Regulamin organizacyjny uniwersytetu medycznego im. Karola marcinkowskiego w poznaniuPobieranie 0,55 Mb.
Strona1/4
Data26.03.2018
Rozmiar0,55 Mb.
  1   2   3   4

Załącznik do zarządzenia nr 16/17

z dnia 1 lutego 2017 roku
REGULAMIN ORGANIZACYJNY

UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO

IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU


 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1


Regulamin organizacyjny określa:

 1. 1) strukturę organizacyjną Uczelni,

 2. 2) zakresy działania jednostek organizacyjnych administracji,

 3. 4) podporządkowanie służbowe i bezpośrednie,

 4. 5) zasady sporządzania pism urzędowych, aktów prawnych i umów.

§ 2
Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

1) Uniwersytecie lub Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

2) Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

3) Senacie – należy przez to rozumieć Senat Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

4) Kanclerzu – należy przez to rozumieć Kanclerza Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

5) Kwestorze – należy przez to rozumieć Kwestora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu;

6) Administracji Uniwersytetu – należy przez to rozumieć administrację centralną i administrację jednostek organizacyjnych Uniwersytetu;

7) Kierowniku jednostki administracji centralnej - należy przez to rozumieć kierownika działu albo jednostki równorzędnej;

8) Administracji jednostki organizacyjnej Uniwersytetu – należy przez to rozumieć w szczególności dziekanaty, sekretariaty, biura, sekcje i stanowiska pracy przewidziane dla zapewniania działalności jednostek w rozumieniu pkt. 2-4 i 6 § 3 ust.1


§ 3

1. W skład struktury organizacyjnej Uczelni wchodzą: 1. podstawowe jednostki organizacyjne,

 2. jednostki ogólnouczelniane,

 3. system biblioteczno-informacyjny,

 4. jednostki organizacyjne wydziałów,

 5. jednostki organizacyjne administracji centralnej,

 6. inne jednostki organizacyjne Uniwersytetu.

2. Schemat struktury organizacyjnej Uczelni stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 4

1. Rektor kieruje działalnością Uniwersytetu i reprezentuje go na zewnątrz, jest przełożonym wszystkich pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu.

2. Rektor podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Uniwersytetu,
z wyjątkiem spraw zastrzeżonych przez ustawę lub statut do kompetencji innych organów Uniwersytetu lub Kanclerza.

3.Rektor kieruje Uczelnią z pomocą Prorektorów, którzy działają w ramach kompetencji przekazanych przez Rektora i w tym zakresie podejmują decyzje w imieniu Rektora. Zakres kompetencji i działań Prorektorów określa załącznik nr 2.


§ 5

1. Administracją i gospodarką Uniwersytetu kieruje Kanclerz.

2. Kanclerz wykonuje nałożone obowiązki przy pomocy trzech zastępców, z których jeden jest kwestorem. Kwestor pełni funkcję głównego księgowego Uniwersytetu.

3. Zakresy kompetencji i działania zastępców kanclerza z uwzględnieniem postanowień niniejszego regulaminu, określa Kanclerz, w uzgodnieniu z Rektorem.

4. Kanclerz w celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 1, może w szczególności wydawać zarządzenia oraz upoważniać swoich zastępców, kierowników działów
i innych pracowników administracji do wykonywania w jego imieniu określonych czynności. 1. STRUKTURA ORGANIZACYJNA ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU

§ 6


 1. Strukturę organizacyjną administracji Uniwersytetu tworzą:

  1. administracja centralna,

  2. administracja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 2. Administracja centralna wykonuje czynności gospodarcze, techniczne, finan­sowe i administracyjne, niezbędne do prawidłowej działalności i rozwoju Uniwersytetu.

 3. Administracja jednostek organizacyjnych Uniwersytetu działa na rzecz bieżącej, prawidłowej pracy jednostek Uniwersytetu określonych w pkt. 1-4 i 6 § 3.

 4. Za wykonanie całości zadań komórki organizacyjnej administracji centralnej i administracji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu oraz zakresy czynności podległych pracowników odpowiedzialny jest kierownik tej komórki, który reprezentuje ją wobec Kanclerza lub właściwego Zastępcy Kanclerza. Kierownik organizuje, koordynuje oraz nadzoruje wykonywanie zadań komórki organizacyjnej.

 5. Zakres obowiązków kierownika określany jest przez bezpośredniego przełożonego i przekazywany do Działu Spraw Pracowniczych.

 6. Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności pracowników określany jest przez kierownika danej komórki i znajduje się w Dziale Spraw Pracowniczych, gdzie jest przechowywany w aktach osobowych pracowników. Kierownik komórki organizacyjnej, zobowiązany jest go przeglądać i aktualizować w miarę potrzeb.

 7. Na stanowisku kierownika jednostki administracji centralnej zatrudnia się kandydata w drodze konkursu, którego tryb i warunki określa Rektor w porozumieniu z kanclerzem.

 8. Na stanowisku kierownika administracyjnej jednostki organizacyjnej zatrudnia się kandydata w drodze konkursu, którego tryb i warunki określa dziekan bądź inny stosowny kierownik jednostki określonej w pkt. 1-4 i 6 § 3 ust.1 w porozumieniu z kanclerzem.

 9. Procedura konkursowa w rekrutacji pracowników, o której mowa w ust. 7-8 wchodzi w życie w terminie 3 miesięcy od daty podpisania niniejszego regulaminu.

§ 7


1. Podstawową jednostką administracji centralnej Uniwersytetu jest dział.

2. W ramach działu lub poza nim mogą być tworzone sekcje, zespoły, inne jednostki lub samodzielne stanowiska pracy.

3. Dział można utworzyć, gdy w jego składzie osobowym będzie co najmniej 4 pracowników, sekcję – przy zatrudnieniu minimum 3 pracowników, a zespół – przy zatrudnieniu minimum 2 pracowników. Do liczby pracowników zaliczane są osoby zatrudnione w wymiarze przynajmniej ¾ etatu.

4. Ustala się dwuletni okres dostosowawczy istniejącej struktury organizacyjnej Uniwersytetu do założeń określonych w pkt 3 § 7, od dnia wejścia w życie niniejszego Regulaminu organizacyjnego, przy czym każda nowo powoływana jednostka organizacyjna musi spełniać wymagania określone w pkt 3 § 7.

5. Wniosek o utworzenie, połączenie lub przekształcenie jednostki administracji centralnej i administracji jednostek organizacyjnych Uniwersytetu powinien określać jej skład osobowy, strukturę organizacyjną, uzasadnienie konieczności powołania bądź przekształcenia jednostki oraz przewidywane skutki ekonomiczne dla Uniwersytetu.

6. Wnioski o których mowa w ust. 5 przedstawiają Prorektorzy lub Zastępcy Kanclerza w zakresie swoich kompetencji.

7. Jednostki organizacyjne administracji centralnej, przewidziane Regulaminem organizacyjnym, tworzy, przekształca i znosi Kanclerz.

8. Decyzję o powołaniu, przekształceniu bądź likwidacji administracyjnych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu, w oparciu o wniosek, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu podejmuje Kanclerz po konsultacji z Dziekanem bądź stosownym kierownikiem w przypadku jednostki określonej w pkt. 1-4 i 6 §. 3 ust.1.


§ 8

1. Administrację w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową i pomocniczą tworzą zespoły i stanowiska ds. administracji, bezpośrednio podporządkowane kierownikom danych jednostek organizacyjnych.

2. Organizację administracji jednostek wymienionych w ust. 1 określa kierownik danej jednostki w uzgodnieniu z Kanclerzem.
§ 9

Likwidacji stanowisk administracji centralnej oraz w jednostkach organizacyjnych prowadzących działalność podstawową i pomocniczą dokonuje Kanclerz, zarządzeniem.

§ 10

1. Wszyscy pracownicy administracji uniwersytetu, w tym także pracownicy obsługi, pracownicy naukowo-techniczni oraz inżynieryjno-techniczni podlegają okresowej ocenie przeprowadzanej nie rzadziej niż raz na dwa lata.2. Za przeprowadzenie oceny pracowników określonych w ust. 1 odpowiedzialny jest Kanclerz lub upoważniony przez niego zastępca, który powołuje zespół ds. opracowania i przeprowadzenia oceny pracowników administracji.

3. Kanclerz przedkłada Rektorowi raz na dwa lata sprawozdanie z dokonanej oceny działalności administracji

 1. PODPORZĄDKOWANIE SŁUŻBOWE I BEZPOŚREDNIE

§ 11
1. Rektorowi podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki: 1. Biuro Rektora

 2. Dział Kontroli Wewnętrznej,

 3. Dział Spraw Pracowniczych, w zakresie spraw dotyczących nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w §3 ust 1. pkt. 1-2 i 4.

 4. Dział Organizacji,

 5. Inspektorat BHP,

 6. Inspektorat ds. Obronnych,

 7. Inspektorat ds. Ochrony Środowiska,

 8. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Informacji i Danych Osobowych,

 9. Stanowisko ds. Audytu Wewnętrznego,

 10. Stanowisko ds. Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej,

 11. Archiwum,

 12. Rzecznik prasowy,

 13. Zespół ds. Kontrolingu.

2. Prorektorowi ds. Studenckich podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki: 1. Dział Spraw Studenckich,

 2. Osiedle Studenckie,

 3. Domy Studenckie,

 4. Dział Rekrutacji.

3. Prorektorowi ds. Dydaktyki i Kształcenia Podyplomowego podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki: 1. Dział Kształcenia,

 2. Centrum Innowacyjnych Technik Kształcenia,

 3. Centrum Symulacji Medycznej.

4. Prorektorowi ds. Organizacji, Promocji i Współpracy z Regionem podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki: 1. Dział Analiz i Rozwoju,

 2. Dział Promocji i Karier,

 3. Biblioteka Główna,

 4. Studium Wychowania Fizycznego i Sportu.

5. Prorektorowi ds. Nauki i Rozwoju Uczelni podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki: 1. Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami,

 2. Uczelniane Centrum Aparaturowe.

6. Prorektorowi ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki: 1. Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej,

 2. Studium Języków Obcych.

6.1 Z upoważnienia Rektora, Prorektor ds. Kadr i Współpracy z Zagranicą zarządza Działem Spraw Pracowniczych, w zakresie spraw dotyczących nauczycieli akademickich oraz pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w § 3 ust 1. pkt. 1-2 i 4.

7. Dziekanom podporządkowane bezpośrednio są odpowiednie Dziekanaty.


8. Dyrektorowi Centrum Nauczania w Języku Angielskim podporządkowane jest bezpośrednio Centrum Nauczania w Języku Angielskim.

9. Kanclerzowi podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki: 1. Sekretariat Kanclerza,

 2. Dział Spraw Pracowniczych, w zakresie spraw dotyczących pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, zatrudnionych w jednostkach, o których mowa w §3 ust. 1 pkt. 3 i 5-6

 3. Dział Organizacji w zakresie spraw związanych z administracją Uczelni,

 4. Dział Inwestycyjno-Techniczny

 5. Dział Informatyki.

10. Z upoważnienia Rektora, Kanclerz sprawuje nadzór i zarządza następującymi jednostkami: 1. Stanowisko ds. Ochrony Informacji Niejawnych, Ochrony Informacji i Danych Osobowych,

 2. Stanowisko ds. Komercjalizacji i Ochrony Własności Intelektualnej.


11. Kanclerz, za zgodą Rektora, może zlecić nadzór i zarządzanie jednostkami wymienionymi w ust. 10 swoim zastępcom.
12. Kwestorowi podlegają bezpośrednio:

 1. Zastępcy Kwestora,

 2. Dział Księgowości i Ewidencji Majątku,

-Sekcja Księgowości,

-Sekcja Majątkowa, 1. Dział Płac,

 2. Dział Kosztów i Analiz,

 3. Samodzielna Sekcja Finansowa,

 4. Kasa.


13. Zastępcy Kanclerza ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki:

 1. Sekretariat Zastępców Kanclerza,

 2. Dział Spraw Socjalnych,

 3. Wydawnictwo Naukowe UMP,

 4. Samodzielna Sekcja Transportu,

 5. Dział Zarządzania Majątkiem Uczelni,

 6. Centralna Stolarnia,

 7. Rejony Obsługi Konserwatorskiej,

 8. Dział Administracyjno-Gospodarczy.


14. Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych sprawuje również nadzór nad działalnością następujących jednostek:

 1. Dział Współpracy Międzynarodowej i Integracji Europejskiej

 2. Dom Studencki nr 1 „Wawrzynek”,

 3. Dom Studencki nr 2 „Hipokrates”,

 4. Osiedle Studenckie,

 5. Dział Rekrutacji.


15. Z upoważnienia Rektora, Zastępca Kanclerza ds. Administracyjno-Eksploatacyjnych sprawuje nadzór i zarządza następującymi jednostkami:

1) Inspektorat BHP,

2) Inspektorat ds. Obronnych,

3) Inspektorat ds. Ochrony Środowiska,

4)) Archiwum.
16. Zastępcy Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju podporządkowane bezpośrednio są następujące jednostki:


 1. Dział Nadzoru i Współpracy ze Szpitalami Klinicznymi,

 2. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne

- Biuro Organizacji Konferencji,

 1. Dział Zamówień Publicznych,

 2. Dział Aparatury,

 3. Dział Zaopatrzenia.


17. Zastępca Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju sprawuje również nadzór nad działalnością następujących jednostek:

 1. Dziekanat Wydziału Lekarskiego I,

 2. Dziekanat Wydziału Lekarskiego II,

 3. Dziekanat Wydziału Farmaceutycznego,

 4. Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu,

 5. Centrum Nauczania w Języku Angielskim,

 6. Dział Spraw Studenckich,

 7. Dział Promocji i Karier,

 8. Dział Nauki, Innowacji i Zarządzania Projektami,

 9. Dział Kształcenia,

 10. Dział Analiz i Rozwoju,

 11. Uczelniane Centrum Aparaturowe.


18. Z upoważnienia Rektora, Zastępca Kanclerza ds. Szpitali Klinicznych i Rozwoju sprawuje nadzór i zarządza Działem Kontroli Wewnętrznej, Stanowiskiem ds. Audytu Wewnętrznego oraz koordynuje obsługę prawną Uczelni we współpracy z Kanclerzem. 1. KORESPONDENCJA, AKTY PRAWNE, UMOWY

§ 12


1.Korespondencja wychodząca poza Uniwersytet wymaga podpisu Kanclerza lub jego zastępcy, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych dla Rektora, Prorektorów, Dziekanów i Prodziekanów.
2. Zastępcy Kanclerza podpisują pisma w sprawach należących do powierzonego im zakresu działania oraz w sprawach należących do właściwości Kanclerza w czasie jego nieobecności w pracy.
3. Kierownicy działów i pracownicy, w ramach upoważnienia, podpisują pisma w sprawach określonych przez Kanclerza.
4.Pisma wychodzące poza Uniwersytet winny być oznaczone imieniem i nazwiskiem osoby przygotowującej merytorycznie treść pisma oraz parafowane przez kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, w przypadku pism tworzonych przez jednostki administracji centralnej.
5.Prorektorzy parafują pisma i inne dokumenty zastrzeżone do podpisu Rektora, zgodnie z zakresem ich zadań.
6. Pisma i inne dokumenty będące źródłem należności lub zobowiązań finansowych powinny zostać zaparafowane przez Kwestora.
§ 13

Ustala się następujące zasady opracowywania projektów aktów prawnych, w odniesieniu do których nie został przewidziany szczególny tryb ich przygotowywania.


1. Projektami aktów prawnych w rozumieniu regulaminu są projekty:

 1. uchwał senatu,

 2. zarządzeń Rektora,

 3. zarządzeń Kanclerza.

2.Z wnioskiem o wydanie aktu prawnego wystąpić może Rektor, Prorektorzy, Dziekani, Kanclerz.


3.Wniosek winien zawierać proponowane rozwiązania wraz z uzasadnieniem, które w szczególności powinno zawierać:

 1. uzasadnienie potrzeby wydania aktu prawnego,

 2. określenie konsekwencji, w tym finansowych, przyjętych rozwiązań.

4. Projekt aktu prawnego przygotowuje Dział Organizacji lub radca prawny.


5. Projekt aktu prawnego powinien zawierać:

 1. oznaczenie rodzaju aktu,

 2. zwięzłe określenie przedmiotu aktu,

 3. podstawę prawną,

 4. treść aktu,

 5. oznaczenie organu realizującego akt oraz termin jego wykonania, gdy zachodzi taka konieczność,

 6. klauzulę o ewentualnym uchyleniu dotychczas obowiązującego aktu,

 7. określenie terminu wejścia w życie aktu.

6. Projekty aktów prawnych wymagają zaopiniowania przez zainteresowane jednostki, a w szczególności przez: 1. Kwestora, jeżeli przyjęte rozwiązania powodują konsekwencje finansowe,

 2. radcę prawnego,

 3. Kanclerza,

 4. właściwego Prorektora.

7. Zaopiniowany projekt aktu prawnego Dział Organizacji przedkłada Rektorowi lub Kanclerzowi.


8. Postanowienia powyższe stosuje się odpowiednio do projektów umów.


 1. WEWNĘTRZNY OBIEG DOKUMENTÓW

§ 14


1.Ustala się, jako równoważny do dokumentacji papierowej, elektroniczny obieg dokumentów, w ramach funkcjonującego w Uczelni systemu EOD.
2. Przyjmuje się jako dokumentację, jednolite wnioski oraz druki, wypełnione i przesyłane drogą elektroniczną do odpowiednich jednostek UMP, po wcześniejszym zatwierdzeniu przez osobę upoważnioną.
3. Ustala się, że zatwierdzenie dokumentu w systemie EOD, poprzez autoryzowanie użytkownika zalogowanego do systemu, jest równoważne ze złożeniem podpisu na określonym dokumencie i traktowane będzie jako wiążące.


 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI I BUDŻETOWANIE

§ 15


1. Wdraża się system budżetowania jednostek administracji centralnej oraz jednostek organizacyjnych w zakresie wynikającym z Zarządzenia Kanclerza.
2. Kierownik jednostki organizacyjnej ponosi odpowiedzialność za przestrzeganie określonego limitu wydatków w ramach ustalonego budżetu.
3. W jednostkach administracji centralnej wprowadza się model zarządzania projektami dla realizacji celów rozwojowych i operacyjnych Uczelni.
4. Projekt to złożony, zdefiniowany w czasie zespół działań, które są podejmowane dla osiągnięcia przyjętych w nim celów.
5. Projekty o charakterze strategicznym inicjowane są przez Rektora zaś projekty o charakterze operacyjnym inicjowane są przez Prorektorów, Kanclerza oraz jego Zastępców .
6. Dla realizacji projektów wskazuje się koordynatora projektu oraz zespół projektowy, a każdy projekt posiada założoną kartę projektową, której wzór określa Zarządzenie Kanclerza.
7. Koordynator projektu ponosi odpowiedzialność za przyjęte rezultaty, przestrzeganie harmonogramu zadań oraz budżet projektu.
8. Zadania dla członków zespołu i innych osób powołanych do realizacji projektu ustalane są każdorazowo przez koordynatora projektu.

 1. ZAKRESY DZIAŁANIA JEDNOSTEK ADMINISTRACJI CENTRALNEJ

§ 16


1.Działem lub sekcją kieruje kierownik lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności pracownik wyznaczony przez niego w uzgodnieniu z osobą sprawującą bezpośredni nadzór nad działem.
2.Kierownik działu lub sekcji:

 1. kieruje i nadzoruje pracę działu lub sekcji,

 2. odpowiada za zgodność pracy działu lub sekcji z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi oraz kierunkami określonymi przez Rektora, właściwego Prorektora i Kanclerza,

 3. odpowiada za właściwą organizację pracy, w szczególności poprzez:

 1. zapewnienie prawidłowego, efektywnego, terminowego i rzetelnego wykonywania zadań,

 2. zapewnienie ciągłości realizacji zadań w czasie własnej nieobecności w pracy oraz nieobecności w pracy pracowników i wykorzystanie czasu pracy przez pracowników,

 3. współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi,

 1. bierze udział w przygotowaniu planu finansowego Uczelni w zakresie zadań realizowanych przez podległy dział oraz odpowiada za celowe i oszczędne wydatkowanie środków finansowych ujętych w planie,

 2. odpowiada za ochronę danych osobowych oraz ochronę informacji niejawnych we właściwym zakresie.

3.Kierownik działu lub sekcji realizując zadania, o których mowa w ust. 2: 1. przygotowuje i parafuje pisma oraz materiały przedkładane do podpisu Rektorowi, Prorektorowi lub Kanclerzowi,

 2. podpisuje w szczególności:

a) pisma i materiały kierowane do osoby sprawującej bezpośredni nadzór nad działem,

b) pisma kierowane do innych działów, 1. dokonuje merytorycznej akceptacji faktur i innych dokumentów finansowo-księgowych związanych z realizacją zadań działu,

 2. przygotowuje sprawozdania z działalności podległego działu.

4. Kierownik działu lub sekcji odpowiada za sprawy organizacyjne w podległym dziale lub sekcji w zakresie: 1. wnioskowania w sprawach przyjmowania do pracy, szkolenia, przenoszenia, zwalniania, wysokości wynagrodzenia, awansowania, nagradzania i odznaczania oraz karania pracowników,

 2. wyrażania zgody na urlopy pracowników oraz na krajowe podróże służbowe pracowników,

 3. aprobowania zagranicznych wyjazdów służbowych pracowników,

 4. zapewnienia realizacji planów urlopów.

§ 17


1. Biuro Rektora

 1. zapewnia właściwą merytorycznie i organizacyjnie obsługę urzędu Rektora w tym m.in. przygotowuje i kontroluje terminarz spotkań Rektora, prowadzi recepcje interesantów,

 2. koordynuje merytorycznie i organizacyjnie działania podległych Rektorowi i Prorektorom bezpośrednio jednostek we współpracy z Asystentem Rektora

 3. sprawuje nadzór organizacyjny nad realizacją zadań pozostających w kompetencjach jednostek podległych bezpośrednio Rektorowi

 4. prowadzi obsługę posiedzeń Senatu i Kolegium Rektorskiego,

 5. sporządza protokoły z posiedzeń Senatu i Kolegium Rektorskiego,

 6. współuczestniczy w przygotowywaniu uroczystości ogólnouczelnianych z udziałem Rektora w porozumieniu z Działem Promocji i Karier,

 7. opracowuje dokumenty i wnioski o nagrody naukowe dla nauczycieli akademickich,

 8. prowadzi obsługę administracyjną Konwentu Godności Honorowych,

 9. przyjmuje przesyłki i korespondencję dla Rektora i przekazuje po dekretacji do Kancelarii lub do innych jednostek Uczelni,

 10. przekazuje kserokopie uchwał do Działu Organizacji, Audytu Wewnętrznego oraz do innych zainteresowanych jednostek,

 11. przygotowuje informacje z posiedzeń Senatu dla redakcji „Faktów UMP”.  1   2   3   4


©operacji.org 2017
wyślij wiadomość

    Strona główna