjenci przyjmowani do szpitala zaopatrywani są w znaki identyfikacyjne zgodnie
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 11


 1. Pacjent skierowany do szpitala powinien posiadać przy sobie przybory toaletowe, szlafrok, pidżamę i pantofle, a także leki, które stale zażywa.

 2. Po zakwalifikowaniu do hospitalizacji pacjent:

 1. oddaje do magazynu szpitalnego za pokwitowaniem ubranie, bieliznę i obuwie;

 2. składa do depozytu przedmioty wartościowe i pieniądze - Zespół nie odpowiada
  za przedmioty wartościowe i pieniądze będące w posiadaniu pacjenta w okresie hospitalizacji;

 3. składa oświadczenie, że leki, o których mowa w ust. 1, były przechowywane
  przez niego w odpowiednich warunkach, zgodnie ze wskazaniami producenta
  oraz przekazuje je personelowi oddziału celem właściwego ich przechowywania
  i podawania w okresie hospitalizacji.

§ 12


1. Oddziały szpitalne realizują zadania w zakresie leczenia pacjentów, a w szczególności:

 1. przyjmują, diagnozują, leczą, rehabilitują i opiekują się pacjentami ze schorzeniami zgodnymi z profilem działania oddziału;

 2. udzielają pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej odpowiadającej obecnej wiedzy medycznej i możliwościom diagnostycznym, terapeutycznym oraz farmakologicznym zgodnie z zasadami racjonalnego wykorzystywania dostępnych środków;

 3. informują pacjentów na temat zasadności i przydatności stosowanych metod leczenia, wykonywanych badań i zabiegów, szanując jego prawo do wpływania na sposób leczenia;

 4. współpracują z pozostałymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi Zespołu,
  a w razie potrzeby także z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, kierując sie dobrem pacjenta.

2. Za właściwy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych na oddziale szpitalnym
z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń odpowiada ordynator oddziału bądź lekarz kierujący oddziałem (kierownik oddziału).
§ 13

1. W dokumentacji medycznej personel oddziału dokonuje wpisu o ustalonym rozpoznaniu, stanie zdrowia i podjętych czynnościach.

2.W razie pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta powodującego zagrożenie życia lub w razie jego śmierci, szpital jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić wskazaną przez pacjenta osobę lub instytucję, lub przedstawiciela ustawowego.
§ 14

1. Wypisanie ze szpitala, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, następuje: 1. gdy stan zdrowia nie wymaga dalszego leczenia w szpitalu;

 2. na żądanie pacjenta przebywającego w szpitalu lub jego przedstawiciela ustawowego;

 3. gdy pacjent w sposób rażący narusza porządek lub przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem przepisów ustawy o działalności leczniczej.

2. W dniu wypisu pacjent otrzymuje informacje i zalecenia co do dalszego postępowania w warunkach ambulatoryjnych, o ile jest to konieczne. Ww. informacje i zalecenia winny znaleźć się również w dokumencie wypisowym ze szpitala, tj. w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego, która wydawana jest pacjentowi niezwłocznie, nie później jednak niż trzy dni od daty wypisania pacjenta ze szpitala lub w terminie późniejszym - z ważnych
i uzasadnionych powodów. Do karty wypisowej dołącza się ewentualnie recepty, wniosek sanatoryjny (o ile występuje taka konieczność).

3. Jeżeli przedstawiciel ustawowy żąda wypisania pacjenta, którego stan zdrowia wymaga dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych, można odmówić wypisania do czasu wydania w tej sprawie orzeczenia przez właściwy ze względu na miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych sąd opiekuńczy, który zawiadamia się niezwłocznie informując o odmowie wypisania i jej przyczynach.

4. Pacjent który występuje z żądaniem wypisania, informowany jest przez lekarza
o możliwych następstwach zaprzestania dalszego udzielania świadczeń zdrowotnych. Pacjent taki składa pisemne oświadczenie o wypisaniu na własne żądanie. W przypadku braku takiego oświadczenia lekarz sporządza adnotację w dokumentacji medycznej.

5. Postępowanie w przypadku nieodebrania pacjenta z oddziału szpitalnego w wyznaczonym terminie przez jego przedstawiciela ustawowego lub osobę, na której ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, reguluje ustawa o działalności leczniczej.

6. Pacjent, którego stan zdrowia nie wymaga dalszego udzielania stacjonarnych
i całodobowych świadczeń zdrowotnych szpitalnych, lub osoba, na której w stosunku
do pacjenta ciąży ustawowy obowiązek alimentacyjny, ponoszą koszty pobytu pacjenta
w szpitalu, począwszy od upływu wyznaczonego terminu odbioru pacjenta ze szpitala, niezależnie od uprawnień do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych.

§ 15


  1. Pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych przedsiębiorstwa Zespołu obowiązują zasady określone w Załączniku Nr 3 do niniejszego regulaminu.

  2. Regulamin dotyczący odwiedzin hospitalizowanych pacjentów ustalany jest
   dla poszczególnych oddziałów przez ich ordynatorów bądź lekarzy kierujących oddziałami (kierowników oddziałów) i zawiera w szczególności godziny odwiedzin.

  3. Informacje o godzinach odwiedzin umieszczone są przy wejściu do każdego oddziału
   w widocznym miejscu.

  4. Ordynator oddziału bądź lekarz kierujący oddziałem (kierownik oddziału) za zgodą Dyrektora Zespołu może ograniczyć odwiedziny w przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, a także
   ze względu na możliwości organizacyjne Zespołu.

  5. Osoby odwiedzające zobowiązane są podporządkować się wszelkim poleceniom
   i wskazówkom personelu szpitalnego.

§ 16


       1. Informacji o stanie zdrowia oraz procesie leczenia pacjentów udzielają ordynatorzy bądź lekarze kierujący oddziałami (kierownicy oddziałów) i upoważnieni przez nich lekarze,
        w sposób i na zasadach określonych w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

2. Informacji o stanie zdrowia pacjentów nie udziela się przez telefon.

4.2. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki medycznej .

§ 17


1. Świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki medycznej Zespół udziela
w Zakładzie Diagnostyki Medycznej w Kłobucku.

2. Zespół udziela świadczeń zdrowotnych diagnostyki medycznej z zakresu:

1) ultrasonografii (w tym również w zakresie UKG, Dopplera);

2) elektrokardiografii (w tym również próby wysiłkowe, holter;);

3) diagnostyki endoskopowej (gastroskopia, kolonoskopia);

4) spirometrii.

3. W celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki i leczenia pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych Zespół zapewnia dostęp
w szczególności do:

1) diagnostyki obrazowej (w tym również rtg, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego);

2) diagnostyki laboratoryjnej

zgodnie z zasadami Działu VI niniejszego regulaminu.


§ 18

1. Do zadań komórek organizacyjnych Zakładu Diagnostyki Medycznej w Kłobucku należy:  1. Rejestracja pacjentów do badań.

  2. Przeprowadzanie badań diagnostycznych.

  3. Prowadzenie wymaganej dokumentacji medycznej.

  4. Prowadzenie statystyki dotyczącej ilości wykonanych badań oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych.

2. Komórki organizacyjne Zakładu Diagnostyki Medycznej w Kłobucku realizują zadania
w sferze wynikającej z ich zakresu działania.

3. Sposób przygotowania pacjenta do badania i sposób jego wykonania określa lekarz danej komórki diagnostycznej.


§ 19

 1. Badania diagnostyczne w pracowniach wykonywane są bezpłatnie na podstawie zlecenia lekarskiego z jednostek/komórek organizacyjnych Zespołu lub z innych podmiotów,
  z którymi Zespół ma zawarte stosowne umowy na wykonywanie badań diagnostycznych.

 2. Godziny rejestracji, wykonywania badań oraz wydawania wyników umieszczone są
  na drzwiach każdej pracowni.

 3. Do pracowni diagnostycznych pacjent może dokonać rejestracji  telefonicznie, osobiście,  przez członków rodziny lub osoby trzecie.

 4. Badania diagnostyczne dla pacjentów szpitali Zespołu wykonywane są poza kolejnością wynikającą z rejestracji.

§ 20


 1. Przyjmowanie pacjentów do badań diagnostycznych odbywa się planowo, z zastrzeżeniem ustępów następnych.

 2. Niezależnie od ustalonej planem listy badań dziennych należy poddać badaniu wszystkich pacjentów, u których wystąpiła nagła potrzeba wykonania badań.

 3. Zlecenie badania z adnotacją „cito” zobowiązuje personel komórek diagnostycznych
  do wykonania badania w trybie pilnym.

§ 21


Wyniki badań odbierają pracownicy komórek organizacyjnych Zespołu, kierujących
na badania lub odpowiednio - pracownicy innych podmiotów, z którymi Zespół ma zawarte stosowne umowy na wykonywanie badań diagnostycznych albo pacjenci czy też osoby
przez nich upoważnione.
4.3. Przebieg procesu udzielenia ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.
§ 22

1. Podstawowa opieka zdrowotna (poz) zapewnia zdrowym i chorym świadczenia zdrowotne


w warunkach ambulatoryjnych, domowych oraz w środowisku nauczania
i wychowania, a także świadczenia towarzyszące w postaci transportu sanitarnego w poz.

2. Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej realizowane


są komórkach organizacyjnych Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kłobucku przez:

1) lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej

2) innych lekarzy ubezpieczenia zdrowotnego

3) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej

4) położne podstawowej opieki zdrowotnej

5) pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania 1. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne z zakresu poz są organizowane i kompleksowo udzielane osobom ubezpieczonym, które dokonały wyboru lekarza poz, pielęgniarki poz
  i położnej poz poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji wyboru oraz osobom, znajdującym się na odpowiednich listach uczniów w szkołach objętych opieką Zespołu.

 2. W przypadkach uzasadnionych względami medycznymi, w szczególności w sytuacjach nagłego pogorszenia stanu zdrowia, Zespół udziela świadczeń zdrowotnych w poz także osobom innym niż wskazane w ust. 3.

§ 23


Do zadań komórek organizacyjnych Przychodni Podstawowej Opieki Zdrowotnej
w Kłobucku należy:

  1. wykonywanie porad lekarskich (w tym orzekanie o stanie zdrowia) w pomieszczeniach Zespołu lub miejscu pobytu pacjenta, jeżeli stan zdrowia pacjenta tego wymaga;

  2. wykonywanie usług przez pielęgniarki i położne w pomieszczeniach Zespołu lub miejscu pobytu pacjenta;

  3. wykonywanie przez pielęgniarki iniekcji, opatrunków oraz innych zabiegów pielęgniarskich;

  4. wykonywanie przez lekarzy zabiegów i procedur medycznych oraz ordynacja leków;

  5. zlecanie wykonywania badań diagnostycznych i zabiegów fizjoterapeutycznych;

  6. zlecanie transportu sanitarnego;

  7. wystawianie skierowania do innych podmiotów wykonujących działalność leczniczą
   w ramach umowy z NFZ;

  8. wykonywanie szczepień i bilansów zdrowia;

  9. prowadzenie dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

  10. opieka medyczna w środowisku nauczania i wychowania;

  11. kontakty z lekarzami poradni specjalistycznych oraz oddziałów szpitalnych;

  12. wnioskowanie o wydanie pacjentowi przysługujących mu przedmiotów zaopatrzenia ortopedycznego i środków pomocniczych;

  13. spotkania szkoleniowe;

  14. sprawy organizacyjne, sprawozdawczość.

§ 24


1. Świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej wykonywane są
w warunkach ambulatoryjnych lub domowych od poniedziałku do piątku w przedziale czasowym pomiędzy 8.00 a 18.00, z zastrzeżeniem ust 2.

 1. Czas pracy personelu medycznego poz, w tym czas przeznaczony na realizację porad udzielanych w warunkach domowych, określają indywidualne harmonogramy umieszczane w widocznym miejscu wewnątrz placówki.

 2. Poza godzinami przyjęć poz, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy,
  w godzinach od 8.00 danego dnia do godziny 8.00 dnia następnego, świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia wykonują Ambulatoria w Kłobucku i Krzepicach
  w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Stosowną informację o zakresie, zasadach i organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej umieszcza się w widocznym miejscu wewnątrz i na zewnątrz miejsca udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej.

 3. Świadczenia transportu sanitarnego w poz dostępne są od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00 do 18.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 25


1. Za właściwy przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości świadczeń odpowiada kierownik jednostki organizacyjnej Zespołu z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

2. Szczegółowe zadania lekarza, pielęgniarki i położnej poz określają obowiązujące przepisy prawa oraz wymogi Narodowego Funduszu Zdrowia, a także zakresy czynności.


§ 26

Proces udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu poz opiera się w szczególności


na następujących zasadach:

 1. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie bądź przez osoby trzecie.

 2. Rejestracja telefoniczna pacjentów rozpoczyna się godzinę po rozpoczęciu pracy danej komórki poz.

 3. Pacjent obowiązany jest do przedłożenia dokumentu potwierdzającego uprawnienia
  do świadczeń w ramach ubezpieczenia zdrowotnego (dowodu ubezpieczenia zdrowotnego).

 4. Pacjent zostaje obciążony kosztami udzielonego świadczenia zgodnie
  z obowiązującym w Zespole cennikiem w przypadku braku dokumentów, o których mowa wyżej, z zastrzeżeniem § 4 i 5 niniejszego Regulaminu.

 5. Przepływem pacjentów zgodnie z systemem umawiania i przyjmowania pacjentów, przewidując wolne miejsce na przypadki nagłe, kieruje pielęgniarka rejestrująca lub rejestratorka.

 6. Pacjenci przyjmowani są według kolejności zgłoszenia. Poza kolejnością zgłoszenia przyjmowani są:

 1. zasłużeni honorowi dawcy krwi;

 2. zasłużony dawca przeszczepu;

 3. inwalidzi wojenni i wojskowi oraz kombatanci.

 1. Przyjęcie pacjenta jest każdorazowo ewidencjonowane i wpisywane do dokumentacji medycznej.

 2. O konieczności badań laboratoryjnych oraz diagnostycznych, a także zabiegów, decyduje lekarz, wskazując jednocześnie miejsce ich nieodpłatnego wykonania w komórkach organizacyjnych Zespołu lub przez podmioty, z którymi Zespół posiada zawarte umowy;

 3. W przypadku stwierdzenia przez lekarza konieczności konsultacji, leczenia
  przez lekarza specjalistę lub leczenia szpitalnego, wydawane jest odpowiednie skierowanie wraz z wynikami koniecznych badań diagnostycznych, konsultacji, rozpoznaniem. O wyborze lekarza specjalisty lub szpitala decyduje pacjent, mający prawo wyboru spośród wszystkich specjalistów lub szpitali posiadających kontrakt
  z NFZ. Powyższa zasada nie dotyczy przypadków nagłych.

 4. Transport sanitarny (przewóz pacjenta ze wskazań medycznych do najbliższego świadczeniodawcy we właściwym zakresie, a w przypadku świadczeń realizowanych
  w trybie ambulatoryjnym, także z powrotem do miejsca zamieszkania/pobytu pacjenta) odbywa się na zasadach określonych w § 27 niniejszego regulaminu.

 5. W sytuacji zagrożenia życia pacjenta pod nieobecność lekarza obowiązkiem personelu medycznego jest udzielenie pierwszej pomocy przedlekarskiej, z jednoczesnym wezwaniem lekarza lub jednostki ratownictwa medycznego, także wtedy, gdy
  do zdarzenia doszło w bezpośredniej bliskości danej jednostki organizacyjnej Zespołu.

§ 27


Zespół udziela ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych z zakresu:

 1. leczenia uzależnień - w Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnienia od Alkoholu;

 2. gastroenterologii - w Poradni Gastroenterologicznej;

 3. geriatrii – w Poradni Geriatrycznej;

 4. rehabilitacji medycznej – w Poradni Rehabilitacyjnej i Poradni Wad Postawy;

 5. ortopedii i traumatologii narządu ruchu – w Poradni Wad Postawy.

§ 27a


    1. Poradnie, o których mowa w § 27, zapewniają ambulatoryjne specjalistyczne świadczenia zdrowotne zgodne z profilem medycznym danej poradni dla pacjentów niewymagających leczenia szpitalnego.

    2. Świadczenia zdrowotne w zakresie specjalistycznej ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielane są przez lekarzy specjalistów.

    3. Świadczenia zdrowotne w poradniach specjalistycznych udzielane są w dniach i godzinach funkcjonowania poradni.

    4. Poradnie specjalistyczne Zespołu udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie skierowanie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, a bez skierowania tylko w przypadkach wymienionych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

§ 27b


  1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu specjalistycznych ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych opiera się na zasadach, o których mowa w § 26, z zastrzeżeniem
   ust. 2.

  2. Udzielanie świadczeń specjalistycznych w zakresie leczenia uzależnień opiera się
   w szczególności na następujących zasadach:

     1. pacjenci przyjmowani są bez wymogu posiadania skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego;

     2. pacjenci zobowiązani do leczenia przez sąd przyjmowani są na podstawie prawomocnego orzeczenia;

     3. rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie bądź przez osoby trzecie;

     4. rejestracja telefoniczna pacjentów rozpoczyna się godzinę po rozpoczęciu pracy poradni;

     5. podczas rejestracji w poradni pacjent powinien przedłożyć dokument tożsamości,
      a w przypadku osoby ubezpieczonej również aktualny dowód ubezpieczenia;

     6. udzielanie świadczeń z zakresu leczenia uzależnień i współuzależnienia od alkoholu odbywa się na zasadach programu terapii uzależnień w oparciu o Osobisty Plan Terapii;

     7. terapia indywidualna nie wyklucza uczestnictwa w terapii grupowej;

     8. szczegółowy harmonogram udzielania świadczeń zdrowotnych – plan zajęć terapeutycznych - umieszczany jest w widocznym miejscu wewnątrz placówki.


4.4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej.

§ 28


    1. Zadaniem Zakładu Rehabilitacji w Kłobucku jest udzielanie świadczeń zdrowotnych
     z zakresu rehabilitacji leczniczej zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i domowych.

    2. W zakresie fizjoterapii ambulatoryjnej Zespół wykonuje zabiegi w sferze:

1) elektroterapii;

2) światłolecznictwa;

3) leczenia zmiennym polem elektromagnetycznym i magnetycznym;

4) ultradźwięków;

5) laseroterapii;

6) ćwiczeń biernych, czynno-biernych, wspomaganych, pionizacji;

7) ćwiczeń różnych (czynne w odciążeniu, czynne w odciążeniu z oporem, czynne wolne, czynne z oporem, izometryczne)

8) nauki czynności lokomocyjnych;

9) zabiegów z użyciem wyciągów.
§ 29


       1. Świadczenia rehabilitacji wykonywane są bezpłatnie na podstawie skierowania na cykl zabiegów wystawionego przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

       2. Cykl zabiegów, o którym mowa w ustępie poprzedzającym, w warunkach ambulatoryjnych obejmuje 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.

       3. Częstotliwość, długość cyklu terapeutycznego i liczbę zabiegów (do 5 zabiegów dziennie) w warunkach domowych ustala lekarz kierujący.

       4. Skierowanie na fizjoterapię ważne jest 30 dni (od dnia jego wystawienia).

§ 30


       1. Zasady i godziny rejestracji, wykonywania świadczeń rehabilitacji umieszczone są
        w widocznym miejscu w każdej komórce Zakładu Rehabilitacji w Kłobucku.

       2. Do zakładu i gabinetów fizjoterapii pacjent rejestruje się osobiście,  przez członków rodziny lub osoby trzecie za okazaniem skierowania od lekarza.

§ 31


    1. Przyjmowanie pacjentów na rehabilitację odbywa się planowo.

    2. Plan przyjmowania pacjentów i wykonywania zabiegów ustalany jest przez kierownika zespołu fizjoterapeutycznego z uwzględnieniem skierowań z adnotacją „cito”.

§ 31a


       1. Świadczenia zdrowotne z zakresu rehabilitacji medycznej udzielane są również
        w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym i przysługują pacjentom, których stan zdrowia
        nie pozwala na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych, a którzy nie wymagają całodobowego nadzoru medycznego.

       2. Świadczenia udzielane w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym polegają
        na kompleksowej rehabilitacji wielonarządowej, ze szczególnym uwzględnieniem rehabilitacji ze wskazań ortopedycznych (po urazach, po zabiegach operacyjnych,
        w przypadkach schorzeń przewlekłych), neurologicznych, reumatologicznych, onkologicznych i pulmonologicznych.

       3. Świadczenia udzielane w warunkach Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego realizowane są z zachowaniem regulujących w tym zakresie odrębnych przepisów poprzez zapewnienie:

 1. kompleksowej rehabilitacji lub fizjoterapii

 2. badań diagnostycznych

 3. świadczeń towarzyszących (związanych z procesem leczenia leków i wyrobów medycznych).

§ 31b


  1. Rehabilitacja w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym trwa od trzech do sześciu tygodni, średnio po pięć zabiegów dziennie.

  2. Skierowanie na rehabilitację ogólnoustrojową jest wystawione przez lekarza:

     1. oddziału urazowo-ortopedycznego, chirurgicznego, neurochirurgicznego, reumatologicznego, chorób wewnętrznych, onkologicznego, urologicznego, rehabilitacji ogólnoustrojowej, neurologicznej, pulmonologicznej, ginekologicznego;

     2. poradni rehabilitacyjnej, urazowo-ortopedycznej, neurologicznej, reumatologicznej;

     3. podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń schorzeń przewlekłych.

  3. Lekarz Dziennego Oddziału Rehabilitacyjnego po ocenie stanu zdrowia pacjenta dokonuje kwalifikacji do leczenia rehabilitacyjnego na podstawie skierowania i aktualnej dokumentacji medycznej.

  4. Po zakwalifikowaniu pacjenta do rehabilitacji w trybie ośrodka dziennego ustala się termin zleconych zabiegów.

  5. Pacjent przebywa w Dziennym Oddziale Rehabilitacyjnym nie krócej niż 3 godziny dziennie


4.5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego.

§ 32


  1. Jednostką organizacyjną udzielającą świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego jest Pogotowie Ratunkowe w Kłobucku.

  2. Pracą Pogotowia kieruje kierownik podległy bezpośrednio Zastępcy Dyrektora
   ds. Lecznictwa.

§ 33


1. Podstawowym zadaniem Pogotowia Ratunkowego w Kłobucku jest:

     1. podejmowanie i wykonywanie medycznych czynności ratunkowych u każdej osoby znajdującej się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego – w ramach działania systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne;

     2. zapewnienie całodobowej gotowości do udzielania świadczeń ratownictwa medycznego (medycznych czynności ratunkowych) poprzez utrzymanie w stałej dyspozycji obsady kadrowej, środków transportu wraz z niezbędnymi elementami wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, a także kompletnego zestawu leków i wyrobów medycznych;

     3. organizowanie i wykonywanie transportu sanitarnego.

2. W udzielaniu świadczeń zdrowotnych w Pogotowiu biorą udział:

 1. komórki ratownictwa medycznego (jednostki systemu PRM):

   1. zespoły podstawowe ratownictwa medycznego

   2. zespół specjalistyczny ratownictwa medycznego

2) komórki transportu sanitarnego

3) dyspozytorzy medyczni


§ 34

    1. Zespoły ratownictwa medycznego udzielają medycznych czynności ratunkowych całodobowo i codziennie w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia.

    2. Miejsce stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego (adres komórki) określone zgodnie z wojewódzkim planem działania systemu PRM wskazane zostało w Załączniku Nr 1 do niniejszego regulaminu.

    3. W zakresie transportu sanitarnego miejsce udzielania świadczeń wynika z dyspozycji lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub osoby zamawiającej odpłatne świadczenie transportu sanitarnego, bądź zawartych umów.

    4. Transport sanitarny realizowany jest całodobowo, z zastrzeżeniem, że transport w ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowany jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 18.00.

§ 35


1. Proces udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego opiera się w szczególności na następujących zasadach:

     1. polecenie wyjazdu zespołu ratownictwa medycznego wydaje dyspozytor medyczny
      wraz z przekazaniem przyjętych w trakcie zgłoszenia informacji;

     2. zespół ratownictwa medycznego dociera na miejsce zdarzenia w możliwie najkrótszym czasie;

     3. na miejscu zdarzenia zespół ratownictwa medycznego podejmuje medyczne czynności ratunkowe, kierując się poleceniami osoby kierującej akcją prowadzenia medycznych czynności ratunkowych, wyznaczoną przez dyspozytora medycznego; zespół ocenia również stan bezpieczeństwa miejsca zdarzenia pod kątem zagrożeń dla osób znajdujących się w miejscu zdarzenia oraz powiadamia dyspozytora medycznego
      o konieczności wzywania odpowiednich służb (np. Policję, PSP) w celu ograniczenia lub wyeliminowania tych zagrożeń;

     4. zespół ratownictwa medycznego transportuje osobę w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego do najbliższego, pod względem czasu dotarcia, szpitalnego oddziału ratunkowego lub do szpitala wskazanego przez dyspozytora medycznego lub lekarza koordynatora ratownictwa medycznego;

     5. jeśli liczba osób wymagających udzielenia medycznych czynności ratunkowych przekracza możliwości zespołu, zespół zobowiązany jest po dokonaniu oceny stanu zdrowia osób poszkodowanych powiadomić dyspozytora medycznego o zaistniałej sytuacji i konieczności wezwania dodatkowych zespołów lub innych służb ratowniczych;

     6. podczas zdarzeń, w których prowadzone są także działania w zakresie gaszenia pożarów, ratownictwa chemicznego, ekologicznego lub technicznego, kierowanie jest prowadzone przez kierującego działaniami ratowniczymi w rozumieniu przepisów o ochronie przeciwpożarowej;

     7. w razie konieczności użycia jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne spoza rejonu operacyjnego Zespołu, dyspozytor medyczny powiadamia o tym fakcie lekarza koordynatora ratownictwa medycznego;

     8. w przypadku wezwania do pacjenta z zaburzeniami psychicznymi lekarz lub inna osoba uprawniona (kierujący akcja prowadzenia medycznych czynności ratunkowych) może zdecydować o zastosowaniu przymusu bezpośredniego, w trybie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa;

     9. w przypadku stwierdzenia zgonu personel Pogotowia postępuje zgodnie
      z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi stwierdzania zgonu i jego przyczyny oraz zasad wystawiania karty zgonu.

     10. zespół ratownictwa medycznego pozostaje w stałej łączności z dyspozytorem medycznym;

2. Szczegółowe zadania dyspozytora medycznego i ratownika medycznego określają przepisy wykonawcze do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Szczegółowe zadania pielęgniarki systemu określają przepisy dotyczące wykonywania zawodu pielęgniarki
i położnej.

§ 36


Realizacja zadań w zakresie transportu sanitarnego opiera się w szczególności
na następujących zasadach:

 1. bezpłatny przejazd środkiem transportu sanitarnego przysługuje na podstawie zlecenia lekarza (felczera) ubezpieczenia zdrowotnego do najbliższego podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń we właściwym zakresie, i z powrotem w przypadkach:

  1. konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w podmiocie leczniczym;

  2. wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia;

  3. dysfunkcji narządu ruchu uniemożliwiającej korzystanie ze środków transportu publicznego – w celu odbycia leczenia;

 2. w przypadkach nie wymienionych w pkt. 1 na podstawie zlecenia lekarza (felczera) ubezpieczenia zdrowotnego pacjentowi przysługuje przejazd środkami transportu sanitarnego odpłatnie lub za częściową odpłatnością w oparciu o obowiązujące przepisy.

 3. transport sanitarny powinien się odbyć do najbliższego świadczeniodawcy udzielającego świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie; w przypadkach, gdy miejsce udzielenia świadczenia wskazane skierowaniem na transport sanitarny, nie jest najbliższym we właściwym, uzasadnionym względami medycznymi, zakresie – koszty transportu wynikające z różnicy odległości pomiędzy świadczeniodawcą najbliższym i docelowym, pokrywa pacjent, zgodnie z cennikiem obowiązującym w Zespole. O konieczności poniesienia tych kosztów informuje pacjenta świadczeniodawca wystawiający skierowanie na transport.

 4. Bezpłatny transport sanitarny w poz obejmuje:

  1. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie realizowane w trybie stacjonarnym;

  2. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na leczenie w trybie dziennym;

  3. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) na pierwszorazowe świadczenie
   z rodzaju ambulatoryjnej opieki specjalistycznej albo leczenia stomatologicznego
   i z powrotem;

  4. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) celem wykonania zabiegów i procedur medycznych wynikających z procesu leczenia realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, do którego zadeklarowany jest pacjent,
   i z powrotem;

  5. przewóz z miejsca zamieszkania (pobytu) do zakładu długoterminowej opieki zdrowotnej.

§ 37

       1. W przypadku wystąpienia na terenie działalności Pogotowia zdarzeń masowych
        i katastrof, personel Pogotowia postępuje zgodnie z „Zalecaną procedurą dla podmiotów realizujących działania z zakresu ratownictwa medycznego na wypadek zaistnienia zdarzeń masowych i katastrof, w tym zdarzeń związanych z zagrożeniem incydentem bombowym oraz atakami terrorystycznymi”, opracowana przez Wojewódzkie Centrum Zarządzenia Kryzysowego.

       2. W przypadku wystąpienia zdarzeń, o których mowa w ustępie poprzedzającym, dyspozytor medyczny natychmiast powiadamia:

 1. Dyrektora Zespołu i Kierownika Pogotowia;

 2. dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzenia Kryzysowego.

3. Odpowiednią informację o zdarzeniu Dyrektor Zespołu przekazuje Staroście Kłobuckiemu.

§ 38


W Pogotowiu sporządza się i prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w postaci kart zlecenia wyjazdu oraz kart medycznych czynności ratunkowych.
4.6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat.
§ 39

       1. Zespół może pobierać opłaty za udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie świadczeń diagnostycznych, wskazanych w § 17 ust. 2, oraz w zakresie świadczeń rehabilitacyjnych,
        o których mowa w § 28 ust. 2.

       2. Organizacja procesu udzielania odpłatnych świadczeń zdrowotnych opiera się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie dla poszczególnych rodzajów i zakresów świadczeń, z zastrzeżeniem ust 3.

       3. Odpłatne świadczenia zdrowotne udzielane są:

 1. w zakresie rehabilitacji - poza godzinami udzielania świadczeń zakontraktowanych przez Zespół z Narodowym Funduszem Zdrowia;

 2. w pozostałym zakresie – w godzinach pracy pracowni diagnostycznych.

4. Pobieranie przez Zespół opłat za udzielane świadczenia zdrowotne nie może naruszać praw pacjentów dotyczących zasad i terminów udzielania świadczeń, tzn. że nie może wpływać na miejsce pacjenta na liście oczekujących na świadczenia zdrowotne.


1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna