Regulamin organizacyjny miejskiego zakładu wodociąGÓw I kanalizacjiPobieranie 119.93 Kb.
Data16.04.2018
Rozmiar119.93 Kb.REGULAMIN

ORGANIZACYJNYMIEJSKIEGO ZAKŁADU

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W SŁAWKOWIE


SŁAWKÓW

MARZEC 2008
ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną organizację i zadania Miejskiego

Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowi, tryb pracy, ogólne obowiązki

i kompetencje Kierownika Zakładu oraz szczegółowe zadania wchodzących w

skład Zakładu komórek organizacyjnych.§ 2


 1. Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie jest jednostką organizacyjną miasta, utworzoną na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 stycznia 1995 w formie zakładu budżetowego i działa na podstawie:

 • ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 142/2001 poz. 1591 z późniejszymi zmianami)

 • ustawy z dnia 26 listopada 1998 o finansach publicznych (Dz. U. nr 15/2003 poz. 148)

 • statutu MZWiK w Sławkowie zatwierdzonego uchwałą nr VIII/03 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 25 kwietnia 2003r.

 1. Zakład gospodaruje oddanym mu w zarząd mieniem miasta.


§ 3
1. Zadaniem MZWiK jest bieżące i nieprzerwane zaspakajanie potrzeb ludności

w zakresie usług.

2. Do zadań zakładu należy w szczególności:


 • wywóz nieczystości płynnych,

 • produkcja i sprzedaż wody oraz zapewnienie ciągłości jej dostaw,

 • eksploatacja, konserwacja, remonty, modernizacja urządzeń służących do produkcji oraz dystrybucji wody, w tym miejskiej sieci wodociągowej,

 • eksploatacja, konserwacja, remonty i modernizacja miejskiej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków,

 • usuwanie awarii urządzeń wodno-kanalizacyjnych,

 • naliczanie i pobieranie opłat za wodę i ścieki,

 • zimowe utrzymanie dróg,

 • częściowe remonty dróg,

 • bieżące utrzymanie i konserwacja zieleni miejskiej,

 • utrzymanie porządku i czystości na placach miejskich: Rynek, Mały Rynek, targowisku przy ul. Kościelnej, w uliczkach: Kozłowska – Rynek, Świętojańska – Podwalna,

 • wykonywanie usług na zlecenie.

§ 4
MZWiK prowadzi gospodarkę na zasadach zakładu budżetowego.
§ 5


 1. Zarządzanie Zakładem odbywa się przez Kierownika Zakładu, powołanego przez Burmistrza Miasta na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.

 2. Kierownik zarządza Zakładem i reprezentuje go na zewnątrz, jest uprawniony do dokonywania czynności prawnych w imieniu Zakładu.

 3. Kierownik Zakładu kieruje i nadzoruje pracę zatrudnionych pracowników.

 4. Funkcjonowanie Zakładu odbywa się na zasadzie podległości służbowej, podziału czynności i indywidualnej odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań.

 5. Zarządzanie Zakładem realizuje się poprzez wewnętrzne akty normatywne:

 • zarządzenia regulujące procesy gospodarcze i organizacyjne Zakładu,

 • polecenia służbowe regulujące bieżące procesy,

 • regulaminy określające prawa i obowiązki w poszczególnych dyscyplinach,

 • instrukcje regulujące zachowanie się przy obsłudze urządzeń, maszyn,

powierzonego sprzętu oraz przy transporcie i przechowywaniu

materiałów.
ROZDZIAŁ II

KIEROWNIK ZAKŁADU
§ 6
1. Kierownik Zakładu kieruje MZWiK oraz reprezentuje go na zewnątrz.

2. Kierownik Zakładu podlega bezpośrednio Burmistrzowi Miasta Sławkowa.


§ 7
1. Kierownik Zakładu zarządza MZWIK, określa kierunki pracy

Zakładu i wykonywanie zadań na podstawie obowiązujących przepisów,

zadań planowych oraz poleceń Burmistrza Miasta Sławkowa.

2. Kierownik Zakładu wykonuje zadania o których mowa w ust.1 przy

pomocy Głównego Księgowego.

3. Kierownika Zakładu w czasie jego nieobecności zastępuje osoba

upoważniona.


§ 8
1. Kierownik Zakładu podejmuje niezbędne działania zapewniające prawidłową

pracę Zakładu, a w szczególności: • Zarządza całością Zakładu.

 • Reguluje sprawy organizacyjne w ramach kompetencji wynikających z odpowiednich przepisów i regulaminów organizacyjnych.

 • Wydaje zarządzenia, polecenia służbowe obowiązujące wszystkich pracowników Zakładu, decyzje i zarządzenia dotyczące całokształtu gospodarki zakładu.

 • Ustala regulamin organizacyjny Zakładu, regulamin pracy i wynagradzania pracowników.

 • Zatwierdza wnioski do projektów planów i sprawozdań przedkładanych Burmistrzowi.

 • Dokonuje podziału zadań i środków na poszczególne komórki Zakładu.

 • Zawiera umowy o pracę oraz podejmuje decyzje wynikające ze stosunku pracy i dyscypliny pracy.

 • Reprezentuje Zakład wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz sądów w zakresie zleconym przez Burmistrza Miasta Sławkowa.

2. Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za sprawne wykonanie zadań

Zakładu oraz wytycznych i uchwał Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta

Sławkowa.

3. Kierownik zakładu ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

pracy w Zakładzie.
ROZDZIAŁ III

STRUKTURA ORGANIZACYJNA ZAKŁADU
§ 9
Struktura organizacyjna Zakładu przedstawia się w następujący sposób:
1. Kierownik Zakładu samodzielnie kieruje Zakładem.

2. Kierownik powołuje i odwołuje zastępcę kierownika i głównego księgowego,

którzy bezpośrednio mu podlegają.

3. Niezależne stanowiska podległe kierownikowi Zakładu: • zastępca kierownika.

 • główny księgowy,

 • główny specjalista ds. kadrowo-administracyjnych.

4. W bezpośredniej podległości do zastępcy kierownika funkcjonują następujące

zespoły:


 • zespół techniczny,

 • zespół produkcji wody,

 • zespół oczyszczalni ścieków,

 • zespół utrzymania sieci i dróg,

 1. W bezpośredniej podległości do głównego księgowego funkcjonuje zespół

finansowo-ekonomiczny w składzie:

 • główny specjalista ds. finansów i sprzedaży,

 • specjalista ds. ekonomicznych,

 • inkasent.

6. W bezpośredniej podległości do głównego specjalisty ds. kadrowo-

administracyjnych funkcjonuje zespół gospodarczy i zieleni miejskiej. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Zakładu ilustruje schemat

organizacyjny, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

ROZDZIAŁ IV

OBOWIĄZKI I UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW
§ 10
1. Pracownik jest zobowiązany wykonywać pracę rzetelnie i efektywnie,

przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych,

które dotyczą pracy.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności: • przestrzegać ustalonego w Zakładzie czasu pracy i wykorzystywać go w sposób jak najbardziej efektywny,

 • przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie porządku,

 • przestrzegać przepisów, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,

 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić mienie i używać go zgodnie z przeznaczeniem,

 • przestrzegać tajemnicy służbowej,

 • przestrzegać zasad współżycia społecznego,

 • dbać o czystość i porządek na stanowisku pracy,

 • należycie zabezpieczyć po zakończeniu pracy narzędzia, urządzenia i pomieszczenia pracy.

3. Każdy pracownik ponosi odpowiedzialność za wykonanie powierzonych

zadań. Odpowiedzialność dotyczy zarówno wykonanych zadań jak również

kontroli i nadzoru.
4. Niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych

powoduje odpowiedzialność regulaminową, określoną Kodeksem Pracy

(Art. 108, 111, 114, 119, 124) lub odpowiedzialność karną na zasadach

określonych w Kodeksie Karnym.


§ 11
1. Do obowiązków i uprawnień pracowników kierujących zespołami

pracowniczymi należy: • opracowywanie szczegółowych zakresów czynności i zadań dla podległych pracowników w sposób zapewniający pełną realizację zadań,

 • nagradzanie i karanie podległych pracowników,

 • kierowanie pracą podległych pracowników, udzielanie wyjaśnień i instruktażu,

 • wykonywanie czynności kontrolnych wobec podwładnych,

 • ochrona zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy


§ 12
1. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z odpowiedzialnością

materialną zobowiązani są podpisać stosowne umowy o odpowiedzialnościmaterialnej.


ROZDZIAŁ V

ZADANIA, KOMPETENCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

POSZCZEGÓLNYCH KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.
§ 13
1. Zastępca Kierownika Zakładu:

 • jest odpowiedzialny za prawidłową i terminową realizację zadań Zakładu,

 • zapewnia przestrzeganie w Zakładzie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych jak również przepisów prawa pracy i stosownych przepisów branżowych,

 • odpowiada za aktualizację pozwoleń wodno-prawnych, stref ochrony sanitarnej oraz stosownych pozwoleń i umów Zakładu,

 • sporządza plany modernizacji i remontów sieci wodno-kanalizacyjnej, sprzętu i urządzeń oraz bieżące plany remontów,

 • odpowiada za prawidłową eksploatację sieci i jej konserwację,

 • odpowiada za weryfikację warunków przyłączenia do miejskiej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, uczestniczy w odbiorach technicznych,

 • kontroluje i nadzoruje pracę studni ujęciowych, pompowni wody, oczyszczalni ścieków z infrastrukturą, gospodarkę odpadami,

 • odpowiada za racjonalną gospodarkę wodą, przestrzega jakości wody podawanej do sieci jak również ilości i jakości ścieków bytowych wprowadzanych do oczyszczalni oraz wody z oczyszczalni,

 • odpowiada za stan techniczny sprzętu transportowo-budowlanego i jego utrzymanie,

 • jest odpowiedzialny za mienie Zakładu i jego właściwe zabezpieczenie,

 • sporządza niezbędne opracowania, analizy i dokumentacje dla potrzeb organów statystycznych, kontroli i kierownika Zakładu,

 • wprowadza rozwiązania techniczno-organizacyjne powodujące racjonalizację pracy oraz podnoszące efektywność i wydajność pracy.


2. Główny księgowy:

 • kierowanie zespołem finansowo-księgowym,

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych Zakładu zgodnie z zasadami rachunkowości (Ustawa o rachunkowości z dnia 29.09.1994 Dz. U. nr 121poz. 591 z późn. zm.),

 • prowadzenie księgowości analitycznej i syntetycznej Zakładu,

 • obsługa komputerowego systemu finansowo-księgowego i przechowywanie zbioru danych na nośnikach elektronicznych,

 • bieżąca rejestracja operacji gospodarczych w sposób prawidłowy i trwały,

 • kontrola dokumentów księgowych,

 • nadzór nad rozliczaniem inwentaryzacji środków trwałych i materiałów,

 • sporządzanie planów finansowych Zakładu i nadzorowanie przebiegu ich realizacji,

 • sporządzanie analiz finansowych oraz wyliczanie wskaźników ekonomiczno-finansowych,

 • współpraca z bankami w zakresie bieżącej obsługi Zakładu,

 • nadzór nad terminowym rozliczaniem zobowiązań publiczno- prawnych (CIT,PIT,ZUS,VAT),

 • sporządzanie obowiązujących sprawozdań finansowych oraz

 • dokumentów sprawozdawczych i informacyjnych,

 • nadzorowanie całości gospodarki finansowej Zakładu,

 • nadzór nad rozliczaniem płac.


3. Główny specjalista ds. kadrowo-administracyjnych:

 • kierowanie zespołem gospodarczym i zieleni miejskiej,

 • prowadzenie spraw i dokumentów kadrowych (przyjmowanie , zwalnianie pracowników, prowadzenie akt osobowych, itp.),

 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, obecności, absencji, urlopów pracowniczych),

 • prowadzenie dokumentacji czasu pracy pracowników zespołu gospodarczego i zieleni miejskiej,

 • sporządzanie, rejestracja umów zleceń, umów o dzieło itp.,

 • naliczanie wynagrodzeń, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, itp.,

 • obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych PIT,

 • organizowanie szkoleń i kursów dla pracowników,

 • sporządzanie sprawozdań w zakresie kadr, płac i ochrony środowiska,

 • współdziałanie ze służbą zdrowia ( badania wstępne, okresowe, kontrolne, szczepienia),

 • prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska,

 • akceptacja merytoryczna faktur w zakresie administracyjno-biurowym,

 • udział w komisji przetargowej,

 • sporządzanie regulaminów, zarządzeń, poleceń służbowych,

 • przechowywanie dokumentów dotyczących zakładu (NIP, REGON, statut, itp.),

 • przechowywanie i rejestracja umów,

 • przechowywanie uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń dotyczących zakładu,

 • rejestracja, wydawanie delegacji.


4. Główny specjalista ds. finansów i sprzedaży:

 • sprzedaż usług (woda, nieczystości płynne) oraz rozliczanie inkasenta,

 • przyjmowanie zgłoszeń na wywóz nieczystości płynnych,

 • wprowadzanie przelewów i wpłat gotówkowych za

 • wystawiane faktury w systemie finansowym,

 • sporządzanie rejestrów sprzedaży na potrzeby Głównej Księgowej,

 • prowadzenie bilansu wody i ścieków,

 • przygotowywanie materiałów do zmian taryf,

 • przygotowywanie zmian do regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków,

 • wprowadzanie przelewów,

 • przygotowywanie faktur do zatwierdzenia i zapłaty,

 • sporządzanie przelewów,

 • sporządzanie deklaracji VAT,

 • windykacja należności,

 • prowadzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (sporządzanie, weryfikacja regulaminu i kontrola jego

 • zgodności z obowiązującą ustawą o ZFŚS, prowadzenie spraw księgowych funduszu),

 • przygotowywanie umów w zakresie sprzedaży,

 • prowadzenie kasy zakładowej,

 • praca w komisji przetargowej,

 • sporządzanie sprawozdań dotyczących w/w zakresu,

 • zastępstwo w razie nieobecności Pani Hanny Kurasz i Pani Jadwigi Lorek.


5. Specjalista ds. ekonomicznych:

 • sporządzanie, uzgadnianie składek na ZUS i tworzenie deklaracji ubezpieczeniowych,

 • wystawianie faktur za wodę i ścieki,

 • prowadzenie kasy zakładowej,

 • gospodarka transportowa (analityka kosztów, karty drogowe, itp.),

 • udział w komisji socjalnej,

 • prowadzenie poczty przychodzącej i wychodzącej,

 • prowadzenie analityki kosztów zakładu (rozliczanie paliwa, itp.),

 • prowadzenie księgowości materiałowej,

 • rozliczanie inwentaryzacji składników majątkowych zakładu,

 • ewidencja środków trwałych,

 • sporządzanie sprawozdań w w/w zakresie,

 • zastępstwo w razie nieobecności Pani Marzeny Piechowicz-Gołąb,

Pani Małgorzaty Filipowicz.
6. Specjalista ds. technicznych i kosztorysowania:

 • nadzór nad funkcjonowaniem zespołu technicznego,

 • kosztorysowanie i kalkulowanie cen na wykonywane usługi,

 • wystawianie faktur za usługi wykonywane przez zakład (przyłącza wodociągowo-kanalizacyjne, sprzęt, itp.)

 • uzgadnianie dokumentacji technicznej,

 • sporządzanie dokumentów odbiorowych na wykonane sieci

wodociągowej i przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne,

 • sporządzanie rejestrów sprzedaży na potrzeby Głównej Księgowej w wyznaczonych terminach,

 • akceptacja merytoryczna faktur oraz określenie wykorzystania dokonanych zakupów.


7. Samodzielny referent ds. zaopatrzenia i logistyki:

 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem (oferty, zamówienia, itp.),

 • prowadzenie spraw związanych z przetargami (organizowanie przetargów, prowadzenie dokumentacji w w/w zakresie, itp.),

 • pozyskiwanie środków z funduszu europejskiego,

 • pozyskiwanie odbiorców,

 • akceptacja merytoryczna faktur oraz określenie wykorzystania dokonanych zakupów,

 • gospodarka paletami,

 • inwentaryzacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

 • przygotowywanie umów oraz analiza umów otrzymanych w zakresie powierzonych obowiązków,

 • terminowe wprowadzanie faktur zakupowych w system komputerowy.

 • sporządzanie rejestrów zakupów w celu odliczenia VAT w terminach podanych przez Główna Księgową,

 • sporządzanie sprawozdań dotyczących w/w zakresu,

 • zastępstwo w razie nieobecności Pani Krystyny Grojec, Pana Jerzego Patera.


8. Specjalista ds. sieci wodociągowo-kanalizacyjnej:

 • pozyskiwanie odbiorców.

 • inwentaryzacja sieci wodociągowo-kanalizacyjnej,

 • gospodarka wodomierzowa (uzupełnienie bazy, bieżące wprowadzanie zmian),

 • przyjmowanie zgłoszeń, awarii dotyczących sieci wodociągowo-kanalizacyjnej, wodomierzy,

 • kontrola legalności przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych oraz zrzutów ścieków,

 • sporządzanie sprawozdań dotyczących w/w zakresu,

 • udział w Obronie Cywilnej zakładu i Gminnym Zespole Reagowania,

 • zastępstwo w razie nieobecności Pani Katarzyny Zacha.


9. Majster – monter sieci wodociągowo-kanalizacyjnej:

 • organizowanie, kierowanie i kontrola pracy pracowników w zespole sieci i dróg,

 • prawidłowa eksploatacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 • zapewnienie ciągłej dostawy wody i odbioru ścieków,

 • utrzymywanie w prawidłowym stanie technicznym stałej gotowości urządzeń sieci,

 • dokonywanie napraw i konserwacji sieci i likwidowanie awarii,

 • stała kontrola sieci wodociągowej w celu zapobiegania nadmiernym wyciekom wody,

 • wykonywanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych na zlecenie, montaż wodomierzy,

 • wykonywanie powierzonych remontów dróg i oznakowania dróg w mieście,

 • utrzymywanie przejezdności dróg w okresie zimowym,

 • zapewnienie obsługi sprzętowej w ramach „akcji zima”.

 • zabezpieczanie oraz utrzymanie w należytym stanie obiektów i urządzeń znajdujących się na sieci wodociągowej (zasuwy, hydranty, spusty),

 • osobiste dopilnowanie szybkiego usuwania awarii sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 • bezpośredni nadzór nad pracami remontowymi na sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz zleconymi z zewnątrz zakładu,

 • sporządzanie obmiarów robót zleconych dotyczących sieci wodociągowej i kanalizacyjnej,

 • bezpośredni nadzór nad robotami remontowymi na drogach zleconymi przez Urząd Miasta, sporządzanie obmiarów robót drogowych i innych zleconych robót,

 • dopilnowanie rygorystycznego przestrzegania przez pracowników przepisów bhp i p-poż., dopilnowanie porządku i ładu w pomieszczeniach warsztatowych i socjalnych,

 • prowadzenie dokumentacji czasu pracy ludzi,

 • uzgadnianie merytoryczne faktur oraz określanie wykorzystania dokonanych zakupów w w/w zakresie.


10. Majster – operator oczyszczalni ścieków, elektromonter:

 • kierowanie zespołem oczyszczalni ścieków,

 • całokształt prac związanych z gospodarką elektroenergetyczną zakładu.

 • wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków.

 • utrzymanie porządku i czystości w obrębie powierzonego obiektu (koszenie trawników, utrzymanie czystości na chodnikach, zimą – odśnieżanie i posypywanie według potrzeb).

 • obsługa techniczna oczyszczalni Euroterminal Burki wraz z podległymi tłoczniami i przepompowniami według potrzeb.

 • czyszczenie koryt odprowadzających do rzeki.

 • czyszczenie kraty, studni pomp na przepompowni ścieków ul. Olkuska według potrzeb.

 • odpowiedzialność za prawidłową pracę wszystkich urządzeń oraz porządek na terenie całego obiektu wraz z budynkiem socjalnym – oczyszczalnia ul. Browarna.

 • sporządzanie harmonogramów pracy dla pracowników oczyszczalni ścieków

 • prowadzenie ewidencji, dokumentacji czasu pracy pracowników oczyszczalni ścieków.


11. Starszy rzemieślnik – operator oczyszczalni ścieków, elektromonter:

 • wykonywanie wszystkich czynności zgodnie z instrukcją eksploatacji oczyszczalni ścieków,

 • całokształt prac związanych z gospodarką elektroenergetyczną przy urządzeniach, maszynach na terenie oczyszczalni Euroterminal Burki oraz według potrzeb na przepompowniach P-1,P-11, P-12 i przepompowniach przydomowych (teren Groniec-Burki-Niwa),

 • utrzymanie porządku i czystości w obrębie powierzonego obiektu (koszenie trawników, utrzymanie czystości na chodnikach, zimą – odśnieżanie i posypywanie według potrzeb),

 • dbałość o porządek w pomieszczeniach budynku techniczno-socjalnego,

 • odpowiedzialność za prawidłową pracę oczyszczalni Euroterminal Burki wraz z podległymi tłoczniami i przepompowniami,

 • zabezpieczanie i rozliczanie paliwa do agregatu prądotwórczego oraz wymiana oleju i filtrów,

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska (analizy ścieków, osadów, karty przekazania odpadów, ewidencja odpadów),

 • sporządzanie sprawozdań dotyczących powyższego zakresu.ROZDZIAŁ VI

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 14


 1. Czas pracy pracowników MZWiK reguluje regulamin pracy sporządzony w porozumieniu z przedstawicielami załogi oraz aktualne przepisy Kodeksu Pracy.

 2. Zasady wynagradzania określa Rozporządzenie Rady Ministrów

z dn. 02.08.2005 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego

(Dz. U. z 2005 r., nr 146, poz.1222 z póź.zm.) oraz regulamin wynagradzania pracowników MZWiK w Sławkowie. 1. Zasady korzystania ze świadczeń socjalnych określa regulamin gospodarowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych uzgodniony z przedstawicielami załogi.


§ 15


 1. Niniejszy regulamin organizacyjny obowiązuje od marca 2008 roku.

 2. Regulamin niniejszy opracowany przez Kierownika MZWiK w Sławkowie został zatwierdzony przez Burmistrza Miasta Sławkowa.

KIEROWNIK

MIEJSKIEGO ZAKŁADU

WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

W SŁAWKOWIE

mgr inż. Bożena JaneczekPobieranie 119.93 Kb.

Share with your friends:
©operacji.org 2020
wyślij wiadomość

    Strona główna