Regulamin porządkowy zespołu opieki zdrowotnejPobieranie 357,9 Kb.
Strona1/5
Data15.02.2018
Rozmiar357,9 Kb.
  1   2   3   4   5

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 42/2012 z 20.09.2012r.
Zmiany: 1. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 18/2013 z 19.07.2013r.

2. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 27/2013 z 06.11.2013r.

3. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 6/2014 z 19.02.2014r.

4. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 16/2014 z 16.05.2014r.

5. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 5/2016 z 14.03.2016r.

6. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 11/2016 z 02.06.2016r.

7. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 19/2016 z 29.08.2016r.

8. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 36/2016 z 28.12.2016r.

9. Zarządzenie Dyrektora ZOZ Kłobuck Nr 2/2017 z 02.02.2017r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ZESPOŁU OPIEKI ZDROWOTNEJ

W KŁOBUCKU


(tekst ujednolicony)SPIS TREŚCI:

Dział I

Nazwa podmiotu ……………………………………………..……………………................ 4Dział II

Cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych ……………………………………………………………….…………………..4Dział III

Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych ………………………………………………………………………………….. 5Dział IV

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu ………………………….……………..………………………………...…………..5

4.1. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie lecznictwa stacjonarnego…………………………………………………………………..…..........7

4.2. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki medycznej...………...………………………………………………………………….12

4.3. Przebieg procesu udzielenia ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej i specjalistycznej opieki zdrowotnej…………………….…………………..……………………….…………...13

4.4. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji leczniczej …………………………………………………………………………..……….……..17

4.5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie ratownictwa medycznego i transportu sanitarnego …………………………………………..……...19

4.6. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat…...23Dział V

Organizacja i zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa podmiotu oraz warunki współdziałania tych jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno - gospodarczym oraz sposób kierowania jednostkami i komórkami organizacyjnymi przedsiębiorstwa podmiotu………..23


Dział VI

Warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą


w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. ………….42
Dział VII

Wysokość opłat …………………………………………………………………………...… 43

7.1. Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej….………............................43

7.2. Wysokość opłaty za przechowywanie zwłok pacjenta ………..……………...................43

7.3. Wysokość opłat za świadczenia zdrowotne, które mogą być udzielane za częściową lub całkowitą odpłatnością…...……………………………………….……………………...44

Dział VIII

Postanowienia końcowe……………………………….………………………...……...…str.44I. Nazwa podmiotu.

§ 1


 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Kłobucku, zwany dalej Zespołem, jest podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej pod nazwą Zespół Opieki Zdrowotnej
  w Kłobucku.

 2. Zespół może posługiwać się skróconą nazwą „ZOZ Kłobuck”.

 3. Siedziba Zespołu mieści się w Kłobucku – ul. 11 Listopada 5C.

 4. Obszar działania Zespołu obejmuje Powiat Kłobucki.

 5. Zespół może prowadzić działalność poza obszarem Powiatu Kłobuckiego na podstawie odrębnych umów.

 6. Zespół podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą
  pod nr 000000013991.

 7. Zespół posiada osobowość prawną na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000005621.


II. Cele i zadania podmiotu, rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych

§ 2


    1. Celem Zespołu jest udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej i promocja zdrowia.

    2. Do zadań Zespołu należy udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju:

1) stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne w zakresie:

a) chorób wewnętrznych

b) pediatrii

2) ambulatoryjne świadczenia zdrowotne, obejmujące:

a) świadczenia podstawowej opieki zdrowotnej;

b) świadczenia specjalistycznej opieki zdrowotnej;

c) świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej;

d) badania diagnostyczne;

e) transport sanitarny;

f) ratownictwo medyczne.III. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu. Miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych.

§ 3


1. Świadczenia opieki zdrowotnej udzielane są w jednostkach i komórkach organizacyjnych przedsiębiorstw Zespołu:

1) Szpitalu Powiatowym w Kłobucku – w którym udziela się świadczeń w rodzaju stacjonarne


i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne;

2) Zespole Lecznictwa Ambulatoryjnego w Kłobucku – w którym udziela się świadczeń w rodzaju ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

2. Wykaz jednostek i komórek organizacyjnych przedsiębiorstw Zespołu stanowi Załącznik Nr 1 do Regulaminu.

3. Adresy komórek organizacyjnych wskazanych w Załączniku Nr 1 są adresem miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem § 34 ust. 1-3 niniejszego Regulaminu.


  1   2   3   4   5


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna