Regulamin organizacyjny urzędu morskiego w gdyniPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/9
Data25.02.2019
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MORSKIEGO W GDYNI

wprowadzony w życie z dniem 15 lipca 2011 r. na mocy zarządzenia wewnętrznego Nr 17 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 8 lipca 2011 r.

(tekst ujednolicony)
z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:
1) zarządzeniem wewnętrznym Nr 12 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 21 maja 2012 r.

2) zarządzeniem wewnętrznym Nr 21 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 sierpnia 2012 r.

3) zarządzeniem wewnętrznym Nr 27 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25 października 2012 r.

4) zarządzeniem wewnętrznym Nr 30 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 3 grudnia 2012 r.

5) zarządzeniem wewnętrznym Nr 7 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25 stycznia 2013 r.

6) zarządzeniem wewnętrznym Nr 38 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 22 sierpnia 2013 r.

7) zarządzeniem wewnętrznym Nr 3 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 stycznia 2014 r.

8) zarządzeniem wewnętrznym Nr 11 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 17 marca 2014 r.

9) zarządzeniem wewnętrznym Nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 kwietnia 2014 r.

10) zarządzeniem wewnętrznym Nr 20 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 28 maja 2014 r.

11) zarządzeniem wewnętrznym Nr 26 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 9 września 2014 r.

12) zarządzeniem wewnętrznym Nr 31 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 2 grudnia 2014 r.

13) zarządzeniem wewnętrznym Nr 14 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 25 marca 2015 r.

14) zarządzeniem wewnętrznym Nr 15 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 20 kwietnia 2015 r.

15) zarządzeniem wewnętrznym Nr 19 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 24 czerwca 2015 r.

16) zarządzeniem wewnętrznym Nr 36 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni z dnia 19 listopada 2015 r.CZĘŚĆ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Rozdział 1
Postanowienia ogólne


§ 1. 1. Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni, zwany dalej „Dyrektorem Urzędu”, jest terenowym organem administracji morskiej, działającym na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1991r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1502, z późn. zm.).
2. Urząd Morski w Gdyni, zwany dalej „Urzędem”, stanowi wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu jako terenowego organu administracji morskiej, utworzony na podstawie rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 7 października 1991r. w sprawie utworzenia urzędów morskich, określenia ich siedzib oraz terytorialnego zakresu działania dyrektorów urzędów morskich (Dz.U. Nr 98, poz. 438, z późn. zm.).
3. Urząd jest pracodawcą w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn. zm.) oraz w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz.U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.) Dyrektor Urzędu lub upoważnieni pracownicy dokonują czynności w sprawach z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu, z zastrzeżeniem przepisów szczególnych.
4. Organizację i zadania Urzędu określa statut Urzędu Morskiego w Gdyni stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 13 Ministra Infrastruktury z dnia 21 marca 2011r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Morskiemu w Gdyni (Dz. Urz. Ministra Infrastruktury Nr 3, poz. 17), zwany dalej „Statutem”.
5. Szczegółową organizację Urzędu oraz zadania komórek organizacyjnych wchodzących w skład Urzędu, ustala niniejszy Regulamin Organizacyjny, zwany dalej „Regulaminem”.
6. Regulamin określa ponadto obowiązki i kompetencje pracowników na stanowiskach kierowniczych oraz pozostałych pracowników Urzędu.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:


 1. Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Morski w Gdyni;

 2. kierownictwie Urzędu – należy przez to rozumieć Dyrektora Urzędu i jego zastępców;

 3. komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć komórki organizacyjne oraz samodzielne stanowiska pracy, o których mowa w Regulaminie;

 4. kierowniku komórki organizacyjnej – należy przez to rozumieć kierowników komórek organizacyjnych, o których mowa w Regulaminie;

 5. samodzielnym stanowiska pracy – należy przez to rozumieć stanowiska pracy bezpośrednio podległe Dyrektorowi Urzędu lub jego zastępcom;

 6. pracownikach – należy przez to rozumieć pracowników Urzędu;

 7. Centrali Urzędu – należy przez to rozumieć siedzibę Urzędu Morskiego w Gdyni, w Gdyni przy ul. Chrzanowskiego 10.§ 3. 1. W skład Urzędu wchodzą:


 1. Pion ogólny, podporządkowany bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu;

 2. Pion inspekcji morskiej, podporządkowany Zastępcy Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej;

 3. Pion techniczny, podporządkowany Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych;

 4. Pion oznakowania nawigacyjnego, podporządkowany Zastępcy Dyrektora do spraw Oznakowania Nawigacyjnego;

 5. Pion finansowo – administracyjny, podporządkowany Zastępcy Dyrektora do spraw Finansowo-Administracyjnych;

 6. Delegatura w Elblągu, podporządkowana Zastępcy Dyrektora do spraw Delegatury w Elblągu.

2.1) Przy Dyrektorze Urzędu Morskiego w Gdyni działa Komisja Kwalifikacyjna dla Nurków.2a.2) Dyrektor Urzędu zapewnia obsługę administracyjną i finansowo-księgową, w tym obsadę sekretariatu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Urzędzie, oraz środki na korzystanie z infrastruktury egzaminacyjnej.
3. W Urzędzie działa Stała Komisja Inwentaryzacyjna powoływana przez Dyrektora Urzędu.
4. W Urzędzie działa Komisja Dyscyplinarna oraz Rzecznik Dyscyplinarny, rozpatrujący sprawy członków korpusu służby cywilnej, powoływani przez Dyrektora Urzędu.
5. Urząd działa pod bezpośrednim kierownictwem Dyrektora Urzędu, zgodnie z jego zarządzeniami, decyzjami i poleceniami.

Rozdział 2
Ogólna organizacja Urzędu

§ 4. 1. W skład poszczególnych pionów organizacyjnych wchodzą następujące komórki organizacyjne:


 1. Pion ogólny:
 1. Stanowisko do spraw Audytu Wewnętrznego – Audytor Wewnętrzny (symbol: AW),

 2. Inspektorat Ochrony Przeciwpożarowej (symbol: PPOŻ),

 3. Wydział Spraw Pracowniczych (symbol: SP),

 4. Wydział Prawno-Organizacyjny (symbol: PO),

 5. Wydział Zamówień Publicznych (symbol: ZP),

 6. Wydział Współpracy Międzynarodowej (symbol: WM),

 7. Biuro Spraw Obronnych Żeglugi (symbol: BSOŻ),

 8. Zespół do spraw Ochrony Informacji Niejawnych i Danych Osobowych (symbol: OIN),

 9. Zespół do spraw Bezpieczeństwa i Higieny Pracy (symbol: BHP),

 10. Stanowisko do spraw Systemu Jakości (symbol: ISO),

 11. Stanowisko do spraw Kontroli Zarządczej (symbol: KZ),

 12. Sekretariat Dyrektora Urzędu (symbol: S-DUM);
 1. Pion inspekcji morskiej:
  1. Inspektorat Ochrony Środowiska Morskiego (symbol: IOŚ),

  2. Inspektorat Nadzoru i Monitorowania Bezpieczeństwa Ruchu Morskiego (symbol: IRM),

  3. Inspektorat Państwa Bandery (FSC) (symbol: FSC),

  4. Inspektorat Państwa Portu (PSC) (symbol: PSC),

  5. Wydział Dokumentów Marynarskich (symbol: WDM),

  6. Kapitanat Portu Gdańsk (symbol: KGK),

  7. Kapitanat Portu Gdynia (symbol: KGA),

  8. Kapitanat Portu Hel (symbol: KPH),

  9. Kapitanat Portu Władysławowo (symbol: KPW),

  10. Sekretariat Zastępcy Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej (symbol: S-DIM);

  11. 3) Sekretariat Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni.
   1. Pion techniczny:    1. Inspektorat Ochrony Wybrzeża (symbol: IOW),

    2. Inspektorat Nadzoru Zabudowy i Zagospodarowania Przestrzennego (symbol: INZ),

    3. Wydział Zabezpieczenia Geodezyjnego (symbol: ZG),

    4. Wydział do spraw Finansowania Infrastruktury i Funduszy Europejskich (symbol: FE),

    5. Zespół do spraw Energetyki (symbol: ZE),

    6. Wydział Techniczno-Inwestycyjny (symbol: TI),

    7. Sekretariat Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych (symbol: S-DT);
 1. Pion oznakowania nawigacyjnego:
 1. Baza Oznakowania Nawigacyjnego (symbol: BON),

 2. Wydział Oznakowania Nawigacyjnego (symbol: ON),

 3. Wydział Pomiarów Morskich (symbol: PM),

 4. Wydział Informatyki i Łączności (symbol: WI),

 5. Wydział Usług Remontowych Taboru Pływającego (symbol: TP),

 6. Sekretariat Zastępcy Dyrektora do spraw Oznakowania Nawigacyjnego (symbol: S- DON);
 1. Pion finansowo- administracyjny:
  1. Wydział Finansowo - Księgowy (symbol: FK),

  2. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (symbol: AG),

  3. Wydział Transportu i Zaopatrzenia (symbol: TZ),

  4. Sekretariat Zastępcy Dyrektora do spraw Finansowo-Administracyjnych (symbol: S-FA);
 1. Delegatura w Elblągu:
  1. Kapitanat Portu Elbląg (symbol: KPE),

  2. Oddział Techniczny w Elblągu (symbol: OTE),

  3. Sekcja Oznakowania Nawigacyjnego w Elblągu (symbol: SON),

  4. Stanowisko do spraw Portów, Przystani Morskich i Morskich Przejść Granicznych (symbol: PPE),

  5. Stanowisko do spraw Ochrony Środowiska Morskiego (symbol: OŚE),

  6. Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej (symbol: PPOŻE),

  7. Stanowisko do spraw Kontroli Ruchu Statków (Służba VTS) (symbol: VTSE),

  8. Sekretariat Zastępcy Dyrektora do spraw Delegatury w Elblągu (symbol: S-DE).Rozdział 3
Podział zadań pomiędzy Dyrektorem Urzędu, a jego zastępcami
§ 5. 1. Dyrektor Urzędu (symbol: DUM) kieruje pracą Urzędu oraz nadzoruje i koordynuje całokształt jego działalności. W celu realizacji obowiązków statutowych, Dyrektor Urzędu współpracuje z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi, a także realizuje współpracę międzynarodową w zakresie spraw związanych z wykonywaniem zadań terenowego organu administracji morskiej.
2. Dyrektor Urzędu podejmuje decyzje w sprawach o podstawowym dla Urzędu znaczeniu, w tym w szczególności :


 1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, tworzy warunki jego działania oraz ustala zasady organizacji pracy w Urzędzie;

 2. opracowuje strategię rozwoju Urzędu zgodną ze strategią Państwa, w łączności ze strategiami lokalnymi;

 3. ustala zasady polityki kadrowej, w tym płacowej oraz socjalno-bytowej, a także podejmuje decyzje w sprawach personalnych pracowników;

 4. zapewnia podnoszenie kwalifikacji pracowników, w drodze organizowania różnych form szkolenia, w tym szkoleń specjalistycznych, w celu podnoszenia jakości pracy Urzędu;

 5. ustala roczne plany finansowe Urzędu oraz dysponuje środkami budżetowymi, dokonując ich wewnętrznego podziału na poszczególne piony organizacyjne;

 6. zatwierdza plany i programy działalności Urzędu;

 7. wydaje decyzje administracyjne w sprawach określonych w odrębnych przepisach, w tym nakładające kary pieniężne;

 8. nakłada grzywny w postępowaniu mandatowym za wykroczenia w trybie przewidzianym w przepisach ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz.U. z 2008 r. Nr 133, poz. 848, z późn. zm.);

 9. zapewnia realizację zadań w zakresie obronności Państwa i obrony cywilnej oraz ochrony portów morskich i żeglugi morskiej, w tym zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności związanych z zapobieganiem aktom terroru oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń;

 10. zapewnia doskonalenie systemu zarządzania jakością;

 11. zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej;

 12. podejmuje działania mające na celu usuniecie, stwierdzonych w drodze przeprowadzonego audytu wewnętrznego, uchybień oraz usprawnienie funkcjonowania Urzędu;

 13. sprawuje nadzór przeciwpożarowy w polskich obszarach morskich;

 14. zapewnia ochronę informacji niejawnych, danych osobowych i innych tajemnic wynikających z odrębnych przepisów;

 15. zapewnia zachowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy;

 16. sprawuje nadzór nad wykonaniem zadań przez wszystkie komórki organizacyjne i wszystkich pracowników;

 17. kieruje bezpośrednio pracą Pionu ogólnego;

 18. 4) nadzoruje prace Komisji Kwalifikacyjnej dla Nurków;

 19. realizuje współpracę międzynarodową z uwzględnieniem zadań wynikających z uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w międzynarodowych instytucjach związanych z administracją morską, bezpieczeństwem żeglugi i ochroną środowiska.

3. Do wyłącznej kompetencji Dyrektora Urzędu należy:
   1. zatwierdzanie materiałów i opracowań przeznaczonych dla naczelnych i centralnych organów administracji publicznej;

   2. akceptacja ostatecznej wersji opracowywanych przez Urząd aktów normatywnych oraz opiniowanych przez Urząd projektów aktów normatywnych o randze ustawy, rozporządzenia;

   3. udzielanie odpowiedzi na skargi, wnioski i interwencje posłów i senatorów;

   4. udzielanie imiennych upoważnień zastępcom Dyrektora Urzędu, kierownikom komórek organizacyjnych oraz innym pracownikom do załatwiania, w imieniu Dyrektora Urzędu, spraw w ustalonym zakresie, a w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień, zaświadczeń, nakładania mandatów karnych jak również udzielanie pełnomocnictw do podejmowania czynności cywilno-prawnych;

   5. wydawanie przepisów prawa miejscowego, w formie zarządzeń i zarządzeń porządkowych oraz innych regulacji wymagających publikacji;

   6. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych, w tym określających organizację oraz zasady działania Urzędu;

   7. zarządzanie stanowiskiem do spraw audytu wewnętrznego w zakresie określonym odrębnymi przepisami.§ 6.1. Dyrektor Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy zastępców Dyrektora Urzędu.
2. Pierwszym zastępcą Dyrektora Urzędu jest Zastępca Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej.
3. W czasie nieobecności Dyrektora Urzędu jego obowiązki pełni Zastępca Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej. Zakres zastępstwa rozciąga się na wszystkie kompetencje Dyrektora Urzędu.
4. W przypadku równoczesnej nieobecności Dyrektora Urzędu i Zastępcy Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej, zadania należące do kompetencji Dyrektora Urzędu wykonuje wyznaczony przez niego zastępca. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

§ 7.1. Zastępcy Dyrektora Urzędu wykonują powierzone im zadania przy pomocy kierowników stojących na czele komórek organizacyjnych wchodzących w skład pionów.

2. Zastępcy Dyrektora, w zakresie przydzielonych im zadań, uprawnieni są do podejmowania decyzji, podpisywania pism w imieniu Dyrektora Urzędu oraz do wydawania poleceń kierownikom podległych komórek organizacyjnych.


3. Zastępcy Dyrektora Urzędu są zobowiązani informować na bieżąco Dyrektora Urzędu o wszelkich ważnych zdarzeniach, problemach i podejmowanych decyzjach w sprawach związanych z działaniem Urzędu.

§ 8. Do ogólnych obowiązków zastępców Dyrektora Urzędu w zakresie kierowania podległymi pionami należy:


  1. wykonywanie zadań powierzonych przez Dyrektora Urzędu;

  2. zapewnienie właściwej organizacji pracy w podległym pionie, koordynowanie pracy komórek organizacyjnych podległego pionu oraz współdziałanie z pozostałymi pionami organizacyjnymi, w celu realizacji zadań wymagających uzgodnień;

  3. sprawowanie nadzoru i kontroli pracy podległych komórek organizacyjnych pod względem efektywności, jakości i dyscypliny;

  4. wydawanie decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, w zakresie upoważnień udzielonych przez Dyrektora Urzędu;

  5. opracowanie planów i programów działalności oraz sprawozdawczość i statystyka;

  6. uczestniczenie w procesie opracowywania i opiniowania projektów aktów normatywnych;

  7. podejmowanie decyzji w sprawach istotnych dla działalności pionu;

  8. wnioskowanie w sprawach dotyczących wysokości wynagrodzenia oraz nagród i kar dla pracowników podległego pionu;

  9. sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem kontroli zarządczej w podległym pionie;

  10. reprezentowanie terenowego organu administracji morskiej w czasie uroczystości i spotkań oficjalnych, w zakresie uzgodnionym z Dyrektorem Urzędu.§ 9. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej (symbol: DIM) należą sprawy określone w § 7 i § 8 oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład podległego pionu, w szczególności w zakresie:


 1. bezpieczeństwa żeglugi morskiej;

 2. korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;

 3. ochrony żeglugi, systemów monitorowania ruchu morskiego i przekazywania informacji właściwym instytucjom i służbom;

 4. bezpieczeństwa związanego z rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;

 5. ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniem wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji w zakresie nieuregulowanym przepisami Prawa geologicznego i górniczego;

 6. nadzoru nad ratowaniem życia;

 7. nadzoru przeciwpożarowego w morskich portach i przystaniach;

 8. wydawania oraz uzgadniania decyzji wynikających z przepisów ustawy z dnia 12 września 2002r. o portowych urządzeniach do odbioru odpadów oraz pozostałości ładunkowych ze statków (Dz.U. Nr 166, poz. 1361, z późn. zm.);

 9. wykonywania kontroli i nadzoru w zakresie zgodności z zasadniczymi lub innymi wymaganiami wprowadzonych do obrotu lub oddanych do użytku wyrobów wyposażenia morskiego oraz rekreacyjnych jednostek pływających;

 10. organizacji oraz nadzoru nad pilotażem morskim na obszarze portów morskich, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, w zakresie niezbędnym dla zapewnienia bezpieczeństwa morskiego;

 11. wykonywania holowania i cumowania w portach morskich;

 12. przeprowadzania inspekcji statków, w zakresie wynikającym z zobowiązań międzynarodowych;

 13. ewidencji ładunków i pasażerów;

 14. kontroli paliwa u dostawców paliwa dostarczanego na statki;

 15. stanu bezpieczeństwa statków morskich oraz wydawania dokumentów stwierdzających stan bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia;

 16. prowadzenia rejestru administracyjnego statków;

 17. obsady stanowisk na statkach morskich oraz wydawania dokumentów kwalifikacyjnych i żeglarskich dla członków załóg statków morskich;

 18. utrzymania porządku portowo-żeglugowego na obszarze morskich portów i przystani, torów wodnych, red i kotwicowisk;

 19. nadzoru nad realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 4 września 2008 r. o ochronie żeglugi i portów morskich (Dz. U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1055) oraz wymagań Kodeksu Ochrony Bezpieczeństwa Statków i Obiektów Portowych (ISPS) - w odniesieniu do statków;

 20. działań w akcjach przeciwsztormowych i przeciwlodowych;

 21. organizowania służby informacyjno-koordynacyjnej Urzędu, łączności i radiolokacji;

 22. współpracy z izbami morskimi w sprawach wypadków morskich, organami administracji publicznej, Strażą Graniczną i Marynarką Wojenną, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz instytucjami naukowymi, w zakresie działania Pionu inspekcji morskiej;

 23. współpracy międzynarodowej w zakresie działania Pionu inspekcji morskiej,

 24. 5)nadzór współpracy Sekretariatu Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej w Gdyni z Wydziałem Dokumentów Marynarskich.§ 10. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Technicznych (symbol: DT) należą sprawy określone w § 7 i § 8 oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład podległego pionu, w szczególności w zakresie:


 1. uzgadniania decyzji w sprawach wydawania pozwoleń wodnoprawnych i pozwoleń budowlanych na obszarze pasa technicznego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego, jak również wszelkich innych decyzji dotyczących zagospodarowania tego pasa;

 2. budowy, utrzymania i ochrony umocnień brzegowych, wydm i zalesień ochronnych w pasie technicznym oraz wydawania zgody na wykorzystanie pasa technicznego do innych celów niż w/w oraz określanie warunków takiego wykorzystania;

 3. sporządzania projektów planów zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;

 4. budowy i utrzymania obiektów i budowli infrastruktury zapewniającej dostęp do portów i przystani morskich;

 5. realizacji zadań w portach i przystaniach, w których nie powołano podmiotu zarządzającego w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 179), w zakresie przewidzianym w tych przepisach;

 6. gospodarki gruntami i dysponowania obszarami morskimi oraz zarządzania infrastrukturą portów i przystani podległych Dyrektorowi Urzędu;

 7. realizacji zadań dotyczących sprawowania trwałego zarządu nad gruntami pokrytymi wodami morza terytorialnego i morskimi wodami wewnętrznymi, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019, z późn. zm.);

 8. wydawania pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, w przypadku przyjęcia planu zagospodarowania przestrzennego morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej;

 9. wydawania pozwoleń na układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym;

 10. budowy i utrzymywania infrastruktury portowej w portach nie mających podstawowego znaczenia dla gospodarki narodowej;

 11. zabudowy i zagospodarowania na obszarach pasa nadbrzeżnego, morskich portów i przystani, morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego;

 12. spraw związanych z ochroną przyrody, w tym działań ochronnych na obszarach morskich NATURA 2000 lub obszarach na liście proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty;

 13. spraw związanych z mieniem znalezionym, opuszczonym względnie wydobytym z morza, w obszarze terytorialnej właściwości Dyrektora Urzędu;

 14. utrzymania zgodnego z wymogami stanu technicznego obiektów budowlanych, będących na stanie majątkowym Urzędu, w miarę możliwości budżetu Urzędu, z wyłączeniem obiektów podporządkowanych komórkom organizacyjnym innych pionów;

 15. inwestycji budowlanych;

 16. zabezpieczenia potrzeb geodezyjnych Urzędu;

 17. zabezpieczenia potrzeb energetycznych Urzędu;

 18. pozyskiwania funduszy pozabudżetowych (unijnych) do zadań finansowania infrastruktury oraz ochrony brzegów morskich;

 19. udziału w projektach unijnych w zakresie działania Pionu technicznego;

 20. koordynacji działań komórek organizacyjnych podejmowanych w akcjach przeciwpowodziowych i współpracy z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego;

 21. współpracy z organami administracji publicznej, instytucjami naukowymi, organizacjami społecznymi oraz podmiotami zarządzającymi portami, w zakresie działania Pionu technicznego;

 22. współpracy międzynarodowej, w zakresie działania Pionu technicznego.§ 11. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Oznakowania Nawigacyjnego (symbol: DON) należą sprawy określone w § 7 i § 8 oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład podległego pionu, w szczególności w zakresie:


 1. oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnego polskich obszarów morskich;

 2. utrzymywania i zapewnienia ciągłego funkcjonowania systemów oznakowania nawigacyjnego i radionawigacyjnych;

 3. wykonywania pomiarów hydrograficznych na polskich obszarach morskich;

 4. nadzoru nad prowadzeniem prac podwodnych zgodnie z przepisami ustawy o wykonywaniu prac podwodnych;

 5. wydawania pozwoleń na przeszukiwanie wraków i ich pozostałości;

 6. utrzymania i rozwoju infrastruktury stacji brzegowych, odpowiedzialnych za monitorowanie ruchu morskiego oraz zarządzania informacją pochodzącą z tych stacji;

 7. ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w polskich obszarach morskich;

 8. utrzymania w sprawności techniczno-eksploatacyjnej taboru pływającego;

 9. określania, z uwzględnieniem zaleceń wydanych przez międzynarodowe Stowarzyszenie Zarządów Latarń Morskich (IALA) sposobu oznakowania polskich obszarów morskich znakami nawigacyjnymi;

 10. zapewnienia łączności i systemów komunikacyjnych dla całego Urzędu;

 11. udziału w projektach unijnych w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego;

 12. zabezpieczenia potrzeb informatycznych wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu;

 13. współpracy z organami administracji publicznej, Biurem Hydrograficznym Marynarki Wojennej, instytucjami naukowymi oraz organizacjami społecznymi, w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego;

 14. współpracy międzynarodowej, w zakresie działania Pionu oznakowania nawigacyjnego.§ 12. 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Finansowo-Administracyjnych (symbol: DFA) należą sprawy określone w § 7 i § 8 oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład podległego pionu, w szczególności w zakresie:


 1. spraw finansowo-księgowych;

 2. zaopatrzenia i transportu lądowego;

 3. zakupów inwestycyjnych;

 4. administracji budynków biurowych i mieszkalnych będących na stanie majątkowym Urzędu;

 5. kontroli użytkowania budynków, lokali oraz posesji będących we władaniu lub użytkowaniu Urzędu oraz kontroli w zakresie stanu technicznego, sprawności technicznej, wartości użytkowej, estetyki oraz otoczenia obiektu;

 6. obsługi administracyjnej komórek Urzędu w zakresie gospodarczym, zapewniającym ich funkcjonowanie;

 7. prowadzenia archiwum zakładowego;

 8. współpracy z organami administracji publicznej oraz organizacjami społecznymi w zakresie działania Pionu finansowo-administracyjnego.

2.6) Zadania, o których mowa w ust. 1, w drodze powierzenia obowiązków, wykonuje Główny Księgowy Urzędu Morskiego.


3. (uchylony).7)

§ 13. 1. Do zadań Zastępcy Dyrektora do spraw Delegatury w Elblągu (symbol: DDE) należą sprawy określone w § 7 i § 8 oraz sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przez poszczególne komórki organizacyjne wchodzące w skład podległego pionu, w szczególności w zakresie:


 1. bezpieczeństwa żeglugi morskiej;

 2. korzystania z dróg morskich oraz portów i przystani morskich;

 3. stanu bezpieczeństwa statków morskich oraz wydawania dokumentów stwierdzających stan bezpieczeństwa statków i ich wyposażenia;

 4. bezpiecznej obsady stanowisk na statkach morskich;

 5. bezpieczeństwa żeglugi i życia na morzu związanych z rozpoznawaniem i eksploatacją zasobów mineralnych dna morskiego;

 6. utrzymania porządku portowo-żeglugowego na obszarze morskich portów i przystani, torów wodnych i kotwicowisk;

 7. utrzymania służby kontroli ruchu;

 8. ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami wskutek korzystania z morza oraz przez zatapianie odpadów i innych substancji;

 9. nadzoru nad ratowaniem życia na morzu oraz zabezpieczenia mienia znalezionego na morzu, bądź wyrzuconego przez morze;

 10. organizacji i wykonywania pilotażu, holowania i cumowania w portach morskich;

 11. zabezpieczenia przeciwpożarowego na polskich obszarach morskich oraz w morskich portach i przystaniach;

 12. działań w akcjach przeciwsztormowych i przeciwlodowych;

 13. kontroli oznakowania nawigacyjnego i informacji nautycznej;

 14. wystawiania i obsługi oznakowania nawigacyjnego lądowego i pływającego;

 15. zadań i uprawnień podmiotu zarządzającego portem i przystanią morską, w portach i przystaniach morskich, w których nie został powołany podmiot zarządzający w trybie określonym przepisami ustawy o portach i przystaniach morskich, w zakresie wymienionym w przedmiotowej ustawie;

 16. wykorzystania obiektów przeznaczonych na morskie przejścia graniczne, zgodnie z zasadami określonymi w umowach;

 17. współpracy z izbami morskimi w sprawach wypadków morskich;

 18. współpracy z organami administracji publicznej, Strażą Graniczną, Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, podmiotami zarządzającymi portami oraz organizacjami społecznymi;

 19. współpracy międzynarodowej w zakresie działania Delegatury w Elblągu.

2. Terytorialna właściwość Delegatury w Elblągu od strony morza rozciąga się od wschodniej granicy państwa do diametralnej Przekopu Wisły na pas wód morskich o szerokości 1 Mm od lądu przy średnim stanie wody, na wody polskiej części Zalewu Wiślanego i wewnętrzne wody morskie rzeki Elbląg do jej połączenia z Jeziorem Drużno (km 22,5) oraz na obszar lądowy portów i przystani administrowanych przez Urząd.


§ 13a.8)1. Główny Księgowy Urzędu Morskiego (symbol: GK) podporządkowany jest bezpośrednio Dyrektorowi Urzędu.
2. Do zadań Głównego Księgowego Urzędu Morskiego w szczególności należy:

 1. prowadzenie rachunkowości Urzędu;

 2. wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

 3. dokonywanie wstępnej kontroli:

a) zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,

b) kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych; 1. przygotowanie i realizacja preliminarza wydatków Urzędu oraz prowadzenie gospodarki finansowej Urzędu w sposób zapewniający:

a) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,

b) zabezpieczenie, pod względem finansowym, prawidłowości umów zawieranych przez Urząd,c) terminowe ściąganie należności i dochodzenie rozliczeń spornych oraz spłatę zobowiązań;

 1. terminowe przekazywanie informacji ekonomicznych oraz dokonywanie analiz wykorzystania środków finansowych będących w dyspozycji Urzędu;

 2. zapewnienie prawidłowego dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych i przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie:

  1. pokrywania kosztów i wydatków z właściwych środków,

  2. ustalania i opłacania podatków i innych należności,

  3. wypłaty pracownikom Urzędu wynagrodzeń i innych świadczeń;

   1. zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych składanych przez Urząd;

   2. organizowanie i nadzorowanie należytego przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych, środków pieniężnych oraz majątku Urzędu;

   3. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu;

   4. wykonywanie wewnętrznej kontroli funkcjonalnej w zakresie zadań i uprawnień wynikających z przepisów;

   5. księgowość funduszy unijnych;

   6. nadzorowanie całokształtu prac z zakresu inwentaryzacji Urzędu.

Rozdział 4
Obowiązki i odpowiedzialność kierowników komórek organizacyjnych

i wszystkich pracowników

§ 14.9) 1. Wydziałami, w tym Bazą Oznakowania Nawigacyjnego i Biurem Spraw Obronnych Żeglugi, kierują naczelnicy wydziałów (Bazy, Biura), z tym że Wydziałem Finansowo-Księgowym – główny księgowy urzędu morskiego, inspektoratami – główni inspektorzy, kapitanatami portów – kapitanowie portów, zespołami – główni specjaliści, a oddziałami i innymi komórkami organizacyjnymi – kierownicy.
2. Kierownicy komórek organizacyjnych wchodzących w skład wydziałów i inspektoratów podlegają bezpośrednio odpowiednim naczelnikom i głównym inspektorom.
3. W razie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, komórką kieruje zastępca kierownika komórki, a jeżeli takie stanowisko w komórce nie występuje, komórką kieruje wyznaczony przez kierownika pracownik.

§ 15. Liczebność etatową komórek organizacyjnych oraz nomenklaturę stanowisk określa Dyrektor Urzędu.

§ 16.1. Do obowiązków kierowników komórek organizacyjnych należy organizowanie i nadzorowanie pracy podległego zespołu pracowników, w tym w szczególności:


 1. zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej;

 2. wydawanie poleceń i wytycznych podległym pracownikom w celu właściwego i efektywnego wykonywania zadań;

 3. kontrola pracy podległych komórek organizacyjnych i stanowisk pracy pod względem efektywności, jakości i dyscypliny;

 4. sporządzanie opisów stanowisk pracy oraz ustalanie zakresów czynności;

 5. dokonywanie ocen podległych pracowników komórki;

 6. ocena i podpisywanie pod względem merytorycznym przedstawianych przez komórkę organizacyjną pism, materiałów i opracowań;

 7. udzielanie wyjaśnień i przedstawianie opinii w sprawach prowadzonych przez komórkę organizacyjną;

 8. dokonywanie stałej analizy pracy podległej komórki organizacyjnej i podejmowanie inicjatyw w celu doskonalenia jej pracy;

 9. udzielanie przez komórkę organizacyjną pomocy w zakresie opracowywania i oceny dokumentacji zgłaszanych projektów wynalazczych lub innych usprawnień;

 10. współpraca z innym komórkami organizacyjnymi Urzędu;

 11. nadzór nad przestrzeganiem zasad bhp przez podległych pracowników;

 12. zapewnienie obsługi kancelaryjnej podległej komórki;

 13. nadzorowanie stosowania, przez pracowników podległej komórki organizacyjnej, pieczątek służbowych oraz pieczęci urzędowych;

 14. dbałość o dobre warunki i właściwą atmosferę pracy;

 15. zapewnianie przestrzegania w podległej komórce organizacyjnej zasad etyki oraz zapobieganie powstawaniu w komórkach obszarów działania zagrożonych korupcją,

 16. 10) nadzorowanie stosowania przez pracowników podległej komórki organizacyjnej postanowień instrukcji kancelaryjnej, w tym oznaczania korespondencji wytworzonej w komórce, zgodnie z rzeczowym wykazem akt.

2. Kierownicy komórek organizacyjnych są odpowiedzialni za:
  1. prawidłową, rzetelną, efektywną i terminową realizację celów Urzędu oraz zadań wynikających z planu działalności Urzędu;

  2. zapewnienie zgodności działania komórki organizacyjnej z priorytetami i kierunkami określonymi przez Dyrektora Urzędu oraz obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi;

  3. zapewnienie właściwej organizacji i sprawnego funkcjonowania komórki organizacyjnej oraz efektywnego wykorzystania czasu pracy przez podległych pracowników;

  4. ustalanie zadań i zapewnienie ich realizacji przez podległe komórki organizacyjne;

  5. zapewnienie ciągłości realizacji zadań w komórce organizacyjnej, w szczególności poprzez właściwy dobór pracowników i dbałość o jego rozwój oraz odpowiedni podział zadań i organizację pracy;

  6. terminowe i zgodne z prawem oraz właściwe pod względem merytorycznym i formalnym wykonywanie przez podległą komórkę organizacyjną przypisanych jej zadań;

  7. wyznaczenie stałego zastępcy (dotyczy to komórek organizacyjnych, w których nie przewiduje się stanowiska zastępcy kierownika komórki);

  8. zapewnienie efektywnej komunikacji i współpracy pomiędzy kierowaną komórką a innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu;

  9. zapewnienie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych oraz ochronie informacji niejawnych w komórce organizacyjnej;

  10. merytoryczną kontrolę dokumentów księgowych dotyczących działalności komórki organizacyjnej;

  11. celowe i oszczędne gospodarowanie środkami przeznaczonymi na działalność komórki oraz nadzorowanie prawidłowego i racjonalnego gospodarowania mieniem powierzonym pracownikom komórki;

  12. okresowe uzgadnianie z Wydziałem Finansowo-Księgowym kwot wykorzystywanych w ramach rocznych limitów wydatków na zakupy materiałów i usług;

  13. wykonywanie kontroli zarządczej, w tym zarządzanie ryzykiem dla osiągnięcia celów i zadań Urzędu;

  14. informowanie, na bieżąco, Dyrektora Urzędu oraz jego zastępców, o wszelkich ważnych zdarzeniach, problemach i podejmowanych decyzjach w sprawach związanych z działaniem Urzędu;

  15. 11) nadzór nad realizacją zamówień publicznych w sposób zapewniający ich wykonanie zgodnie z zawartymi umowami;

  16. 12) informowanie na bieżąco Dyrektora Urzędu oraz jego zastępców o wszelkich nieprawidłowościach w realizacji umów o udzielenie zamówienia publicznego


§ 17. Do kompetencji kierowników komórek organizacyjnych należy:


 1. kierowanie podległymi pracownikami w celu osiągnięcia pożądanych rezultatów przez rozdzielanie zadań i uprawnień oraz nadzorowanie realizacji zadań, a także motywowanie pracowników do osiągania wyższej skuteczności i jakości pracy;

 2. reprezentowanie komórki organizacyjnej wobec kierownictwa Urzędu, innych komórek organizacyjnych Urzędu oraz w kontaktach na zewnątrz, w sprawach niezastrzeżonych dla kierownictwa Urzędu;

 3. podejmowanie decyzji w granicach uprawnień wynikających z organizacji pracy w Urzędzie i udzielonych, przez Dyrektora Urzędu, upoważnień;

 4. udzielanie wyjaśnień i informacji, a także formułowanie opinii dotyczących realizacji zadań kierowanej komórki organizacyjnej;

 5. podpisywanie względnie parafowanie wszelkich pism, zgodnie z przyjętą w Urzędzie organizacją pracy;

 6. sporządzanie opisów stanowisk i zakresów czynności dla podległych pracowników oraz dokonywanie oceny pracy podległych pracowników;

 7. występowanie z wnioskami w sprawach przyjęć, zwolnień, nagradzania i karania pracowników.§ 18. 1. Do obowiązków wszystkich pracowników Urzędu należy:


 1. sumienne, terminowe, sprawne i bezstronne wykonywanie powierzonych zadań przy wykorzystaniu wymaganej wiedzy fachowej;

 2. znajomość i przestrzeganie przepisów prawa niezbędnych dla prawidłowego załatwiania spraw;

 3. załatwianie spraw w sposób wyczerpujący i kompleksowy, na podstawie prawidłowo skompletowanych materiałów i informacji;

 4. referowanie przełożonym spraw w sposób obiektywny i zgodny z posiadaną wiedzą;

 5. niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o każdej okoliczności uniemożliwiającej terminowe lub prawidłowe merytorycznie wykonywanie przydzielonego zadania;

 6. wykazywanie inicjatywy w podejmowaniu spraw i rozwiązywaniu problemów występujących w toku pracy oraz przedkładanie wniosków do przełożonych;

 7. przekazywanie bezpośredniemu przełożonemu ustaleń i spostrzeżeń dotyczących błędów w działaniu komórki organizacyjnej wraz z propozycja działań korygujących;

 8. bieżąca aktualizacja wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania zadań na powierzonym stanowisku;

 9. współuczestniczenie w procesie sprawowania kontroli zarządczej, w szczególności realizowanie samokontroli;

 10. zachowanie w tajemnicy informacji niejawnej, danych osobowych i innych wynikających z odrębnych przepisów prawa;

 11. przestrzeganie ustalonego porządku i dyscypliny pracy;

 12. właściwe zabezpieczenie powierzonych dokumentów, materiałów i narzędzi oraz pieczątek i pieczęci urzędowych;

 13. przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;

 14. stosowanie wymagań i realizacja zadań zgodnie z obowiązującą dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością;

 15. informowanie, na bieżąco, kierowników komórek organizacyjnych o wszelkich ważnych zdarzeniach i problemach w sprawach związanych z działaniem Urzędu, natomiast w sprawach wyjątkowo ważnych, w szczególności w czasie nieobecności kierownika komórki organizacyjnej, Dyrektora Urzędu lub właściwego zastępcę Dyrektora.

2. Pracownicy załatwiający sprawy obywateli obowiązani są w szczególności:

 1. przestrzegać terminów i zasad określonych w przepisach ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.);

 2. udzielać obywatelom wyczerpujących informacji o stanie załatwienia sprawy w formie pisemnej, ustnej, telefonicznej lub elektronicznej, na zasadach określonych w szczególności w ustawie, o której mowa w pkt. 1, oraz innych przepisach szczególnych.Rozdział 5
Ogólne zasady funkcjonowania i organizacji Urzędu oraz zasady współpracy

§ 19. 1. Urząd działa przestrzegając zasad: legalności, celowości, skuteczności, gospodarności oraz przejrzystości.
2. Środki publiczne oraz mienie Skarbu Państwa podlegają w Urzędzie rzetelnej, racjonalnej, celowej i gospodarnej polityce ich wykorzystywania z poszanowaniem przepisów prawa.
3. Funkcjonowanie Urzędu opiera się na zasadzie służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej odpowiedzialności za wykonywanie powierzonych zadań.
4. Kierownicy komórek organizacyjnych odpowiadają przed Dyrektorem Urzędu, a także przed bezpośrednio nadzorującym pracę danej komórki właściwym zastępcą Dyrektora Urzędu, za realizację wykonywanych przez komórkę zadań.
5. W Urzędzie funkcjonuje stale doskonalony system zarządzania jakością.

§ 20.1. Współpraca komórek organizacyjnych z kierownictwem Urzędu odbywa się poprzez kontakty osobiste kierowników tych komórek lub pracowników odpowiedzialnych za dane zadanie albo w formie pisemnej.
2. Dokumenty przedstawione do podpisu Dyrektorowi Urzędu powinny być uprzednio parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej i zawierać stwierdzenie o uzgodnieniu z właściwymi komórkami, o ile takie jest wymagane, a w sprawach uznanych przez Dyrektora Urzędu za wymagające opinii prawnej, także opinii radcy prawnego oraz parafowane przez właściwego zastępcę Dyrektora Urzędu.

3. Dokumenty przedstawione do podpisu zastępcom Dyrektora powinny być uprzednio parafowane przez kierownika komórki organizacyjnej i zawierać stwierdzenie o uzgodnieniu z właściwymi komórkami, o ile takie jest wymagane, a w sprawach uznanych przez zastępcę Dyrektora za wymagające opinii prawnej, także opinii radcy prawnego.


4. Przedstawianie spraw kierownictwu Urzędu odbywa się zgodnie z przyjętym w Regulaminie podziałem pracy w poszczególnych pionach.
§ 21. 1. We współpracy pomiędzy komórkami organizacyjnymi Urzędu obowiązują następujące zasady:


 1. stanowiska, opinie, wnioski itp. przesyłane do innych komórek organizacyjnych wymagają podpisu kierownika komórki organizacyjnej, bądź podpisu pracownika kierującego odpowiednimi sprawami – zgodnie z przyjętym podziałem pracy,

 2. sprawy przesłane do uzgodnienia załatwia się bez zbędnej zwłoki.

2. Komórką właściwą do realizacji określonego zadania jest komórka, do zakresu której należy dana sprawa zgodnie z postanowieniami Regulaminu.


3. W przypadku zadania wykraczającego poza działania jednej komórki organizacyjnej, właściwą do jego realizacji jest komórka, do której należy większość problemów lub istota zadania.
4. Komórka organizacyjna realizująca określone zadanie jest koordynatorem prac wykonywanych przez komórki współpracujące przy realizacji zadania.
5. W przypadku zaistnienia sporu kompetencyjnego pomiędzy komórkami organizacyjnymi tego samego pionu, sprawę należy niezwłocznie zgłosić właściwemu dla pionu zastępcy Dyrektora, który w uzgodnieniu z komórką właściwą do spraw organizacji, rozstrzyga spór i powierza sprawę do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej.
6. W przypadku zaistnienia sporu kompetencyjnego pomiędzy komórkami organizacyjnymi wchodzącymi w skład różnych pionów, sprawę należy niezwłocznie zgłosić właściwym dla pionów zastępcom Dyrektora oraz komórce właściwej do spraw organizacji, która w uzgodnieniu z zastępcami Dyrektora, przedstawia spór Dyrektorowi Urzędu, z propozycją rozstrzygnięcia. Dyrektor rozstrzyga spór i powierza sprawę do załatwienia właściwej komórce organizacyjnej

§ 22. Tryb załatwiania spraw i postępowania z dokumentami regulują w szczególności: instrukcja kancelaryjna, rzeczowy wykaz akt, instrukcja w sprawie organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego, procedury ISO, przepisy o ochronie informacji niejawnych, przepisy o dostępie do informacji publicznej, przepisy dotyczące trybu opracowywania i uzgadniania aktów prawa miejscowego oraz wewnętrznych aktów normatywnych.
Rozdział 6
Zasady podpisywania pism i decyzji w Urzędzie

§ 23. 1. Dyrektor Urzędu podpisuje:


 1. akty prawa miejscowego (zarządzenia i zarządzenia porządkowe), wewnętrzne akty normatywne oraz inne wynikające z odrębnych przepisów;

 2. wystąpienia, informacje, sprawozdania i wszelkiego rodzaju korespondencję kierowaną do Prezesa i Wiceprezesów Rady Ministrów, ministrów i kierowników urzędów centralnych, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli oraz posłów i senatorów;

 3. odpowiedzi na skargi i wnioski oraz interwencje posłów i senatorów;

 4. porozumienia o współpracy;

 5. wnioski o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i odznak honorowych;

 6. pisma w sprawach zastrzeżonych do podpisu Dyrektora Urzędu w odrębnym trybie lub mające ze względu na swój charakter specjalne znaczenie.

2. Dyrektor Urzędu zatwierdza:
 1. projekt preliminarza budżetowego Urzędu;

 2. roczne zamknięcia dochodów i wydatków Urzędu;

 3. roczne sprawozdanie finansowe (bilans roczny);

 4. projekty planów inwestycyjnych.

3. W czasie nieobecności Dyrektora Urzędu, Zastępca Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej przejmuje wszystkie jego uprawnienia w zakresie podpisywania i zatwierdzania dokumentów, o których mowa w ust. 1.


4. W przypadku równoczesnej nieobecności Dyrektora Urzędu i Zastępcy Dyrektora do spraw Inspekcji Morskiej uprawnienia w zakresie podpisywania i zatwierdzania dokumentów, o których mowa w ust. 1, przejmuje zastępca wskazany przez Dyrektora Urzędu.
5. Zastępcy Dyrektora podpisują korespondencję dotyczącą spraw należących do zakresu poszczególnych pionów, nie zastrzeżoną do akceptacji Dyrektora Urzędu.
6. Kierownicy komórek organizacyjnych podejmują decyzje i podpisują pisma w sprawach określonych zakresem działania komórki organizacyjnej, w szczególności wydają decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach, zgodnie z udzielonym przez Dyrektora Urzędu upoważnieniem, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do osobistej aprobaty Dyrektora Urzędu.


§ 24. 1. Dyrektor Urzędu może z własnej inicjatywy, na wniosek zastępców Dyrektora lub kierowników komórek organizacyjnych upoważnić na piśmie zastępcę Dyrektora, kierownika komórki organizacyjnej a także innych pracowników do załatwiania określonych spraw w jego imieniu, w ustalonym zakresie, w szczególności do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna