Regulamin organizacyjny uniwersytetu przyrodniczego we WrocławiuPobieranie 0,55 Mb.
Strona8/10
Data18.06.2018
Rozmiar0,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


Centrum Kształcenia Ustawicznego jest pozawydziałową jednostką organizacyjną, której zadania i zasady działania określa odrębny regulamin.

Pion bezpośrednio podległy
prorektorowi do spraw nauki i współpracy z zagranicą


§51


Dział Nauki

1.Prowadzi całokształt spraw związanych z organizacją prac badawczych (projekty Narodowego Centrum Nauki, programy ministra właściwego do spraw nauki, ministra rolnictwa Fundacji na rzecz Nauki Polskiej) z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi (wydziały, instytuty, katedry) Uczelni, rozwojem i awansowaniem kadry naukowo-dydaktycznej oraz studiami doktoranckimi.

2. Do zadań Działu Nauki należy w szczególności:

1) w zakresie badań naukowych:

a) współpraca z resortowym ministerstwem i innymi instytucjami w zakresie obsługi badań naukowych,

b) koordynacja spraw dotyczących działalności statutowej ( wnioski, sprawozdania), w tym przygotowywanie i organizowanie wymaganych przepisami audytów - w zakresie nadzoru prorektora ds. nauki i współpracy z zagranicą,

c) prowadzenie dokumentacji i ewidencji projektów badawczych finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz programów właściwego ministra do spraw szkolnictwa wyższego,

d) prowadzenie komputerowej bazy danych dotyczących działalności naukowo-badawczej oraz aktualizacja danych w systemie POL-on;

2) koordynacja projektu (na trzech wydziałach) w związku z uzyskanym statusem Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego przez Konsorcjum Wrocławskie Centrum Biotechnologii;

3) prowadzenie sprawozdawczości z działalności naukowo-badawczej dla potrzeb władz Uczelni oraz organów administracji publicznej, GUS;

4) w zakresie kadry naukowej:

a) realizowanie polityki władz Uczelni w zakresie rozwoju kadry naukowej,

b) przygotowywanie i uruchamianie procedur związanych z oceną nauczycieli akademickich,

c) przygotowanie dyplomów doktorskich i habilitacyjnych dla wszystkich wydziałów oraz prowadzenie księgi wydawanych w Uczelni dyplomów,

d) sprawdzanie pod względem formalnym wniosków przygotowanych przez wydziały dotyczących mianowania na stanowisko profesora nadzwyczajnego i profesora zwyczajnego,

e) prowadzenie spraw związanych z nadaniem tytułu doktora honoris causa i profesora honorowego,

f) współpraca z Senacką Komisją Kadry Naukowej, Senacką Komisją Statutową oraz Rektorską Komisją ds. Wynagrodzeń,

g) realizacja wniosków o zwiększone wynagrodzenie i uruchamianie regulaminowych procedur związanych z wynagrodzeniem projakościowym,

h) prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem nagród rektora nauczycielom akademickim ;

5) kompleksowe prowadzenie spraw związanych ze studiami doktoranckimi: przygotowanie uchwał dotyczących rekrutacji na studia, ubezpieczenia zdrowotne, stypendia doktoranckie i projakościowe, pomoc materialna, prowadzenie rejestrów doktorantów, wydawanie legitymacji oraz wprowadzanie do Systemu POL-on;

6) organizacja , obsługa i rozliczenie finansowe Dolnośląskiego Festiwalu Nauki;

7) przygotowywanie sprawozdań z działalności naukowo-badawczej oraz ze studiów doktoranckich (sprawozdania Głównego Urzędu Statystycznego, resortowe dla ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, na posiedzenia senatu Uczelni);

8) przygotowanie projektów wewnętrznych aktów prawnych związanych z zakresem spraw prowadzonych przez Dział Nauki i ich bieżącą aktualizację;

9) przygotowywanie wewnętrznych aktów normatywnych;

10) kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem spraw związanych

z zakresem działalności.”

§ 52

Dział Współpracy z Zagranicą :


 1. Sporządzanie planów, obsługa wyjazdów i przyjazdów zagranicznych pracowników, doktorantów i studentów w ramach programów międzynarodowych.

 2. Prowadzenie obsługi merytorycznej i formalnej nad zawieraniem umów o dwustronnej współpracy naukowej z partnerami zagranicznymi oraz prowadzenie rejestru umów zawartych.

 3. Prowadzenie obsługi organizacyjno-merytorycznej prac rektorskiej komisji do spraw współpracy z zagranicą oraz stypendium im. prof. Stanisława Tołpy.

 4. Promowanie Uczelni na forum międzynarodowym i nawiązywanie kontaktów z  partnerami zagranicznymi oraz poszukiwanie partnerów do współpracy oraz przygotowywanie do podpisania porozumień bilateralnych w ramach edukacyjnych programów międzynarodowych.

 5. Inicjowanie włączania się Uczelni oraz studentów, doktorantów i pracowników w realizację programów międzynarodowych.

 6. Uczestniczenie w krajowych i zagranicznych konferencjach, szkoleniach, spotkaniach roboczych i informacyjnych dotyczących programów międzynarodowych oraz organizowanie międzynarodowych spotkań uczelni partnerskich.

 7. Rozpowszechnianie informacji i organizowanie spotkań informacyjno-szkoleniowych dotyczących edukacyjnych programów międzynarodowych oraz koordynowanie prac oraz obsługa administracyjna i finansowa udziału Uczelni w międzynarodowych programach edukacyjnych.

 8. Sporządzanie sprawozdań i materiałów informacyjnych z działalności Uczelni w zakresie współpracy z zagranicą dla potrzeb ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego oraz władz uczelni, a także opracowywanie materiałów informacyjnych dla studentów oraz krajowych i zagranicznych baz danych.

 9. Inicjowanie przygotowania projektów przepisów wewnętrznych Uczelni związanych z zakresem działalności działu i ich bieżącej aktualizacji.

 10. Wykonywanie kontroli zarządczej spraw związanych z zakresem działania.

§ 52a ( wykreślony )

§52b


Centrum Digitalizacji
Do zadań Centrum Digitalizacji należy:

 1. Przygotowanie i przeprowadzenie procesu digitalizacji dokumentów będących w posiadaniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla potrzeb ich udostępniania na zasadach otwartej nauki.

 2. Obróbka graficzna, językowa, edytorska digitalizowanych dokumentów.

 3. Digitalizacja eksponatów i obiektów przestrzennych, opracowanie modeli 3D oraz ich edycja i przetwarzanie.

 4. Opracowanie w zakresie metadanowymdigitalizowanych kolekcji i obiektów oraz ich przygotowanie do udostępniania.

 5. Edycja i przetwarzanie istniejących danych cyfrowych, będących w posiadaniu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dla potrzeb ich udostępniania na zasadach otwartej nauki.

 6. Prowadzenie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związanym z zakresem działania.

§ 53

 1. Biblioteka Główna jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uczelni.

 2. Zadania i sposób funkcjonowania Biblioteki Głównej reguluje statut i odrębny regulamin.

 3. Inicjuje opracowanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem Biblioteki i ich bieżącą aktualizację.

 4. Prowadzi kontrolę zarządczą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem spraw należących do zakresu działania Biblioteki.

§ 54


    1. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu jest jednostką pozawydziałową Uczelni prowadzącą działalność wydawniczą.

    2. Zadania i sposób funkcjonowania wydawnictwa reguluje statut i odrębny regulamin Wydawnictwa.

    3. Inicjuje opracowanie projektów przepisów związanych z działalnością wydawnictwa i ich bieżącą aktualizację.

    4. Prowadzi kontrolę zarządczą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związaną z zakresem działania Wydawnictwa.Pion bezpośrednio podległy

prorektorowi do spraw innowacji i współpracy z gospodarką


§ 55

Dział Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji prowadzi całokształt spraw związanych z własnością intelektualną Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i ochroną tej własności, a w szczególności do zadań Działu należy:


 1. współpraca z kierownikami zespołów badawczych Uczelni w celu poszukiwania nośnych społecznie i użytecznych gospodarczo tematów badawczych, identyfikacja badań prowadzonych oraz pozyskiwanie wyników prac badawczych i badawczo-rozwojowych, składanie w tym zakresie stosownych wniosków i propozycji;

 2. analiza prac badawczych oraz badawczo-rozwojowych pod względem gospodarczej przydatności, możliwości, celowości i formy komercjalizacji, ocena potencjału komercjalizacyjnego wyników badań, identyfikacja opracowywanej technologii i zapotrzebowania rynku, zlecanie wyspecjalizowanym jednostkom organizacyjnym i podmiotom gospodarczym przeprowadzenia audytów technologicznych, analiz rynkowych oraz wycen innowacyjnych rozwiązań, know-how, patentów, wartości majątkowych praw autorskich i innych składników własności intelektualnej Uczelni, proponowanych do zagospodarowania poprzez bezpośrednie lub pośrednie formy komercjalizacji;

 3. koordynacja i nadzorowanie działań oraz projektów przedsięwzięć związanych z inwentaryzacją własności intelektualnej Uniwersytetu Przyrodniczego, tworzeniem i aktualizowaniem baz wyników badań, ofert technologicznych, usług naukowo-technologicznych, analityczno-laboratoryjnych i innych;

 4. współpraca z Rzecznikiem Patentowym w zakresie opiniowania i opracowywania wniosków patentowych, promowania i upowszechniania na Uczelni innowacji, dobrych praktyk oraz racjonalnych rozwiązań i organizacyjnych i technicznych, inspirowanie i pomoc w rozwoju ruchu wynalazców i animatorów innowacji;

 5. organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, wizyt studyjnych oraz innych form kształcenia i upowszechniania wiedzy, innowacji oraz technologicznego i naukowego dorobku Uczelni;

 6. organizowanie i świadczenie usług konsultingowych, w tym w szczególności związanych z oceną potrzeb technologicznych kontrahentów, badaniem stanu techniki, przeprowadzaniem audytów technologicznych, a także inicjowanie i udział w postępowaniach dotyczących uzyskania akredytacji, certyfikatów, atestów oraz wymaganych pozwoleń w zakresie uzasadnionym potrzebami prowadzonej komercjalizacji;

 7. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorcami oraz instytucjami otoczenia gospodarki wspomagającymi i stymulującymi transfer wiedzy i technologii do gospodarki;

 8. inicjowanie i opracowywanie w zakresie wykonywanych zadań instrukcji, informacji, regulaminów oraz innych projektów przepisów wewnętrznych Uczelni;

 9. przygotowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie lub finansowanie oraz kierowanie krajowymi i unijnymi projektami związanymi z finansowaniem (w całości lub części) kosztów tworzenia infrastruktury komercjalizacji, wdrożeń, tworzenia prototypów, eksperymentalnych linii technologicznych oraz kosztów postępowań i czynności dotyczących ochrony patentowej lub poszczególnych etapów komercjalizacji;

 10. ochrona i właściwe zabezpieczenie praw własności intelektualnej, formułowanie w tym zakresie odpowiednich wniosków i propozycji działań dla władz i innych jednostek organizacyjnych Uczelni, należyte i efektywne zarządzanie prawami własności przemysłowej, w szczególności poprzez wybór właściwej drogi i formy komercjalizacji;

 11. prowadzenie spraw związanych z tworzeniem spółki celowej i jej spółek zależnych, przygotowywanie w tym zakresie stosownych umów, statutów i regulaminów;

 12. współpraca z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości w zakresie stymulowania, zakładania lub świadczenia pomocy w zakładaniu i prowadzeniu przedsięwzięć typu spin-off i spin-out w formie spółek lub w innych formach organizacyjnych, upowszechniania i propagowania wśród studentów i pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego przedsiębiorczości akademickiej, innowacyjności i kreatywności;

 13. nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z przedsiębiorstwami i kontrahentami zainteresowanymi wynikami badań i patentami należącymi do Uniwersytetu Przyrodniczego, negocjowanie warunków umów licencyjnych oraz innych umów dotyczących korzystania z własności intelektualnej Uniwersytetu Przyrodniczego, prowadzenie rejestru i przechowywanie zawartych umów, monitorowanie wykonywania zobowiązań umownych przez kontrahentów;

 14. poszukiwanie partnerów do spółek zależnych spółki celowej oraz, we współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości, do przedsięwzięć typu spin-off i spin-out, opracowywanie strategii i zasad preinkubacji, inkubacji oraz wyjścia z inwestycji, negocjowanie warunków udziału w spółkach inwestorów finansowych i branżowych , wypracowywanie koncepcji dotyczących aportu wyników badań;

 15. organizowanie i prowadzenie we współpracy z Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz innymi jednostkami organizacyjnymi uczelni szkoleń, kursów, konferencji oraz innych form kształcenia i upowszechnienia wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, technik negocjacji i sprzedaży, ochrony własności przemysłowej, zarządzania prawami autorskimi i pokrewnymi;

 16. przygotowywanie i udział w projektach w szczególności związanych z tworzeniem infrastruktury transferu wiedzy i technologii z Uczelni do przedsiębiorstw, szkoleniami oraz innymi formami upowszechniania wiedzy z zakresu przedsiębiorczości, zarządzania projektami, ochrony praw własności intelektualnej oraz zarządzania tymi prawami;

 17. udzielanie niezbędnych informacji i porad pracownikom, studentom i członkom zespołów badawczych, w szczególności dotyczących obowiązujących w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu zasad bezpieczeństwa i ochrony przysługujących Uczelni praw własności przemysłowej oraz praw do własności i korzystania z wyników badań;

 18. podejmowanie na wniosek pracownika Uczelni – twórcy niepracowniczego wyniku pracy intelektualnej – czynności związanych z udzielaniem pomocy w gospodarczym korzystaniu lub zarządzaniu tym wynikiem;

 19. podejmowanie we współpracy z Rzecznikiem Patentowym czynności związanych z należytym zabezpieczeniem i ochroną przysługujących Uczelni praw własności przemysłowej oraz innych, w tym do własności wyników badań i korzystania z nich, wnioskowanie do radcy prawnego i innych właściwych organów o podjęcie w tym zakresie stosownych czynności i postępowań;

 20. wykonuje kontrolę zarządczą związaną z zakresem działania ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

§ 56


 1. Biuro Karier zwane dalej „Biurem” jest jednostką organizacyjną powołaną do promocji absolwentów, organizowania doradztwa, udzielania pomocy absolwentom poszukującym pracy oraz monitorowania ich losów”.

 2. Do zadań Biura Karier w szczególności należy:

 1. monitorowanie losów absolwentów UPWr we Wrocławiu,

 2. monitorowanie rynku pracy oraz gromadzenie informacji o zapotrzebowaniu pracodawców na specjalistów kształconych na Uczelni i przekazywanie tych informacji absolwentom,

 3. prowadzenie poradnictwa zawodowego celem lepszego przygotowania absolwentów do wejścia na rynek pracy,

 4. organizowanie różnych form promocji i spotkań pracodawców ze studentami ostatnich lat studiów oraz udział w targach pracy w celu zwiększenia szans zatrudnienia absolwentów Uczelni poszukujących pracy,

 5. upowszechnianie informacji o dostępnych praktykach i stażach zawodowych,

 6. pisanie wniosków i przygotowywanie projektów o dofinansowanie zadań realizowanych w ramach Biura Karier,

 7. współpraca z Uczelnianymi Biurami Karier oraz urzędami pracy,

 8. współpraca z absolwentami Uczelni oraz Stowarzyszeniem Absolwentów UP we Wrocławiu.

 9. wykonywanie kontroli zarządczej związanej z zakresem działania ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

§57
Do zadań Biura ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z Gospodarką należy:


 1. podejmowanie działań strategicznych i operacyjnych w ramach współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, w tym spółkami Skarbu Państwa oraz przedsiębiorstwami sektora MMŚP, instytucjami otoczenia biznesu, organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie kompetencji Prorektora ds. Innowacji
  i Współpracy z Gospodarką;

 2. przygotowywanie i realizacja z właściwymi kompetencyjnie jednostkami Uczelni krótko-
  i długoterminowych programów współpracy z dużymi przedsiębiorstwami, w tym spółkami Skarbu Państwa i przedsiębiorstwami sektora MMŚP;

 3. podejmowanie działań mających na celu propagowanie przedsiębiorczości akademickiej oraz efektywne wykorzystanie potencjału intelektualnego i technicznego Uczelni w tym zakresie m.in. poprzez rozwijanie współpracy z BCC, Wrocławskim Parkiem Technologicznym, Dolnośląską Radą Przedsiębiorczości i Nauki, Wrocławskim Centrum Transferu Technologii, Dolnośląskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości i klastrami gospodarczymi funkcjonującymi w regionie oraz  poprzez organizację Akademickich Targów Przedsiębiorczości;

 4. promowanie idei przedsiębiorczości w środowisku akademickim poprzez prowadzenie stałej współpracy z jednostkami i pracownikami Uczelni, Radami Biznesu, wydziałowymi koordynatorami ds. innowacji i współpracy z gospodarką, przedstawicielami Rady Nadzorującej i Rady Konsultacyjnej AIP UPWr  w celu przepływu informacji na temat form transferu wiedzy do gospodarki i zachęcania do podejmowania aktywności w zakresie zakładania firm, szczególnie spin-off, spin-out, start-up przez pracowników naukowych, dydaktycznych, studentów i absolwentów;

 5. podejmowanie działań zmierzających do pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł wspierających misję Uczelni w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i współpracy
  z gospodarką;

 6. przygotowywanie projektów w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i współpracy
  z gospodarką, a także udział w ich realizacji, przy współpracy z jednostkami Uczelni oraz podmiotami zewnętrznymi;  

 7. współpraca z Biurem Rektora w zakresie realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Zdrowia i Żywności” i innych programów o charakterze badawczo-rozwojowym;

 8. realizacja działań obejmujących współpracę z organami administracji publicznej oraz krajowymi i zagranicznymi podmiotami branży rolniczej, w celu włączania Uczelni do działań na rzecz rolnictwa, gospodarki i ochrony środowiska oraz rozwoju regionu dolnośląskiego;

 9. prowadzenie działań informacyjnych, konsultacyjnych i doradczych w zakresie przygotowywania i realizacji projektów na linii Uczelnia-Gospodarka dotyczących współpracy pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Uczelni, partnerami gospodarczymi
  i organami administracji publicznej oraz projektów wspierających rozwój przedsiębiorczości;

 10. podejmowanie działań w zakresie opracowywania i wdrażania innowacyjnych programów edukacyjnych wspierających przedsiębiorczość, realizowanych wspólnie z jednostkami organizacyjnymi Uczelni, partnerami gospodarczymi, jednostkami otoczenia biznesu, organami administracji publicznej oraz organizacjami pozarządowymi m.in. w ramach działań Akademickiego Forum Przedsiębiorczości,  Pracowni Design Thinking, Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UPWr i innych;

 11. współpraca z Absolwentami Uczelni działającymi w sektorze gospodarki i administracji, Radami Biznesu, Konwentem UPWr oraz Stowarzyszeniem Absolwentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w celu realizowania wspólnych projektów na styku Uczelnia-Absolwent-Biznes;

 12. przygotowywanie kwartalnych sprawozdań z postępu prowadzonych przez Biuro działań;

 13. prowadzenie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związanej z zakresem działania Biura.

§58

Centrum Zarządzania Ryzykiem Środowiskowym i Monitoringu Ekosystemów

 1. Cele działania:

 1. Zarządzanie ryzykiem środowiskowym i identyfikowanie zagrożeń ekosystemów na

obszarze Dolnego Śląska, jak również całego kraju.

2. Realizacja usług w zakresie pozyskiwania grantów, subwencji, dotacji oraz funduszy zewnętrznych zarówno krajowych jak i europejskich w ramach środowiskowych służących ochronie środowiska oraz obsługa administracyjna realizowanych grantów z uwzględnieniem m.in. zagadnień z zakresu:

• monitoringu ekosystemów;

• energii odnawialnej, gospodarki niskoemisyjnej i rozwoju zrównoważonego;

• dostosowywania komponentów środowiska do zmian klimatu;

• gospodarki wodno-ściekowej i retencji wód opadowych;

• gospodarowania wodami w dorzeczach oraz zagadnień ochrony przeciwpowodziowej i zapobieganie skutkom suszy;

• zarządzania jakością powietrza atmosferycznego na terenach aglomeracji miejskich, jak również regionów o statucie ośrodków uzdrowiskowych na terenie całego kraju;

• ochrony gleb oraz rekultywacji terenów zdegradowanych;

• zielonej infrastruktury i powierzchni biologicznie czynnych na terenach aglomeracji miejskich;

• emisji zanieczyszczeń do środowiska oraz ocen oddziaływania na środowisko inwestycji podejmowanych na terenie kraju.

3. Podejmowanie inicjatyw na płaszczyźnie usługowej, służących ochronie środowiska i odtwarzaniu zasobów naturalnych z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem środowiskowym.

4. Pogłębiane oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu zarządzania ryzykiem środowiskowym i monitoringu ekosystemów w szczególności poprzez realizację usług oraz obsługa administracyjna projektów;

5. Upowszechnianie wyników badań powstałych w efekcie prac Centrum na terenie Województwa Dolnośląskiego i całego kraju.
 1. Zakres zadań

1. Prowadzenie projektów usługowych oraz obsługa administracyjna projektów naukowo-badawczych i wdrożeniowych dotyczących zarządzania ryzykiem środowiskowym i monitoringu ekosystemów.

2. Pomoc administracyjna przy nawiązywaniu współpracy z innymi ośrodkami naukowymi oraz podmiotami podejmującymi problematykę środowiskową na zasadach naukowych i badawczych..

3. Wspieranie rozwoju samorządu terytorialnego poprzez transfer wiedzy i doskonalenie umiejętności pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych

4. Inicjowanie i wspieranie działań dydaktycznych realizowanych na Uczelni poprzez: organizowanie kongresów, konferencji, wykładów, warsztatów, prelekcji oraz innego rodzaju przedsięwzięć związanych z zakresem działalności Centrum ZRŚiME.

6. Przygotowanie oraz promowanie publikacji wynikających z działalności Centrum ZRŚiME.

7. Budowa sieci współpracy ze środowiskiem pracowników samorządowych oraz liderów lokalnych i regionalnych.

8. Tworzenie sieci instytucji oraz bazy ekspertów zajmujących się problematyką zarządzania ryzykiem środowiskowym i monitoringiem ekosystemów.§59

Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości jest jednostką ogólnouczelnianą, prowadzącą działalność usługową, szkoleniową i naukową, działającą na podstawie odrębnego regulaminu

§59a
Biuro Rzecznika Patentowego świadczy pomoc w sprawach własności przemysłowej w zakresie uzyskiwania, zachowywania i wykonywania praw, a w szczególności:


 1. opracowuje dokumentację zgłoszeniową przedmiotów podlegających ochronie: wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych oraz dokonuje zgłoszeń w tym zakresie,

 2. bierze udział w postępowaniu zgłoszeniowym, spornym i odwoławczym przed krajowymi i zagranicznymi urzędami patentowymi oraz przeciwdziała naruszaniu uzyskanych praw wyłącznych,

 3. udziela porad pracownikom i studentom Uczelni z zakresu ochrony własności przemysłowej,

 4. gromadzi i udostępnia podstawową literaturę patentową oraz prawną z zakresu własności przemysłowej,

 5. inicjuje opracowanie projektów przepisów wewnętrznych związanych z zakresem działania Biura i ich bieżącą aktualizację,

 6. wykonuje kontrolę zarządczą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związaną z zakresem działania.


§59b

Samodzielne Stanowisko Koordynatora ds. programów badawczo – rozwojowych

Do zadań Samodzielnego Stanowiska Koordynatora ds. programów badawczo - rozwojowych należy: 1. Wsparcie merytoryczne Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką.

 2. Opracowywanie i wdrażanie koncepcji wzmacniających ekosystem innowacji UPWr, zgodnych ze strategią Pionu Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką.

 3. Monitorowanie inicjatyw, projektów i publikacji dot. roli uniwersytetów w systemach innowacji oraz przygotowywanie okresowych publikacji, notatek i propozycji dla Prorektora ds. Innowacji i Współpracy z Gospodarką.

 4. Współpraca z Liderami ds. Innowacji na wydziałach UPWr, a także Działem Innowacji, Wdrożeń i Komercjalizacji oraz Biurem ds. Rozwoju Przedsiębiorczości i Współpracy z Gospodarką.

 5. Współpraca ze spółką Zielona Dolina w zakresie identyfikacji i kreowania projektów B+R zgodnych ze strategią Programu Zielona Dolina.

 6. Organizacja środowiskowych zespołów merytorycznych w obszarach o największym potencjale konkurencyjności sektora B+R w Regionie.

 7. Organizacja współpracy zespołów naukowych UPWr z naukowcami z innych uczelni w Regionie i w Polsce.

 8. Wspomaganie pozyskiwania finansowania projektów B+R ze źródeł zewnętrznych, w tym publicznych, prywatnych i międzynarodowych.

 9. Kontrola zarządcza ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związanym z zakresem działania.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna