Regulamin „orsa” sp. Z o. O. Centrum tłumaczeń specjalistyczych § 1 Postanowienia ogólnePobieranie 22,18 Kb.
Data19.01.2018
Rozmiar22,18 Kb.


REGULAMIN

ORSA” SP. Z O.O. CENTRUM TŁUMACZEŃ SPECJALISTYCZYCH§ 1

Postanowienia ogólne


 1. Tłumaczenia ustne i pisemne wykonywane są na warunkach określonych w Regulaminie Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych „Orsa” Sp. z o.o., według stawek określonych w Cenniku.

 2. Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych „Orsa” Sp. z o.o. zwane jest dalej Centrum.

 3. Zamawiający tłumaczenie zwany jest w dalszej części Klientem.

 4. Regulamin Centrum zwany jest dalej Regulaminem.

 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa oraz zwyczaje obowiązujące na rynku tłumaczeń.


§ 2

Składanie zamówień


 1. Przed przystąpieniem Centrum do wykonywania usługi Klient zobowiązany jest dostarczyć podpisane Zamówienie. Zamówienie od Klienta nie będącego osobą fizyczną powinno dodatkowo zawierać pieczęć firmową.

 2. Wypełniony dokument Zamówienia może zostać dostarczony do siedziby Centrum osobiście, za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej. Na prośbę Centrum Klient zobowiązany jest dostarczyć oryginał dokumentu Zamówienia.


§ 3

Podstawowe warunki wykonywania tłumaczeń ustnych i pisemnych


 1. Centrum potwierdza przyjęcie zlecenia z zobowiązaniem się do wykonania usługi w określonym terminie i trybie.

 2. Wszelkie zmiany Zamówienia mają formę pisemną. Centrum może odmówić zmiany warunków Zamówienia, które już jest realizowane.

 3. Centrum powierza wykonanie usług wybranym przez siebie tłumaczom. W miarę możliwości brane będą pod uwagę ewentualne sugestie Klienta.

 4. Centrum zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania otrzymanego Zamówienia, jeżeli istnieją obiektywne przyczyny uniemożliwiające należyte wywiązanie się ze zlecenia.


§ 4

Szczegółowe warunki wykonywania tłumaczeń pisemnych


 1. Standardowa strona obliczeniowa tłumaczenia zwykłego lub specjalistycznego obejmuje 1500 znaków, tłumaczenia przysięgłego 1125 znaków (wliczając wszystkie operacje na klawiaturze: litery, cyfry, znaki interpunkcyjne, spacje). Minimalną stawką rozliczeniową jest jedna strona obliczeniowa.

 2. Cena obejmuje jedynie tłumaczenie tekstu. Przed publikacją tłumaczenie powinno zostać zweryfikowane i zredagowane.

 3. Terminy wykonywania usług realizowane są na zasadach określonych w Cenniku.

 4. Do terminu wykonania tłumaczenia nie są wliczane: dzień przyjęcia zlecenia i oddania wykonanej pracy, soboty, niedziele i dni ustawowo wolne od pracy.§ 5

Szczegółowe warunki wykonywania tłumaczeń ustnych


 1. Czas pracy tłumacza liczy się od godziny, na którą został umówiony i zgłosił się do wykonywania pracy, do godziny, w której został zwolniony. W przypadku tłumaczenia odbywającego się poza granicami miasta Warszawy, rzeczywisty czas pracy powiększany jest o czas dojazdu na miejsce tłumaczenia i powrotu.

 2. Minimalną jednostką przyjmowaną za podstawę wyceny tłumaczenia ustnego konsekutywnego lub symultanicznego jest blok czterogodzinny.

 3. Tłumaczenia ustne przysięgłe które trwają poniżej 1 godziny rozliczane są za 1 godzinę. Tłumaczenia przysięgłe trwające powyżej 1 godziny rozliczane są za blok 4 godzinny.

 4. W przypadku tłumaczenia trwającego w jednym dniu dłużej niż osiem godzin doliczana jest dodatkowa opłata +50% do ceny za 1 blok.

 5. Każda rozpoczęta godzina pracy liczy się jako pełna godzina.

 6. Cena tłumaczeń odbywających się poza Warszawą powiększana jest o koszty podróży, zakwaterowania i wyżywienia tłumacza o ile nie pokrywa ich Klient we własnym zakresie.

 7. Klient dostarcza, w miarę możliwości, szczegółowy harmonogram oraz materiały pomocnicze dla tłumacza.

 8. W trakcie wykonywania tłumaczenia symultanicznego Klient zapewnia tłumaczowi napoje chłodzące, kawę, herbatę.

 9. Tłumacz ma prawo odmówić przekładu w przypadku niesprawnej aparatury.

 10. W przypadku usługi obejmującej obsługę techniczną konferencji regulacje niniejszego paragrafu mają zastosowanie tylko wtedy, gdy Klient i Centrum nie postanowią inaczej.


§ 6

Rezygnacje z tłumaczenia


 1. Rezygnacje z tłumaczeń przyjmowane są w godzinach pracy biura Centrum tzn. w godz. 9-17 od poniedziałku do piątku.

 2. Rezygnacji ze zlecenia musi być potwierdzona przez Centrum.

 3. W przypadku wstrzymania realizacji zlecenia, Klient zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za wykonaną część tłumaczenia oraz do zwrotu ewentualnych kosztów poniesionych przez Centrum.

 4. W przypadku rezygnacji z tłumaczenia ustnego w terminie 48-24 godziny przed terminem tłumaczenia klient zobowiązany jest do zapłaty 50% wynagrodzenia, którego wartość wynika ze wstępnej kalkulacji przedstawionej przez Centrum Klientowi oraz pokrycia poniesionych już kosztów.

 5. W przypadku rezygnacji z tłumaczenia ustnego w terminie poniżej 24 godzin od terminu tłumaczenia Klient zobowiązany jest do zapłaty 75% wynagrodzenia oraz pokrycia poniesionych przez Centrum kosztów.(np. dojazd, rezerwacja noclegu. )§ 7

Pozostałe warunki


 1. Centrum nie jest zobowiązane do rozpoczęcia wykonania zlecenia w przypadku nieotrzymania od Klienta prawidłowo wypełnionego pisemnego Zamówienia.

 2. Majątkowe prawa autorskie do tłumaczenia Klient nabywa bezpośrednio po zapłacie pełnej kwoty należności na podstawie faktury wystawionej przez Centrum.

 3. Klient zobowiązany jest, przed zapłatą ceny, do sprawdzenia zgodności wykonanego tłumaczenia z dostarczonymi do Centrum materiałami przed udostępnieniem go osobom trzecim. Korzystanie z tłumaczenia przed uregulowaniem należności będzie uznane za akceptację tekstu bez zastrzeżeń.

§ 8

Reklamacje


 1. Ewentualne błędy w wykonanym tłumaczeniu będą usuwane nieodpłatnie, o ile Klient zgłosi uwagi i zastrzeżenia do jakości wykonanej usługi przed upływem 14 dni od daty przekazania przez Centrum wykonanego tłumaczenia i uwagi te zostaną uznane przez Centrum za uzasadnione.

 2. Centrum zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty w przypadku zgłoszenia uzasadnionej reklamacji.

 3. Wysokość odszkodowania za wszelkie poniesione szkody związane z wykonaniem Zamówienia przez Centrum ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia netto za realizowane zlecenie.

 4. Centrum nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za błędy w tłumaczeniach wykonywanych w trybie innym niż zwykły jednakże w ramach ceny za tłumaczenie możemy dokonać korekty w dłuższym (ustalonym przez obie strony) terminie.


§ 9

Zasady płatności


 1. Centrum wystawia faktury Vat po wykonanym tłumaczeniu ustnym lub pisemnym.

 1. Rozliczenie za tłumaczenie pisemne następuje na podstawie liczby znaków przeliczonych na strony wykonanego tłumaczenia .

 2. Rozliczenie za tłumaczenie ustne następuje na podstawie potwierdzenia przez Klienta i Centrum ilości godzin przeliczonych na bloki.

 1. Klient upoważnia Centrum do wystawiania faktur bez podpisu odbiorcy.

 2. Wszelkie płatności są dokonywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury przez Klienta o ile strony nie postanowią inaczej.


§10

Zmiany Regulaminu


 1. Centrum zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu.

 2. Aktualny regulamin znajduje się na stronie internetowej Centrum pod adresem www.orsa.pl.Oświadczenie Klienta
Oświadczam niniejszym, że zapoznałam/em się z treścią i akceptuję warunki Regulaminu Centrum Tłumaczeń Specjalistycznych „Orsa” Sp. z o.o.

....................................................................

Imię i nazwisko/nazwa Firmy
....................................................................

Data i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Klienta
©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna