Regulamin organizacyjny uniwersytetu przyrodniczego we Wrocławiu


ZAKRESY DZIAŁANIA REKTORA, PROREKTORÓW, KANCLERZA, ZASTĘPCÓW KANCLERZAPobieranie 0,55 Mb.
Strona3/10
Data18.06.2018
Rozmiar0,55 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ZAKRESY DZIAŁANIA REKTORA, PROREKTORÓW,
KANCLERZA, ZASTĘPCÓW KANCLERZA

Zakres działania rektora


§ 17

Rektor:

 1. Kieruje działalnością Uczelni i sprawuje ogólny nadzór nad całokształtem jej działania.

 2. Reprezentuje Uczelnię na zewnątrz.

 3. Podejmuje decyzje dotyczące funkcjonowania Uczelni, niezastrzeżone dla innych organów Uczelni lub kanclerza, a w szczególności:

  1. podejmuje decyzje dotyczące mienia i gospodarki Uczelni przekraczające zakres zwykłego zarządu,

  2. sprawuje nadzór nad administracją i gospodarką Uczelni w zakresie zwykłego zarządu,

  3. dba o przestrzeganie prawa oraz bezpieczeństwo i porządek na terenie Uczelni,

  4. wydaje wewnętrzne akty prawne:

  1. zarządzenia stanowiące przepisy o charakterze instrukcyjnym, porządkującym sprawy organizacyjne, regulującym procesy funkcjonowania i pracy Uczelni,

  2. zarządzenia pokontrolne regulujące sprawy audytu wewnętrznego, a także wykonania zaleceń organów kontrolnych zewnętrznych,

  3. pisma okólne o charakterze informacyjnym,

  4. obwieszczenia ustalające teksty jednolite przepisów wewnętrznych.

 1. Jest przełożonym pracowników oraz studentów Uczelni:

 1. kieruje polityką kadrową Uczelni w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi na Uczelni,

 2. zatrudnia nauczycieli akademickich wchodzących w skład wydziałów na podstawie wniosków dziekanów zaopiniowanych przez właściwe rady wydziałów, a nauczycieli akademickich zatrudnionych w jednostkach nie wchodzących w skład wydziału na podstawie wniosków kierowników tych jednostek, zaopiniowanych przez właściwego prorektora,

 3. powołuje do pełnienia funkcji kierowniczych w administracji wydziałowej dyrektorów instytutów i ich zastępców, kierowników katedr, zakładów i pracowni, na wniosek dziekana zaopiniowany przez radę wydziału, kierowników jednostek międzywydziałowych, na wniosek odpowiedniego prorektora zaopiniowany przez senat, a dyrektora Biblioteki Głównej po zasięgnięciu opinii senatu, na wniosek Rady Bibliotecznej, w wyniku przeprowadzonego konkursu otwartego.
  Tryb zatrudniania kierowników jednostek pozawydziałowych oraz wspólnych określają regulaminy organizacyjne tych jednostek,

 4. podejmuje decyzje w sprawach odwołań studentów związanych z tokiem studiów i udzielaniem pomocy materialnej dla studentów,

 5. ustala wysokość opłat za studia niestacjonarne, podyplomowe oraz powtarzanie semestru lub roku na studiach stacjonarnych,

 6. ustala wysokość stypendiów za wyniki w nauce w porozumieniu z przedstawicielem samorządu studenckiego,

 7. ustala wysokość opłat za miejsce w akademikach i hotelu asystenta oraz innych opłat,

 8. zatrudnia pracowników na stanowiska kierownicze i samodzielne w administracji Uczelni, na wniosek właściwego prorektora lub kanclerza,

 9. tworzy, przekształca i znosi poszczególne jednostki organizacyjne administracji Uczelni oraz stanowiska.

 1. Kieruje sprawami związanymi z:

 1. perspektywicznym rozwojem Uczelni,

 2. inwestycjami Uczelni,

 3. sprawami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej,

 4. rolniczymi zakładami doświadczalnymi oraz stacjami badawczo-dydaktycznymi nadzorowanymi przez Biuro do spraw rolniczych zakładów doświadczalnych i zarządzania nieruchomościami,

 5. ochroną informacji niejawnych.

 1. Podejmuje za zgodą senatu decyzje w sprawach współpracy z zagranicą.

 2. Przeprowadza okresowe oceny pracy jednostek organizacyjnych Uczelni i zatrudnionej w niej kadry.

 3. Udziela pełnomocnictw i upoważnień.

 4. Podpisuje w imieniu Uczelni pisma adresowane do władz i organów administracji publicznej oraz do przedstawicieli rządów innych państw, do organów Unii Europejskiej oraz organizacji międzynarodowych.

 5. Jest administratorem danych osobowych pracowników, studentów i doktorantów oraz kontrahentów Uczelni.

 6. Zapewnia funkcjonowanie adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej Uczelni ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania ryzykiem.

§ 18

Rektorowi bezpośrednio podlegają: 1. prorektor do spraw nauki współpracy zagranicą,

 2. prorektor do spraw studenckich i edukacji,

 3. prorektor do spraw innowacji i współpracy z gospodarką,

 4. prorektor do spraw rozwoju uczelni,

 5. kanclerz,

 6. kwestor,

 7. Biuro Rektora,

 8. Biuro Organizacyjno-Prawne,

 9. Biuro Zamówień Publicznych i Umów,

9a) Biuro Informacji i Promocji,

9b) Biuro Kooperacji i Transferu Wiedzy 1. Biuro do spraw rolniczych zakładów doświadczalnych i zarządzania nieruchomościami,

 2. Dział Kadr i Płac,

 3. Zespół do spraw Obronnych,

 4. Inspektorat Bezpieczeństwa i Higieny Pracy,

 5. Samodzielna Sekcja – Pion Ochrony Informacji Niejawnych, w ramach którego działa Kancelaria Informacji Niejawnych,

 6. Biuro Audytu Wewnętrznego,

 7. Muzeum Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 8. Samodzielne stanowisko do spraw ochrony przeciwpożarowej,

 9. Samodzielne stanowisko – administrator bezpieczeństwa informacji,

18a) Samodzielne stanowisko rzecznik prasowy Uczelni;

18b) Samodzielne stanowisko do spraw kontroli zarządczej 1. Rolniczy Zakład Doświadczalny w Swojcu,

 2. Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu,

 3. Centrum Edukacyjno-Rozwojowe Pałac Wrocław Pawłowice,

 4. Pełnomocnicy rektora wymienieni w załączniku nr 1 pkt VIII lit. A. Zakres uprawnień i obowiązków pełnomocników został określony w udzielonych pełnomocnictwach.1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2019
wyślij wiadomość

    Strona główna