Regulamin organizacyjny uniwersytetu przyrodniczego we WrocławiuPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/10
Data18.06.2018
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Regulamin organizacyjny
UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO we Wrocławiu

wprowadzony zarządzeniem nr 56/2010 z dnia 31 marca 2010 r.

(tekst ujednolicony)
Spis treści


I.POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

II.POWOŁYWANIE, ZATRUDNIANIE I ZWALNIANIE PRACOWNIKÓW ADMINISTRACYJNYCH I OBSŁUGI 6

III.STRUKTURA ADMINISTRACJI 6

IV.PODSTAWOWE ORGANY I STANOWISKA KIEROWNICZE ORAZ ORGANIZACJA UCZELNI 9

V.ZAKRESY DZIAŁANIA REKTORA, PROREKTORÓW, KANCLERZA, ZASTĘPCÓW KANCLERZA 9

Zakres działania rektora 9

Zakres działania prorektora do spraw nauki i współpracy z zagranicą 13

Zakres działania prorektora do spraw studenckich i edukacji 18

Zakres działania prorektora do spraw rozwoju uczelni 23

Zakres działania dziekana 26

Zakres działania kierownika jednostki organizacyjnej 26

Zakres działania kanclerza 26

Zakres działania zastępców kanclerza, w tym kwestora 31

Zakres działania kwestora 34

VI.ZAKRESY DZIAŁANIA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ADMINISTRACJI 34

Pion bezpośrednio podległy rektorowi 34

Pion bezpośrednio podległy 48

prorektorowi do spraw studenckich i edukacji 48

Pion bezpośrednio podległy prorektorowi do spraw nauki i współpracy z zagranicą 51

Pion bezpośrednio podległy 54

prorektorowi do spraw innowacji i współpracy z gospodarką 54

Pion bezpośrednio podległy prorektorowi do spraw rozwoju uczelni 59

Pion administracyjny 63

VII.SYSTEM KONTROLI WEWNĘTRZNEJ – kontroli zarządczej 79

VIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE 79 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

 1. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu został utworzony na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z 17 listopada 1951 r. w sprawie utworzenia wyższych szkół rolniczych w Poznaniu i we Wrocławiu oraz zmian organizacyjnych na Uniwersytecie Poznańskim i Wrocławskim (Dz.U. Nr 60, poz. 411).

 2. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu jest wyższą szkołą publiczną posiadającą osobowość prawną.

 3. Zadania Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu określają:

 1. ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i przepisy wykonawcze do ustawy,

 2. statut Uczelni.

 1. Do pracowników Uczelni w zakresie praw i obowiązków oraz spraw ze stosunku pracy stosuje się przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, a w sprawach nieuregulowanych w tej ustawie przepisy ustawy Kodeks pracy.

§ 2

Regulamin organizacyjny określa strukturę organizacyjną administracji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, zasady tworzenia i funkcjonowania administracyjnych jednostek organizacyjnych oraz zakresy ich działania.

§ 3

Ilekroć w regulaminie organizacyjnym jest mowa o: 1. regulaminie należy przez to rozumieć regulamin organizacyjny Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu,

 2. Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,

 3. pracownikach administracyjnych – należy przez to rozumieć pracowników nie będących nauczycielami akademickimi,

 4. pionie – należy przez to rozumieć ogół jednostek organizacyjnych podległych rektorowi, danemu prorektorowi lub kanclerzowi,

 5. jednostce organizacyjnej – należy przez to rozumieć jednostki organizacyjne określone w statucie Uczelni.

§ 4

 1. Organami kolegialnymi Uczelni są senat i rady wydziałów.

 2. Skład i kompetencje senatu oraz rad wydziałów określają: ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i statut.

 3. Tryb działania senatu i komisji senackich oraz rad wydziałów określają regulaminy uchwalone przez senat.

§ 5

 1. Jednoosobowe kierownictwo administracją i gospodarką Uczelni sprawuje rektor przy pomocy prorektorów, kanclerza, zastępców kanclerza, dziekanów oraz dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych.

 2. W zakresie powierzonych spraw administracyjno-gospodarczych, prorektorzy i kanclerz działają samodzielnie, w ramach udzielonych im pełnomocnictw i upoważnień, podejmując decyzje w imieniu rektora.

 1. Sprawy wymagające współdziałania różnych jednostek administracyjnych koordynują prorektorzy i kanclerz, każdy w obrębie swojej właściwości rzeczowej, niezależnie od ich podporządkowania merytorycznego.

 1. Rektor może upoważnić innych pracowników Uczelni do podejmowania decyzji w określonych sprawach w jego imieniu, a także do pełnienia nadzoru nad realizacją określonych zadań.

 2. W czasie nieobecności rektora zastępuje go wyznaczony prorektor.

§ 6

Zadania rektora, prorektorów, kanclerza, zastępców kanclerza i dziekanów określają:

1) ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym,

2) statut Uczelni,

3) zarządzenia rektora dotyczące zakresu kompetencji prorektorów,

4) niniejszy regulamin,

5) inne akty prawne.

§ 7


 1. Pracownicy administracji centralnej oraz pracownicy administracyjni wydziałów, jednostek ogólnouczelnianych, międzywydziałowych, pozawydziałowych oraz wspólnych, a także pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi podlegają kanclerzowi we wszystkich sprawach wynikających ze stosunku pracy (podległość służbowa), zaś odpowiednio rektorowi lub prorektorom, dziekanom, kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie wykonywania bieżących obowiązków (podległość funkcjonalna).

 2. Pracownicy wszystkich jednostek organizacyjnych są zobowiązani do ścisłej współpracy w celu prawidłowego funkcjonowania Uczelni.

 3. Przedstawianie sprawy do decyzji rektora powinno następować z zachowaniem drogi służbowej i z uwzględnieniem ustalonego podziału kompetencji.

 4. Przy załatwianiu spraw pracownicy prowadzący sprawy są zobowiązani i odpowiedzialni za zachowanie trybów i terminów określonych we właściwych przepisach, ogólnie obowiązujących jak i wewnętrznych, a w szczególności w:

1) kodeksie postępowania administracyjnego,

2) kodeksie pracy,

3) ustawie – Prawo o szkolnictwie wyższym,

4) ustawie – Prawo zamówień publicznych,

5) ustawie o finansach publicznych,

6) statucie Uczelni,

7) regulaminie pracy,

8) normie PN-EN ISO 9001:2000.§ 8

1. Podstawowymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni są: 1. Wydział Biologii i Hodowli Zwierząt,

 2. Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji,

 3. Wydział Medycyny Weterynaryjnej,

 4. Wydział Biotechnologii i Nauk o Żywności,

 5. Wydział Przyrodniczo-Technologiczny.
 1. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład wydziałów, jednostki ogólnouczelniane, międzywydziałowe i pozawydziałowe oraz wspólne, a także jednostki administracyjne i samodzielne stanowiska oraz ich symbole organizacyjne określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 9

 1. Symbol organizacyjny jednostki ustala rektor w zarządzeniu dotyczącym utworzenia lub przekształcenia jednostki organizacyjnej, a w przypadkach jednostek tworzonych uchwałą senatu w zarządzeniu wykonawczym do uchwały.

 2. Symbol jednostki składa się z 8 znaków i tworzy się według następujących zasad:

 1. Symbol R określa rektora. Oznaczenie podległości funkcjonalnej lit. R prorektorów, dziekanów i kanclerza jako bezpośrednio podległych rektorowi zostało pominięte.

 2. W pionach: rektora, prorektorów, dziekanów i kanclerza dwa pierwsze znaki określają podległość jednostek samodzielnych stanowisk pierwszego poziomu,

 3. Kolejne trzy znaki określają symbol jednostek drugiego poziomu- instytut, katedra inne jednostki organizacyjne działające w ramach wydziałów oraz dział biuro itp.

 4. Dalsze dwa kolejne znaki określają jednostki organizacyjne trzeciego poziomu, podległe zastępcom kanclerza.

 5. W przypadku zastosowania kodu o mniejszej ilości znaków niż przewidziane pola uzupełnia się zerami.

 1. Symbol organizacyjny identyfikuje jednostkę i nie może się powtarzać.SCHEMAT STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna