Regulamin organizacyjny uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu


Pion bezpośrednio podległy prorektorowi do spraw studenckich i edukacjiPobieranie 0,55 Mb.
Strona7/10
Data18.06.2018
Rozmiar0,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Pion bezpośrednio podległy

prorektorowi do spraw studenckich i edukacji


§ 45

Dział Organizacji Studiów:

 1. Koordynuje i nadzoruje organizację oraz funkcjonowanie studiów I, II stopnia, jednolitych studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych.

 2. Nadzoruje Uczelnianym systemem zapewnienia jakości kształcenia.

 1. Koordynuje sprawy związane z rekrutacją na studia, w tym dotyczące:

 • sprawowania nadzoru merytorycznego nad wdrażaniem i funkcjonowaniem elektronicznego systemu rekrutacyjnego na studia,

 • promocji oferty kształcenia,

 • ustalania harmonogramu czynności rekrutacyjnych,

 • przygotowywania materiałów dla uczelnianej komisji rekrutacyjnej dotyczących odwołań od decyzji wydziałowych komisji rekrutacyjnych.

 1. Nadzoruje prawidłowe funkcjonowanie elektronicznego albumu studenta i elektronicznej księgi dyplomów.

 2. Dokonuje analizy obciążeń dydaktycznych jednostek organizacyjnych Uczelni pod względem zgodności z obowiązującymi planami studiów i obowiązującymi aktami prawnymi.

 3. Przygotowuje listy wynagrodzeń nauczycieli akademickich uprawnionych do wypłaty za godziny ponadwymiarowe oraz weryfikuje i przygotowuje do wypłaty umowy cywilno-prawne za prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawartych z osobami spoza Uczelni i doktorantami.

 4. Prowadzi ewidencję i rezerwację sal dydaktycznych.

 5. Sporządza harmonogram organizacji roku akademickiego.

 6. Prowadzi sprawozdawczość w zakresie wymaganym przez Główny Urząd Statystyczny oraz ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

 7. Sporządza sprawozdania z działalności działu do sprawozdania rocznego rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

 8. Koordynuje prace związane z rozliczaniem studenckich praktyk programowych.

 9. Prowadzi sprawy związane z wymianą studentów w ramach programu MostAR.

 10. Prowadzeni rejestr studentów podlegających ubezpieczeniu zdrowotnemu.

 11. Prowadzeni sprawy studentów obcokrajowców.

 12. Koordynuje i sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem systemu ustalania świadczeń pomocy materialnej dla studentów.

 13. Przygotowuje dokumenty w celu rozpatrzenia odwołań od decyzji dziekanów związanych z tokiem studiów i pomocą materialną.

 14. Zbiera wnioski przekazywane przez jednostki Uczelni o przyznanie stypendiów ministra za osiągnięcia w nauce i za osiągnięcia sportowe oraz informuje jednostki o podjętych przez ministra decyzjach.

 15. Przygotowuje dane w celu wytypowania najlepszych absolwentów do nagród rektora, najlepszych studentów do statuetki Sapere aude oraz 5% najlepszych absolwentów ubiegających się o umorzenie kredytu studenckiego.

 16. Udziela informacji o zasadach stosowania przepisów prawa dotyczących toku studiów.

 17. Sprawdza pod względem formalnym dyplomy ukończenia studiów.

 18. Prowadzi sprawy Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego.

 19. Współpracuje w zakresie spraw związanych z organizacją studiów z jednostkami międzywydziałowymi (Studium Języków Obcych, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz dziekanatami).

 20. Inicjuje opracowanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących zakresu działania działu i bieżącą ich aktualizację.

 21. Wykonuje kontrolę zarządczą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w sprawach związanych z zakresem działalności.

 22. Prowadzi obsługę administracyjną spraw związanych z działalnością senackiej komisji spraw studenckich i nauczania.

§ 46

 1. Dział Spraw Studenckich prowadzi sprawy związane z zakwaterowaniem, ochroną zdrowia, turystyką, rekreacją, sportem i działalnością kulturalną studentów, współpracując w tym zakresie z samorządem studenckim, kołami naukowymi, grupami twórczymi oraz studenckimi organizacjami działającymi na Uczelni, a w szczególności:

 1. organizuje zakwaterowanie studentów w domach studenckich zgodnie z „Trybem i zasadami przyznawania miejsc w domach studenckich Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu”:

 1. układa i realizuje coroczny plan zakwaterowań,

 2. prowadzi całoroczne kwaterowanie, w tym w pokojach gościnnych,

 3. dokonuje wakacyjnego kwaterowania studentów odbywających praktyki, kandydatów na studia na czas egzaminów i innych osób,

 1. zapewnia odpowiednie warunki do zamieszkania i nauki w domach studenckich i hotelu asystenta, nadzoruje pracę administracji i obsługi domów studenckich i hotelu asystenta, współpracuje z radami mieszkańców domów studenckich i hotelu asystenta, planuje remonty i współpracuje w nadzorowaniu remontów domów studenckich i hotelu asystenta,

 2. czuwa nad stanem sanitarnym domów studenckich i hotelu asystenta,

 3. współpracuje z opiekunami domów studenckich w zakresie spraw wychowawczych mieszkańców,

 4. nadzoruje sprawne działanie bufetów i stołówek studenckich,

 5. udziela pomocy w organizowaniu działalności kulturalno-wychowawczej w domach i klubach studenckich,

 6. nadzoruje działalność Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jedliniok”, Chóru „Szumiący Jesion” oraz innych grup twórczych, organizacji i klubów studenckich działających na Uczelni,

 7. stwarza warunki dla działalności kulturalnej, sportowo-rekreacyjnej i wypoczynkowej studentów,

 8. udziela pomocy w organizowaniu imprez turystycznych i sportowych,

 9. organizuje prelekcje i szkolenia studentów związane z ochroną zdrowia, przestrzeganiem przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych we współpracy ze służbą zdrowia i innymi instytucjami,

 10. corocznie opracowuje plan wydatków funduszu pomocy materialnej i socjalno-wychowawczego dla studentów oraz czuwa nad ich prawidłowym wykorzystaniem,

 11. gospodaruje funduszami przeznaczonymi na działalność socjalno-wychowawczą oraz eksploatację podległych obiektów,

 12. prowadzi rejestr studenckich kół naukowych, klubów i grup twórczych działających na Uczelni, nie będących ogniwami statutowymi organizacji studenckich i młodzieżowych o zasięgu ogólnokrajowym,

 13. koordynuje pracę studenckich kół naukowych, współpracuje z ich opiekunami i kuratorami wydziałowymi,

 14. współorganizuje studenckie konferencje naukowe,

 15. współpracuje z pełnomocnikami rektora do spraw studenckich kół naukowych, osób niepełnosprawnych i uzależnień,

 16. współpracuje z samorządem studenckim oraz organizacjami studenckimi działającymi na Uczelni,

 17. prowadzi obsługę Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Studentów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 18. sporządza umowy (najmu, darowizny i inne), prowadzi dokumentację i rozliczenia z nimi związane,

 19. prowadzi rejestry faktur, umów, zamówień publicznych i inne wynikające z aktualnych przepisów związanych z zakresem działalności,

 20. współpracuje z firmami ubezpieczającymi domy studenckie i Hotel Asystenta, a także studentów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW),

 21. we wszystkich sprawach wynikających z zakresu zadań współpracuje z dziekanatami i odpowiednimi jednostkami Uczelni,

 22. współpracuje z Działem Kadr i Spraw Socjalnych i rektorską komisją do spraw Hotelu Asystenta w zakresie przydziału miejsc w hotelu,

 23. inicjuje opracowanie projektów przepisów wewnętrznych Uczelni dotyczących zakresu działu i ich bieżącą aktualizację,

 24. prowadzi kontrolę zarządczą ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem w sprawach związanych z zakresem działalności.

 1. Kierownicy domów studenckich, hotelu asystenta, kierownik Akademickiego Zespołu Pieśni i Tańca „Jedliniok”, dyrygent chóru i pracownik sekretariatu samorządu studenckiego podlegają funkcjonalnie kierownikowi Działu.

§46a

Poradnia Rozwoju Osobistego
Poradnia Rozwoju Osobistego realizuje zadania w zakresie:


 1. pomocy psychologicznej i pedagogicznej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 • poradnictwa zawodowego dla osób, które chcą świadomie kształtować własną ścieżkę edukacyjno-zawodową,

 • wsparcia pedagogicznego i coachingowego,

 • pomocy w rozwoju i doskonaleniu kompetencji profesjonalnych, osobistych i społecznych.

 • wsparcia w zakresie nowych metod i technik uczenia się.

 1. wykonywania kontroli zarządczej spraw związanych z zakresem działania ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

§46b
Biuro Rekrutacji

Do zadań Biura Rekrutacji należy: 1. rekrutacja na studia stacjonarne i niestacjonarne I i II stopnia oraz jednolite studia magisterskie;

 2. rekrutacja cudzoziemców;

 3. obsługa administracyjna procesu rekrutacji krajowej i zagranicznej;

 4. promocja kierunków studiów oraz pozyskiwania kandydatów na Uczelnię na różne stopnie i formy studiów w kraju i zagranicą;

 5. sprawozdawczość w obszarze rekrutacji, zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki

i Szkolnictwa Wyższego oraz potrzebami Uczelni;

 1. wykonywanie kontroli zarządczej ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem związanym z zakresem działania.”

§ 47


Otwarty Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną, której zadania i zasady działania określa odrębny regulamin.

§ 48


Centrum Kształcenia na Odległość jest ogólnouczelnianą jednostką dydaktyczną, której zadania określone zostały stosowną uchwałą senatu.

§ 49


Studium Języków Obcych i Studium Wychowania Fizycznego i Sportu są międzywydziałowymi jednostkami prowadzącymi działalność dydaktyczną, których zasady i zakres działania określają odrębne regulaminy.

§ 50


Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne jest międzywydziałową jednostką organizacyjną, której zasady i zakres działania określa odrębny regulamin.

§ 50a
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna