Regulamin PorządkowyPobieranie 142,86 Kb.
Data24.11.2017
Rozmiar142,86 Kb.


Regulamin Porządkowy


Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Sławkowie


Organizacja działania SP ZOZ

 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sławkowie prowadzi swoją działalność w zakresie podstawowej i specjalistycznej opieki zdrowotnej.

Do zadań Zakładu należy także profilaktyka i promocja zdrowia, prowadzenie programów zdrowotnych. Obszarem działania obejmuje mieszkańców Sławkowa oraz mieszkańców innych ościennych miast zadeklarowanych do SP ZOZ w Sławkowie.
2. Świadczenia medyczne wykonywane są osobiście przez personel lekarski

pielęgniarski i inny posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia

określone w odrębnych przepisach.
3. Personel przychodni obowiązany jest do udzielania świadczeń zdrowotnych z należytą

starannością, w poszanowaniu praw pacjenta oraz zgodnie z: • obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa

 • dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania , rozpoznawania i leczenia chorób

 • zasadami etyki zawodowej
 1. Poradnie zapewniają pracę w podstawowej opiece zdrowotnej w godzinach od 8:00 do 18:00.

5. Pacjenci w poszczególnych poradniach przyjmowani są wg harmonogramów pracy

lekarzy. Informacje o godzinach przyjmowania pacjentów znajdują się na drzwiach

gabinetów.

6. Wszelkie zmiany godzin przyjęć winny być podane do wiadomości pacjentów.

7. Pacjent może zgłosić wizytę w przychodni osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie.

8. W przypadku choroby uniemożliwiającej osobiste przybycie do przychodni pacjent może

zgłosić wizytę domową.


9. Z chwilą zgłoszenia wizyty, pacjent winien zostać poinformowany o:

 • terminie przyjęcia,

 • kolejności, w której zostanie przyjęty,

 • godzinie wizyty.

10. Przyjmowanie pacjentów odbywa się wg kolejności zgłoszenia, w dniach i godzinach ich udzielania przez świadczeniodawcę. Pacjent zostaje poinformowany o terminie udzielania świadczenia .SP ZOZ prowadzi listy oczekujących na udzielenie świadczenia w sposób zapewniający poszanowanie zasady sprawiedliwego, równego, nie dyskryminującego i przejrzystego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej.

SP ZOZ umieszcza pacjentów, z wyjątkiem chorych znajdujących się w stanie nagłym, na liście oczekujących, na podstawie kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej: 1. stanu zdrowia pacjenta,

 2. rokowania co dalszego przebiegu choroby,

 3. chorób współistniejących mających wpływ na chorobę, z powodu której ma być udzielone świadczenie,

 4. zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności.

Uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ramach ubezpieczenia zdrowotnego przysługują zasłużonym honorowym dawcom krwi, zasłużonym honorowym dawcom przeszczepu, inwalidom wojennym i wojskowym, oraz kombatantom.

11. Poradnie specjalistyczne udzielają świadczeń na podstawie skierowania lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, z wyjątkiem świadczeń: • ginekologa i położnika

 • dentysty

 • dermatologa

 • wenerologa

 • onkologa

 • psychiatry

 • okulisty

Skierowanie nie jest również wymagane od osób:

 • chorych na gruźlicę,

 • zakażonych wirusem HIV,

 • inwalidów wojennych, osób represjonowanych, kombatantów

 • cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych

 • dla uprawnionych żołnierzy lub pracowników w zakresie leczenia cech urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

 • uzależnionych od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych - w zakresie lecznictwa odwykowego.

12. Ubezpieczonemu na podstawie zlecenia lekarza ubezpieczenia zdrowotnego przysługuje bezpłatny przejazd środkami transportu sanitarnego do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającego świadczeń zdrowotnych we właściwym zakresie i z powrotem w przypadkach: • konieczności podjęcia natychmiastowego leczenia w zakładzie opieki zdrowotnej,

 • wynikających z potrzeby zachowania ciągłości leczenia ,

 • przewozu osób z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą korzystanie ze środków transportu publicznego w celu odbycia leczenia do najbliższego zakładu opieki zdrowotnej udzielającej świadczeń we właściwym zakresie i z powrotem.

13.Ubezpieczony obowiązany jest przedstawić ważny dokument ubezpieczenia zdrowotnego tj: • karta ubezpieczenia zdrowotnego ( karta chipowa),

- aktualna legitymacja ubezpieczeniowa ( rodzinna)jej ważność to 30 dni od daty potwierdzenia (przez 30 dni po ustaniu zatrudnienia - zwolnieniu - przysługuje prawo do bezpłatnych świadczeń)

 • legitymacja emeryta, rencisty,

 • legitymacja lub zaświadczenie wydane przez Urząd Pracy- dla bezrobotnych

 • zaświadczenie z MOPS- dla bezdomnych.

Ważność w/w dokumentów sprawdzana jest przy rejestracji.
14. Dokumentem uprawniającym pacjenta do korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej

jest deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej poz, złożona przez

ubezpieczonego w danej Przychodni.
15.W przypadku braku dokumentu potwierdzającego ważność ubezpieczenia, kosztami

udzielonego świadczenia obciąża się pacjenta, zgodnie z obowiązującym cennikiem dla

SP ZOZ,(załącznik nr 2).

16. Przychodnia zobowiązana jest do udzielania świadczeń zdrowotnych, zgodnie z

posiadanymi uprawnieniami każdej zgłaszającej się osobie, gdy potrzebuje ona

natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia, nagłego zachorowania,

wypadku, urazu, zatrucia lub porodu.
17. SP ZOZ obowiązany jest prowadzić dokumentację medyczną pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych zakładu.

Dokumentację udostępnia się :

1) pacjentowi

2) jego przedstawicielowi ustawowemu

3) osobie przez niego upoważnionej

4) innym uprawnionym organom i podmiotom


Dokumentacja jest udostępniania :

 1. do wglądu w zakładzie opieki zdrowotnej

 2. poprzez sporządzanie jej wyciągów, odpisów lub kopii

 3. poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeśli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej pobiera się opłaty w wysokości:

- za jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej 2,60 zł

- za jedną stronę kopii dokumentacji 0.26 złPrawa i obowiązki pacjenta

 1. Prawa pacjenta stanowią załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

2. Pacjent winien stosować się do niniejszych zaleceń: • na wizytę zgłosić się w stanie zgodnym z elementarnymi wymogami higieny osobistej,

 • podać przebyte choroby zakaźne, zabiegi operacyjne itp., ważne dla prawidłowego diagnozowania,

 • przestrzegać norm współżycia społecznego


Struktura organizacyjna SP ZOZ

Organami Zakładu są:

 • Dyrektor,

 • Rada Społeczna.

Funkcjonowanie zakładu opiera się na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

Dyrektor może ustanowić pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz dokonania określonych czynności prawnych w imieniu zakładu przez ustalenie zakresu i czasu ich umocowania.

Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy:


 • Przełożonej Pielęgniarek,

 • Głównego Księgowego,

 • Pracownika ds. kadrowych i spraw socjalnych,

 • Inspektora ds. BHP.


Strukturę organizacyjną SP ZOZ tworzą komórki organizacyjne podległe Dyrektorowi:
a)Poradnie,

b)Pracownie medyczne i diagnostyczne,

c)Stanowisko ds. pracowniczych i spraw socjalnych,

d)Pielęgniarka Przełożona, której podlegają:

-magister rehabilitacji, technicy medyczni,, pielęgniarki, położne, rejestratorki medyczne, asystentki stomatologiczne, personel pomocniczy, pracownicy obsługi.e)Główny Księgowy któremu podlega:

-kasjer

f)Stanowisko ds. BHP,

g)Informatyk


Dyrektor

SP ZOZ kieruje Dyrektor, który reprezentuje Zakład na zewnątrz i jest przełożonym wszystkich pracowników Zakładu.

Jest on odpowiedzialny za zabezpieczenie potrzeb zdrowotnych pacjentów na obszarze działania Zakładu. Dyrektor ponosi pełną odpowiedzialność za całokształt działalności SP ZOZ a w szczególności za:

 • politykę zdrowotna prowadzoną w przychodniach Zakładu

 • politykę ekonomiczną Zakładu

 • sprawne funkcjonowanie wszystkich komórek organizacyjnych

 • poziom działalności leczniczo – profilaktycznej SP ZOZ

 • gospodarkę finansową i ogólną Zakładu

 • opracowywanie projektów planu inwestycyjnego SP ZOZ i ich realizację .


Zakres czynności głównego księgowego
Główny Księgowy podlega służbowo Dyrektorowi SP ZOZ w Sławkowie .

Do zakresu czynności Głównego Księgowego w szczególności należy:

 1. Zorganizowanie , sporządzanie, przyjmowanie, obieg i archiwizacja dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych.

 2. Sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości finansowej.

 3. Bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości w sposób umożliwiający:

 1. terminowe i rzetelne przekazywanie informacji finansowych,

 2. terminowe i prawidłowe rozliczanie osób odpowiedzialnych za powierzone mienie,

 3. prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.

 1. Przygotowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora jednostki, dotyczących prowadzenia rachunkowości.

 2. Obliczanie wynagrodzeń dla pracowników w oparciu o angaże i inne dokumenty płacowe przekazane przez Dział Organizacji i Służb Pracowniczych.

 3. Obliczanie zasiłków chorobowych płatnych z funduszu zakładu, a także wszystkich innych płatnych z ubezpieczenia społecznego.

 4. Prowadzenie kart wynagrodzeń oraz pełnej dokumentacji zasiłkowej dla pracowników.

 5. Przechowywanie list płac i innej dokumentacji płacowej przez okres wymagany przepisami.

 6. Wydawanie zaświadczeń o wysokości zarobków na żądanie pracowników oraz zainteresowanych instytucji.

 7. Dokonywanie poboru miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy i sporządzanie rozliczeń z Urzędem Skarbowym w przewidywanych ustawą terminach.

 8. Sporządzanie informacji o rocznych dochodach pracowników.

 9. Ustalanie wynagrodzeń do celów emerytalno-rentowych.

 10. Prowadzenie spraw ubezpieczeniowych dla pracowników , którym potrącana jest składka.

 11. Uzgadnianie wykazów pożyczkowych do PKZP i innych organizacji, dla których dokonywane są potrącenia z list płac.

Główny Księgowy ponosi także odpowiedzialność w zakresie : • wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi,

 • dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

 • dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.


Zakres czynności przełożonej pielęgniarek


 1. Pielęgniarka Przełożona podlega w zakresie swych czynności fachowych Dyrektorowi

SP ZOZ i odpowiada przed nim za wykonanie swoich obowiązków oraz przedkłada Dyrektorowi wnioski w sprawie bieżącego zaopatrzenia przychodni w leki, sprzęt oraz materiały niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przychodni.

 1. Organizuje i zarządza średnim i niższym personelem medycznym.

 2. Kontroluje dyscyplinę pracy.

 3. Odpowiada za zapatrzenie w sprzęt medyczny i środki czystości.

 4. Uzgadnia urlopy z podległym personelem.

 5. Kontroluje przestrzeganie przez podległy sobie personel przepisów BHP.

 6. Odpowiedzialna jest za stan sanitarny podległej placówki i jej wygląd wizualny.

 7. Kontroluje udzielanie świadczeń przez podległy personel.

 8. Organizuje szkolenia personelu średniego , okresowe narady, systematyczne doszkalanie oraz delegowanie na kursy poza przychodnią.

 9. Prowadzi dokumentacje rejestrową ,dokumentację dotyczącą umów na świadczenia zdrowotne, i sprawozdawczość miesięczną roczną.

 10. Wykonuje inne czynności nie wymienione w niniejszym zakresie a zlecone przez Dyrektora zakładu.

 11. Prowadzi korespondencję związaną z prowadzeniem działalności zakładu.

 12. Doskonali wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne w drodze samokształcenia.

 13. Pracuje w informatycznym systemie rozliczeniowym –sprawozdania z NFZ.

 14. Z tytułu wykonywanych czynności ponosi odpowiedzialność za:

 • przestrzeganie przepisów o dyscyplinie pracy,

 • przestrzeganie tajemnicy służbowej i zawodowej.Zakres czynności pracownika do spraw socjalnych i zatrudnienia

Pracownik do spraw socjalnych i zatrudnienia podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ Sławków w zakresie.

 • przygotowania materiałów i wniosków związanych z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę , cywilnoprawnych umów o zatrudnienie, zmianą stanowisk pracy , uposażeniami zasadniczymi,

 • prowadzenia ewidencji pracowników, ewidencji urlopów, spraw związanych z czasową niezdolnością do pracy ,wydawanie legitymacji i zaświadczeń o zatrudnieniu, prowadzenie akt pracowników,

 • gromadzenia dokumentów związanych z przechodzeniem pracowników na rentę inwalidzką lub na emeryturę,

 • kontroli porządku i dyscypliny pracy ; przygotowanie wniosków w zakresie nagradzania i wyróżniania pracowników za wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków,

 • oceny i wykorzystania kwalifikacji pracowników, zapewnienie planowego dopływu kadr kwalifikowanych, inicjowania i planowania szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

 • analizowania i oceny kształtowania się stanu zatrudnienia,

 • prognozowania potrzeb kadrowych i właściwego ich rozmieszczenia,

 • opracowywanie sprawozdań z zakresu zatrudnienia i spraw socjalnych,

 • współpracy ze związkami zawodowymi,

 • spraw socjalno- bytowych, w tym gospodarowania środkami z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

 • interpretacji i nadzoru nad stosowaniem przepisów prawa pracy,

 • wykonywanie innych czynności zleconych przez Dyrektor,.

 • sporządzanie list obecności ,następnie kompletowanie ich i przekazywanie do archiwum.


Zakres czynności lekarza

Lekarz podlega bezpośrednio Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej .

Do zakresu czynności lekarza należy w szczególności:

1. Rozpoczynanie i kończenie pracy w godzinach wyznaczonych w harmonogramie pracy.

2. Wnikliwe zbadanie każdego pacjenta, zebranie rzetelnego wywiadu.

3. Prowadzenie zgodnie z wiedzą lekarską postępowania leczniczego.

4. Jeżeli stan chorego jest ciężki udzielenie mu natychmiastowej pomocy i wezwanie karetki pogotowia celem umieszczenia w oddziale szpitalnym.

5. Rzetelne i czytelne prowadzenie dokumentacji pacjentów.

6. Dbanie o należyte utrzymanie inwentarza.

7. Uczestniczenie w opracowywaniu statystyki.

8. Czuwanie nad przestrzeganiem praw pacjenta.

9. Przestrzeganie przepisów o tajemnicy służbowej i zawodowej.

10. Przestrzeganie przepisów sanitarno- porządkowych i p. pożarowych.

11. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego, zgodne z kwalifikacjami a nie ujęte w niniejszym zakresie czynności.

Zakres czynności pielęgniarki gabinetu zabiegowego

Pielęgniarka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:


 1. Przygotowanie gabinetu zabiegowego,

 2. Propagowanie zdrowego stylu życia,

 3. Wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych, śródskórnych,

 4. Wykonywanie wlewów dożylnych,

 5. Opatrywanie ran, wykonywanie opatrunków,

 6. Wykonywanie okładów,

 7. Wykonywanie ekg,

 8. Wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury, masy ciała, ostrości wzroku, pomiaru glukozy we krwi,

 9. Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

 10. Prowadzenie wymaganej dokumentacji

 11. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.

 12. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta

Zakres czynności pielęgniarki poradni dziecięcej

Pielęgniarka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:


 1. Przygotowanie gabinetu zabiegowego oraz punktu szczepień,

 2. Propagowanie promocji zdrowia i profilaktyki,

 3. Wykonywanie szczepień ochronnych,

 4. Wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych, śródskórnych,

 5. Opatrywanie ran, wykonywanie opatrunków,

 6. Wykonywanie okładów,

 7. Wykonywanie: pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury, ostrości wzroku, słuchu, masy ciała, wzrostu,

 8. Wykonywanie badań przesiewowych,

 9. Wykonywanie bilansów zdrowia,

 10. Współpraca z higienistkami szkolnymi,

 11. Prowadzenie wymaganej dokumentacji.

 12. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.

 13. Praca w komputerowym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjentaZakres czynności pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania


Pielęgniarka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności: 1. Sprawowanie opieki zdrowotnej nad uczniami w środowisku nauczania i wychowania.

 2. Wykonywanie i interpretacja badań przesiewowych

 3. Prowadzenie edukacji zdrowotnej

 4. Organizowanie i wykonywanie szczepień ochronnych

 5. Udzielanie pomocy w nagłych zachorowaniach.

 6. Prowadzenie dokumentacji wg obowiązujących wytycznych

 7. sporządzanie niezbędnych sprawozdań

 8. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.

 9. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjentaZakres czynności pielęgniarki medycyny pracy


Pielęgniarka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:
 1. Prowadzenie ewidencji badań wstępnych, okresowych, kontrolnych osób zgłaszających się na badania profilaktyczne.

 2. Prowadzenie dokumentacji na bieżąco wg obowiązujących wytycznych i przepisów

 3. Wydawanie skierowania pacjentom do poradni specjalistycznych w zależności od potrzeb stanowiska pracy.

 4. Wizytacja stanowisk pracy i sporządzanie protokołów powizytacyjnych.

 5. Sporządzanie koniecznych sprawozdań.

 6. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.

 7. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.

Zakres czynności technika analityki medycznej
Technik analityki medycznej podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności: 1. Pobieranie materiałów do badań.

 2. Wykonywanie czynności związanych z badaniem materiału

 3. W przypadku uzyskania wyniku odbiegającego od normy i zagrażającego życiu pacjenta powiadomienie lekarza kierującego na badanie.

 4. Prowadzenie dokumentacji oraz statystyki badań

 5. Utrzymanie porządku w pracowni.

 6. Przestrzeganie tajemnicy służbowej.

 7. Przestrzeganie zasad przechowywania odczynników.

 8. Powiadamianie Przełożonej Pielęgniarek o zauważonych awariach

 9. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.Zakres czynności magistra/technika fizjoterapii

Technik / magister fizjoterapii podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:


 1. Przyjmowanie chorych skierowanych na leczenie i załatwianie wszelkich formalności związanych z przyjęciem chorego.

 2. Sprawdzenie przed rozpoczęciem zabiegu sprawności aparatury i innego sprzętu.

 3. Wykonywanie na zlecenie zabiegów z zakresu fizjoterapii i kinezyterapii.

 4. Nie oddalanie się od czynnych aparatów oraz odpowiednie dawkowanie energii.

 5. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.

 6. Dbanie o stan urządzeń i powiadamianie o zaistniałych awariach.


Zakres czynności pielęgniarki poz


Pielęgniarka środowiskowa podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:
 1. Świadczenia zapobiegawcze:

 • udzielanie porad z zakresu samopielęgnacji dzieci i dorosłych,

 • propagowanie zdrowego stylu życia,

 • wykonywanie szczepień ochronnych,

 • organizowanie grup wsparcia,

 • organizowanie izolacji chorych zakaźnie w warunkach domowych i miejscach publicznych.
 1. Świadczenia diagnostyczne:

 • przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,

 • wykonywanie pielęgniarskich badań fizykalnych,

 • wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna, temperatury, ostrości wzroku, widzenia barw, słuchu, masy ciała,

 • pobieranie materiałów do badań diagnostycznych,

 • rozpoznawanie problemów zdrowotnych pacjentów (podopiecznych),

 • ocena i monitorowanie bólu, ogólnego stanu chorego, procesu jego zdrowienia.

3. Świadczenia terapeutyczno- lecznicze: • ustalenie diety w żywieniu pacjenta przewlekle chorego w porozumieniu z lekarzem prowadzącym,

 • dobieranie technik żywienia w zależności od stanu chorego,

 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego,

 • wykonywanie wlewów doodbytniczych,

 • podawanie leków różnymi drogami wg zleconych dawek,

 • wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych i śródskórnych,

 • wykonywanie wlewów dożylnych,

 • opatrywanie ran , wykonywanie opatrunków,

 • wykonywanie inhalacji,

 • stosowanie baniek próżniowych,

 • udzielanie pierwszej pomocy w stanach zagrożenia życia, w nagłych zachorowaniach,

 • wykonywanie ekg,

 • stosowanie farmakologicznego leczenia skóry (smarowanie, wcieranie , okłady).
 1. Świadczenia rehabilitacyjne:

 • koordynowanie rehabilitacji przyłóżkowej zapobiegającym powikłaniom wynikających z długotrwałego unieruchomienia pacjenta,

 • prowadzenie usprawnienia ruchowego,

 • ćwiczenia odruchu ssania i połykania po porażeniach mózgowo- rdzeniowych,

 • prowadzenie gimnastyki oddechowej i oklepywanie klatki piersiowej.
 1. Świadczenie pielęgnacyjno- higieniczne:

 • wykonywanie usług pielęgnacyjno- higienicznych,

 • toaleta ciała,

 • wykonywanie czynności zapobiegającym odleżynom.
 1. Świadczenia socjalno- bytowe:

 • koordynowanie i organizowanie działań na rzecz podopiecznego, dotyczących spraw socjalnych, poprzez instytucje, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i placówki ochrony zdrowia,

Pielęgniarka środowiskowa współpracuje z: • lekarzem poz,

 • lekarzem rodzinnym,

 • położną środowiskową / rodzinną,

 • pracownikiem socjalnym,

 • innymi profesjonalistami oraz przedstawicielami organizacji i instytucji działających na rzecz zdrowia rodziny.

Pielęgniarka środowiskowa / rodzinna prowadzi dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.


Zakres czynności położnej poz

Położna środowiskowa podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności położnej środowiskowej należy w szczególności:


 1. Promocja zdrowia i profilaktyka chorób:

 • ocena zagrożeń zdrowia kobiety, przebiegu ciąży i rozwoju płodu,, na które zagrożona jest kobieta w miejscu zamieszkania,

 • ocena zagrożenia zdrowia kobiety i płodu wynikająca z działania czynników szkodliwych w środowisku pracy,

 • edukacja kobiety we wszystkich okresach życia do prowadzenia samoobserwacji i podejmowania działań likwidujących czynniki ryzyka,

 • udzielanie porad kobietom w zakresie samoopieki i samopielęgnacji w zdrowiu i profilaktyce chorób,

 • kształtowanie prozdrowotnego stylu życia kobiety i jej rodziny ,

 • motywowanie kobiet w czasie ciąży i połogu fizjologicznego do aktywnego życia,

 • wspieranie rodziny w organizowaniu środowiska domowego sprzyjającego zdrowiu,

 • poradnictwo w zakresie: świadomego macierzyństwa, planowania rodziny i wychowania seksualnego, profilaktyki wieku dziecięcego, chorób ginekologicznych, onkologicznych i społecznych ( wykonywanie badania piersi i badania cytologicznego),

 • prowadzenie programu przygotowanie do porodu z uwzględnieniem porodu rodzinnego

 • promowanie karmienia naturalnego,

 • prowadzenie edukacji w zakresie odżywiania w poszczególnych okresach życia kobiety i dziecka,

 • prowadzenie szerokiej edukacji w zakresie zapobiegania zakażeniom HIV oraz chorobom przenoszonym droga płciową.

2. Opieka przedkoncepcyjna: • przygotowanie do świadomego planowania rodziny,

 • nauczanie metod rozpoznawania płodności , stosowania środków i metod zapobiegających nieplanowanej ciąży,

 • mobilizowanie kobiet i mężczyzn do wykonywania badań specjalistycznych przed planowaniem posiadania potomstwa,

 • rozpoznawanie czynników zagrażających prawidłowemu przebiegowi planowanej ciąży. 1. Opieka okołoporodowa:

 • objecie opieką wszystkich kobiet ciężarnych, położnic, noworodków i ich rodzin,

 • zapewnienie profesjonalnej opieki wszystkim kobietom i noworodkom z określonym problemami ( leczonym w domu, przewlekle chorym, jak również przygotowanymi do leczenia szpitalnego a także po leczeniu szpitalnym),

 • przygotowanie i wspieranie rodziny w opiece świadczonej na rzecz kobiety i dziecka,

 • zbieranie informacji na temat kobiety, rodziny i środowiska,

 • dokonywanie oceny stanu zdrowia kobiety (ciężarnej, rodzącej, położnicy) oraz noworodka i niemowlęcia,

 • wykonywanie badań diagnostycznych (pomiary, obserwacja, pobieranie materiałów do badań laboratoryjnych),

 • wykonywanie badania fizykalnego kobiety (ogólnego i położniczego) i noworodka

 • ocena stanu psychicznego i emocjonalnego kobiety,

 • realizowanie świadczeń na rzecz kobiety, noworodka i rodziny oraz ocenianie ich wyników,

 • ustalenie w porozumieniu z lekarzem diety dla kobiety w ciąży, fizjologicznej i w ciąży wysokiego ryzyka,

 • wykonywanie i interpretacja badań służących ocenie stanu zdrowia płodu i ciężarnej polegającym na badaniu położniczym zewnętrznym i kardiotokografii,

 • wykonywanie ekg pod warunkiem odbycia kursu specjalistycznego,

 • prowadzenie bilansu wodnego,

 • w razie potrzeby w porozumieniu z lekarzami ginekologami – położnikami prowadzenie i przyjęcie porodu fizjologicznego (porodu w domu),

 • ćwiczenia usprawniające w ciąży, połogu i schorzeniach ginekologicznych,

 • prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia,

 • prowadzenie gimnastyki oddechowej, ćwiczeń wzmacniających mięśnie brzucha i dna miednicy , ćwiczeń relaksujących,

 • realizacją świadczeń zleconych przez lekarza,

 • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i innych zajęć przygotowujących do odbycia porodu,

 • monitorowanie rozwoju ciąży prawidłowej oraz przebiegu połogu,

 • monitorowanie rozwoju płodu i noworodka,

 • samodzielne podawanie leków w sytuacjach bezwzględnej konieczności, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa,

 • skierowanie do lekarza w każdej sytuacji wykrycia zagrożenia lub nieprawidłowości u kobiety, płodu lub noworodka,

 • zapewnienie wsparcia kobiecie i rodzinie w sytuacjach trudnych, zwłaszcza w przypadku choroby , utraty ciąży lub dziecka, 1. Opieka w schorzeniach ginekologicznych:

 • sprawowanie całościowej opieki nad kobietami w schorzeniach ginekologicznych, w każdym okresie jej życia,

 • realizacja świadczeń na rzecz kobiet i ich rodzin oraz dokonywanie oceny ich wyników:

 • płukanie pochwy,

 • zakładanie cewnika do pęcherza moczowego i usuwanie założonego cewnika,

 • ćwiczenia usprawniające w schorzeniach ginekologicznych,

 • ćwiczenia zapobiegające nie trzymaniu moczu u kobiet,

 • wykonywanie zleceń lekarskich,

 • wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,

Położna ma obowiązek prowadzić dokumentację medyczną zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa jak również pracować w komputerowym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjentaZakres czynności położnej w poradni dla kobiet


Położna podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności położnej należy w szczególności:
 1. Przygotowanie gabinetu do przyjęć pacjentek.

 2. Rejestrowanie pacjentek.

 3. Wyznaczanie terminów wizyt.

 4. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.

 5. Wykonywanie iniekcji.

 6. Wykonywanie pomiarów ciśnienia tętniczego, tętna, masy ciała i innych.

 7. Pobieranie materiałów do badań diagnostycznych.

 8. Promocja zdrowia.

 9. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 10. Praca w komputerowym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.

 11. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.

Zakres czynności pielęgniarki w poradni chirurgicznej


Pielęgniarka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:
 1. Przygotowanie gabinetu lekarskiego i zabiegowego.

 2. Przygotowanie do przyjęć pacjentów, bielizny i materiału opatrunkowego do sterylizacji.

 3. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.

 4. Przygotowanie zestawów do zabiegów.

 5. Asystowanie przy zabiegach.

 6. Opatrywanie ran, wykonywanie opatrunków.

 7. Wykonywanie okładów.

 8. Wykonywanie iniekcji: dożylnych, domięśniowych, podskórnych i śródskórnych.

 9. Zdjęcie gipsu.

 10. Promocja zdrowia.

 11. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 12. Praca w komputerowym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.

 13. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.Zakres czynności pielęgniarki w poradni laryngologicznej


Pielęgniarka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:
 1. Przygotowanie gabinetu lekarskiego i zabiegowego do przyjęć pacjentów.

 2. Przygotowanie materiału opatrunkowego do sterylizacji.

 3. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.

 4. Przygotowanie zestawów do zabiegów.

 5. Asystowanie przy zabiegach.

 6. Wykonywanie iniekcji.

 7. Wykonywanie inhalacji.

 8. Wykonywanie płukania uszu.

 9. Wykonywanie badań słuchu przy pomocy audiometru.

 10. Wykonywanie pomiaru ciśnienia krwi.

 11. Promocja zdrowia.

 12. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 13. Praca w komputerowym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.

 14. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.

Zakres czynności pielęgniarki w poradni okulistycznej


Pielęgniarka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:
 1. Przygotowanie gabinetów do przyjęć pacjentów.

 2. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.

 3. Asystowanie przy badaniach.

 4. Zakrapianie leków do oczu.

 5. Wykonywanie badań ostrości wzroku.

 6. Wykonywanie badań widzenia barw.

 7. Promocja zdrowia.

 8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 9. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.

 10. Pełnienie zastępstw w innych gabinetach.Zakres czynności kasjera;
Kasjer podlega bezpośrednio Głównemu Księgowemu.

Do zakresu czynności kasjera należy w szczególności: 1. Przyjmowanie wszystkich wpłat pochodzących z wpływów za usługi .

 2. Dokonywanie wypłat należności zatwierdzonych do zapłaty rachunków , podlegających zapłacie z pogotowia kasowego, jak również rachunków , na które pobierana jest gotówka.

 3. Prowadzenie na bieżąco książki druków ścisłego zarachowania.

 4. Sporządzanie na bieżąco raportów kasowych.

 5. Wypłata rachunków z tytułu umowy zlecenia i o dzieło.

 6. Rozliczanie delegacji służbowych, ryczałtów samochodowych.

 7. Niezwłoczne zawiadomienie Dyrektora i Głównego Księgowego o brakach gotówkowych lub ewentualnych włamaniach do kasy.Kasjer zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia wchodzące w zakres jego pracy, zlecone przez bezpośredniego przełożonego, a nie objęte postanowieniami niniejszego regulaminu.

Zakres czynności sprzątającej
Sprzątająca podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek

Do zakresu czynności sprzątającej należy w szczególności:

1. Dokładne sprzątanie pomieszczeń przychodni na wyznaczonym odcinku pracy,

2. Bieżąca znajomość wszystkich przepisów i instrukcji dotyczących powierzonego odcinka

pracy i umiejętności praktycznego ich zastosowania

3. Wykazywanie dbałości i troski w celu właściwego zabezpieczenia powierzonego mienia

przed zniszczeniem lub kradzieżą

4. Staranne i systematyczne wykonywanie czynności na wyznaczonym odcinku, dbanie o

czystość przedmiotów znajdujących się w pomieszczeniach

6. Zgłaszanie bezpośredniemu przełożonemu o zauważonych brakach w sprzęcie, zniszczeniach, awariach itp.

7. Przestrzeganie przepisów bhp i p. pożarowych

8. Umiejętne i gospodarne wykorzystanie środków czystości

9. Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonego , zgodne z kwalifikacjami a

nie ujętych w niniejszym regulaminie


Zakres obowiązków inspektora BHP

Inspektor BHP podlega bezpośrednio Dyrektorowi SP ZOZ.


Zakres pracy i uprawnień określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy z dnia 2.09.1997r. (Dz.U.109/97, poz.704)z póź.zm.

Do zakresu czynności inspektora BHP należy w szczególności: 1. Szkolenie wstępne pracowników.

 2. Przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad BHP.

 3. Bieżące informowanie dyrektora zakładu o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń.

 4. Udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji zakładu pracy.

 5. Opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

 6. Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków wynikających z badania przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

 7. Doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 8. Udział w ocenie ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą.

 9. Współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.

 10. Współdziałanie ze społecznym inspektorem pracy, oraz zakładowymi organizacjami związkowymi.

 11. Udział w komisjach BHP, oraz w innych komisjach zakładowych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy w tym zapobieganie chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.

Inspektor BHP jest uprawniony do:

 1. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

 2. występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych, oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

 3. niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,

 4. niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,

 5. wnioskowanie do dyrektora zakładu o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu , w przypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika lub innych osób.Zakres obowiązków informatykaInformatyk podlega bezpośrednio Dyrektorowi.

Do zakresu czynności informatyka należy w szczególności: 1. Nadzór nad pracą systemu komputerowego SPZOZ w tym:

 1. administrowanie sieci komputerowych we wszystkich poradniach, wykonywanie czynności związanych z wymianą, modernizacją i zgłaszaniem napraw bieżących sprzętu komputerowego,

 2. testowanie i sprawdzania sprzętu komputerowego pod względem poprawności działania,

 3. nadzorowanie działania systemu komputerowego,

 4. udział w przetwarzaniu i przysyłaniu sprawozdań i innych danych do NFZ.

 1. Instalacja nowych programów. Zgłaszanie uwag dotyczących zmian merytorycznych w programach już eksploatowanych dostawcom programów, na podstawie zgłoszeń od kierowników komórek organizacyjnych.

 2. Bieżące prowadzenie korespondencji dotyczącej eksploatowanego systemu komputerowego.

 3. Prognozowanie potrzeb i zapotrzebowań dotyczących systemu komputerowego w przyszłości.

 4. Współpraca z pozostałymi komórkami organizacyjnymi SP ZOZ w zakresie zagadnień związanych z informatyką-komputeryzacją.

 5. Dbanie o ochronę danych osobowych zawartych na nośnikach elektronicznych.

 6. Zabezpieczenie dostępu do danych podlegających ochronie.


Zakres czynności rejestratorki medycznej
Rejestratorka podlega służbowo Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności rejestratorki w szczególności należy:

 1. rejestrowanie wszystkich zgłaszających się pacjentów,

 2. rejestracji dokonuje przez:

 • sprawdzenie ważności skierowania

 • potwierdzenie prawa pacjenta do korzystania z bezpłatnych świadczeń medycznych

(potwierdzenie rodzaju i tytułu ubezpieczenia zdrowotnego pacjentów)

 • założenie karty zdrowia i choroby

 • wpis każdego pacjenta do odpowiedniego rejestru

3) informowanie pacjenta o godzinach pracy lekarzy oraz przewidywanej godzinie przyjęcia,

4) przestrzeganie rejestracji pacjentów zgodnie z kolejnością ich zgłaszania się, a w przypadkach nagłych lub uzasadnionych powinni być przyjęci poza kolejnością,

5) praca w komputerowym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta,6) odbieranie kart chorobowych z poradni po udzieleniu przez lekarza porady,

7) zabezpieczenie dokumentacji medycznej poprzez włożenie ich do odpowiednich szaf kartotecznych, zgodnie z obowiązującymi zasadami,

8) dokonywanie telefonicznej rejestracji pacjentów,

9) ustalanie terminów kolejnych porad, po wcześniejszym uzgodnieniu z lekarzem,

10) prowadzenie obowiązującej dokumentacji medycznej prowadzenie i dokonywanie statystyki medycznej dla potrzeb własnych i statystyki medycznej,

11) powiadamianie Przełożonej Pielęgniarek o zauważonych awariach,

12) utrzymywanie w należytym stanie sanitarno – higienicznym pomieszczeń rejestracji,

13) przestrzegania tajemnicy służbowej i zawodowej.
Rejestratorka wykonuje polecenia Przełożonej Pielęgniarek wiążące się z zakresem pracy a nie objęte niniejszym regulaminem.

Zakres czynności asystentki gabinetu stomatologicznego


Asystentka podlega bezpośrednio Przełożonej Pielęgniarek.

Do zakresu czynności należy w szczególności:
 1. Przygotowanie gabinetu.

 2. Rejestrowanie pacjentów.

 3. Przygotowanie materiału opatrunkowego i bielizny do sterylizacji.

 4. Dezynfekcja i sterylizacja narzędzi.

 5. Przygotowanie zestawów do zabiegów.

 6. Asystowanie przy zabiegach.

 7. Promocja zdrowia.

 8. Prowadzenie obowiązującej dokumentacji.

 9. Praca w informatycznym systemie rozliczeniowym i obsługi pacjenta.


Zasady współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania
SPZOZ posiada własną bazę diagnostyczną, lecz dla zapewnienia wszechstronnej diagnostyki na niektóre badania posiada stosowne umowy z innymi zakładami opieki zdrowotnej. Zakupu tych usług dokonuje się na podstawie umów cywilno-prawnych..

Każda komórka organizacyjna otrzymuje wykaz zawartych umów na świadczenia medyczne zakupywane w innych zakładach opieki zdrowotnej.


Obowiązki SP ZOZ w razie śmierci pacjenta

 1. W razie śmierci pacjenta w przychodni pielęgniarka natychmiast powiadamia o tym fakcie lekarza.

 2. Lekarz powinien natychmiast dokonać oględzin zmarłego, stwierdzić zgon i jego przyczynę, oraz odnotować w karcie choroby dzień i godzinę śmierci.

 3. O śmierci chorego należy natychmiast poinformować:

- rodzinę lub opiekunów,

- policję i prokuraturę w przypadku wątpliwości co do naturalnej przyczyny zgonu lub nieznanej tożsamości zmarłego, 1. Przedmioty pozostałe po zmarłym wydaje się za pokwitowaniem prawnym spadkobiercom zmarłego.

 2. Zwłoki powinny być przetransportowane nie wcześniej niż w dwie godziny od zgonu.

 3. Kartę zgonu wystawia lekarz, który leczył pacjenta.

 4. W przypadku braku dokumentacji medycznej potwierdzającej leczenie i umożliwiającej stwierdzenie przyczyny zgonu lekarz może zlecić wykonanie sekcji zwłok.Wnioski, skargi i interwencje


 1. W przychodniach znajdują się informacje dotyczące przyjmowania skarg,

wniosków i interwencji pacjentów.

Skargi, wnioski i interwencje przyjmują: • Dyrektor SPZOZ

Tel. 032 2931048

Piątki od 12:00-13:00

 • Urząd Miasta w Sławkowie

tel. 032 2931552

 • Rzecznik Praw Pacjenta NFZ.

Katowice ul. Kossutha 13

tel. 735-17-07
........................................................ ...............................................................

Dyrektor Przewodniczący Rady Społecznej SP ZOZ

Zatwierdzono przez Radę Społeczną SPZOZ na posiedzeniu w dniu..........................................
Uchwałą nr ..................................
©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna