Regulamin organizacyjnyPobieranie 327,16 Kb.
Strona1/2
Data28.11.2017
Rozmiar327,16 Kb.
  1   2


REGULAMIN ORGANIZACYJNY

NADLEŚNICTWA WISŁA


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

& l


Regulamin organizacyjny Nadleśnictwa Wisła, zwany dalej regulaminem organizacyjnym, określa organizację wewnętrzną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz zasady funkcjonowania Nadleśnictwa.

& 2


Ilekroć w regulaminie jest mowa o komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć zespół pracowników lub stanowisko pracy wyodrębnione w strukturze organizacyjnej Nadleśnictwa.

& 3


Nadleśnictwo Wisła powołane jest zgodnie z art.75 ustawy z dnia 28 września 1991r.o lasach /Dz.U.Nr.101 poz.444 z późniejszymi zmianami/ i działa na podstawie przepisów tej ustawy,a także Statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Nadleśnictwo Wisła posiada numer identyfikacyjny NIP - 548-007-74-29.

II. ORGANIZACJA WEWNĘTRZNA

& 4


1. Nadleśniczy kieruje Nadleśnictwem jednoosobowo.

Gospodarkę Leśną w Nadleśnictwie Nadleśniczy prowadzi przy pomocy podległych pracowników . Funkcje kierownicze w Nadleśnictwie pełnią ponadto w granicach udzielonego pełnomocnictwa : zastępca Nadleśniczego, inżynier nadzoru, główny księgowy i sekretarz. Uprawnienia Nadleśniczego określa art.35 Ustawy o lasach.

Do obowiązków nadleśniczego należy w szczególności :

- uczestniczenie w opracowywaniu planu urządzania lasu,

dokonywanie bieżącej oceny stanu lasu nadleśnictwa i podejmowania działań zmierzających do ich ochrony oraz prawidłowego zagospodarowania,- występowanie w szczególnych przypadkach do Dyrektora RDLP o dokonanie zmian w planie urządzania lasu,

- opracowanie planów gospodarczo-finansowych i odpowiedzialność za ich właściwą realizację,

- realizuje plan sprzedaży drewna oraz innych produktów i usług,

- organizowanie działań w zakresie ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego,

- dochodzenia naprawienia wyrządzonych szkód w lasach,

- współdziałanie z organizacjami samorządu terytorialnego, a także z organami rządowej admi­nistracji ogólnej,

- uczestniczenie w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- prowadzenie rejestrów gruntów oraz dokonywanie bieżącej aktualizacji mapy gospodarczej na­dleśnictwa,

- decydowanie i odpowiedzialność za podejmowanie i prowadzenie innej działalności ,poza gospo­darką leśną w nadleśnictwie.

Nadleśniczy wykonuje zarząd lasami, gruntami i innymi nieruchomościami, stanowiącymi zasoby Lasów Państwowych.

2. Nadleśniczy ponosi odpowiedzialność za kierowane Nadleśnictwo ,a także reprezentuje je na zewnątrz.

3. Kompetencje Nadleśniczego wynikają z art.35 Ustawy o lasach, o której mowa w & 3 niniejszego regulaminu, oraz statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego LP.

4. Nadleśniczy wykonuje swe funkcje przy pomocy zastępcy nadleśniczego ,i głównego księgowego, którzy działają w ramach udzielonych przez niego uprawnień.

5. Pracowników nadleśnictwa zatrudnia i zwalnia Nadleśniczy.

& 5.

W strukturze organizacyjnej nadleśnictwa wyróżnia się :

- biuro nadleśnictwa,

- leśnictwa.
2. W skład biura nadleśnictwa wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1. działy:

a/ gospodarki leśnej ,kierowany przez zastępcę nadleśniczego - symbol Z,

b/ finansowo - księgowy, kierowany przez głównego księgowego - symbol K,

c/ administracyjno- gospodarczy, kierowany przez sekretarza - symbol S,

d/ Karpacki Bank Genów - powołany Zarządzeniem nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach z dnia 5.06.2003r./w sprawie powołania Karpackiego Banku Genów w Nadleś­nictwie Wisła/ - symbol KBG


2. stanowiska pracy:

a/ d/s kontroli - inżynier nadzoru symbol NN

b/ straż leśna - symbol NS.

c/ kadry - symbol NP

d/ edukacja leśna - symbol OEE.

3. Schemat struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Wisła określony podziałem funkcjonalno-kompentecyjnym przedstawia załącznik Nr l do niniejszego regulaminu.

&6

1. Nadleśniczemu podlegają bezpośrednio:- zastępca nadleśniczego,

- zastępca Nadleśniczego ds. Genetyki,

- główny księgowy,

- inżynier nadzoru,

- sekretarz,

- strażnicy leśni.

- kadry


- Ośrodek Edukacji Leśnej

2. Pozostali pracownicy zatrudnieni w biurze nadleśnictwa w ramach działów podlegają bezpo­średnio kierownikom działów.

3. Leśniczy podlega bezpośrednio zastępcy nadleśniczego, zaś podleśniczy przydzielony do pracy w danym leśnictwie leśniczemu.

III.ZASADY FUNKCJONOWANIA NADLEŚNICTWA.

& 7


1. W nadleśnictwie obowiązuje zasada szczeblowego podporządkowania, stosownie do której, każdy pracownik nadleśnictwa podlega tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia i i przed którym odpowiada za ich wykonanie.

2. Pracownik, który otrzymał polecenie od nadleśniczego ,powinien polecenie to wykonać powia­damiając o tym, w miarę możliwości jeszcze przed jego wykonaniem, swojego bezpośredniego przełożonego.

3. W przypadku otrzymania polecenia sprzecznego z obowiązującymi przepisami pracownik ma prawo żądać potwierdzenia tego polecenia na piśmie.

4. W przypadku czasowego wyznaczenia pracownika do pracy w innym dziale, leśnictwie, względnie do zespołu lub komisji, pozostaje on w zależności służbowej ,w zakresie wyznaczonych zadań od kierującego pracą działu, leśniczego, zespołu lub komisji do których został wyznaczony.

5. Zakresy czynności ustala ich bezpośredni przełożony na podstawie zadań działu w którym pra­cownik został zatrudniony. Zakres czynności podlega zatwierdzeniu przez nadleśniczego. Zakresy czynności wręczane są na piśmie.6. Z czynności związanych z przekazaniem - przejęciem stanowiska pracy należy sporządzić pro­tokół podpisany przez zdającego i przyjmującego oraz właściwego przełożonego. Dotyczy to sta­nowisk :nadleśniczego ,zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego, inżyniera nadzoru, sekretarza, leśniczego, strażnika leśnego oraz innych osób odpowiedzialnych materialnie.

& 8


1. Nadleśniczego zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca nadleśniczego .W razie jednoczes­nej nieobecności nadleśniczego i jego zastępcy - nadleśniczego zastępuje inny , wyznaczony przez niego pracownik, zajmujący kierownicze stanowisko w nadleśnictwie. Zakres obowiązków i upraw­nień tego pracownika określa nadleśniczy. Osoba zastępująca pełni powierzoną funkcję tylko w czasie nieobecności osoby zastępowanej.

2. Jeżeli nadleśniczy nie może pełnić obowiązków służbowych ,zakres zastępstwa pełnionego przez zastępcę nadleśniczego obejmuje wszystkie zadania i kompetencje nadleśniczego.3. Zastępcę nadleśniczego, głównego księgowego, sekretarza , w czasie ich nieobecności zastępują wyznaczeni przez nadleśniczego pracownicy - zastępcy.

4. Inżyniera nadzoru, zastępuje osoba wyznaczona przez nadleśniczego.

5. Leśniczego w czasie jego nieobecności zastępuje podleśniczy lub leśniczy sąsiedniego leśnictwa. Wzajemne zastępstwa leśnictw określone są w wykazie zastępstw na czas urlopów i innych nieo­becności stanowiących załącznik Nr.6 do niniejszego regulaminu.

& 9


1. Korespondencja wychodząca na zewnątrz podpisywana jest jednoosobowo przez nadleśniczego z wyjątkiem:

- pism i dokumentów które z mocy innych przepisów wymagają podpisów dwóch uprawnionych osób,

- korespondencji, z której wynikają zobowiązania majątkowe i która powinna być podpisana rów­nież przez głównego księgowego.

2. Nadleśniczy może upoważnić zastępcę nadleśniczego i innych pracowników zajmujących kierow­nicze stanowiska w nadleśnictwie do podpisywania pism o których mowa w ust.l.

& 10

1. Uprawnienia nadleśniczego realizowane są przez jego zastępcę, głównego księgowego i sekreta­rza w ramach zakresów działania podporządkowanych im działów oraz załatwiania innych spraw.

2. Leśniczym polecenia mogą wydawać : nadleśniczy oraz jego zastępca.3. Kierownicy działów i pracownicy samodzielnych stanowisk pracy nie mają prawa do wydawania poleceń służbowych pracownikom nie podporządkowanych im działów z wyjątkiem przypadków otrzymania upoważnienia w formie pełnomocnictwa przez nadleśniczego do podejmowania określonych decyzji w jego imieniu.

4. Przepis o którym mowa w ust.3 nie narusza uprawnień kierowników działów i podległym im pracowników a także pracowników samodzielnych stanowisk pracy, którzy mogą w razie wykony­wania czynności służbowych w nagłych i niecierpiących zwłoki sprawach wydawać zalecenia , które powinny być niezwłocznie potwierdzone przez nadleśniczego.
& 11

1. Zastępcy nadleśniczego, główny księgowy i sekretarz kierują całokształtem spraw związanych z działalnością podporządkowanych im działów oraz są odpowiedzialni przed nadleśniczym za powierzony im zakres działania

2. Do wspólnych obowiązków zastępcy nadleśniczego, głównego księgowego i sekretarza należy w szczególności:

- ustalenie strategii działania podporządkowanego działu- nadzór nad prawidłowym i terminowym wykonywaniem zadań należących do zakresu działania podporządkowanych działów,

- ustalenie szczegółowych zadań, uprawnień podporządkowanym pracownikom działów,

- nadzór nad przestrzeganiem przez pracowników działu przepisów prawa pracy, zachowania taje­mnicy państwowej i służbowej oraz wysuwanie wniosków w sprawach osobowych pracowników działów,- ustalenie przyczyn odstępstw w realizacji zatwierdzonych przez nadleśniczego planów i pro­gramów i wskazywanie sposobów ich pełnej realizacji,

- inicjowanie działań zmierzających do stałego podnoszenia kwalifikacji pracowników kiero­wanych przez siebie działów,

- koordynowanie działań związanych ze współpracą z RDLP Katowice ,ZOL Opole oraz z reali­zacją zadań przez podległe leśnictwa,- zapewnienie prawidłowej organizacji i nadzorowanie prac związanych z opracowaniem doku­mentacji analitycznej, wynikającej z potrzeby modyfikacji i rozwoju systemu informatycznego w Nadleśnictwie

& 12

1. Zastępca nadleśniczego odpowiada za całokształt sfery produkcyjnej w nadleśnictwie, kieruje Działem Gospodarki Leśnej i pracą leśniczych.2. Do zadań zastępcy nadleśniczego należy prowadzenie całokształtu spraw związanych z planowa-niem, organizacją, koordynacją i nadzorem prac w zakresie nasiennictwa, selekcji, hodowli lasu, ochrony lasu w tym ochrony przeciwpożarowej, łowiectwa oraz innych działów zagospodarowania lasu oraz sprzedaży drewna i użytków ubocznych. Prowadzi również sprawy związane ze stanem posiadania i ewidencją gruntów, oraz nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa - w zakresie powierzonym przez kierownika Urzędu Rejonowego.

3. Zastępcy nadleśniczego powierza się wszystkie zadania z zakresu postępowania o udzielenie zamówień publicznych w Nadleśnictwie Wisła - gwarantującej pełną realizację zadań wynikają­cych ze stosowania ustawy "Prawo zamówień publicznych".

4. Zastępcy Nadleśniczego powierza się prowadzenie wszelkich spraw i zadań związanych z wykonywaniem zadań obronnych niejawnych w Nadleśnictwie Wisła - zgodnie z Zarządzeniem nr 1 Ministra Środowiska z dnia 11.01.2006r. / w sprawie ogólnych zasad wykonywania zadań obronnych/.

& 13

1. Zastępca nadleśniczego ds. Genetyki - prowadzi i odpowiada za całokształt zadań prowadzenia Karpackiego Banku Genów . Zakres zadań i obowiązków został wytyczony i określony w za­rządzeniu nr 13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach z dnia 5.06.2003r.,który sta­nowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu organizacyjnego oraz w Regulaminie organizacyj­nym Karpackiego Regionalnego Banku Genów z dnia 30.10.2003r.- załącznik nr 3 .


2. Powierzone zadania prowadzenia Karpackiego Banku Genów Zastępca nadleśniczego ds. gene­tyki prowadzi wraz z podległymi pracownikami - leśniczy ds. szkółkarskich, specjalista ds. nasien­nictwa i podleśnczego.

& 14

1. Główny księgowy jest odpowiedzialny za prowadzenie księgowości i spraw finansowych na pod­stawie obowiązujących w tym zakresie przepisów, a w szczególności za: .Terminowe i prawidłowe sporządzane i analizowanie bilansu i sprawozdań księgowości Nadleśnictwa.

2.Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez nadleśniczego, dotyczących prowadzenia rachunkowości, w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów-dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

3.Prowadzenie rachunkowości w nadleśnictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami polegającymi zwłaszcza na:
a/zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwowania i kontroli dokumentów w spo­sób zapewniający :

-właściwy przebieg operacji gospodarczych,

-ochronę mienia będącego w posiadaniu Nadleśnictwa,

-sporządzanie kalkulacji wynikowych kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości fi­nansowej.

b/bieżącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości oraz sporządzaniu kalkulacji wynikowej kosz­tów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej w sposób umożliwiający :

-terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych,

-ochronę mienia będącego w posiadaniu nadleśnictwa oraz terminowe i prawidłowe rozliczenie osób majątkowo odpowiedzialnych za to mienie,

-prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych.c/nadzorowaniu całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne działy oraz samodzielne stanowiska pracy.

4.Prowadzenie gospodarki finansowej nadleśnictwa zgodnie z obowiązującymi zasadami polegają­cymi zwłaszcza na :

a/wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami zasad wykonywania planu

finansowo-gospodarczego nadleśnictwa,

b/zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez nadleśnictwo, c/przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych, d/zapewnieniu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty

zobowiązań.5.Analizą wykorzystania środków przydzielonych z funduszu leśnego, budżetu Państwa i innych będących w dyspozycji nadleśnictwa.

ó. Opracowanie, organizacje i nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w Nadleśnictwie.

Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej: a/wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowo-gospodarczych nadleśnictwa oraz ich zmian, b/następnej kontroli operacji gospodarczych nadleśnictwa stanowiących przedmiot księgowań.

7.Kierowanie pracą podległego działu finansowo-księgowego oraz jego pracowników.2.l.Dowodem dokonania przez głównego księgowego kontroli wewnętrznej operacji gospodarczej jest jego podpis złożony na dokumentach tej operacji .Złożenie podpisu przez głównego księgowego na dokumencie oznacza, że :
a/sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych pracowników za prawidłową pod wzglę­dem merytorycznym,

b/nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja została ujęta,c/posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczych oraz operacja mieści się w planie finansowo-księgowym,

d/stwierdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji.2.Główny księgowy w razie ujawnienia:

a/nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu zwraca go właściwemu merytorycznie pracownikowi w celu ich usunięcia,

b/nierzetelnego dokumentu lub dokumentu ,w którym została ujęta nielegalna operacja gospo­darcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia w planie finansowo-gospodarczym, z wyjątkiem wypadków dopuszczonych w przepisach, odmowa jego podpisania.

3.Odmowa podpisania przez głównego księgowego dokumentu poddanego przez niego kontroli wstępnej lub bieżącej wstrzymuje realizację operacji gospodarczej ,której dokument ten dotyczy. Jednocześnie główny księgowy powinien zawiadomić nadleśniczego o odmowie podpisania dokumentu i odmowę tą umotywować. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią odmowy nadleśniczy wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji gospodarczej, główny księgowy jest obo­wiązany dokument podpisać, z wyjątkiem wypadku, gdy wykonanie polecenia nadleśniczego sta­nowiłoby przestępstwo lub wykroczenie.

4.Odmowa podpisania przez głównego księgowego dokumentu poddanego kontroli powoduje księgowanie kwoty zakwestionowanej operacji gospodarczej ,której dokument dotyczy jako kwoty do dalszego rozliczenia. Jednocześnie główny księgowy powinien zawiadomić pisemnie nadleśniczego o odmowie podpi­sania dokumentu, odmowę tą umotywować oraz przedstawić wniosek co do sposobu rozliczenia kwestionowanej operacji gospodarczej. Jeżeli po zapoznaniu się z treścią tego zawiadomienia nadleśniczy wyda w formie pisemnej polecenie rozliczenia operacji w sposób zakwestionowany przez głównego księgowego ,główny księgowy jest obowiązany dokument podpisać i przekazać go do zaksięgowania stosownie do polecenia ,z wyjątkiem wypadku, gdy wykonanie dyspozycji nadleśniczego stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie.

5.W razie ,gdy wykonanie polecenia nadleśniczego stanowiłoby przestępstwo lub wykroczenie, główny księgowy jest obowiązany powiadomić o tym organy powołane do ścigania przestępstw.

ó. Główny księgowy może upoważnić podległych mu pracowników do przeprowadzenia w określo­nym zakresie kontroli wewnętrznej jak również do podpisywania dokumentów nie wymagają­cych zgłoszenia odmowy podpisu w trybie ustalonym w pkt.3,4.W razie stwierdzenia ,że zacho­dzą podstawy do zgłoszenia odmowy podpisu ,pracownik powinien niezwłocznie przedstawić sprawę głównemu księgowemu.

3.W celu realizacji swoich zadań główny księgowy ma prawo:

1.wnioskować określenie trybu ,według którego mają być wykonywane przez zastępcę nadleśni-czego, inżyniera nadzoru ,sekretarza i samodzielne stanowiska pracy, prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz księgowości ,kalkulacji wynikowej kosz­tów i sprawozdawczości finansowej.

2.żądać od zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, sekretarza i samodzielnych stanowisk pracy udzielenia w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych informacji i wyjaśnień jak również udo­stępnienie wglądu do dokumentów i wyliczeń będących źródłem tych informacji i wyjaśnień.

3.żądać od zastępcy nadleśniczego, inżyniera nadzoru, sekretarza i samodzielnych stanowisk pracy

usunięcia w wyznaczonym terminie nieprawidłowości dotyczących zwłaszcza: a/przyjmowania, wystawiania ,obiegu i kontroli dokumentów,

b/systemu kontroli wewnętrznej,c/systemu wewnętrznej informacji ekonomicznej.

4.Występować do nadleśniczego z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli określonych zagadnień które nie leżą w zakresie działania głównego księgowego.5.W sprawach dotyczących czynności, obowiązków i uprawnień głównego księgowego, nie uregulo­wanych w niniejszym regulaminie, stosuje się postanowienia regulaminu kontroli wewnętrznej oraz przepisy powszechnie obowiązujące.

& 15

1.Inżynier nadzoru sprawuje kontrolę prawidłowości wykonywania czynności gospodarczych w na­dleśnictwie^ tym wydaje zalecenia w trybie ustalonym przez nadleśniczego.

2.W tym zakresie inżynier nadzoru ściśle współpracuje z zastępcą nadleśniczego.

3.Do zakresu działania inżyniera nadzoru należy w szczególności:

a/przeprowadzania w leśnictwach, działach pracy kontroli problemowych, doraźnych oraz innych kontroli na polecenie nadleśniczego,

b/ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, przedkładanie wniosków wynika­jących z ustaleń kontrolnych,

c/dokonywanie oceny działalności leśnictw, działów pracy poprzez ustalenie zgodności ich dzia­łania z przepisami.

d/współpraca z organami kontroli zewnętrznej ,sprawowanie nadzoru nad terminowością wykona­nia zarządzeń pokontrolnych przez poszczególne działy i leśnictwa.

& 16

l. Sekretarz jest odpowiedzialny za całokształt spraw związanych z pełną obsługą administra­cyjną Nadleśnictwa.

Sekretarz /symbol -S/ zajmuje się:

1.Sprawami związanymi z administrowaniem majątku Nadleśnictwa ,w tym pomieszczeniami i środkami transportowymi, utrzymaniem i modernizacją obiektów i środków transportowych, pro-wadzeniem i rozliczaniem zadań inwestycyjnych ,zaopatrywaniem pracowników w materiały biu­rowe, środki techniczne, sprzęt, umundurowanie i odzież roboczą, zabezpieczeniem bieżących potrzeb Nadleśnictwa oraz prowadzi sekretariat .

2.Odpowiada za prowadzenie gospodarki magazynowej w Nadleśnictwie Wisła.

W zakresie obsługi administracyjnej nadleśnictwa zadania wyspecyfikowane są w ramach działu administracyjno - gospodarczego /symbol S/.

Sekretarz wykonuje swoje zadania i obowiązki przy pomocy podporządkowanego mu działu administracyjno - gospodarczego.

Kadry /symbol NP/ zajmują się:

1.Wprowadzeniem optymalnej struktury organizacyjnej, wdrożeniem i aktualizacją regulaminów - pracy i organizacyjnego w Nadleśnictwie Wisła.
2.Prowadzeniem akt osobowych oraz wszelkiej dokumentacji związanej z zatrudnieniem, zwalnianiem ,awansowaniem ,przyznaniem nagród i udzielaniem kar pracowników będących w gestii Nadleśniczego.

3.Ewidencjonuje zarządzenia Nadleśniczego Nadleśnictwa Wisła.

4.Załatwianiem spraw wynikających z przepisów o ubezpieczeniu społecznym i zaopatrzeniu eme­rytalnym pracowników,

5.Koordynacją planowania i sprawozdawczości w zakresie zatrudniania oraz ustalaniem wielkości do opracowania planu finansowego Nadleśnictwa,

6.Nadzorem nad przestrzeganiem postanowień regulaminu pracy ,zasad etyki zawodowej oraz dyscypliny pracy,

7. Sporządzanie wniosków o nadanie odznaczeń państwowych i odznak resortowych oraz innych form wyróżnień pracowników Nadleśnictwa,

8.Koordynowaniem spraw związanych z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji pracowników Nadleśnictwa,

w zakresie prawa pracy:1.adaptacją oraz opracowaniem aktów normatywnych regulujących zagadnienia pracy w formie zarządzeń Nadleśniczego,

2.ustaleniem wdrożenia aktów regulujących zagadnienia pracy oraz nadzorem nad stosowaniem przepisów prawa pracy w przedmiocie zasad wynagradzania i przyznawania świadczeń wynikających ze stosunku pracy, przestrzeganiem przepisów określających obowiązki pracowników Nadleśnictwa odmiennych niż w powszechnych przepisach prawa pracy/pragmatyki służbowej/,

3.ustaleniem zasad premiowania i nagradzania pracowników Nadleśnictwa oraz nadzorem nad ich przestrzeganiem,

4.nadzorem nad prawidłowym przestrzeganiem taryfikatorów kwalifikacyjnych w Nadleśnictwie.

W zakresie spraw socjalnych :1.przygotowuje na posiedzenia komisji socjalnej wszelkie wnioski pracowników na dofinansowa­nia do wypoczynku dzieci i ich rodzin, wnioski o zapomogi pracowników i ich rodzin oraz emerytów i rencistów Nadleśnictwa Wisła. Sporządza protokoły z posiedzeń Komisji socjalnej.

& 17


1.Leśniczy bezpośrednio kieruje Leśnictwem.

2.Do zadań Leśniczego należy całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki leśnej w leśnictwie, za którą ponosi pełną odpowiedzialność. Wykonuje również zadania związane z ochroną przed szkodnictwem leśnym i jego zwalczaniem, korzystając z uprawnień określonych w ustawie o lasach . Leśniczy odpowiada materialnie za powierzone mienie.

3.Podleśniczy przydzielony do leśnictwa podlega bezpośrednio leśniczemu.

4.Szczegółowy zakres obowiązków i odpowiedzialności służbowej leśniczego ,podleśniczego -określają stosowne instrukcje pracy dla tych stanowisk.
5.Wykaz leśnictw wraz z obsadą stanowi załącznik Nr.4 do niniejszego regulaminu.

& 18


l. Do obowiązków strażników leśnych należy zapobieganie i zwalczanie przestępstw i wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśnego oraz ochronie innych składników mienia Nadleśnictwa, a w szcze­gólności:

a/ścisłe współpracowanie z terenowymi pracownikami służby leśnej w zakresie skutecznej ochrony lasu przed szkodnictwem leśnym ,stosownie do obowiązujących w tym względzie przepisów,

b/analizowanie i oceny zagrożenia szkodnictwa leśnego w Nadleśnictwie, inspirowanie w tym za­kresie projektów decyzji nadleśniczego,

c/współpracy z komendami policji i prokuraturami rejonowymi w zakresie spraw dotyczących ochrony majątku i zwalczania szkodnictwa leśnego.

& 19

1. System kontroli w Nadleśnictwie obejmuje:

a/kontrolę funkcjonalną ,sprawowaną w ramach obowiązku nadzoru przez Zastępcę nadleśniczegogłównego księgowego i sekretarza oraz przez podległe im działy w zakresie ich właściwości, b/kontrolę instytucjonalną ,sprawowaną przez inżyniera nadzoru,

c/kontrolę wewnętrzną, sprawowaną przez głównego księgowego.

2.Szczegółowy tryb i zasady wykonywania kontrili wewnętrznej w Nadleśnictwie określa regulamin kontroli wewnętrznej opracowany przez głównego księgowego i zatwierdzony przez nadleśnicze­go

& 20

1.Właściwości działów do załatwienia spraw wynika z podziału czynności, określonego niniejszym regulaminem i ewentualnymi uprawnieniami otrzymanymi od bezpośredniego przełożonego lub nadleśniczego.

2.Wszystkie działy i stanowiska pracy i leśnictwa obowiązane są do harmonijnego współdziałania i udzielania wzajemnego wsparcia przy wykonywaniu nałożonych zadań.

3.Współdziałanie i współpraca o której mowa w ust.2 polega na wzajemnej konsultacji, zgłaszaniu uwag i opinii oraz udzieleniu pomocy fachowej z własnej inicjatywy lub na wniosek danego pra­cownika lub leśniczego.

4.Współpraca między działami, stanowiskami , leśnictwami winna być prowadzona przede wszyst­kim w drodze bezpośredniego kontaktu, unikając w miarę możliwości zbędnej korespondencji.

5.Sprawy błędnie skierowane należy niezwłocznie przekazać do właściwego działu, stanowiska pra-cy, zawiadamiając równocześnie o tym dekretującego sprawę.

6 .Kwestie wątpliwe i sporne w zakresie merytorycznej właściwości załatwienia określonych spraw rozstrzygają:

- w ramach działu - przełożony działu,

- pomiędzy działami, stanowiskami - przełożeni działów, a w razie braku uzgodnień - nadleśniczy.

7.Kopie pism wychodzących przekazywane są do wiadomości innym działom, stanowiskom, gdy sprawa wiąże się z ich zakresem czynności, a także, gdy zawiera wytyczne lub ustalenia ogólne.
8.Wykaz zastępstw na czas urlopów i innych nieobecności w biurach Nadleśnictwa ,stanowi załącznik Nr.3 do niniejszego regulaminu.

9.Wykaz zastępstw na czas urlopów i innych nieobecności w Leśnictwach Nadleśnictwa Wisła, stanowi załącznik Nr.6 do regulaminu organizacyjnego.

& 21

Zarządzenia wewnętrzne i decyzje nadleśniczego rejestrowane są w dziale Kadr.& 22

1.Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Nadleśnictwa winny być zarejestrowane w dziale Kadr.2.Działy,stanowiska i leśnictwa, które otrzymują wprost skargi i wnioski inną drogą ,obowiązane są zarejestrować je w dziale kadr.

& 23

Wszyscy pracownicy Nadleśnictwa zobowiązani są przestrzegać tajemnicy państwowej, służbowej oraz obowiązujących w tym przedmiocie przepisów.

& 24

Jednolite zasady postępowania przy wykonywaniu czynności kancelaryjnych ,obieg akt oraz ich spływ do archiwum zakładowego reguluje instrukcja kancelaryjna, która znajduje się u Sekretarza Nadleśnictwa

& 25

Czas pracy, porządek wewnętrzny oraz zasady dyscypliny w Nadleśnictwie określa regulamin pra­cy Nadleśnictwa .Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Nadleśnictwa.

& 26

Pracownicy Nadleśnictwa są zobowiązani do znajomości przepisów prawnych z zakresu swego działania oraz do dbałości o mienie Lasów Państwowych.

IV. ZAKRES ZADAŃ

A. Zadania wspólne zastępcy nadleśniczego ,inżyniera nadzoru i sekretarza.

&27

Do obowiązków pracowników kierownictwa Nadleśnictwa należy w szczególności:1.Przygotowanie w zakresie swego działania niezbędnych danych do podjęcia decyzji przez nadleśniczego.

2.Koordynowanie działalności gospodarczej leśnictwa, szczególnie w zakresie zmian zadań pla-

nowych..

3.Stałe podnoszenie poziomu:

a/efektywności zarządzania,

b/unowocześniania wyposażenia technicznego, procesów technicznych i techniki prac,

c / technologii prac,

d/rachunku ekonomicznego działań gospodarczych podległych działów i Leśnictw.

4.Dokonywanie kontroli pracy działów i leśnictw ze szczególnym uwzględnieniem zgodności ich działalności z przepisami prawnymi i wewnętrznymi aktami normatywnymi.

5.Ocena skutków stosowania aktów normatywnych.6. Inspirowanie postępu technicznego i organizacyjnego oraz stały nadzór nad sprawnością za­rządzania działami i w leśnictwach,

7.Inicjowanie zmian w systemie informacyjnym i informatycznym Nadleśnictwa na rzecz doskona­lenia zarządzania.

B ZADANIA WSPÓLNE DZIAŁÓW I STANOWISK PRACY W NADLEŚNICTWIE.

& 28

L .Zadania określone w & 26 wykonują pracownicy na stanowiskach kierowniczych przez podporządkowane działy.

Do zadań działów i stanowisk pracy należy ponadto:

1.Zbieranie informacji i sporządzanie zbiorczych sprawozdań z działalności leśnictw z przy­pisanego zakresu działania.

2.Analizowanie oraz ocena sytuacji wynikającej ze sprawozdań i innych materiałów, zgłaszanie uwag, wniosków i propozycji

3.Inicjowanie i opracowywanie:

a/wewnętrznych analiz ekonomicznych,

b/koncepcji projektów aktów normatywnych z zakresu pracy działu, stanowiska.

4.Ocena przestrzegania obowiązujących aktów prawnych przez leśnictwa w zakresie działu, stanowiska.

5.Udzielenie leśniczym wszechstronnej pomocy ,ze szczególnym uwzględnieniem formy konsultacji terenowej.6.Przekazanie przełożonemu uwag i wniosków dotyczących usprawnienia pracy, systemu zarządza­nia i innych zmierzających do poprawy efektywności gospodarowania.

7.1nicjowanie postępu technicznego, wdrożeń, technologii i techniki prac.

8.Ujawnienie oszczędności ekonomicznych ,ocena gospodarki, ładu i porządku w leśnictwach, działach, bieżące informowanie przełożonego o występujących uchybieniach w działalności leśnictw działów oraz zgłaszanie wniosków w tym zakresie.

9.Prowadzenie ewidencji spraw, gromadzenie i odpowiednie przechowywanie akt, dokumentów i korespondencji oraz terminowe przekazywanie akt do archiwum, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.
10. Rozpatrywanie i załatwienie skarg i wniosków w trybie określonym kodeksem postępowania administracyjnego.

C. ZADANIA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁÓW PRACY.

& 29

Dział gospodarki leśnej - symbol ZG zajmuje się:1.Całokształtem spraw związanych z genetyką ,selekcją, nasiennictwem, szkółkarstwem, hodowlą lasu, gospodarką rolną, lasami nadzorowanymi, zadrzewieniami, rozmiarem użytkowania lasu oraz infrastrukturą techniczną /pod względem merytorycznym/.

2.Całokształtem działalności ukierunkowanej na zachowanie wartości przyrodniczych i materia­lnych ekosystemów leśnych ,poprawą stanu zdrowotnego i zabezpieczenie lasu jako elementu środowiska geograficznego przed szkodami ze strony czynników biotycznych i abiotycznych. Prowadzi sprawy związane z ochroną środowiska, przyrody i krajobrazu. W swej działalności nadaje szczególną rangę problematyce ochrony leśnej różnorodności biologicznej i promocji proekologicznej polityki leśnej.

3.Całokształtem spraw związanych z normalizacją ,gospodarką drewnem, racjonalnym wykorzysta­niem surowców leśnych, analizą rynków, cenami, przeprowadzeniem przetargów dla potrzeb Nadleśnictwa , negocjacjami i realizacją umów handlowych.

4.Całokształtem spraw związanych z urządzaniem lasu, gospodarką zasobami leśnymi w celu za­chowania zasady utrzymania trwałości lasu i ciągłości jego użytkowania, rejestrowaniem zmian zasobów drzewnych i etatem cięć.

5.Całokształtem spraw związanych z gospodarką zasobami gruntowymi i nieruchomościami, regulacją spraw własności nieruchomości i ewidencji gruntów w Nadleśnictwie.

6. Całokształtem spraw związanych z nadzorem nad kompleksowym zagospodarowaniem i ochroną łowisk oraz gospodarowaniem populacjami zwierząt łownych na terenach leśnych .

7.Całokształtem spraw związanych z postępem technicznym i technologicznym w merytorycznym zakresie pracy działu.

W rozwinięciu szczegółowym poszczególnych zadań, dział zajmuje się: - w zakresie hodowli lasu:

1.Inicjowaniem i wdrażaniem nowych metod postępowania hodowlanego, uwzględniającego poma­turalną hodowlę lasu oraz model lasu wielofunkcyjnego co winno doprowadzić do podniesienia biologicznej odporności lasu, zwiększenia wydajności i jakości wykonywanych prac.

2.Analizą ,planu urządzania lasu w zakresie hodowli lasu pod kątem ich zgodności z celami ho­dowlanymi lasu oraz śledzeniem stopnia wykonania tych planów.3.Planowaniem zadań z hodowli lasu i analizowaniem ich realizacji.

4.Ustaleniem potrzeb lokalizacji zadań zleconych przez budżet Państwa, koordynowanie przebiegu ich wykonania, terminowe rozliczanie prac z budżetem.

5.Ustalenie kierunków i metod prowadzonych zalesień.

ó. Ustalanie potrzeb na materiał siewny i sadzeniowy.

7.Opracowaniem kierunków rozwoju nasiennictwa, selekcji, szkółkarstwa celem zapewnienia produ­kcji materiału sadzeniowego dla prawidłowego realizowania wszystkich zadań hodowlanych oraz doradztwo, ocena i merytoryczna kontrola leśnictw w zakresie realizacji ustaleń.

8.Ustaleniem kierunków i potrzeb w zakresie pielęgnacji lasu. 9.Opiniowaniem projektów rekultywacji.- w zakresie zadrzewień:

1.Koordynowaniem zadań związanych z prowadzeniem zadrzewień na gruntach Nadleśnictwa. w zakresie ochrony lasu:

l. Kształtowaniem, inspirowaniem, koordynacją działań zapewniających i ochronę leśnej różnorodności biologicznej.

2.Wzmaganiem odporności biologicznej drzewostanów i ich stabilności oraz innych procesów samoregulacji.

3.Prowadzeniem zagadnień związanych z normowaniem pracy w zakresie tematycznym ochrony lasu.

4.Prowadzeniem bieżącej analizy i oceny stanu zdrowotnego i sanitarnego lasu, ustaleniem kierun­ków działalności ochronnej oraz koordynowaniem i nadzorem całokształtu działalności mającej na celu osiągnięcie maksymalnej zdrowotności i odporności zespołów leśnych.

5.Ustaleniem metod działania w celu ograniczenia szkód powodowanych czynnikami biotycznymi i abiotycznymi.

- w zakresie ochrony lasu przed pożarami:

1.Koordynowaniem i nadzorowaniem działalności ochrony przeciw pożarowej leśnictw stosownie do obowiązujących w tym przedmiocie przepisów oraz zasad działania.

2.Analizowaniem i oceną zagrożenia pożarowego.

3.Planowaniem i prowadzeniem działań w zakresie prewencyjnym i operacyjnym.4.Przygotowaniem do wiadomości społeczeństwa komunikatów dotyczących okresowych zakazów wstępu na tereny leśne z uwagi na zabiegi ochronne lub zagrożenie pożarowe.

5.Współpracą i współdziałaniem z organami administracji państwowej i samorządowej i Komen­dami Państwowej Straży Pożarnej oraz innymi instytucjami w zakresie ochrony przeciw poża­rowej.
- w zakresie ochrony środowiska ,przyrody i krajobrazu:

1.Ustaleniem i realizowaniem kierunków, programów i zasad ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu.

2.Programowaniem rozwoju lasów w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu w miejscowych pro­jektach planu zagospodarowania przestrzennego, w powiązaniu z planem urządzania lasu.
3.Stała współpraca z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody, organami i instytucjami administracji rządowej i samorządowej oraz z ruchami ekologicznymi w wyżej wymienionym zakresie.

- w zakresie gospodarki na gruntach nieleśnych:

1.Wytyczaniem kierunków, realizowaniem i analizowaniem racjonalnego wykorzystania gruntów rolnych i wód powierzchniowych.

2.Analizowaniem efektów gospodarki rolnej i stawowej, wskazywaniem kierunków doskonalenia.

- w zakresie sprawowanego nadzoru nad gospodarką w lasach nie stanowiących własności Państ­wa:

1.Analizowaniem prawidłowości gospodarki w lasach nie stanowiących własności Państwa oraz doskonaleniem efektywności sprawowanego nadzoru nad tymi lasami.

- w zakresie użytkowania lasu:

1.Analizowaniem działalności pod kątem zgodności z ustaleniami planu urządzania lasu, ustaleniem i realizacją rozmiaru użytkowania w poszczególnych kategoriach cięć.

2.Ustaleniem kierunków rozwoju użytkowania, łącznie z koordynacją wdrożenia nowych technolog! i techniki leśnej oraz metod pozyskania, zrywki i wywozu drewna.

3.Koordynowaniem oraz analizowaniem i kontrolowaniem realizacji planów użytkowania główne­go i ubocznego.

4.Prowadzeniem zagadnień związanych z normowaniem pracy w zakresie tematycznym użytkowa­nia lasu.

5.Nadzorem i kontrolą prawidłowością stosowania norm jakościowych.ó. Nadzorem nad prawidłowością sporządzania szacunków brakarskich.

- zakres urządzania lasu:

1.Rejestrowaniem zmian zasobów drzewnych, etatów i pozyskania drewna w przekroju historycz­nym - porównywanie danych z planów urządzania lasu i zestawień dotyczących pozyskania drewna, określaniem relacji między pozyskaniem a przyrostem.

2.Określaniem możliwości produkcyjnych lasu.

3.Prowadzeniem archiwum planów urządzania lasu, elaboratów i map przeglądowych.

- w zakresie stanu posiadania:

1.Rejestrowaniem gruntów i ich ewidencjonowaniem oraz dokumentowaniem własności/księgi wieczyste/.

2.Zmianami przeznaczenia gruntów LP w planach zagospodarowania przestrzennego, w tym grani­cy polno-leśnej.

3.Sprzedaży lasów i gruntów.

4.Zakupem lasów i gruntów.

5.Przejmowaniem lasów i gruntów przeznaczonych do zalesień.6.Wymianą,scalaniem oraz zamianą gruntów. 7.Rozpatrywaniem wniosków o zwrot nieruchomości . 8.Zwrotem gruntów po ich rekultywacji.

9.Sprawami związanymi ze szkodami górniczymi.- w zakresie gospodarki łowieckiej:

1.Ustalaniem kierunków rozwoju łowiectwa na terenie administrowanym ,zapewniających realiza­cję głównych celów gospodarki leśnej.

2.Współdziałanie z organami Polskiego Związku Łowieckiego oraz administracji państwowej, ce­lem doskonalenia metod prowadzenia przez koła łowieckie gospodarki łowieckiej zapewniającej trwałość lasów i realizację celów gospodarki leśnej.

3.Sporządzaniem i realizacją łowieckich planów hodowlanych.

4.Analizowaniem realizacji planu pozyskania zwierząt łownych ,wysokości szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i plonach rolnych oraz uszkodzeń drzewostanów ,oraz przedkładaniem wyników tych analiz ze stosownymi wnioskami nadleśniczemu.

5.Inicjowaniem działań na rzecz ograniczenia uszkodzeń drzewostanów oraz szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i plonach rolnych.

ó. Inspirowaniem poszukiwania nowoczesnych rozwiązań w gospodarce łowieckiej we współpracy z Instytutem Badawczym Leśnictwa i innymi placówkami naukowo - badawczymi.

- w zakresie handlu, marketingu i gospodarki drewnem:

1. Opracowaniem bilansów, planów i analiz sprzedaży.

2.Inicjowaniem nowych kierunków sprzedaży drewna oraz innych produktów Nadleśnictwa, zwłaszcza sortymentów trudno zbywalnych.

3.Opracowaniem planów zagospodarowania nadwyżek surowca drzewnego w przypadku klęsk ży­wiołowych i innych przyczyn.

4.Prowadzeniem działalności marketingowej

5.Prowadzeniem działalności reklamowo-informacyjnej o możliwościach produkcyjnych.

ó. Prowadzeniem badań rynku lokalnego.

7.Prowadzeniem bieżącej polityki cenowej.

8.Prowadzeniem bieżącej informacji o cenach surowca drzewnego i jego nadwyżkach.

9.Prowadzeniem i koordynacją handlu drewnem i produktami ubocznego użytkowania lasu.10.Sondowaniem i promowaniem cen na surowiec drzewny poprzez organizowanie specjalnych form sprzedaży, że szczególnym uwzględnieniem przetargów oraz produkcji na zamówienia.

11.Bieżącymi działami związanymi z windykacją należności od kontrachentów Nadleśnictwa współpraca w tym zakresie z głównym księgowym.

Przy wykonywaniu zadań Dział Gospodarki Leśnej kieruje się zasadami określonymi w:

- ustawie o lasach,

- planie urządzania lasów Nadleśnictwa Wisła,

- ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska,

- ustawie o ochronie przyrody,

- ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, oraz zarządzeniach Dyrektora Generalnego LP i Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP.

& 30

Karpacki Banku Genów - symbol KBGZadania i obowiązki Karpackiego Banku Genów powołanego z dniem 1.07.2003r. przez Dyrek­tora RDLP w Katowicach są wyszczególnione w w/w zarządzeniu nr. 13 ,który stanowi załącznik nr 2 do regulaminu organizacyjnego i Regulaminie Karpackiego Banku Genów w nadleśnictwie Wisła ,który stanowi załącznik nr.3 do niniejszego regulaminu.

& 31


Dział Finansowo - Księgowy symbol - K zajmuje się:

1.Całokształtem spraw związanych z ekonomiką ,planowaniem, analizami działalności gospodarczej, sprawozdawczością, wykonuje zadania związane z corocznym opracowywaniem i realizacją planu finansowego dla Nadleśnictwa.

2. Całokształtem spraw związanych z księgowością, finansowaniem działalności Nadleśnictwa, gospodarowaniem funduszami specjalnymi, dokonywania rozliczeń z budżetem Państwa, ustalaniem zasad ewidencji księgowej, kontrolą wewnętrzną.

3.Określeniem zasad polityki płac, doskonaleniem systemu płacowego Nadleśnictwa. 4.Wdrażaniem i prowadzeniem systemu informatycznego stosowanego w LP.

- W rozwinięciu szczegółowym pszczególnych zadań Dział zajmuje się:

- w zakresie planowania i analiz:

1.Doskonaleniem zasad planowania i sprawozdawczości ,uwzględniając specyfikę działalności Nadleśnictwa.

2.Opracowanie corocznego planu finansowego Nadleśnictwa, śledzenie realizacji tego planu, ustala-nie wielkości ekonomicznych niezbędnych do opracowania planu finansowego ,sporządzanie ro­cznego sprawozdania finansowo-gospodarczego Nadleśnictwa.

3.Prowadzenie spraw związanych z dotacjami i pożyczkami z Funduszu Stabilizacji LP oraz z in­nych źródeł finansowania spoza lasów Państwowych.4.Prowadzenie spraw związanych z postępowaniem układowym i windykacją wierzytelności w ścis­łej współpracy z merytorycznymi działami pracy Nadleśnictwa.

5.Projektowanie i wdrażanie dokumentacji planistyczno - informacyjnej i sprawozdawczej dla potrzeb Nadleśniczegoó. Wykonywanie prac związanych z przestrzeganiem i przetwarzaniem materiału planistyczno-statystycznego ,niezbędnego do opracowania analiz gospodarczych oraz podejmowania bieżących decyzji.
7.Współpraca w organizowaniu szkoleń z zakresu metod oraz zasad planowania i sprawozdaw­czości.

- w zakresie finansów i księgowości:

1.Sporządzanie rocznego bilansu Nadleśnictwa i analizy bilansu.2.Bieżące rejestrowanie stanu kont w Nadleśnictwie ,stosownie do ogólnych zasad księgowości oraz przepisów szczególnych branżowego planu kont wraz z prowadzeniem i bieżącym aktu­alizowaniem niezbędnych urządzeń analitycznych.

3.Ustalanie sposobów prowadzenia rachunkowości w Nadleśnictwie przez opracowywanie i aktu­alizowanie zakładowego planu kont oraz przygotowanie innych wyjaśnień dotyczących rachunkowości.

4.Prowadzenie spraw związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych.

5.Prowadzenie spraw związanych z inwentaryzacją składników majątkowych.

ó. Bieżący nadzór nad przebiegiem windykacji należności Nadleśnictwa.

7.Dokonywaniem rozliczeń z budżetem Państwa i ogólnym śledzeniem realizacji zadań budżeto­wych.

8.Organizowaniem i sprawowaniem kontroli wewnętrznej dokumentów finansowo-księgowych w Nadleśnictwie oraz nadzór nad funkcjonowaniem kontroli wewnętrznej w leśnictwach i działach pracy.

9.Sprawy związane z finansową obsługą Nadleśnictwa ,a w szczególności z:a/naliczeniem i potrąceniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

b/naliczaniem zasiłków rodzinnych ,chorobowych ,opiekuńczych, wychowawczych oraz składek

PZU.


c/ubezpieczeń majątkowych i osobowych, d/obsługą kasową Nadleśnictwa.

10.Realizowaniem bieżących płatności Nadleśnictwa.

- w zakresie płac:

1.adaptacją oraz opracowywaniem projektów akt normatywnych regulujących zadania płac w for­mie zarządzeń i decyzji Nadleśniczego.

2.ustaleniem wdrażania aktów regulujących zagadnienia płac.3.Ustalaniem zasad premiowania i nagradzania pracowników Nadleśnictwa oraz nadzór nad ich przestrzeganiem.

4.Koordynacją gospodarki środkami na wynagrodzenia.5.Opracowywaniem wycinkowych i zbiorczych planów zatrudnienia i środków na wynagrodzenia, kontrola wykonania tych planów i gospodarki środkami na wynagrodzenia oraz opracowywanie uwag i wniosków w sprawach wynagrodzeń, limitów i struktury zatrudnienia oraz wydajności pracy.

- w zakresie funkcjonowania informatyki w Nadleśnictwie:

l. Nadzorem i koordynacją działań związanych z organizacją informatyki w Nadleśnictwie. 2.Organizowaniem i nadzorem szkoleń z zakresu informatyki.

3.Zapewnieniem konserwacji i rozwoju SILP w zakresie informatycznym.4.Koordynacją działań związanych z zakupem sprzętu informatycznego i oprogramowania narzędziowego oraz systemowego.

5.Zabezpieczeniem funkcjonowania systemu informatycznego w Nadleśnictwie oraz realizacją bieżących potrzeb w tym zakresie.6 .Sprawowaniem nadzoru nad przestrzeganiem ustalonej logicznej struktury systemu. 7.Opracowywaniem programów i harmonogramów działania SILP. W wykonaniu swoich czynności przez Głównego Księgowego stosuje się:

- obowiązujące przepisy o rachunkowości,

- przepisy o gospodarce finansowej w LP,

- ogólnie obowiązujące przepisy prawa dotyczące: podatków ,ubezpieczeń, kodeksu pracy i nowych dotyczących gospodarki leśnej.

Dział Administracyjno -Gospodarczy symbol-S zajmuje się:

-w rozwinięciu szczegółowym zajmuje się:

1.Ustaleniem potrzeb i sporządzaniem projektu wydatków związanych z potrzebami administracyjno-gospodarczymi Nadleśnictwa oraz realizacją ustalonych potrzeb i zadań w tym zakresie.2.Administrowanie majątkiem, osadami pracowniczymi i lokalem biurowym Nadleśnictwa, wyposażeniem kancelarii leśnictw i lokalu biurowego w niezbędny sprzęt, urządzenia i materiały biurowe ,środki łączności i podobne urządzenia, utrzymaniem czystości i porządku w pomieszczeniach Nadleśnictwa i wokół niego, zapewnieniem niezbędnej konserwacji i remontów urządzeń i pomieszczeń, osad pracowniczych, a także uczestniczeniem w przejmowaniu i przekazywaniu składników majątkowych Nadleśnictwa.

3.Sprzedaży nieruchomości.

4.Zakupem nieruchomości.

5.Obsługą sekretariatu Nadleśnictwa.

ó. Zaspakajaniem bieżących potrzeb Nadleśnictwa w zakresie obsługi komputera, faxu, powielania, załatwiania spraw związanych z drukowaniem wytycznych , zasad, decyzji i zarządzeń oraz podobnych aktów opracowanych w Nadleśnictwie.7.Prowadzeniem archiwum, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie zasadami, załatwianiem pieczęci urzędowych i ich ewidencją.

8.Prenumeratą dzienników i czasopism, zakupem wydawnictw i druków ,racjonalną gospodarką papierem i materiałami biurowymi.

9.Prowadzeniem gospodarki samochodowej i kierowaniem pracą obsługi Nadleśnictwa.

10.Zaopatrywaniem pracowników w środki higieniczno-sanitarne.
11.Zaopatrywaniem pracowników Nadleśnictwa w umundurowanie ,odzież i obuwie robocze i bhp zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

12.Zaopatrywaniem pracowników nadleśnictwa w posiłki regeneracyjne ,zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

13.Tworzeniem zasad prowadzenia gospodarki mieszkaniowej w Nadleśnictwie w zakresie wynika­jącym ze stosunku pracy ,a także nadzór nad ich przestrzeganiem.

14.Prowadzeniem spraw związanych z przydziałem mieszkań dla pracowników Nadleśnictwa oraz prowadzeniem i koordynacją działań związanych z utrzymaniem ich stanu technicznego.

15.Obsługą techniczno- gospodarczą narad i konferencji

16. Koordynacją spraw związanych z opracowywaniem różnych instrukcji.

& 32

Edukacja Leśna - symbol OEE

Do zadań pracownika prowadzącego Edukację Leśną Należy:1. Organizować pracę Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Istebnej- oprowadzać wycieczki, omawiać znajdującą się w OEE ekspozycji, wyświetlać zwiedzającym kasety i nagrania z zakresu "Leśnego Kompleksu Promocyjnego" Nadleśnictwa Wisła.

2. Oprowadzać wycieczki po ścieżkach Nadleśnictwa Wisła tj.:

- "ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza na Baranią Górę",

- "ścieżka przyrodniczo-edukacyjna Olza"

3. Prowadzić warsztaty edukacyjno-ekologiczne z młodzieżą i uczniami szkół.

4. Udostępniać las i jego piękno na wszelkie możliwe sposoby odwiedzającym OEE i ścieżki edu­kacyjne oraz mówić o potrzebie ochrony przyrody i środowiska .& 33

Realizacja całokształtu zadań związanych z obsługą prawną Nadleśnictwa wykonywana jest przez:

1. Biuro Obsługi Prawnej "Las " na zasadzie umowy w zakresie określonym odręb­nymi przepisami i ustawą z dnia 1982.07.06 o radcach prawnych /Dz.U.Nr.19 poz.145 z późnie­jszymi zmianami/,

2. Kancelarię Radcy Prawnego Marek Płonka w Bielsku- Białej na zasadzie umowy.

Podstawowym obowiązkiem jest udzielanie pomocy prawnej z uwzględnieniem zasady praworządności i ochrony interesów Lasów Państwowych ,poprzez:

1.Informowanie o zmianach w obowiązującym stanie przepisów prawnych ,2.Udzielanie porad ,opinii, i wyjaśnień w zakresie prawidłowego stosowania przepisów prawnych.

3.Występownie w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekają­cymi i nadzór prawny spraw dotyczących egzekucji należności na rzecz i przeciwko Nadleśnictwu.

4.Opracowanie i opiniowanie pod względem prawnym projektów umów, zarządzeń, decyzji, regulaminów oraz innych aktów prawnych wywołujących skutki prawne.

5.Informowanie o treści nowo wydanych lub zmienionych aktów normatywnych dotyczących za­kresu działania Lasów Państwowych.

&34


l. Zasięgnięcia opinii prawnej wymagają przede wszystkim sprawy:

a/wydawania aktu normatywnego o charakterze ogólnym,

b/indywidualne o skomplikowanym charakterze prawnym,

c/zawarcie umowy długoterminowej lub nietypowej, porozumień i innych zobowiązań o znacznej wartości ,

d/rozwiązania z pracownikami umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia,

e/odmowy uznania zgłoszonych roszczeń,

f/związane z postępowaniem przed organami orzekającymi w sprawach cywilnych,

g/zawarcia ugody w sprawach majątkowych,

h/umorzenia wierzytelności,i/zawiadomienia organu powołanego do ścigania przestępstw o stwierdzeniu przestępstwa ściga­nego z urzędu.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

& 35


1.W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Lasów Państwowych, kodeksu pracy ,kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, a także zarządzenia i decyzje Dyrektora Generalnego LP, Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach oraz inne przepisy wewnętrzne .

2.W sprawach jednostkowych, nie ujętych w niniejszym regulaminie, pracownika do załatwienia lub prowadzenia sprawy wyznacza Nadleśniczy.

3.Wykaz załączników do niniejszego regulaminu organizacyjnego :

- nr.l - schemat struktury organizacyjnej Nadleśnictwa Wisła.

- nr.2 - zarządzenie nr.13 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji LP w Katowicach z dnia 5.06.2003r. w sprawie powołania karpackiego banku Genów.

- nr.3 - Regulamin organizacyjny Karpackiego Banku Genów w nadleśnictwie Wisła .

- nr.4 - wykaz leśnictw Naleśnictwa Wisła wraz z ich obsadą.

- nr.5 - wykaz zastępstw na czas urlopów i innych nieobecności w biurze Nadleśnictwa Wisła.

- nr.6 - wykaz zastępstw na czas urlopu i innych nieobecności w leśnictwach Nadleśnictwa Wisła.

Podpisał:

Nadleśniczy

Mgr inż. Witold Szozda

Wisła, dnia 28.12.2006r.
Załącznik nr 2 do Regulaminu Organizacyjnego Nadleśnictwa WisłaZARZĄDZENIE NR 13

Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach

z dnia 5 czerwca 2003 r.

w sprawie powołania Karpackiego Banku Genów

w Nadleśnictwie Wisła.

(zn. spr.: DO-SW-0111-10/03)

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 28.09.1991 r. o lasach (Dz. U. nr 56, póz. 679 z 2000 r.) oraz § 17 i 19 statutu Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe (zał. do żarz. nr 50 Ministra OŚZNiL z dnia 18.05.1994 r. w sprawie nadania statutu Państwowemu Gospodarstwu Leśnemu Lasy Państwowe), zarządzam co następuje:

§ 1

1. Z dniem 1 lipca 2003 r. powołuję Karpacki Bank Genów z siedzibą w Jaworzynce-Wyrchczadeczce na terenie Nadleśnictwa Wisła, zwany dalej KBG.

2. Zasięgiem oddziaływania KBG objęty jest teren nadleśnictw: Andrychów, Bielsko, Jeleśnia, Sucha, Ujsoły, Ustroń, Wisła i Węgierska Górka.

3. KBG wchodzi w skład Nadleśnictwa Wisła i stanowi inną „ inną jednostkę do zadań szczególnych”

szczególnych" w rozumieniu zarządzenia nr 27 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dn. 1994-11-10 w sprawie ustalenia Ramowego regulaminu Organizacyjnego nadleśnictwa (zn.: EO-0100-1/94).

§ 2.

1. Celem KBG jest realizacja zadań związanych z prowadzeniem hodowli selekcyjnej i ochrony leśnych zasobów genowych szczególnie cennych gatunków drzew i krzewów leśnych Karpat oraz udostępnianie ich dla celów gospodarczych i badawczych.2. Podstawowe zadania KBG przedstawiają się następująco:

2.1. Ochrona i reprodukcja ekotypu świerka istebniańskiego metodami in-situ i ex-situ w nadleśnictwach objętych zasięgiem działania KBG.

2.2. Inwentaryzacja i rejestracja oraz ochrona istniejących karpackich zasobów genowych świerka, jodły i

buka, a także gatunków domieszkowych, ze szczególnym uwzględnieniem:

2.2.1. kontroli stanu drzewostanów in-situ;

2.2.2. przechowywania zasobów w KBG;

2.2.3. opracowywania programów zachowania zasobów w porozumieniu z nadleśnictwami wymienionymi w pkt. 2 § 1, w tym planów gromadzenia zasobów genowych przeznaczonych do przechowywania długookresowego;

2.2.4. prowadzenia bazy danych o w/w obiektach;

2.2.5.nadzór nad realizacją programu zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej w nadleśnictwach.

2.3. Współdziałanie z nadleśnictwami w zakresie opracowania składów gatunkowych w planach urządzania lasu z uwzględnieniem lokalnych odrębności, programów nasiennych i szkółkarskich dla realizacji przebudowy zgodnej z zalecaną w planach UGL oraz koordynacja działań nadleśnictw górskich w tym zakresie.

2.4. Wskazywanie rejonów pilnej przebudowy drzewostanów oraz obszarów wyłączonych z powodów selekcyjnych, ekologicznych, naukowych i dydaktycznych.

2.5. Usługowa realizacja zbioru nasion i łuszczenia szyszek oraz prognoza i nadzór nad zbiorem potrzebnych nasion.

2.6. Dyspozycja i kontrola zbioru i obrotu leśnego materiału rozmnożeniowego.

2.7. Koordynacja i nadzór merytoryczny (regionalizacja nasienna) produkcji materiału rozmnożeniowego dla nadleśnictw objętych zasięgiem oddziaływania.

2.8. Zakładanie powierzchni testowych, zachowawczych w Nadleśnictwie Wisła oraz nadzór w

nadleśnictwach objętych zasięgiem działania.

2.9. Długookresowe przechowywanie reprezentatywnych próbek nasion oraz innego materiału genetycznego, pochodzącego ze szczególnie cennych drzewostanów nasiennych i drzew doborowych oraz innych obiektów podlegających ochronie (gatunków rzadkich, dzikich drzew owocowych, itp.), prowadzenie bazy danych o zgromadzonym materiale.

2.10. Współpraca z Leśnym Bankiem Genów Kostrzyca (LBG) oraz z innymi ośrodkami o podobnym charakterze w kraju i za granicą oraz ośrodkami naukowymi.

2.10.1. Każdy zasób przekazany do długookresowego przechowywania w LBG
Kostrzyca powinien być zdublowany w KBG.

2.11. Prowadzenie szkoleń i konferencji w zakresie merytorycznego funkcjonowania KBG dla pracowników zatrudnionych w nadleśnictwach oraz propagowanie ochrony zasobów przyrodniczych i podstaw edukacji ekologiczno-leśnej.

2.12. Poradnictwo dla innych jednostek RDLP w Katowicach, Krakowie i Krośnie w zakresie przechowalnictwa nasion.

2.13. Udział w tworzeniu regionalnych i lokalnych programów, a w szczególności w działach: rola Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Beskidu Śląskiego", genetyki i selekcji drzew leśnych, nasiennictwa i szkółkarstwa oraz przebudowy drzewostanów, a także wdrożeń i ekspertyz naukowych, rozwoju terenów wiejskich, planowania przestrzennego związanego z zasobami leśnymi, dydaktyki i współpracy lokalnej.

2.14. Pełnienie funkcji Stacji Kontroli Nasion w zakresie określonym zarządzeniem Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

2.15. Prowadzenie całokształtu spraw związanych z restytucją głuszca na terenie nadleśnictw wymienionych w pkt. 2 § 1.

2.16. KBG może wykonywać także inne zadania określone przez Dyrektora RDLP w Katowicach i związane z realizacją strategii Lasów Państwowych w zakresie ochrony zasobów genowych.

3. Nadleśnictwa wymienione w ust. 2 § 1 wyznaczą pracowników do stałej współpracy z KBG.

§ 3.

1. Za .sprawne funkcjonowanie oraz realizację zadań KBG, w zakresieorganizacyjno -ekonomicznyrm odpowiedzialne jest Nadleśnictwo Wisła.

  1. W zakresie prowadzenia merytorycznej działalności "KBG podlega Wydziałowi Zagospodarowania Lasu RDLP w Katowicach, a niniejsze zarządzenie stanowi rozszerzenie zakresu zadań Wydziału Zagospodarowania Lasu (ZŁ) określonych w § 35 załącznika nr 1 regulaminu organizacyjnego RDLP w Katowicach (żarz. nr 16 Dyrektora RDLP w Katowicach z dnia 2002-06-21, zn. spr.: DK-SW-0111-

11/02 /

3. Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Lasu, we współpracy z Nadleśniczym


Nadleśnictwa Wisła opracuje szczegółowy regulamin organizacyjny oraz schemat
i zasady funkcjonowania KBG..

4. KBG zarządza Zastępca Nadleśniczego ds. Genetyki, zatrudniany i zwalniany przez Nadleśniczego

Nadleśnictwa Wisła w uzgodnieniu z Dyrektorem RDLP w Katowicach. Uzgodnienia dotyczą także

kwestii związanych z uposażeniem, awansowaniem i nagradzaniem.

5. Zastępca Nadleśniczego ds. Genetyki podlega merytorycznie Naczelnikowi Wydziału Zagospodarowania Lasu, który opracowuje dla niego szczegółowy zakres czynności-obowiązków.

6. Zastępca Nadleśniczego ds. Genetyki sporządza i przedkłada Dyrektorowi RDLP roczne sprawozdanie z działalności KBG (szczegółową informację o realizacji zadań), w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku.

7. Zastępca Nadleśniczego ds. Genetyki uczestniczy w posiedzeniach Rady Naukowo-Społecznej LKP "Lasy Beskidu Śląskiego".

§ 4.


1. Organem doradczym KBG jest Rada Opiniodawcza składająca się z pięciu do siedmiu członków.

2. Skład Rady i jej Przewodniczącego powołuje Dyrektor RDLP w Katowicach spośród pracowników RDLP i nadleśnictw karpackich na wniosek Naczelnika Wydziału Zagospodarowania Lasu. W skład Rady mogą wchodzić także przedstawiciela nauki i innych organizacji.

3. Rada Opiniodawcza funkcjonuje w oparciu o regulamin opracowany przez kierującego KBG, po jego zatwierdzeniu przez Dyrektora RDLP w Katowicach.

4. Kadencja Rady Opiniodawczej trwa 5 lat.

§ 5.

W terminie jednego miesiąca od daty wejścia w życie niniejszego zarządzenia Nadleśnictwo Wisła dokona stosownych zmian w regulaminie organizacyjnym, oraz zostaną zrealizowane wszystkie inne zadania określone niniejszym zarządzeniem.


  1   2


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna